Мапа сайту

Педагогіка і освіта

      L Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров’я дівчат з урахуванням соматотипу 2 3 4 5 6
      L Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка 2 3 4 5 6
      L Психологічний вплив на педагогічну кваліметнію
           L Зміст та суть педагогічного процесу 2 3
           L Сутність і організація навчально-виховного процесу ВНЗ МВС України
           L Особливості організації навчально-виховного процесу у ВНЗ МВС Великобританії 2
           L Організація навчально-виховного процесу у вищих школах поліції Німеччини 2
           L Педагогічний процес у ВНЗ МВС Франції 2
           L Основні аспекти в організації НВП у поліцейській академії Туреччини 2
           L Особливості організації навчально-виховного процесу США 2 3 4 5
           L Поняття та сутність педагогічних технологій 2
           L Роль і місце лекції у сучасному НВП і системі освіти в цілому 2
           L Модульно-рейтингова система навчання: досвід, можливості, перспектива
           L Гнучке навчання як поступовий перехід до дистанційного навчання 2
           L Дистанційне навчання як перспективна інноваційна технологія навчання 2 3 4
           L Інноваційні технології реалізації навчально-виховного процесу
           L Використання ситуаційних вправ в інноваційних навчальних технологіях 2 3 4 5 6
      L Формування екологічних понять на уроках біології
           L Теорія розвитку біологічних понять 2
           L Психолого-педагогічні підходи щодо формування екологічних понять 2 3 4
           L Формування екологічних понять як засіб підвищення екологічної свідомості учнів 2 3 4
           L Використання методичних прийомів та засобів для ефективного формування та розвитку екологічних понять 2 3
           L Експериментальне дослідження екологічних понять 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Структура вищої освіти в Україні. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст
           L Структура вищої освіти, рівні підготовки фахівців
           L Ступеневість вищої освіти
           L Зміст освіти
           L Стандарти вищої освіти
           L Форми навчання
           L Управління освітою
           L Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст
      L Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею технологічного профілю
           L Професійне самовизначення, як педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Форми і методи професійного розвитку 2 3 4 5 6
           L Розробка методики дослідження професійного самовизначення учнів педагогічного ліцею 2 3 4
           L Зміст підготовки та проведення зустрічі учнів с передовиками виробництва 2 3 4 5
           L Проведення експериментальної роботи з учнями технологічного класу педагогічного ліцею
           L Встановлення зміни рівня професійного самовизначення після проведення експериментальної роботи 2
      L Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Формування професійної етики майбутнього соціального педагога
           L Сутність поняття етика соціального педагога 2
           L Особистісно-моральні якості соціального педагога 2
           L Особливості формування етики соціального педагога 2
           L Загальні питання підготовки і проведення експериментального дослідження 2
           L Реалізація експериментальної роботи зі студентами спеціальності «Соціальна педагогіка»
           L Порівняльний аналіз результатів експериментального дослідження з формування етики соціального педагога 2
      L Моделювання рольової гри, як мовленнєвої діяльності, до реальної комунікації 2 3
      L Розвиток логічного мислення учнів у процесі вивчення геометрії
           L Логіка як наука про мислення 2 3
           L Поняття як перший ступінь логічних форм мислення 2 3 4
           L Судження як другий ступінь логічних форм мислення 2
           L Умовивід як третій ступінь логічних форм мислення 2
           L Основні закони логіки мислення
           L Традиційні методи навчання та їх класифікація 2
           L Класифікація методів проблемнорозвиваючого навчання 2 3
           L Методи логічно дидактичних ігор на уроках геометрії 2 3
           L Роль геометричних означень та понять 2
           L Роль логічних доведень геометричних тверджень 2 3 4
           L Роль практичного розв’язування геометричних задач 2 3 4 5
      L Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"
           L Сутність методів самостійного набуття знань студентами 2
           L Структура методів самостійного набуття знань студентами 2
           L Дидактичне обґрунтування підвищення ефективності застосування методів самостійного набуття знань 2
           L Модель навчального заняття з застосуванням методів самостійного набуття знань студентами 2 3
           L Ефективність застосування методів самостійного набуття знань студентами 2 3
           L Активізація пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення дисципліни Лісництво 2 3 4
      L Методи виховання
           L Методи формування свідомості 2
           L Методи формування суспільної поведінки 2 3 4
           L Методи стимулювання діяльності й поведінки
           L Методи контролю й аналізу ефективності виховання
      L Види трудової діяльності молодших школярів
           L Роль діяльності у становленні особистості дитини 2
           L Вміння і навички у структурі трудової діяльності учнів 2 3 4 5
           L Особливості мотивації трудової діяльності учнів початкових класів 2 3
           L Навчання як провідний вид діяльності молодших школярів 2 3
           L Особливості організації праці у молодшому шкільному віці 2
           L Суспільно корисна праця. Побутова праця 2
      L Болонська система: іноземні мови та переклад 2 3 4
      L Планування і організація навчальної діяльності
           L Планування як основа управління навчанням
           L Навчальний план закладу освіти 2
           L Планування навчального предмету
           L Планування навчальних занять
           L Форми організації навчання та їх специфіка
           L Історичний розвиток форм навчання
           L Основні форми організації навчання
           L Інноваційні форми організації навчання
      L Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання 2 3 4 5
      L Уроки в інтегральній технології навчання за В. Гузеєвим
           L Застосування інтегральної технології В.В. Гузеєва
           L Педагогічна технологія 2 3 4
      L Трудове виховання школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи
           L Суть та завдання трудового виховання школярів 2 3 4
           L Діагностика трудової вихованості сільських школярів 2 3
           L Форми організації трудового виховання сільських школярів 2 3 4 5 6
           L Методи трудового виховання сільських школярів 2
      L Методика ознайомлення дітей молодшого дошкільного віку з величиною предметів
           L Поняття про величину та її значення 2 3 4
           L Особливості сприймання дошкільниками поняття про величину предметів 2
           L Завдання змісту ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів 2 3
           L Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів 2 3 4
      L Врахування вікових психологічних особливостей та інтересів у навчанні іноземної мови
           L Початкова школа 2 3
           L Основна школа
           L Старші класи 2
           L Навчання мовної системи 2
           L Навчання іншомовного мовлення 2 3
           L Пріоритетні методи і засоби навчання 2 3
      L Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі 2 3
      L Причини неуспішності учнів та шляхи їх розв’язання
           L Структура проблемного навчання 2
           L Пояснювально-ілю­стративний метод навчання 2
           L Репродуктивний метод навчання
           L Уміння —діяльність учня
           L Розгляд учіння на основі сприймання
           L Діяльнісний характер учіння 2
           L Підтримання і розвиток пізнавального інтересу до навчання
           L Принцип зв'язку теорії з практикою
           L Принципи єдності навчання, виховання і розвитку
           L Знання — як категорія вираження цілей навчання 2 3 4 5 6
           L Уміння і навички як категорії вираження цілей навчання 2
           L Характеристики особистості як категорії вираження цілей навчання 2
      L Специфіка культурологічного знання 2
      L Методика розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку
           L Загальна характеристика розвитку дошкільнят 2
           L Фактори, які впливають на розвиток фізичних якостей у дітей дошкільного віку
           L Особливості розвитку рухових якостей у дошкільнят 2 3 4
           L Загальні відомості про методику розвитку фізичних якостей
           L Основні методичні аспекти розвитку фізичних якостей 2
           L Методика розвитку спритності у дітей дошкільного віку
           L Методика розвитку сили дітей дошкільного віку 2
           L Методика розвитку витривалості у дітей дошкільного віку
           L Основи методики визначення рівня розвитку рухових якостей у дітей 2
      L Педагогічні умови виховання у дітей старшого дошкільного віку почуття любові до рідного міста
           L Патріотизм, як інтегральна моральна якість
           L Виховання любові до рідного міста у дітей дошкільного віку 2
           L Аналіз практики роботи дошкільних закладів м. Бердичева по вихованню любові до рідного міста у дітей дошкільного віку 2
           L Методи та методика дослідження педагогічних умов виховання у дітей старшого дошкільного віку любові до рідного міста
           L Педагогічні умови виховання у дітей 2 3 4 5 6 7 8
      L Формування франкомовної лексичної компетенції на письмі у учнів 4-го класу
           L Поняття лексичної компетенції
           L Навчання лексичної компетенції на письмі
           L Гра як навчальний вид діяльності
           L Фактори гри
           L Класифікація навчальних ігор
           L Ігри для формування лексичної компетенції на письмі 2 3 4 5 6 7
      L Національне виховання в у професійно-технічних навчальних закладах
           L Сутність і напрями процесу виховання 2
           L Зміст, принципи та завдання національного виховання 2
           L Основні шляхи вдосконалення національного виховання 2 3
      L Особливості інноваційної педагогічної діяльності
           L Сутність інноваційної педагогічної діяльності 2 3 4
           L Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання 2 3 4 5
           L Управління інноваційною педагогічною діяльністю 2 3 4 5
      L Особливості підтримки обдарованої дитини в європейських країнах
           L Проблема обдарованості в педагогічній теорії 2 3
           L Напрямки педагогічної підтримки та індивідуальний підхід до обдарованих особистостей 2 3
           L Підходи розвитку потенціалу обдарованих дітей в Німеччині 2
           L Засоби роботи з обдарованими дітьми в Німеччині 2 3
      L Педагогічні спостереження як метод дослідження
           L Загальна характеристика педагогічних спостережень
           L Недоліки спостереження як методу наукового дослідження та шляхи їх усунення 2 3
           L Об’єкти педагогічного спостереження
           L Види педагогічних спостережень 2 3
      L Формування пізнавальної активності засобами дидактичної гри
           L Поняття пізнавальної активності в психолого-педагогічній літературі
           L Можливості ігор у формуванні пізнавальної активності 2 3 4
           L Дидактичні умови формування пізнавальної активності
           L Дослідницько-експериментальна програма з формування пізнавальної активності засобами дидактичної гри 2 3
      L Музичне виховання молодших школярів засобами мультимедійних технологій
           L Дослідження проблем музичного виховання молодших школярів у музично-педагогічній науці 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Вікові особливості музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6
           L Методика проведення уроку музики у початковій школі з використанням мультимедійного посібника 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Внесок громадських організацій, приватних осіб та асоціацій у розвиток дошкільного виховання на Слобожанщині 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення
           L Урок як форма організації навчання 2 3
           L Інтерактивне навчання як новітній підхід до організації навчального процесу в школі 2 3 4 5
           L Класифікація сучасних форм організації діяльності учнів на уроці 2 3 4
           L Види технологій інтерактивного уроку в процесі навчання 2 3 4 5
      L Екологічне виховання молодших школярів
           L Поняття і сутність екологічного виховання молодших школярів 2 3 4
           L Зміст екологічної освіти 2
           L Засоби екологічного виховання молодших школярів 2 3 4
           L Методи та засоби екологічного виховання молодших школярів у Глибоківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 2 3
           L Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності екологічного виховання в Глибоківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 2
      L Особистісно-орієнтоване виховання
           L Проблема змісту особистісно зорієнтованої освіти 2 3 4 5 6 7 8
           L Вихователь у контексті особистісно орієнтованої системи в школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Зміст і методи особистісно-орієнтованого підходу 2 3 4
      L Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою
           L Програмне забезпечення навчально—виховного процесу дошкільного віку 2
           L Використання програмного матеріалу в дитячому закладі
           L Методи та форми ознайомлення дітей з природою 2
           L Методика організації діяльності в куточку природи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку
           L Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку 2 3
           L Особливості розвитку рухових здібностей у молодших школярів 2 3 4
           L Характеристика функціонального стану сенсорних систем дітей 2 3 4 5 6 7
           L Планування спеціальних засобів спрямованих на підвищення функціонального стану сенсорних систем та їх зміст 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Показники фізичної підготовленості учнів молодших класів до і після проведення експерименту 2 3 4 5
      L Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи
           L Основи теорії організації навчальної діяльності 2 3 4
           L Сутність та особливості педагогічного співробітництва 2
           L Колективна форма навчання як фактор ефективності навчального процесу у початковій школі 2 3 4
           L Взаємозв’язок колективної форми з іншими формами організації навчального процесу у практиці роботи вчителів початкової школи 2
           L Творчі знахідки вчителів початкової школи з проблеми організації колективної пізнавальної діяльності молодших школярів 2 3 4 5
      L Використання відео-фрагментів на уроках історії як засіб розвитку когнітивних процесів учнів
           L Психолого-педагогічна характеристика пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії
           L Пам’ять та її розвиток на уроках історії
           L Діагностика уваги учнів та способи її посилення
           L Основні шляхи розвитку уяви у навчанні історії
           L Мислення та його формування в навчанні історії
           L Методика використання відеоматеріалів на уроках історії 2
           L Пізнавальні завдання як засіб розвитку когнітивних процесів учнів 2 3 4
      L Наука і освіта в Польщі
           L Навчання українців в Польщі 2
           L Польські освітні програми для українських студентів та вчених 2
           L Європейський колегіум польських і українських університетів 2
      L Завдання щодо вдосконалення вищої освіти в Україні у контексті вимог Болонського процесу
           L Запровадження двоциклічної системи навчання: бакалавр — магістр
           L Розширення навчальних дисциплін
           L Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання 2
      L Специфіка роботи з розумово відсталими учнями допоміжної школи у добукварний період навчання грамоти
           L Аналіз програми з української мови для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей у добукварний період
           L Основні завдання курсу викладання української мови у допоміжній школі в добукварний період
           L Розвиток у дітей-олігофренів інтересу до навчання
           L Уточнення й поповнення уявлень і мовлення учнів допоміжної школи
           L Уточнення і розвиток слухового сприймання, розвиток мовленнєвого та фонематичного слуху, умінь в області звукового аналізу
           L Розвиток артикуляційного апарату і чіткості вимовляння звуків дітей-олігофренів
           L Уточнення та розвиток зорових та просторових сприймань та уявлень 2 3
           L Методи та прийоми роботи з розумово відсталими дітьми в добукварний період 2
           L Індивідуальний та диференційований підхід до учнів 2
           L Практичне застосування та корекційна спрямованість методики викладання української мови у допоміжній школі під час занять добукварного періоду 2 3 4
      L Використання українознавства та етнопедагогіки як основи національного виховання і навчання управлінських кадрів нової генерації 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Проблемно-пошуковий метод при вивченні історії
           L Основи розвиваючих технологій навчання історії 2 3 4 5
           L Пам¢ятка “Як писати відгук на художньо-історичну книгу”
      L Диференціація навчання на всіх етапах уроку 2 3 4 5 6 7
      L Вища освіта України на сучасному етапі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Екологічна психопедагогіка
           L Історія та перспективи екологічної освіти
           L Мета екологічної освіти
           L Задачі екологічної освіти
           L Методологічні особливості екологічної освіти
           L Зміст екологічної освіти
           L Екологічне виховання та шляхи його реалізації
           L Ціль екологічного виховання
           L Задачі екологічного виховання
           L Екологічне виховання на уроках природознавства 2 3 4 5 6
      L Загальні питання методики розв’язування складених задач 2 3 4 5 6 7
      L Оцінка ефективності ведення гуртків з ботаніки у школі
           L Загальна характеристика позакласної роботи з біології
           L Навчально-виховне значення позакласної роботи 2
           L Організація та зміст роботи гуртка 2 3 4
           L Методика проведення занять гуртка 2
           L З досвіду роботи керівників ботанічних гуртків Сумської області 2 3 4 5
      L Суб'єктно-діяльнісний підхід до навчання 2 3 4
      L Становлення релігійного виховання у школи європейських країн
           L Значення релігійного виховання 2
           L Цінності — провідна складова формування особистості
           L Принципи формування духовності на основі християнських цінностей
           L Мета і завдання формування духовності засобами християнських цінностей
           L Зміст формування духовності на основі християнських цінностей 2
           L Основні форми релігійного виховання у роботі сучасної школи
           L Духовний розвиток учнів початкових класів на засадах християнської педагогіки 2 3 4
           L Основні проблеми впровадження ідей релігійного виховання в початковій школі 2 3 4
      L Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра
           L Родина та її соціальні функції 2 3
           L Історія родинного виховання в Україні 2 3 4 5 6 7
           L Загальні умови сімейного виховання 2 3 4
           L Специфіка молодшого школяра у різних типах родини 2 3 4
           L Роль батьків у розвитку дитини 2 3
           L Розумове виховання у сім’ї, його функції 2 3 4 5 6
           L Типові помилки розумового виховання молодшого школяра в сім’ї 2 3 4
      L Методи та прийоми активізації образотворчості учнів початкових класів
           L Аналіз програм із образотворчого мистецтва для учнів початкових класів 2
           L Особливості уроків образотворчого мистецтва в початковій школі 2 3
           L Особливості образотворчості дітей молодшого шкільного віку 2
           L Нестандартні методи викладання образотворчого мистецтва 2 3 4
           L Використання художньо-дидактичних вправ та ігор для активізації образотворчості 2
           L Дидактичні ігри на уроках образотворчого мистецтва 2 3 4
      L Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки до школи
           L Готовність дитини до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема 2 3
           L Компоненти готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Діагностика рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Методика застосування будівельно-конструктивних ігор для підвищення рівня готовності старших дошкільників до навчання в школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Виконання тематичної композиції молодшими школярами 2 3 4
      L Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі
           L Зміст поняття “самостійна робота” 2
           L Види самостійних робіт 2 3 4
           L Стан проблеми організації самостійної роботи в масовому педагогічному досвіді 2 3 4 5
           L Врахування психологічних особливостей учнів у процесі організації самостійної роботи 2 3 4 5
           L Способи організації самостійної роботи в малокомплектній школі та перевірка їх ефективності 2 3 4 5
           L Методика експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
           L Види і форми організації навчання студентів
           L Класно-урочна система організації навчання, урок як основна форма організації навчального процесу 2
           L Форми організації навчального процесу 2 3 4
           L Особливості форм організації навчального процесу по спеціальних предметах спеціальності механізація 2 3 4 5
           L Методи навчання та їх основні групи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Відомості з історії математики як засіб формування мотивації учіння молодших школярів
           L Мотивація учіння як рушійна сила у навчанні молодших школярів 2
           L Особливості історичного матеріалу на уроках математики у початковій школі 2 3 4 5 6
           L Форми організації занять із використанням історичного матеріалу 2
           L Аналіз методичної літератури із проблеми дослідження
           L Використання історичних задач на уроках математики у початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Розробка серії завдань з контролю аудіювання англійською мовою при проведенні учнівських олімпіад
           L Загальна характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності
           L Психофізіологічні механізми аудіювання 2
           L Психологічні особливості аудіювання 2
           L Вимоги до текстів для навчання аудіюванню
           L Суб’єктивні труднощі, пов’язані з індивідуальними особливостями слухачів
           L Навчання аудіювання в умовах школи 2
           L Функції і задачі контролю 2
           L Контроль сформованості вміння розуміння мовлення на слух
           L Контроль сформованості вміння аудіювання 2
           L Засоби контролю розуміння прослуханого тексту 2 3
           L Формат текстів та тестових завдань Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
      L Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти 2 3
      L Розвиток пізнавальних інтересів у молодших школярів
           L Стан досліджуваної проблеми у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі 2 3
           L Молодші школяри як об’єкт дослідження педагогів та психологів 2 3 4
           L Пізнавальні інтереси – важлива складова розвитку особистості у молодших школярів 2 3 4
           L Система роботи вчителів початкових класів 2 3
           L Розвиток пізнавальних інтересів школярів в позаурочній діяльності 2
           L Роль батьків у розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів 2 3
      L Комп'ютер на уроці математики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Педагогічні умови ефективності професійної орієнтації молодших школярів
           L Зміст і завдання трудового виховання учнів початкових класів 2 3 4 5
           L Особливості профорієнтації учнів початкових класів 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Принципи, форми, методи професійної орієнтації 2 3 4 5 6
           L Аналіз масового педагогічного досвіду професійної орієнтації у початковій школі 2 3 4 5 6 7 8
           L Педагогічні умови ефективного використання професійно орієнтованого матеріалу на уроках у початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Профорієнтаційні ігри проведені у процесі виховної роботи 2 3 4 5
      L Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи
           L Ігрова діяльність в процесі розвитку особистості дитини як педагогічна проблема 2
           L Психолого-педагогічні особливості формування та використання ігрової діяльності в навчальному процесі початкової школи 2
           L Дидактична гра як метод навчання: характеристика основних понять проблеми 2
           L Загальна характеристика досвіду використання ігрової діяльності молодших школярів 2
           L Пошук шляхів удосконалення дидактичної гри як методу навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки 2 3 4 5 6
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3
      L Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах
           L Історія розвитку портретного жанру 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Анатомо-конструктивні основи зображення голови людини 2 3
           L Врахування закономірностей будови голови людини у процесі малювання 2 3 4
           L Методика роботи над портретом і автопортретом 2 3 4 5 6 7
           L Організація і зміст експериментального дослідження, аналіз його результатів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Розвиток недільних шкіл в Україні 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Весільні обряди в Україні 2 3 4 5 6
      L Зміст соціально–педагогічної діяльності з проблемними сім’ями
           L Поняття та основні категорії проблемних сімей 2
           L Вплив сімейного неблагополуччя на соціалізацію дитини 2 3
           L Робота з проблемними сім’ями в системі соціальних інституцій 2 3 4
           L Напрямки соціально–педагогічної допомоги проблемним сім’ям 2 3 4 5
           L Соціальна реабілітація дітей – вихованців проблемних сімей 2 3
      L Виховання молодших школярів засобами народної педагогіки
           L Поняття процесу виховання засобами народної педагогіки 2
           L Становлення та розвиток системи виховання дітей засобами народної педагогіки 2
           L Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління 2
           L Народний календар як дієвий засіб виховання дітей 2 3
           L Виховні можливості козацької педагогіки як невід’ємної частини народної педагогіки
           L Методика вивчення ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу 2 3 4 5
      L Використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах
           L Самостійна робота як дидактична категорія 2 3
           L Рівні самостійної діяльності учнів 2
           L Форми самостійної діяльності учнів 2
           L Використання самостійної роботи як контролюючої функції
           L Основні види самостійної роботи, що використовуються на уроках української мови 2 3 4
           L Застосування методу проекту за програмою «INTEL. Навчання для майбутнього» під час використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах 2 3
      L Дослідження особливостей домашньої навчальної роботи молодших школярів
           L Суть та значення домашньої навчальної роботи 2
           L Активізація домашньої роботи учнів 2
           L Організація домашніх робіт 2
           L Особливості домашньої роботи молодших школярів 2
           L Особливості та сучасні способи перевірки домашніх робіт 2 3 4
      L Особливості особистості педагогічно занедбаного школяра
           L Поняття педагогічної занедбаності школяра, фактори які її зумовлюють 2 3 4 5 6 7
           L Організація роботи вчителя з педагогічно запущеними дітьми 2 3
           L Перевиховання педагогічно занедбаних дітей: суть, функції, етапи, принципи 2 3 4
           L Соціально-педагогічна занедбаність дітей: сутність, ознаки та прояви 2 3
      L Болонський процес: поняття, розвиток, суть
           L Зміст і головні складові Болонського процесу 2
           L Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Значення дидактичної гри в середній школі
           L Вплив суспільства на розвиток і характер ігор 2
           L Види ігор 2 3
           L Значення гри для молодшого школяра
           L Виховний і повчальний потенціал гри 2
      L Особливості розвитку самостійності підлітків підліткового віку в навчально-виховному процесі
           L Аналіз поняття «самостійність» 2 3 4
           L Самостійна діяльність учнів підліткового віку в навчальній діяльності. Аналіз різних підходів. Структура самостійної діяльності 2
           L Поняття "самостійна робота" і її функції 2 3 4
           L Вікові особливості підліткового віку
           L Методичні рекомендації з визначенню рівня самостійності підлітків в навчально-виховному процесі 2
      L Суть процесу навчання та засоби його активізації
           L Трактування поняття "процес навчання" у науковій літературі 2
           L Характеристика засобів активізації навчального процесу 2
           L Дидактичні умови активізації процесу вивчення біології 2 3
           L Вивчення стану проблеми активізації процесу вивчення біології у середній школі 2 3 4 5 6
      L Розвиток інтересу учнів та застосування нових інформаційних технологій на уроках обслуговуючої праці
           L Сутність процесу розвитку інтересу учнів 2
           L Педагогічні умови успішного розвитку інтересу учнів до художніх ремесел на уроках обслуговуючої праці 2
           L Концептуальні положення, мета і завдання нових інформаційних технологій навчання 2 3
           L Методичні рекомендації проведення занять з обслуговуючої праці 2 3 4 5 6 7 8
      L Європейська освітня інтеграція. Адаптація вищої освіти
           L Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою 2 3
           L Організація навчального процесу в університеті 2
           L Бібліотека вищого навчального закладу та правила користування її фондами
           L Студентське самоврядування як невід`ємна складова демократизації вищої освіти 2
      L Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами
           L Проблема пізнавального інтересу у психолого-педагогічній літературі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Теоретичний аспект вивчення фразеології 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Особливості роботи з фразеологізмами на уроках рідної мови 2 3 4 5
           L Формування пізнавального інтересу у контексті змісту програм і підручників з рідної мови та читання 2 3 4 5 6
           L Науково–методичне обґрунтування експериментального дослідження 2 3 4 5
           L Система вправ із фразеологізмами як дієвий засіб розвитку пізнавального інтересу до вивчення рідної мови 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Дидактичні засади формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Інформатизація та комп’ютеризація на початковому етапі вивчення іноземної мови
           L Поняття інформатизації
           L Значення глобальної інформатизації 2
           L Вплив інформатизації на освіту та навчання англійської мови 2 3
           L Компютеризація на початковому етапі вивчення іноземної мови 2
           L Комп’ютеризація у навчальному процесі. Значення комп’ютерів у школі 2 3 4
           L Використання комп’ютерних технологій на уроках з англійської мови 2 3 4
      L Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами інформаційних технологій
           L Психолого-педагогічні особливості молодших школярів у використанні нових інформаційних технологій 2 3
           L Теоретичне обґрунтування методичних прийомів навчання молодших школярів основам інформатики 2 3 4
           L Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів 2 3 4 5
           L Діагностика рівнів пізнавальної активності, самостійності і творчого мислення при вивченні основ інформатики та обчислювальної техніки молодших школярів 2
           L Розробка фрагментів занять інформатики для розвитку творчих здібностей учнів початкових класів 2 3
      L Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства
           L Соціальна педагогіка як складова „людинознавства”, її суть та завдання 2
           L Історичні передумови становлення і розвитку соціальної педагогіки 2 3 4 5 6
           L Основоположні принципи соціальної педагогіки
           L Суть та об’єктно-предметна область соціальної педагогіки 2 3
      L Робота школи по подоланню педагогічної занедбаності учнів
           L Основні причини, що приводять до виховання педагогічної занедбаності учнів 2
           L Типи класифікацій педагогічної занедбаності дітей 2
           L Сухомлинський В.О. про виховання педагогічно занедбаних дітей та підлітків 2 3 4
           L Робота вчителя з педагогічно занедбаними дітьми 2 3 4 5
      L Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст
           L Політичні передумови розвитку освіти на Поділлі в рамках загальноімперської системи освіти 2 3 4 5 6
           L Економічні передумови розвитку освіти на Поділлі наприкінці ХІХ початку ХХ століття 2 3 4 5 6
           L Роль громадських організацій на поширення освіти на поділлі наприкінці хіх початку ХХ століття 2
           L Земства та їх вплив на поширення освіти на території Поділля наприкінці ХІХ початку ХХ століття 2 3
           L Громадсько-просвітницькі товариства та їх роль в поширені освіти на Поділлі наприкінці ХІХ початку ХХ століття 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Молодіжні громадські організації та їх роль в поширені освіти 2 3 4
      L Процес і методи навчання
           L Процес навчання та його структура 2
           L Методи, прийоми і засоби навчання як дидактичні категорії
           L Класифікація методів навчання 2 3
           L Методи активного навчання 2 3
           L Класифікація засобів навчання 2
      L Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи
           L Стан і розвиток індивідуального підходу до учнів в історії педагогічної думки 2 3 4
           L Характеристика категоріального апарату досліджуваної проблеми 2
           L Теорія та практика індивідуалізації навчально-виховної взаємодії при роботі з обдарованими та творчими учнями 2
           L Специфіка індивідуального підходу в педагогічній роботі з важкими дітьми 2
           L Експериментальна робота з вивчення можливостей індивідуального підходу у навчально-виховній роботі з учнями сучасних загальноосвітніх закладів 2
      L Проблемні методи навчання
           L Місце проблемного навчання в педагогічних концепціях 2
           L Концептуальні основи проблемного навчання 2 3
           L Функції проблемного навчання 2 3 4
           L Методика організації проблемного навчання 2
           L Проблемні ситуації: поняття і типи, способи і правила створення 2 3 4
           L Роль педагога в проблемному навчанні 2 3 4 5 6
      L Методика навчання рухливим іграм в початкових класах
           L Значення рухливих ігор у формуванні гармонійно розвиненої особистості 2 3 4 5 6 7
           L Класифікація рухливих ігор молодших школярів та їх призначення 2 3 4 5 6 7
           L Особливості організації та проведення рухливих ігор школярів 2 3 4 5
           L Сучасні підходи до методики навчання рухливих ігор в початкових класах 2 3 4 5 6 7
           L Рухливі ігри для учнів молодших класів 2 3
      L Поняття про сучасний урок в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації та вимоги до нього
           L Розвиток форм навчання в педагогиці 2
           L Урок як головна форма роботи в ПТНЗ 2
           L Типи уроків, та їх структура 2
           L Виховні вимоги до уроку
           L Дидактичні вимоги до уроку
           L Важливість повторювально-навчальної роботи зумовлена трьома причинами
           L Сприймання, осмислення і засвоєння нового матеріалу
           L Шляхи удосконалення уроків
           L Нетрадиційні форми організації занять 2 3 4
           L Основні вимоги до підготовки та проведення сучасних уроків 2
      L Логопедична робота з дітьми з комплексними порушеннями в умовах центру соціальної реабілітації
           L Сутнісна характеристика поняття «діти з комплексними порушеннями» 2 3
           L Історико-теоретичний аналіз відношення суспільства до осіб з комплексними порушеннями 2 3 4
           L Сучасні підходи до розвитку, навчання і виховання дітей з комплексними порушеннями 2 3 4
           L Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу в умовах соціально-реабілітаційного центру 2 3 4
           L Завдання та напрями педагогічної допомоги дітям з комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру 2 3 4 5
           L Організація логопедичної роботи з дітьми з комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру 2 3 4 5 6
           L Програма логопедичної роботи з дітьми із комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру 2 3 4 5 6
           L Система логопедичного впливу у роботі з дітьми з комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру 2 3 4 5
           L Результати експериментального дослідження системи логопедичної роботи з дітьми із комплексними порушеннями в умовах реабілітаційного центру 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      L Історія формування і розвитку форм організації навчання у світовій теорії та практиці
           L Історія форм організації навчання
           L Класно-урочна система. Її модернізація 2 3 4
           L Системи навчання ХХ століття 2 3
      L Використання ігрових форм як засіб підвищення інтересу до вивчення світової літератури в основній школі
           L Психолого-педагогічні особливості учнів підліткового віку 2 3
           L Методична наука про ігрові форми діяльності 2 3 4
           L Ігрові форми на уроках світової літератури 2
           L Навчально-методичний комплекс вчителя світової літератури
           L Застосування ігрових форм на уроках світової літератури 2 3 4
      L Діяльність шкільної бібліотеки
           L Діяльність шкільної бібліотеки, її значення та функції 2
           L Імідж шкільного бібліотекаря та його вплив на формування системи бібліотекарських знань школярів 2
           L Читання і інформаційна культура особи 2 3
           L Проведення бібліотечного уроку. Самостійна робота з книгою 2 3 4 5
      L Атестація вчителів
           L Порядок і терміни проведення чергової атестації у школі
           L Вивчення параметрів діяльності вчителя
           L План проведення засідань атестаційної комісії
           L Нові методи атестування вчителів 2
           L Вивчення творчої діяльності вчителя адміністрацією школи під час атестації 2
      L Методика викладання фахових дисциплін в Україні
           L Система вищої освіти в Україні та періоди її розвитку 2 3 4 5 6
           L Методологія, методи і методика викладання 2 3
           L Інтеграція вищої освіти України і Болонський процес 2 3 4
           L Організаційно-правове забезпечення вищої освіти вУкраїні 2
      L Організація позакласної роботи з математики
           L Психолого-педагогічні передумови організації позакласної роботи з математики 2 3 4 5
           L Види позакласних занять з математики 2
           L Стан досліджуваної проблеми в теорії і практиці навчання математики 2 3
           L Особливості методики позакласної роботи з математики в початкових класах 2 3 4 5
           L Розробка і обґрунтування системи позакласних занять у формі годин цікавої математики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Екoлoгічне вихoвaння мoлoдших шкoлярів у прoцесі вивчення мaтемaтики
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з екологічного виховання молодших школярів 2 3 4
           L Вивчення новаторського досвіду екологічного виховання молодших школярів на уроках математики 2 3 4 5
           L Опис констатувального експерименту з екологічного виховання молодших школярів на уроках математики 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Вплив процесу інформатизації суспільства на розвиток інформатизації освіти
           L Подання про інформаційне суспільство
           L Небезпеки інформаційного суспільства
           L Вплив процесу інформатизації на розвиток освіти
           L Про процеси інформатизації в російській освіті 2
      L Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах
           L Семантико-граматичні категорії іменника 2 3
           L Граматичні категорії іменника 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Методика вивчення іменника в початкових класах
           L Серія цікавих завдань і вправ з використанням науково-пізнавальних матеріалів під час вивчення іменника у початкових класах 2 3 4 5 6 7 8
      L Типи мовленнєвих помилок в учнівських переказах і творах та їх причини
           L Помилка як порушення норм літературної мови 2
           L Сучасний підхід до класифікації мовленнєвих помилок 2 3 4
           L Класифікація помилок при перевірці учнівських творів і переказів і виявлення їх причин 2
           L Зміст корекційної роботи з виправлення мовленнєвих помилок в учнівських творах і переказах 2 3
      L Методичний аналіз теми "Функції" шкільного курсу алгебри 7 класу за різними підручниками
           L Особливості змістової лінії "функції" за державним стандартом загальноосвітньої школи 2 3
           L Програмні вимоги щодо вивчення теми "функції" у 7 класі 2 3
           L Методичний аналіз теми "функції" за підручником "Алгебра" 7 класу 2 3
           L Порівняння особливостей викладання теми "функції" в двох підручниках
      L Дидактичний проект підготовки робітника спеціальності "Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів" з поглибленою розробкою технологій навчання
           L Аналіз професійної діяльності фахівця 2
           L Визначення кваліфікаційних вимог фахівця
           L Проектування дидактичних матеріалів 2
           L Проектування контурного конспекту за темою "Види і принципи функціонування оперативної пам'яті"
           L Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання
           L Проектування мотиваційних технологій навчання 2 3 4 5
      L Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації
           L Теоретичні основи організації науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації 2 3 4 5 6 7
           L Організаційна структура та основні етапи науково-дослідницької діяльності старшокласників 2 3 4 5
           L Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Комплексно-цільова програма щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи старшокласників: її зміст і структура 2 3 4 5
           L Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження 2
           L Фінансово-економічне обґрунтування комплексно-цільової програми та визначення умов її реалізації 2 3 4
           L Діагностика рівня саморозвитку в професійно-педагогічній діяльності 2 3 4 5
      L Психолого-педагогічні умови інтелектуального розвитку молодших школярів
           L Теоретичні основи дослідження інтелекту в психолого-педагогічній літературі 2 3 4
           L Поняття інтелектуального розвитку молодшого школяра та його стадії 2 3 4
           L Врахування індивідуальних особливостей молодших школярів у процесі діагностики і розвитку інтелектуальних здібностей 2 3 4 5 6
           L Методичні рекомендації щодо активізації навчального процесу і психодіагностики інтелекту 2 3 4 5 6 7
      L Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі
           L Комунікативно-мовленнєвий аспект у процесі вивчення української мови 2 3 4 5 6
           L Теоретичні засади проблеми розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів засобами частин мови 2 3 4 5 6
           L Вивчення частин мови в молодших класах як необхідна умова розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь школярів 2 3 4 5
           L Система вивчення частин мови у початкових класах 2 3 4 5 6 7
           L Перевірка ефективності формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Педагогічне мислення
           L Поняття «педагогічного мислення» 2
           L Специфіка педагогічного мислення
           L Характерні ознаки та показники педагогічного мислення
           L Взаємозв’язок педагогічного мислення вчителя і педагогічного спілкування 2
      L Екологічне виховання молодших школярів засобами народних традицій
           L Сутність та педагогічний зміст екологічного виховання 2
           L Українські звичаї і традиції як засіб екологічного виховання учнів 2 3
           L Педагогічні засоби екологічного виховання молодших школярів 2 3
           L Екологічне навчання молодших школярів із застосуванням календаря 2
           L Екологічне виховання школярів на народних природознавчих традиціях 2
           L Система екологічного виховання у школі 2
           L Принципи екологічного виховання за В.О. Сухомлинським, їх суть та значення 2
           L Методика використання принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського під час уроків мислення серед природи 2
           L Аналіз використання ідей В.О. Сухомлинського педагогами сучасної школи 2
      L Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ
           L Характеристика мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 2 3 4
           L Рівні ЗНМ та їх загальна характеристика у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення 2 3 4
           L Стан лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ ІІІ рівня 2 3
           L Сучасні програми подолання ЗНМ у дітей старшого дошкільного віку 2 3 4
           L Напрями та зміст поетапного подолання ЗНМ ІІІ рівня у дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Методика обстеження сформованості лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6
           L Мета, завдання та методи експериментального дослідження 2 3 4
           L Експериментальна програма по формуванню лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня 2 3 4
           L Результати логопедичної роботи по формуванню лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня 2 3 4 5
           L Програма корекції лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
      L Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи 2 3 4 5 6 7 8
      L Особливості методики тестування 2 3 4 5
      L Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів 2 3 4 5 6
      L Корекція заїкання у дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами
           L Аналіз механізмів і причин синдрому заїкання 2
           L Основні підходи до корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку 2
           L Особливості корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами 2 3
           L Види терапій, що можуть застосовуватися при корекції заїкання в дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами 2 3
           L Розробка вправ для корекції заїкання в дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами 2 3 4
      L Стосунки між учителем та учнями в процесі фізичного виховання 2
      L Навчання дітей декоративно-тематичному малюванню
           L Зображувальні види декору
           L Стилізація природних форм 2 3
           L Народний орнамент 2
           L Робота над створенням орнаменту
      L Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах
           L Бесіда з викладачами іноземних мов
           L Професійно важливі якості педагога
           L Психологічне забезпечення діяльності педагога 2
           L Модель вчителя-новатора
           L Креативність та артистизм вчителя іноземної мови
           L Співробітництво вчителя й учня під час навчання іноземної мови 2 3 4 5
           L Роль вчителя іноземної мови у процесі навчання
           L Методи та способи подолання неуспішності 2
           L Впровадження елементів національного виховання на уроках іноземної мови 2
      L Використання елементів краєзнавства на уроках в початковій школі 2 3
      L Толерантність – ціннісна й поведінкова складова особистості 2
      L Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці
           L Науково-теоретичні засади формування здорового способу життя 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Соціально-педагогічні особливості становлення особистості у підлітковому віці 2 3 4 5 6
           L Фактори ризику, що характеризують здоровий спосіб життя становлення особистості у підлітковому віці 2 3 4
           L Соціально-педагогічні чинники формування здорового способу життя особистості 2 3 4 5
           L Професійна компетентність соціального педагога як одна із умов формування здорового способу життя підлітків 2 3 4 5 6 7 8
           L Методичні рекомендації що до оптимізації організації здорового способу життя підлітків 2 3 4
           L Навчальна програма семінару "Формування здорового способу життя" 2 3 4
      L Розумове виховання
           L Розумове виховання як один із напрямків виховання 2 3
           L Шляхи реалізації розумового виховання 2
           L Специфіка уроку іноземної мови як фактор, що забезпечує розумове виховання школярів 2 3
      L Теоретичний аналіз світового досвіду профільної диференціації навчання
           L Досвід профільної диференціації навчання в краінах західної Європи, США та російський досвід прфільного навчання 2
           L Аналіз напрямів та форм організації профільного навчання 2 3
           L Особливості організації допрофільного навчання в сучасній школі 2 3 4 5 6 7
           L Профільна загальноосвітня підготовка в системі початкової та середньої професійної освіти
           L Етапи модернізації профільного навчання в сучасній школі 2
           L Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      L Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах
           L Психологічні особливості сприйняття та відтворення навчального матеріалу ліворукими дітьми 2
           L Шкільні проблеми навчання письму ліворуких дітей
           L Вибірки методики навчання письму ліворуких дітей 2 3 4 5 6
      L Літературна освіта школярів на уроках читання у початковій школі
           L Роль літературної освіти для формування читацьких інтересів школярів 2 3 4
           L Вимоги програми з читання для учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Педагогічні умови оптимізації учбової діяльності молодших школярів
           L Історіографія проблеми оптимізації навчальної діяльності 2 3 4 5
           L Психолого–педагогічні проблеми забезпечення оптимізації учбової діяльності 2 3 4 5 6
           L Загальний аналіз стану розв’язання проблеми у роботі масової початкової школи 2 3 4 5 6 7
           L Пошуки шляхів вдосконалення оптимізації учбової діяльності у молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3
      L Підготовка гравців в студентських баскетбольних командах з акцентом на застосуванні тактичних вправ
           L Гармонічне сполучення розумового і фізичного розвитку студентів як основа підвищення спортивної майстерності баскетбольної команди ВНЗ 2 3
           L Вимоги, що пропоновані грою в баскетбол, до рівня фізичної і психологічної підготовки спортсменів 2
           L Метод технічного протоколювання ігор 2
           L Метод експертної оцінки виконання основних технічних прийомів баскетболу 2 3
           L Зміст експериментальної методики підготовки студентських баскетбольних команд 2 3 4 5 6
           L Результати перевірки ефективності застосування експериментальної методики підготовки студентських баскетбольних команд 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Вплив застосування тактичних вправ на психофізіологічні показники баскетболісток 2 3 4
      L Освітні технології
           L Історія виникнення технології 2 3
           L Концептуальні положення 2
           L Мета і завдання дослідницької технології 2 3
           L Вимоги до особистості вчителя 2 3 4
      L Формування мовленнєвого етикету молодших школярів
           L Історія виникнення етикету 2 3 4 5 6
           L Особливості мовленнєвого етикету 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Методика роботи над формуванням мовленнєвого етикету у початкових класах 2 3 4
           L Формування мовленнєвого етикету на уроках читання 2 3 4 5 6
           L Експериментальне підтвердження запропонованої методики для вивчення мовленнєвого етикету 2 3 4
      L Виховання людини як особистості
           L Сутність виховання, його мета. Завдання складових частин всебічного гармонійного розвитку особистості 2
           L Закономірність виховання. Їх характеристика
      L Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці"
           L Аналіз професійної діяльності фахівця: «Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці» 2 3
           L Проектування кваліфікаційної характеристики 2
           L Розробка змісту професійної підготовки фахівця 2 3 4
           L Проектування технологій навчання по темі „Контрольно–вимірювальні прилади” курсу „Спецтехнологія” 2
           L Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань
           L Проектування мотиваційних технологій навчання
           L Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності 2 3
           L Проектування технологій формування КД 2
           L Складання перспективно-поурочного плану викладення теми 2 3
      L Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей
           L Загальна характеристика творчої активності дітей старшого дошкільного віку 2 3 4
           L Обґрунтування творів образотворчого мистецтва 2 3 4
           L Методика використання творів образотворчого мистецтва в процесі формування творчої активності дітей 2 3 4 5
           L Отримання первісних показників сформованості творчості дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5
           L Авторська програма використання творів образотворчого мистецтва для дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6
      L Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини 2 3 4 5 6 7
      L Організація та методика науково-дослідної діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Кооперативне навчання 2 3
      L Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів
           L Психолого-педагогічні основи розвитку уяви та літературних здібностей молодших школярів 2 3
           L Розвиток уяви та літературних здібностей на уроках українського читання 2 3
           L Розвиток уяви на уроках мистецького спрямування 2
      L Використання комп'ютера на уроках розвитку зв'язного мовлення в початкових класах
           L Методична система уроків розвитку мовленнєвої діяльності 2 3
           L Психолого-педагогічний аспект використання комп’ютера для розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів 2
           L Опис ППЗ для розробки дидактичних засобів 2 3 4
      L Характер та престиж педагогічної праці
           L Еволюція поглядів на проблему престижу та характеру педагогічної праці 2 3
           L Підходи, принципи та методи дослідження проблеми престижу та характеру педагогічної праці 2
           L Основні поняття дослідження 2 3
           L Зміст, сутність та особливості педагогічної праці 2
           L Функції та престиж педагогічної праці 2
           L Критерії ефективності педагогічної праці 2
           L Фактори, що ускладнюють педагогічну працю та знижують її престиж 2
           L Рекомендації з оптимізації педагогічної праці та підвищення її престижу 2
      L Лісові системи та їх вивчення в шкільному курсі біології
           L Історія уявлення про ліс та лісову систему 2
           L Структура лісової екосистеми 2 3 4
           L Лісові системи України 2
           L Функціонування та роль лісових систем 2 3 4
           L Вивчення вікових показників лісових систем
           L Еколого-ландшафтний підхід 2 3 4 5
           L Вивчення бонітету деревостану
           L Використання структурно-функціонального підходу до вивчення лісових екосистем 2
           L Місце „лісових екосистем” в біології 2
           L Шкільні лісництва та їх повноваження 2
           L Еколого-виховний компонент в роботі шкільних лісництв 2
           L Підходи і методика проведення екологічних акцій 2
      L Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності
           L Питання формування досвіду пошукової діяльності у педагогічній теорії 2 3 4 5 6 7
           L Характеристика форм пошукової діяльності молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Стан проблеми формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності у масовому педагогічному досвіді 2 3
           L Організація і зміст експериментального дослідження 2 3
      L Особливості емоційних реакцій молодших школярів
           L Становлення емоційної сфери молодших школярів 2
           L Зв`язок емоцій з іншими психічними процесами 2 3
           L Проблеми шкільної дезадаптації 2
           L Емоційні порушення учнів із затримкою психічного розвитку
           L Емоційні порушення в учнів з інтелектуальною недостатністю
           L Характеристика емоційних реакцій молодшого школяра 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Основні аспекти виховання емоційної культури молодших школярів 2
           L Рекомендації щодо соціально-психологічної профілактики девіантної поведінки дітей молодшого шкільного віку 2
           L Засоби допомоги при шкільної дезадаптації 2
      L Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Експериментальне дослідження проблеми використання іграшок у іграх дітей
           L Аналіз психолого – педагогічної літератури в дослідженні теми 2 3
           L Особливості іграшок у іграх дітей старшої групи дитячого садку 2 3
           L Методика ознайомлення дітей з новою іграшкою у іграх дітей старшої групи дитячого садку 2 3 4
           L Методичні рекомендації по організації системи формування у дітей елементів національної культури за допомогою української народної іграшки 2 3 4 5
      L Особливості організації учбово-виховного процесу за допомогою здоров'язберігаючих технологій
           L Поняття про здоров'я 2 3 4
           L Вплив різних факторів на здоров'я сучасної студентської молоді 2
           L Здоров'язберігаючі технології та сучасна система освіти 2 3
           L Соціально-гігієнічні аспекти здоров'я молоді 2 3 4
           L Захворюваність студентів, що навчаються в навчальних установах 2 3 4 5 6 7 8
      L Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу 2 3 4 5 6 7 8
      L Формування творчої особистості як наукова проблема
           L Стан розробки досліджуваної проблеми у науковій літературі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Творчість як суттєвий аспект акме людини 2 3
           L Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності у людинознавчих науках 2 3 4
           L Компоненти і шляхи формування творчої особистості 2 3
           L Шляхи формування творчої особистості 2 3 4 5 6
      L Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Емоційна експресивність у невербальній поведінці вчителя
           L Поняття емоційної експресивності та ступінь його дослідження в психологічній літературі 2 3 4 5
           L Психологічні особливості невербальної поведінки та комунікації 2 3
           L Прояви емоційної експресивності у невербальній поведінці вчителя 2 3
           L Процедура вивчення емоційно-експресивної поведінки вчителя 2 3 4 5 6
      L Використання проблемних ситуацій на уроках "Основи здоров'я" у початковій школі
           L Психолого-педагогічні особливості застосування проблемних ситуацій у педагогічній діяльності з молодшими школярами 2 3 4 5 6 7 8
           L Методика проведення уроків проблемного змісту при вивченні курсу „Основи здоровя" в початкових класах 2 3
           L Аналіз ефективності та доцільності використання проблемних ситуацій у навчанні молодших школярів на уроках „Основи здоров’я" 2 3 4
      L Особливості сімейного виховання дітей з порушенням мовлення
           L Мова - як важливий фактор, формування майбутньої особистості 2
           L Роль ранньої діагностики порушень розвитку мовлення 2
           L Поняття мовного порушення та їх класифікація
           L Профілактика та попередження мовних порушень 2
           L Виховання звукової культури мовлення, як одна з складових в системі корекційно-виховної роботи
           L Мовленнєва готовність дитини з порушенням мовлення до навчання у школі 2
           L Взаємозв’язок виховного процесу батьків та логопеда 2 3 4
           L Мистецтво спілкування, як основний елемент виховного процесу
           L Роль батьків у розвитку дитини й помилки сімейного виховання 2
      L Сучасні системи професійного навчання
           L Поняття розвитку систем професійного навчання 2 3 4 5 6 7
           L Класифікація системи професійного навчання 2
           L Оргнізаційно-методичні основи застосування сучасних систем навчання 2
           L Проблемно-аналітична система навчання
      L Розвиток професійної компетентності вчителів як педагогічна проблема
           L Методологія дослідження проблеми розвитку професійної компетентності педагога в загальноосвітньому закладі 2 3 4 5
           L Концептуальні основи управління розвитком професійної компетентності педагогів у загальноосвітньому закладі 2
      L Предмет і завдання педагогіки. Функції вчителя 2 3 4
      L Методика ознайомлення дошкільників з жанрами образотворчого мистецтва
           L Педагогічні умови навчання дошкільників основам мови образотворчого мистецтва 2 3
           L Мета і завдання гуртка образотворчого мистецтва 2 3
           L Інноваційні підходи до ознайомлення дітей дошкільного віку з жанрами образотворчого мистецтва 2 3 4
           L Інноваційно-освітня діяльність педагога в галузі організації образотворчої діяльності дітей 2 3
      L Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови 2 3 4 5
      L Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Виховання толерантного ставлення старших дошкільників до традицій і культур народів світу
           L Виховання громадянина – одне з актуальних завдань сучасного дошкільного навчального закладу 2
           L Поняття толерантності 2 3
           L Форми і методи формування етнокультурної обізнаності дошкільників 2
           L Виявлення рівня сформованості толерантності у старших дошкільників
           L Технологія виховання толерантного ставлення дітей старшого дошкільного віку до традицій і культур народів світу 2
      L Принципи навчання
           L Поняття принципу навчання в дидактиці 2
           L Номенклатура принципів навчання та їх реалізація 2 3 4
           L Поняття про правила навчання
           L Шляхи реалізації принципів навчання 2 3
      L Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі
           L Проблема морального виховання у психолого-педагогічній літературі
           L Сутність морального виховання 2 3
           L Християнська мораль у системі моральних цінностей людини 2
           L Форми і методи виховання особистості на засадах християнської моралі
           L Методика виховання молодших школярів на засадах християнської моралі 2 3 4 5
      L Педагогічна технологія взаємодії сім’ї і школи першого ступеня у вихованні учнів 2 3 4 5 6
      L Соціально-психологічні передумови вибору професії старшокласниками та їх підготовленість до даного вибору
           L Сутність та особливості процесу професійного самовизначення учнів старших класів 2 3
           L Форми, методи та засоби професійного самовизначення
           L Актуальності та важливість теми професійного самовизначення 2 3 4
           L Дослідження та виявлення рівня готовності старшокласників до професійного самовизначення
           L Опитувальник учнів для виявлення їх профнамірів 2 3
      L Болонський процес і вища освіта в Україні 2 3 4
      L Модель ідеального куратора вищої школи
           L Загально-психологічні особливості куратора вищої школи
           L Основні функції та принципи куратора вищої школи
           L Взаємовідносини системи “куратор-студент”
      L Профілактика депривації підлітків в процесі позакласної туристсько-краєзнавчої діяльності
           L Поняття, детермінанти та наслідки депривації у підлітковому віці 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Соціалізація і виховання підлітків у процесі туристично-краєзнавчої діяльності 2 3 4 5 6 7 8
           L Концептуальні засади шкільного туризму як засобу подолання депривації підлітків 2
           L Діагностика і оцінка рівня депривації підлітків 2 3 4 5 6 7
           L Зміст, форми і методи туристично-краєзнавчої діяльності у позакласній роботі 2 3 4 5 6
           L Аналіз ефективності туристсько-краєзнавчої діяльності та рекомендації щодо її організації з метою у профілактики деривації та гуманного розвитку особистості 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Методика вивчення тригонометричних функцій у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання
           L Загальне використання мультимедійних засобів навчання в навчальному процесі 2 3
           L Методика вивчення тригонометричних функцій в старшій школі 2
           L Введення поняття тригонометричних функцій числового аргументу 2 3 4 5 6
           L Перетворення тригонометричних виразів 2
           L Фрагменти уроків з використанням мультимедійних засобів навчання 2 3 4 5
      L Розробка автоматизованих навчальних систем на основі методики програмованого навчання 2 3 4
      L Особливості роботи соціального педагога з молодіжними організаціями і неформальними об’єднаннями
           L Соцільно-педагогічна робота з молодіжними об’єднаннями як педагогічна проблема
           L Основні характеристики підліткових і молодіжних неформальних груп та особливості соціально-педагогічної роботи з ними 2
           L Особливості соціально-педагогічної роботи з молодіжними групами різних напрямів 2
           L Взаємодія соціального педагога з молодіжними організаціями 2 3 4 5
      L Фізичні основи роботи комп’ютера
           L Мета організації позаурочної роботи
           L Можливості здійснення міжпредметних зв'язків в позакласній роботі з фізики
           L Розвиток пізнавальних інтересів учнів
           L Вечори з фізики
           L Засоби пропаганди фізики
           L Роль науково-популярної літератури у формуванні пізнавальних інтересів школярів
           L Організація факультативних занять 2
           L Форми проведення факультативних занять
           L Семінарські заняття 2
           L Елементи навчального посібника 2
           L Процесори 2 3 4
           L Флеш-пам’ять 2 3 4 5
           L Магнітний запис інформації 2 3 4 5
           L Прилади, в яких використовується лазер
           L Історія невидимки
           L Компакт-диск 2 3
           L Оптичний принцип запису та зчитування інформації 2 3 4 5 6
           L Стисла історія розвитку лазерного принтера 2 3
           L Зарядка 2 3 4 5 6 7
           L Рекомендації в яких класах та при вивчені яких розділів фізики можна використовувати підібраний матеріал 2
           L Теорія напівпровідників 2
           L Напівпровідникові пристрої 2
           L Біполярні транзистори 2 3
           L Фотоелектричний ефект
      L Альтернативна освіта в Україні
           L Альтернативна освіта в Україні: ідейно-концептуальні і правові аспекти 2
           L Головний фахівець департаменту середньої і дошкільної освіти МОН Людмила Голубченко про альтернативну освіту 2 3 4 5
      L Методика проведення інтерактивних уроків з української мови
           L Урок як форма організації навчання 2
           L Сучасні підходи до типології та структури уроків
           L Що таке інтерактивне навчання 2 3
           L Як поєднати різні моделі навчання 2 3
           L Що розуміють під технологією в педагогічній науці та практиці 2
           L Чому можна розглядати інтерактивне навчання як сукупність технологій
           L Групова та кооперативна форми організації діяльності учнів на уроці 2 3 4
           L Приклади практичного використання методики проведення нетрадиційних уроків з української мови 2 3 4 5 6
      L Класний керівник у сучасній школі
           L Місце класного керівника у вихованні учнів 2 3 4
           L Робота класного керівника з важковиховуваними учнями, спрямована на профілактику відхилень у поведінці 2 3 4 5 6
           L Сім'я і класний керівник 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання
           L Проблеми сучасної освіти
           L Процес зміцнення здоров'я в загальноосвітній школі
           L Проблема гармонізації особистості в системі освіти 2 3
           L Технологічні підходи співвідношення фізичного і розумового розвитку школярів 2
           L Дослідження особливостей прояву особистих властивостей молодших школярів в процесі фізкультурно-спортивної діяльності
           L Дослідження розумового компоненту розвитку молодших школярів
           L Дослідження фізкультурно-валеологічної освіченості молодших школярів
           L Дослідження змін фізичної підготовленості молодших школярів 2
           L Дослідження показників здоров'я молодших школярів
           L Дослідження залежності фізичного і розумового компонентів розвитку і показників здоров'я молодших школярів 2 3
           L Теоретичне обґрунтовування методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів в навчальному процесі їх фізичного виховання 2 3
           L Програмно-нормативне забезпечення методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку, яка спрямована на досягнення оздоровчого ефекту в учбовий процесі з фізичної культури 2 3 4
      L Методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми "Загальні відомості про менеджмент" у 10–11 класах
           L Теоретичні основи використання мультимедійних технологій при вивченні курсу «Основи підприємницької діяльності»
           L Розкрити сутність використання мультимедійних технологій при вивченні теми 2 3 4 5
           L Розробка методики вивчення теми «Використання мультимедійних технологій» при вивченні теми «Загальні відомості про менеджмент» 2 3
           L Планування навчального процесу 2
           L Експериментально перевірити розроблену методику та дати рекомендації по її застосуванню 2
      L Вивчення математики в початковій школі
           L Методика ознайомлення дітей з геометричним матеріалом
           L Методичні особливості вивчення ліній 2
           L Вивчення многокутників у початковій школі
           L Методика ознайомлення з колом, кругом, їх елементами
           L Методика вивчення кутів у початкових класах
           L Формування в учнів графічних навичок, вміння працювати з креслярським інструментом 2
           L Зв’язок арифметичного матеріалу з геометричним 2
           L Формування поняття про геометричні фігури 2
           L Український національний костюм на уроках математики 2
      L Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання
           L Суть технічної творчості та її значення для всебічного розвитку учнів 2 3 4 5
           L Місце та значення творчих завдань для розвитку творчої діяльності 2 3 4
           L Особливості проведення уроків трудового навчання в початковій школі 2 3
           L Приклади проведення уроків праці в початкових класах 2 3 4 5 6
      L Родинне виховання в сучасній сім’ї
           L Виникнення та розвиток ідеї родинного виховання 2
           L Функції сім’ї. Виховання в системі функції сім’ї. Мета, завдання та зміст виховання у сучасній українській сім’ї 2 3 4 5 6 7
           L Особливості роботи класного керівника з родинного виховання 2 3
           L Стан здійснення родинного виховання в гімназії 2
           L Методичні рекомендації щодо вдосконалення родинного виховання в гімназії 2
      L Болонський процес - перспективи для України
           L Започаткування Болонського процесу
           L Запровадження кредитної системи 2
           L Переспективи для студентів 2
      L Досвід роботи вчителя фізичної культури 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах
           L Аналіз змісту програми образотворчого мистецтва для 1-4 класів 2
           L Зміст і методика проведення уроків-бесід про образотворче мистецтво у початкових класах 2
           L Методичні вказівки до проведення бесід 2
           L Методика аналізу художніх творів різних жанрів на уроках образотворчого мистецтва 2
           L Зразок розповіді за картиною Т. Н. Яблонської "Хліб" 2 3 4 5 6 7
           L Специфіка ведення мистецтвознавчих словників у початкових класах
           L Організація сприймання естетичних явищ під час проведення екскурсій у природі 2 3 4 5 6 7 8
      L Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству
           L Зародження й розвиток природознавчих методичних ідей у Київській Русі 2
           L Розвиток природознавчих методичних ідей у братських школах 2 3
           L Шкільне природознавство та методика його викладання в XVII-XIX ст 2 3
           L Розвиток методики навчання біології в XX ст 2 3 4 5 6
      L Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету
           L Наука як інструмент організації ШIС 2
           L Явище Освіти як підсистема ІС Наука та інструмент організації розумного 2 3
           L Професійно-технічна освіта 2
           L Аналіз минулих етапів розвитку Явища Освіти та прогноз майбутніх, необхідних
           L Концепція безперервної освіти як головна умова життєдіяльності в інформаційному суспільстві 2
           L Інтернет як інструмент у безперервному освітянському циклі еволюції Розумного
           L Засоби організації процесу навчання
           L Види дистанційного навчання 2
           L Аналіз сучасного етапу розвитку позашкільної освіти на прикладі Палацу дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району м.Кривий Ріг 2
           L Етапи переходу Палацу дитячої та юнацької творчості на інформаційний рівень взаємодій
      L Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах
           L Історія виникнення технології "Вальдорфська педагогіка"
           L Концептуальні засади ідей вальдорфської педагогіки у сучасних школах 2 3 4
           L Особливості змісту використання ідей вальдорфської педагогіки у сучасних школах 2 3
           L Мета і завданий вальдорфської педагогіки
           L Методика організації роботи за вальфдорською методикою у сучасних школах
           L Гігієнічна оцінка уроку з використанням ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасній школі 2 3
      L Моделювання уроків української мови в школах нового типу
           L Функції та структура методів
           L Класифікація методів 2
           L Оптимальний вибір методу
           L Використання традиційних і нових методів 2
           L Особливості уроку української мови в школах нового типу 2 3 4 5 6 7
      L Бібліотечні уроки з 1 по 11 клас 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Обдарована дитина в початковій школі
           L Обдаровані діти молодшого шкільного віку 2
           L Психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей 2
           L Робота з обдарованими дітьми
           L Методи навчання обдарованих дітей 2 3
           L Визначення творчої індивідуальності обдарованих дітей 2 3
           L Творчі завдання для обдарованих дітей
      L Застосування інноваційних освітянських технологій
           L Системний комплексний підхід до запровадження інноваційних технологій навчання 2 3
           L Інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисципліни 2
      L Сугестивна технологія та її зміст
           L Поняття сугестивної технології та історія її виникнення
           L Зміст технології 2 3 4
      L Національні традиції і культура
           L Українська народна педагогіка як педагогічна система 2 3
           L Педагогічні аспекти народної педагогіки В.О. Сухомлинського в сучасній школі
           L Національні традиції та їх роль у вихованні дітей 2 3 4
           L Український фольклор як засіб виховання 2 3
           L Використання українських традицій в родинній педагогіці 2 3
      L Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі
           L Зміст поняття “самостійна робота” 2
           L Види самостійних робіт 2 3
           L Стан проблеми організації самостійної роботи в масовому педагогічному досвіді 2 3 4 5
           L Врахування психологічних особливостей учнів у процесі організації самостійної роботи 2 3 4 5
           L Способи організації самостійної роботи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Корекційна спрямованість процесу навчання учнів з особливими потребами на уроках природознавства 2 3 4 5 6
      L Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи
           L Суть індивідуалізації й диференціації навчання як категорій дидактики 2 3 4
           L Історії становлення й розвитку індивідуалізованого та диференційованого навчання учнів 2
           L Стан проблеми індивідуалізації навчання в масовому педагогічному досвіді 2 3 4
           L Особливості організації навчального процесу у малочисельній початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Методика підготовки і проведення лекції на тему: "Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій"
           L Лекція: поняття, функції, види, принципи 2 3 4 5 6
           L Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні 2 3
           L Методика підготовки лекційного заняття по темі “Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій” 2 3 4 5 6
           L Використання інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні лекційного заняття «Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій»
      L Контроль знань студентів. Тестовий контроль
           L Суть поняття "контроль" 2 3
           L Функції контролю, і педагогічні вимоги до контролю
           L Дидактичні принципи контролю знань та основні види і форми контролю знань, умінь та навичок студентів 2 3 4 5
           L Характеристика методів перевірки та оцінювання знань, умінь та навичок студентів 2 3
           L Характеристика тестового контролю 2
           L Розробка тестових завдань з дисципліни "Основи сільськогосподарської екології" 2
      L Домашнє завдання як форма самостійної роботи учнів
           L Видатні педагоги про значення домашніх завдань у навчанні молодших школярів 2 3
           L Сучасні дослідження про домашні завдання як форму самостійної роботи учнів 2 3 4 5 6
           L Правила домашньої навчальної роботи учнів 2 3
      L Изучение методики преподавания Технологии
           L Этапы становления технологического образования в России 2 3 4
           L Современные проблемы технологического образования школьников 2 3
           L Содержание технологического образования школьников 2 3 4 5 6
           L Методика организации работы по разделу «Техническое творчество 10 класс» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Наочно-образне мислення в навчальній діяльності першокласників 2 3 4
      L Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми "Вади розвитку" 2 3
      L Індивідуальні, групові і фронтальні форми на уроках біології в 8 класі
           L Поняття форм навчання
           L Класифікація та характеристика основних форм навчання
           L Організація навчальної діяльності учнів на уроці біології 2 3
           L Особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі 2 3 4 5
           L Організація групової роботи на уроках біології у 8 класі 2 3 4 5
      L Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації
           L Психолого-педагогічний аналіз проблеми підлітків з розумовою відсталістю 2 3 4 5 6 7
           L Особливості релігійного виховання підлітків з особливими потребами в сім’ї 2 3 4
           L Проблема суспільного сприйняття розумово неповносправних осіб 2 3 4 5 6
           L Методологічні аспекти організації експериментального дослідження 2 3 4 5
           L Психологічна діагностика окремих пізнавальних процесів у підлітків з вадами розумового розвитку та визначення інтелектуальної шкали 2 3 4
           L Особливості міжособистісної взаємодії дітей розумово неповносправних 2 3
           L Особливості українського закону про свободу совісті та релігійні організації 2
           L Аналіз досвіду роботи релігійних організацій з підлітками з розумовою відсталістю 2 3 4 5 6
           L Соціально-педагогічна та психологічна допомога підліткіа з розумовою неповносправністю в руслі релігійного виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Ігри та вправи на розвиток орієнтації в просторі 2
      L Порівняльна характеристика морфологічних ознак іменників в англійській та українській мовах
           L Лексичне і граматичне значення слова
           L Способи вираження граматичних значень 2
           L Граматичні форми слова і граматичні категорії
           L Морфологічний склад слів
           L Зміни в морфологічній будові слів
           L Категорія відмінку іменників 2
           L Загальна характеристика категорії числа іменників 2
           L Характеристика категорії роду іменників 2
           L Категорія визначеності-невизначеності 2
      L Методика використання нестандартних форм організації навчання при вивченні теми "Домашнє господарство як економічний суб’єкт"
           L Трактування "нестандартних форм організації навчання" в науковій літературі. Класифікація нестандартних форм навчання 2
           L Особливості використання нестандартних форм навчання при викладанні економічних дисциплін
           L Роль курсу "Економіка" в системі загальної та економічної освіти. Особливості навчання у вивченні курсу "Економіка" учнями старшого шкільного віку 2
           L Використання нестандартних форм організації навчання при вивченні теми "Домашнє господарство як економічний суб’єкт" 2 3
      L Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання читання 2 3 4 5
      L Сутність та цілі педагогічної діяльності
           L Історіографія дослідження
           L Особливості професійної діяльності педагога 2 3
           L Педагогічна майстерність 2
           L Соціокультурний характер цілей педагогічної діяльності 2
      L Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання
           L Спеціальні технічні засоби навчання та особливості їх використання на уроках
           L Комп’ютер – сучасний технічний засіб навчання
           L Негативні сторони використання комп’ютера на уроках
           L Дидактичні функції комп’ютера
           L Інформаційна культура вчителя
           L Можливості комп’ютера як засобу навчання
           L Доцільність використання комп’ютерів на уроках трудового навчання 2
      L Педагогічна техніка викладача
           L Сутність та роль педагогічної техніки викладача у навчальному процесі 2
           L Складові педагогічної техніки викладача 2 3 4 5
           L Культура педагогічного спілкування 2
           L Психічна саморегуляція 2
           L Вдосконалення педагогічної техніки викладача 2 3
      L Шляхи та проблеми розвитку творчого мислення
           L Мислення, його визначення і особливості 2
           L Історичний огляд психологічних досліджень проблеми творчого мислення 2
           L Методи стимулювання проявлення творчих здібностей 2 3 4
           L Емпіричне дослідження зв’язку уяви та творчого мислення студентів 2-го курсу спеціальності „Психологія” 2 3 4
      L Ділова гра з прикладом
           L Дослідження методу «Ділова гра» 2 3
           L Приклад проведення ділової гри на уроці економіки
      L Навчальний план для підготовки робітників з професії "комп’ютерні системи та мережі"
           L Розподіл матеріалу теми на підтеми та уроки
           L Підбір начально – виробничих робіт
           L Матеріально – технічна підготовка до вивчення теми 2
           L Розробка плануючої документації
           L Розробка начально – технічної документації 2
           L Підготовка майстра до занять 2
           L Методика проведення занять
           L Виховання – це організований процес формування людини, як особистості
      L Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят
           L Висвітлення досвіду виховання дітей в педагогічній літературі 2
           L Засоби народної педагогіки в роботі дошкільних закладів 2 3 4
           L Досвід виховання дітей з використанням народної педагогіки 2 3 4 5 6
           L Батько і мати – вихователі дітей 2
      L Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов 2 3 4 5 6
      L Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
           L Сутність культурного підходу до навчання 2 3 4 5
           L Сучасний стан астрономічної освіти з точки зору культурологічного підходу 2 3
           L Застосування культурологічного підходу у фізичної освіті 2 3
           L Вплив астрономії на сучасною культуру 2 3
           L Астрономічна культура – невід’ємна складова сучасної людини 2 3 4 5
           L Модернізація змісту астрономічної освіти на основі культурологічного підходу 2
           L Дослідження стану сучасної астрономічної освіти у загальноосвітніх закладах з точки зору культурологічного підходу
           L Застосування культурологічного підходу під час вивчення астрономії в академічному ліцеї 2 3 4 5 6
           L Особливості застосування культурологічного підходу при вивченню астрономії у школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Моделювання у процесі розв'язування задач
           L Моделювання розв’язування задач
           L Поняття моделі та моделювання в учбово-методичній літературі 2
           L Моделювання при вирішенні задач 2 3
           L Методико-математичні основи застосування моделювання
           L Загальна структура діяльності за рішенням задачі 2 3 4
      L Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
           L Оформлення роботи 2 3
           L Оцінювання курсової роботи 2
      L Роль загальних розумових дій і прийомів розумової діяльності у навчанні інформатики 2 3 4 5 6 7 8
      L Культура взаємин батьків і підлітків в сім’ї і школі
           L Фактори розвитку і виховання підлітків 2 3 4
           L Мета, завдання, зміст, форми, методи та засоби виховання культури взаємин батьків та підлітків в сім’ї і школі 2 3
           L Вивчення рівнів сформованості культури взаємин підлітків з батьками
           L Соціальний проект «Разом – до взаєморозуміння» 2
           L Практичні рекомендації з метою забезпечення ефективності виховання культури взаємин батьків та підлітків в сім’ї і школі 2 3 4
      L Аналіз проблеми дидактики вищої школи 2 3 4 5
      L Вдосконалення мовної культури молодших школярів
           L Поняття мовної діяльності 2
           L Загальна характеристика мовного розвитку молодших школярів 2
           L Вдосконалення мовної культури 2 3
           L Діагностика розвитку мови молодших 2 3 4 5 6
      L Специфіка використання наочності в період навчання грамоти
           L Використання наочності 2 3
           L Наочність, як один із найкращих методів навчання учнів
           L Застосування наочності у 1 класі
           L Використання таблиць як наочність у третьому класі 2 3
           L Застосування загадок, приказок, скоромовок, ребусів як наочність у початкових класах 2 3
      L Складання студентом звіту про роботу, виконану в період виробничої практики
           L Мета і задачі виробничої практики студентів бакалаврів
           L Формування капіталу банка
           L Пасивні операції комерційного банку
           L Активні операції комерційного банку
           L Здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів
           L Складання студентом звіту про роботу 2
      L Педагогічне спілкування як діалог 2
      L Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі
           L Закономірності і принципи навчання у ВНЗ
           L Ефективні методи комунікації викладача та студентів
           L Передумови ефективності навчальної роботи студентів
           L Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання
           L Інтерактивне та кооперативне навчання 2
           L Використання технічних засобів навчання в навчальному процесі
           L Підвищення ефективності навчального процесу шляхом застосування технологій електронного навчання 2 3
      L Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика
           L Поняття про методи виховання
           L Традиційні методи виховання то їх класифікація 2
           L Нетрадиційні методи виховання молодших школярів 2 3
           L Педагогічна майстерність використання різномоніних методів виховання учнів початкових класів
           L Педагогічний досвід учителів початкових класів та його узагальнення і впровадження
      L Теоретичні основи виховної роботи майстра виробничого навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Студент як об'єкт - суб'єкт педагогічної діяльності
           L Сутність поняття «студент» та його основні ознаки 2
           L Студент є об'єктом педагогічної діяльності
           L Психологічний аналіз діяльності студентів 2 3 4
           L Соціально-педагогічна адаптація 2
      L Червона книга та Реліктові рослини Кам’янець-Подільського ботанічного саду
           L Загальна характеристика рослинних ресурсів України 2
           L Види рослин занесені до Червоної книги 2
           L Характеристика реліктових видів рослин Кам’янець-Подільського ботанічного саду 2 3
           L Використання знань про реліктові види рослин на уроках біології 2 3 4 5
      L Формування художніх інтересів учнів основної школи в процесі гурткової роботи
           L Засоби та етапи формування інтересу в учнів 2 3
           L Роль декоративного мистецтва у формуванні художньо-естетичних інтересів учнів 2
           L Методи формування художніх інтересів учнів в процесі гурткової роботи 2 3 4 5 6
      L Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови
           L Психолого-педагогічні основи формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів 2 3
           L Шляхи формування комунікативних умінь і навичок 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Експериментальне дослідження ефективності формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів на уроках рідної мови 2 3 4
           L Перевірка ефективності результатів експериментального дослідження 2 3
      L Комплексне використання засобів наочності на уроках "Я і Україна" в початковій школі
           L Сутність принципу наочності у навчанні молодших школярів 2
           L Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Їх характеристика
           L Значення засобів наочності у навчальному процесі початкової школи 2 3 4
           L Дидактичні цілі та загальні вимоги до використання засобів наочності на уроках 2 3
           L Методика використання різних видів засобів під час формування природничих знань 2
      L Технологія забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх вчителів математики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
      L Робота з програмою Paint
           L Що собою являє редактор Paint 2
           L Як можна редагувати малюнок редактором "Paint"
           L Як розпочати роботу з редактором "Paint" 2 3
           L Очищення великої області
           L Збереження малюнка у файл
           L Методика ознайомлення учнів з графічним редактором 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури
           L Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів 2
           L Виховання в учнів інтересу до занять фізичною культурою 2 3
           L Значення пізнавальної активності на уроці 2
           L Різноманітність вправ, які використовуються з метою активізації пізнавального процесу на уроці фізкультури 2 3
           L Завдання по взаємоаналізу дій учнів
           L Використання пошукових ситуацій
           L Використання гри з метою активізації пізнавального процесу школярів до занять фізкультурою
           L Використання народних ігор та їх роль у розвитку пізнавальної активності до фізичної культури 2 3 4
      L Естетичне виховання особистості
           L Поняття естетики у філософській площині 2 3 4 5
           L Історія педагогіки. Естетичне виховання у поглядах видатних педагогів 2 3 4 5 6
           L Естетичне виховання в сім’ї 2 3 4
           L Форми роботи з естетичного виховання у сучасній школі 2 3 4 5
      L Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів
           L Роль міжпредметних зв’язків у навчальному процесі професійної школи 2
           L Методологічні вимоги до здійснення міжпредметних зв’язків 2 3 4
           L Сутність поняття “міжпредметні зв’язки” та їх функції 2 3
           L Аналіз програми підготовки трактористів-машиністів щодо посилення міжпредметних зв’язків 2 3 4
           L Міжпредметні зв’язки при виконанні різних видів робіт при підготовці трактористів-машиністів 2
           L Міжпредметні зв’язки курсу “Трактори та автомобілі” із забезпечуючими його природничими дисциплінами 2 3 4
           L Методика реалізації міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів 2 3 4
           L Практична реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні курсу “Трактори та автомобілі” 2 3 4
           L Методика впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів 2 3
           L Перевірка ефективності розробленої методики та обробка її результатів 2 3 4 5 6 7
      L Сучасні системи освіти
           L Сучасність французької системи освіти 2
           L Освіта в Німеччині
           L Система освіти Великобританії
           L Сучасна система освіти в США
           L Система освіти Японії 2
           L Сучасна система освіти в Росії
      L Організація навчально-виховного процесу в групі дітей середнього дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8
      L Сучасний педагог
           L Роль педагогіки у процесі виховання
           L Педагог – професійна діяльність і особистість 2
           L Структура педагогічної діяльності
           L Інновації в роботі вчителя
           L Професійна майстерність вчителя сьогодення
           L Педагогічні здібності
           L Сучасний педагог та його професійний імідж 2
           L Культура зовнішнього вигляду учителя 2
           L Побудова занять та стосунків з учнями
           L Самоосвіта в діяльності сучасного педагога
           L Сучасні помічники вчителя 2
      L Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові
           L Дидактико-психологічні передумови організації творчих писемних робіт 2 3 4 5 6
           L Базові вміння та навички творчого письма 2 3
           L Основні типи вправ та методика їх проведення при навчанні творчого англійського писемного мовлення 2
           L Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Експериментальна перевірка використання творчих писемних завдань для навчання писемного мовлення 2
      L Методика навчання диференціальних рівнянь майбутніх вчителів математики в педагогічних університетах
           L Диференціальні рівняння як складова вивчення математики в педагогічних вищих навчальних закладах 2 3
           L Психолого-педагогічні основи навчання вивчення диференціальних рівнянь 2 3 4 5
           L Теоретичні основи вивчення диференціальних рівнянь 2 3 4 5
           L Розробка лекцій, практичних робіт, опорних конспектів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
      L Методичні особливості вивчення мистецтва України ХVII-XVIII століть на уроках художньої культури
           L Прояв барокових тенденцій в образотворчому мистецтві та архітектурі України 2 3 4 5 6 7
           L Поєднання традицій та новаторства в Українській літературі ХVII – XVIII ст 2 3 4
           L Західноєвропейські традиції в музичній та театральній культурі України ХVII – XVIII ст 2 3 4
           L Мистецтво України ХVII – XVIII ст. ст. в змісті навчальної програми шкільного курсу художньої культури
           L Характер та об'єм навчальних матеріалів, присвячених мистецтву України ХVII – XVIII ст 2 3
      L Порівняльна характеристика систем вищої освіти Великобританії та Німеччини
           L Вчені ступені у Великобританії
           L Вчені ступені в Німеччині
           L Вимоги вступу до ВНЗ Великобританії
           L Вимоги вступу до ВНЗ Німеччини
           L Особливості навчального процесу у Великобританії 2 3 4
           L Особливості навчального процесу в Німеччині
           L Роль Болонського процесу для системи освіти обох країн
      L Формування прийомів евристичної діяльності учнів в процесі засвоєння геометричних понять у початковій школі 2 3 4 5
      L Використання інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу
           L Інтерактивні принципи, методи і підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу 2 3
           L Сучасний стан використання інтерактивних методів на уроках алгебри у школі 2 3
           L Психолого-педагогічні умови інтерактивного навчання дітей у 7 класі 2 3 4 5
           L Інтерактивні групові методи навчання та рекомендації щодо їх застосування 2 3 4
           L Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку
           L Загальні основи уваги 2 3 4
           L Фізіологічні основи уваги 2
           L Функції і основні види уваги 2 3 4 5 6
           L Властивості уваги 2
           L Способи розвитку уваги 2 3 4
           L Зміни уваги у молодших школярів в процесі навчання
           L Коливальні зміни функції уваги в школярів як закономірність в діяльності мозку 2 3 4
      L Психолого-педагогічний супровід учня з особливими потребами. Використання моделі інклюзивної освіти
           L Сутність інклюзивної освіти
           L Створення необхідних умов для навчання та виховання учнів з психофізичними особливостями
           L Психологічна допомога учням з особливими потребами, адаптація та підтримка з боку батьків
      L Збагачення активного словника учнів початкових класів засобами дидактичних ігор у процесі вивчення української граматики
           L Збагачення активного словникового запасу учнів початкових класів 2 3 4
           L Дидактичні ігри, їх особливості та класифікація 2 3 4 5
           L Основні граматичні поняття української мови, що вивчаються з морфології в 4-му класі початкової школи з російською мовою навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Про деякі особливості методики навчання української мови як другої 2 3
           L Визначення рівня знань учнів на початок дослідної роботи у початкових класах 2 3
           L Розширення словника учнів 4-го класу за допомогою дидактичних ігор на уроках української мови 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Навчання побудови тексту
           L Текст як лінгвістична одиниця 2 3 4 5
           L Стан досліджуваної проблеми в шкільній програмі, методичній та навчальній літературі 2 3
           L Психолого-педагогічні передумови формування у молодших школярів уміння будувати текст 2 3
           L Вивчення знань про текст, умінь будувати його на початку навчання в 2 класі 2 3
           L Спеціальні вправи на засвоєння поняття "текст" і його характерних ознак 2 3 4 5
           L Робота над текстом у зв’язку з вивченням лексико-граматичного матеріалу 2 3 4
           L Опрацювання тексту на уроках розвитку зв’язного мовлення 2 3
           L Ефективність дослідницького навчання другокласників умінню складати текст
      L Вивчення ліричного твору на уроках літератури
           L Поняття про лірику. Види ліричних творів 2
           L Зміст та форма ліричного твору 2
           L Принципи, методи та прийоми аналізу ліричного твору 2
           L Особливості вивчення ліричних творів 2 3 4
           L Вивчення ліричних творів Т. Г. Шевченка 2 3 4
           L Вивчення ліричних творів П. Г. Тичини 2
           L Вивчення ліричних творів Б. Олійника 2 3 4
      L Методика початкового навчання гри в баскетбол учнів молодшого шкільного віку
           L Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку 2
           L Особливості рухового навику юних баскетболістів
           L Проблема навчання гри молодших школярів в баскетбол 2 3
           L Методи і форми навчання молодших школярів гри в баскетбол 2
           L Використання ігрового методу як умова навчання гри в баскетбол
           L Особливості навчання фізкультурним вправ у молодшому шкільному віці 2
           L Модель навчання техніки гри в баскетбол учнів молодшого шкільного віку 2
           L Оцінка техніки виконання прийомів гри в баскетбол 2 3 4 5 6 7
      L Організація і проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі
           L Організація діяльності учнів на занятті 2 3 4
           L Побудова спортивного тренування 2
           L Використання методів розвитку сили атлетів
           L Види силових вправ на заняттях
           L Складання комплексів тренувальних вправ 2 3 4
      L Навчальна програма з математики для допоміжної школи
           L Концентричність розташування матеріалу у програмі
           L Структурні особливості програми з математики 2
           L Диференціація навчальних вимог до учнів з різним рівнем засвоєння матеріалу
      L Формування пісенної творчості у дітей дошкільного віку
           L Загальне поняття про пісенну творчість 2
           L Розгляд пісенної творчості у працях вітчизняних та зарубіжних вчених
           L Дитячий фольклор - один з видів пісенної творчості 2
           L Музичний образ в пісенній творчості 2 3
           L Роль пісенної творчості в розвитку творчої активності дошкільнят 2 3 4 5 6
      L Вплив глобалізації на систему вищої освіти
           L Глобальні тенденції у світовій системі освіти
           L Структура системи світової вищої освіти 2 3
           L Глобальний процес інтеграції до європейського освітнього простору
           L Технополіси
           L Тенденції, характерні для вищої освіти
      L Інтенсифікація навчального процесу у вищій школі 2 3
      L Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
           L Теоретичні основи наступності дошкільної та початкової освіти 2 3 4 5
           L Вікові особливості розвитку дітей шестилітнього віку 2 3 4 5
           L Стан реалізації наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку 2
           L Педагогічні умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у першокласників 2 3 4 5 6 7
      L Роль тренера в підготовці спортсмена
           L Педагогічна система "тренер — спортивний колектив" 2 3
           L Критерії педагогічної майстерності і передумови підвищення ефективності діяльності тренера 2 3 4 5
           L Вимоги до діяльності тренера 2 3 4 5
           L Функції тренера 2
           L Структура діяльності тренера 2
           L Індивідуальний підхід у навчанні і вихованні
           L Індивідуальний підхід у навчанні як захід педагогічного впливу 2
           L Розвиток спортивної активності в підлітків з урахуванням їх індивідуальності 2
           L Модель індивідуалізації виховання юного спортсмена 2 3
      L Про підготовку студентів музично-педагогічного факультету у напряму викладання естрадного вокалу у школі 2 3 4 5 6
      L Результативність використання різних видів усного рахунку для підвищення пізнавального інтересу до уроків математики
           L Формування навичок мовленнєвої діяльності 2 3
           L Роль і значення дидактичної гри у формування математичних знань у молодших школярів 2 3
           L Використання дидактичної гри у формування математичних знань у молодших школярів 2
           L Методи дослідної роботи по формуванню у молодших школярів математичних знань в процесі дидактичної гри 2 3 4
           L Організація дидактичних ігор на уроці математики в початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Інтегрований урок російської мови, математики, читання 2 3 4 5 6 7 8
      L Використання мультимедійних і комунікаційних технологій на уроках інформатики
           L Мультимедійні технології в освітньому просторі 2
           L Суть і переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках інформатики 2 3 4
           L Дидактичні аспекти впровадження мультимедійних технологій 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Театральна педагогіка і акторське мистецтво
           L Стан розробки пролбеми акторської майстерності в працях психологів, педагогів та нормативних документах освіти 2
           L Театральна педагогіка як фактор гуманізації освітньої системи 2
           L Елементи педагогічної і акторської майстерності 2 3 4
           L Акторська майстерність викладача як категорія педагогічної технології 2 3
           L Стимулювання емоцій, почуттів та інтересів учнів засобами театральної педагогіки 2 3 4
           L Формування артистизму як професійної навички майбутніх учителів музики в умовах занять з хорового класу 2 3 4
           L Формування навичок театральної майстерності на уроках читання 2 3 4
      L Система вивчення іменників дітьми початкових класів
           L Етапи формування поняття “іменник” у дітей
           L Формування уявлень про іменники – назви істот і не істот
           L Вивчення числа іменників
           L Розпізнаваня роду і початковий етап вивчення відмінювання іменників
           L Роль дитячої творчості на уроках української мови 2
           L Значення казки
           L Важливість самостійної діяльності учнів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Принцип наочності у навчанні художників-модельєрів
           L Наочність у проективному навчанні художників-модельєрів 2 3
           L Закони композиції та їх наочне демонстрування у навчанні 2 3
           L Приклади занять з використанням принципу наочності 2 3 4
      L Рухливі ігри в дошкільному навчальному закладі
           L Аналіз літературних джерел з питання використання рухливих ігор для дітей дошкільного віку 2 3
           L Основні функції рухливих ігор у сучасних умовах 2
           L Чи потрібно розвивати у дитини м’язову силу
           L Видатні педагоги про роль рухливих ігор у всебічному вихованні дітей дошкільного віку 2 3 4 5
           L Значення рухливих ігор для всебічного розвитку дітей дошкільного віку 2
           L Виховне значення народних ігор
           L Рухлива гра розвиває творчість
           L Класифікація рухливих ігор
           L Роль рухливих ігор в розвитку основних рухів
           L Варіативність рухливих ігор
           L Використання рухливих ігор у педагогічному процесі
           L Методика проведення рухливих ігор та керівництво в різних вікових групах
           L Керівництво рухливими іграми в різних вікових групах
           L Керівництво вихователя ходом рухливої гри 2
           L Регулювання навантаження учасників гри
           L Підготовка вихователя і дітей до гри 2
           L Підготовка місця гри та ігрового приладдя
           L Збір дітей для гри 2
           L Вимоги до керівництва вихователя грою 2
           L Пояснення і показ дій 2 3
           L Розподіл ролей між учасниками гри 2
           L Організація та методика проведення рухливих ігор з дітьми середньої групи 2 3 4
           L Характеристика та методика проведення рухливих ігор за характером рухової діяльності
      L Психолого-дидактичний аналіз помилок студентів при навчанні інформатики 2 3 4 5
      L Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи
           L Проблема здоров’язбереження у науковій літературі 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз змісту здоров’язберігаючих технологій 2 3
           L Вікові особливості дітей старшого шкільного віку 2 3
           L Аналіз досвіду у роботі загальноосвітніх навчальних закладах зі здоров’язберігаючої діяльності 2 3 4 5
           L Моніторинг соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітньої школи 2 3 4
           L Програма соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      L Сценарій виховного заходу: "У дружбі наша сила" 2 3 4
      L Вивчення морфемної будови слова у початковій школі
           L Що таке морфемна будова слова, словотвір 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Підготовка першокласників до вивчення теми «Будова слова» 2
           L Вивчення теми "Будова слова" у початковій школі 2
           L Підтвердження ефективності запропонованої методики 2 3 4
           L Будова слова. Науково-ігровий урок-залік 2 3 4 5 6
           L Лінгвістичні казки. Будова слова
      L Виховання національної самосвідомості підлітків у позашкільних навчальних закладах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Самостійна робота студента: сутність, види, вимоги. Роль викладача у організації самостійної роботи студента 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Квадратні рівняння. Теорема Вієта. Розв’язування задач за допомогою складання рівнянь, що зводяться до квадратних 2 3 4
      L Формування правової свідомості учнів
           L Аналіз педагогічних праць з правового виховання
           L Форми правової свідомості 2 3
           L Головні цілі правового виховання школярів
           L Необхідність та ефективність правового виховання в сучасній загальноосвітній школі 2
           L Формування правосвідомості та культури особистості 2 3
           L Виховний захід "Закон і ми" 2 3
      L Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки
           L Історія розвитку української кераміки 2 3 4 5 6 7 8
           L Традиції давньої та сучасної української керамічної народної іграшки 2 3 4 5
           L Матеріали та інструменти для створення кераміки малих форм 2 3 4
           L Методика проведення занять ліплення з глини 2
           L Процес створення керамічної іграшки на уроках образотворчого мистецтва 2 3 4
      L Індивідуалізація навчання
           L Питання індивідуалізації навчального процесу молодших школярів у масовому педагогічному досвіді 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Психологічні особливості молодших школярів та їх врахування на етапі закріплення навчального матеріалу 2 3 4 5 6
      L Викладання дисципліни "Конструювання обчислювальної техніки"
           L План проведення залікових занять 2
           L Тести з дисципліни “Штучний інтелект”
           L Розрахунок теплового режиму ЕОМ 2 3 4 5 6 7
      L Проблема спрямованості особистості соціального педагога
           L Процес професійного самовизначення особистості в психолого-педагогічній літературі 2 3 4
           L Поняття педагогічної спрямованості 2
           L Структура й типи педагогічної спрямованості 2 3
           L Психологічні механізми формування професійної спрямованості особистості 2 3 4
           L Проблема спрямованості в загально-психологічних теоріях особистості 2
           L Особливості професійної діяльності соціального педагога 2 3 4
           L Професійно обумовлені властивості й характеристики соціального педагога 2
           L Психологічні фактори спрямованості особистості соціального педагога 2 3 4
           L Соціально-педагогічна й психологічна діяльність в установах державного піклування 2
           L Соціально-педагогічна робота із соціалізації дітей "групи ризику" у загальноосвітній установі
           L Психолого-педагогічні особливості діяльності фахівця із соціальної роботи з родиною
           L Вплив професійних якостей соціального педагога й соціального працівника на взаємини із клієнтами Центрів соціальної допомоги родині й дітям 2
           L Дослідження професійної спрямованості особистості студентів на педагогічну й дослідницьку спеціальності 2 3 4 5 6 7
      L Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей
           L Напрями соціально-педагогічної діяльності з сім’ями
           L Групові та індивідуальні форми роботи соціального педагога із неблагополучними сім’ями 2
           L Робота з неповними сім’ями 2
           L Особливості соціально-педагогічної діяльності із конфліктними родинами
           L Соціальна допомога сім’ям, де батьки зловживають алкоголем, наркотиками
           L Робота соціального педагога з батьками, які мають низький морально-культурний рівень
           L Зовні благополучні сім’ї та допомога їм у вирішенні родинних проблем 2 3
      L Вплив фізичних вправ на розумову працездатність учнів середнього шкільного віку
           L Характеристика розумової працездатності 2
           L Втома, локалізація та механізми виникнення втоми після розумової і фізичної працездатності
           L Функціональні можливості організму людини 2 3
           L Фізіологічна характеристика дітей середнього шкільного віку 2 3 4
           L Оцінка фізичного стану і розумової працездатності школярів 2 3
           L Застосування фізичних вправ як засіб реабілітації школярів з послабленим здоров’ям в умовах загальноосвітньої школи 2 3
           L Виховання у школярів навиків здорового способу життя 2 3
           L Самостійні заняття школярів фізичними вправами 2 3
      L Позакласна дозвільна діяльність школярів-підлітків як фактор корекції аддиктивної поведінки
           L Структурно-функціональна і факторно функціональна модель
           L Поняття адикції у соціальних науках 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Програма експериментального дослідження 2
           L Профілактика адиктивної поведінки у загальноосвітньому навчальному закладі 2 3 4
           L Соціально-педагогічна програма «В тебе є вибір» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Реалізація соціально-педагогічної програми «В тебе є вибір» 2 3
      L Формування англомовної мовленнєвої компетенції учнів 5 класу з використанням відеоматеріалів
           L Мовленнєва компетенція, як складова іншомовної комунікативної компетенції 2
           L Зміст мовленнєвої компетенції учнів 5 класу загальноосвітньої школи 2
           L Дидактичний потенціал відеоматеріалів для формування та розвитку іншомовленнєвих умінь учнів 5 класу 2
           L Методичні розробки занять з розвитку мовленнєвої компетенції учнів 5 класу з використанням відеоматеріалів 2 3 4
      L Проблема формування лексико-граматичних засобів мови
           L Словосполучення як одиниця синтаксису 2 3
           L Особливості оволодіння граматичною будовою мови в онтогенезі і при дизонтогенезе 2 3
           L Основні напрями формування граматичної будови мови у дітей із загальним недорозвиненням мови III рівня 2 3 4
      L Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини
           L Поняття про сім'ю як один із факторів розвитку особистості 2 3
           L Типи сімей за стилем виховання
           L Вимоги до батьків у процесі виховання дитини 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Педагогічні знання батьків – запорука успішного виховання 2
      L Методика викладання економічних дисциплін 2 3 4 5 6 7 8
      L Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу 2 3 4 5
      L Екологічне виховання школярів на уроці
           L Сутність екологічного виховання 2 3 4
           L Основні напрямки екологічного виховання школярів 2 3
           L Зміст екологічного виховання у навчально – виховному процесі 2
           L Засоби реалізації екологічного навчання на уроці 2 3 4
      L Методичні аспекти вивчення драматичних творів на уроках світової літератури
           L Драма та театр - нерозривна єдність понять 2
           L Особливості аналізу драматичних творів у школі 2 3
           L Художня специфіка літератури бароко 2 3 4
           L Дон Педро Кальдерон де ла Барка як представник іспанського бароко 2 3
           L Риси бароко у п’єсі Кальдерона "Життя - це сон" 2 3 4
           L Жанрові риси філософсько-релігійної драми у п’єсі П. Кальдерона "Життя - це сон" 2 3 4 5
      L Розробка дидактичних і методичних засобів з трудового навчання
           L Засоби навчання, їх класифікація 2 3
           L Призначення, функції та вимоги до створення дидактичних і методичних матеріалів
           L Шляхи використання ікт для розробки дидактичних і методичних матеріалів з трудового навчання
           L Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН засобами програми Microsoft Excel
           L Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН засобами програми Microsoft Power Point
           L Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН за допомогою графічних редакторів 2
           L Використання тестових комп’ютерних програм для перевірки рівня знань учнів 2 3
      L Точні і природничі науки в античній Греції
           L Становлення точних наук в Греції античного періоду 2 3 4 5 6 7 8
           L Передумови та періоди розвитку природничих наук в античній Греції 2 3 4 5 6 7
      L Життя та діяльність Л.І. Мечникова - освітянина, ученого, громадського діяча 2 3 4 5
      L Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури
           L Місце фізичної культури в житті людини 2 3
           L Засоби фізичного виховання
           L Загальна характеристика фізичних вправ 2 3
           L Фактори, що визначають вплив фізичних вправ
           L Природні сили природи як засіб фізичного виховання
           L Гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання
           L Програмно-методичні основи навчання здоровому способу життя учнів в школі
           L Компоненти здоров’я людини
           L Стандарт основної загальної освіти та його призначення 2 3 4
           L Програма основ здорового способу життя 2 3
      L Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей
           L Роль сім’ї у вихованні 2
           L Здорова сім’я - запорука здоров’я підлітка 2 3 4
           L Функції сім’ї у збереженні та зміцненні здоров’я 2 3 4 5
           L Шляхи піклування про здоров’я та фізичний розвиток дітей у народній педагогіці 2 3 4
      L Формування логіко-математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобами спостережень у природі
           L Визначення рівня логіко-математичного розвитку дітей за допомогою спостережень у природі 2 3
           L Модель індивідуального підходу до формування пізнавальної активності дітей засобами спостережень у природі 2
           L Порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи 2 3
      L Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури
           L Методичний коментар до системи уроків за творчістю М.В. Гоголя 2 3 4 5
           L Система уроків по вивченню творчості Гоголя та повісті „Тарас Бульба” 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Формування особистості в сучасному світі 2 3 4 5 6
      L Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови
           L Історія виникнення гри
           L Місце гри на уроках іноземної мови
           L Цілі лексичних та граматичних ігор 2
           L Основні принципи використання ігор в ЗОШ 2 3 4 5 6
      L Комунікативний підхід як основа професійного становлення іноземних студентів 2 3 4 5 6
      L Роль "тренінг-дуету" практичний психолог-соціальний педагог у питанні профорієнтації школярів
           L Людина і світ професій 2
           L Я і майбутня професія
           L Проблеми вибору професії 2 3
           L Вправи та ігри з профорієнтації 2
      L Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів
           L Мотиви пізнавальної діяльності школярів 2
           L Дидактичні ігри як засіб стимулювання пізнавальної активності школярів 2 3 4 5 6
      L Засоби та шляхи формування системи екологічної освіти та виховання молодших школярів
           L Теоретичне обґрунтування процесу формування системи екологічної освіти та виховання молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Формування екологічної культури школярів: психолого-педагогічний аспект 2 3 4 5
           L Система екологічного виховання у сучасній початковій школі 2 3 4 5
           L Дослідно-експериментальна робота здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі 2 3
           L Вибір та оптимальне поєднання форм і методів екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі 2 3
      L Навчання лексиці на початковому етапі
           L Основні компоненти навчання лексики 2
           L Лексична навичка як об'єкт навчання
           L Традиційна стратегія навчання лексиці англійської мови 2
           L Оптимальні способи ознайомлення з новим словом 2 3 4 5 6
           L Формування лексичних навичок і стійкого інтересу до іноземної мови в молодших школярів через використання ігор й ігрових моментів на уроці англійської мови 2 3 4 5 6 7
      L Знайомство учнів з життєвим і творчим шляхом І.Я. Франка 2 3 4 5 6 7 8
      L Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку
           L Значення та завдання формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку
           L Історичні відомості про числа та цифри, стадії розвитку лічби
           L Навчання математиці у другій молодшій групі дитячого саду 2
           L Виховання елементарних навиків учбової діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Навчання математиці у середній групі дитячого саду 2 3 4 5 6
           L Навчання математиці у старшій групі дитячого саду 2 3 4
           L Показ незалежності числа предметів від їх розміру, площі і форми розташування 2 3 4 5 6
      L Формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях
           L Історія становлення й розвитку проблеми дослідження 2 3 4 5
           L Психолого-педагогічна характеристика процесу формування уміння застосовувати знання у нових навчальних ситуаціях 2 3 4 5 6
           L Стан дослідження проблеми в сучасній практиці початкового навчання 2 3 4 5
           L Педагогічні умови формування уміння застосовувати знання у нових навчальних ситуаціях 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Характеристика експериментального комплексу пізнавальних завдань як засобу формування в учнів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях 2 3 4 5 6 7 8
           L Процес формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Вплив експериментальної методики на оволодіння молодшими школярами умінням застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Сиалис купить в Минске цена на Сиалис.

Всього сторінок: 5013

Нове про педагогіку:

Виховні вимоги до уроку
— формування і розвиток в учнів національної свідомості, самосвідомості та ментальності, провідних рис громадянина своєї держави; — формування в учнів високої духовності, підвалину якої мають станови ...

Система логопедичного впливу у роботі з дітьми з комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру
Корінні зміни, що відбуваються на сучасному етапі розвитку загальної та спеціальної освіти, пов’язані з реорганізацією діяльності спеціалізованих установ, в яких виховуються діти з відхиленнями в роз ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com