Мапа сайту

Педагогіка і освіта

      L Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров’я дівчат з урахуванням соматотипу 2 3 4 5 6
      L Поема "Мойсей" — вершина творчості Івана Франка 2 3 4 5 6
      L Психологічний вплив на педагогічну кваліметнію
           L Зміст та суть педагогічного процесу 2 3
           L Сутність і організація навчально-виховного процесу ВНЗ МВС України
           L Особливості організації навчально-виховного процесу у ВНЗ МВС Великобританії 2
           L Організація навчально-виховного процесу у вищих школах поліції Німеччини 2
           L Педагогічний процес у ВНЗ МВС Франції 2
           L Основні аспекти в організації НВП у поліцейській академії Туреччини 2
           L Особливості організації навчально-виховного процесу США 2 3 4 5
           L Поняття та сутність педагогічних технологій 2
           L Роль і місце лекції у сучасному НВП і системі освіти в цілому 2
           L Модульно-рейтингова система навчання: досвід, можливості, перспектива
           L Гнучке навчання як поступовий перехід до дистанційного навчання 2
           L Дистанційне навчання як перспективна інноваційна технологія навчання 2 3 4
           L Інноваційні технології реалізації навчально-виховного процесу
           L Використання ситуаційних вправ в інноваційних навчальних технологіях 2 3 4 5 6
      L Формування екологічних понять на уроках біології
           L Теорія розвитку біологічних понять 2
           L Психолого-педагогічні підходи щодо формування екологічних понять 2 3 4
           L Формування екологічних понять як засіб підвищення екологічної свідомості учнів 2 3 4
           L Використання методичних прийомів та засобів для ефективного формування та розвитку екологічних понять 2 3
           L Експериментальне дослідження екологічних понять 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Структура вищої освіти в Україні. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст
           L Структура вищої освіти, рівні підготовки фахівців
           L Ступеневість вищої освіти
           L Зміст освіти
           L Стандарти вищої освіти
           L Форми навчання
           L Управління освітою
           L Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст
      L Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею технологічного профілю
           L Професійне самовизначення, як педагогічна проблема 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Форми і методи професійного розвитку 2 3 4 5 6
           L Розробка методики дослідження професійного самовизначення учнів педагогічного ліцею 2 3 4
           L Зміст підготовки та проведення зустрічі учнів с передовиками виробництва 2 3 4 5
           L Проведення експериментальної роботи з учнями технологічного класу педагогічного ліцею
           L Встановлення зміни рівня професійного самовизначення після проведення експериментальної роботи 2
      L Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Формування професійної етики майбутнього соціального педагога
           L Сутність поняття етика соціального педагога 2
           L Особистісно-моральні якості соціального педагога 2
           L Особливості формування етики соціального педагога 2
           L Загальні питання підготовки і проведення експериментального дослідження 2
           L Реалізація експериментальної роботи зі студентами спеціальності «Соціальна педагогіка»
           L Порівняльний аналіз результатів експериментального дослідження з формування етики соціального педагога 2
      L Моделювання рольової гри, як мовленнєвої діяльності, до реальної комунікації 2 3
      L Розвиток логічного мислення учнів у процесі вивчення геометрії
           L Логіка як наука про мислення 2 3
           L Поняття як перший ступінь логічних форм мислення 2 3 4
           L Судження як другий ступінь логічних форм мислення 2
           L Умовивід як третій ступінь логічних форм мислення 2
           L Основні закони логіки мислення
           L Традиційні методи навчання та їх класифікація 2
           L Класифікація методів проблемнорозвиваючого навчання 2 3
           L Методи логічно дидактичних ігор на уроках геометрії 2 3
           L Роль геометричних означень та понять 2
           L Роль логічних доведень геометричних тверджень 2 3 4
           L Роль практичного розв’язування геометричних задач 2 3 4 5
      L Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"
           L Сутність методів самостійного набуття знань студентами 2
           L Структура методів самостійного набуття знань студентами 2
           L Дидактичне обґрунтування підвищення ефективності застосування методів самостійного набуття знань 2
           L Модель навчального заняття з застосуванням методів самостійного набуття знань студентами 2 3
           L Ефективність застосування методів самостійного набуття знань студентами 2 3
           L Активізація пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення дисципліни Лісництво 2 3 4
      L Методи виховання
           L Методи формування свідомості 2
           L Методи формування суспільної поведінки 2 3 4
           L Методи стимулювання діяльності й поведінки
           L Методи контролю й аналізу ефективності виховання
      L Види трудової діяльності молодших школярів
           L Роль діяльності у становленні особистості дитини 2
           L Вміння і навички у структурі трудової діяльності учнів 2 3 4 5
           L Особливості мотивації трудової діяльності учнів початкових класів 2 3
           L Навчання як провідний вид діяльності молодших школярів 2 3
           L Особливості організації праці у молодшому шкільному віці 2
           L Суспільно корисна праця. Побутова праця 2
      L Болонська система: іноземні мови та переклад 2 3 4
      L Планування і організація навчальної діяльності
           L Планування як основа управління навчанням
           L Навчальний план закладу освіти 2
           L Планування навчального предмету
           L Планування навчальних занять
           L Форми організації навчання та їх специфіка
           L Історичний розвиток форм навчання
           L Основні форми організації навчання
           L Інноваційні форми організації навчання
      L Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання 2 3 4 5
      L Уроки в інтегральній технології навчання за В. Гузеєвим
           L Застосування інтегральної технології В.В. Гузеєва
           L Педагогічна технологія 2 3 4
      L Трудове виховання школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи
           L Суть та завдання трудового виховання школярів 2 3 4
           L Діагностика трудової вихованості сільських школярів 2 3
           L Форми організації трудового виховання сільських школярів 2 3 4 5 6
           L Методи трудового виховання сільських школярів 2
      L Методика ознайомлення дітей молодшого дошкільного віку з величиною предметів
           L Поняття про величину та її значення 2 3 4
           L Особливості сприймання дошкільниками поняття про величину предметів 2
           L Завдання змісту ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів 2 3
           L Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів 2 3 4
      L Врахування вікових психологічних особливостей та інтересів у навчанні іноземної мови
           L Початкова школа 2 3
           L Основна школа
           L Старші класи 2
           L Навчання мовної системи 2
           L Навчання іншомовного мовлення 2 3
           L Пріоритетні методи і засоби навчання 2 3
      L Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі 2 3
      L Причини неуспішності учнів та шляхи їх розв’язання
           L Структура проблемного навчання 2
           L Пояснювально-ілю­стративний метод навчання 2
           L Репродуктивний метод навчання
           L Уміння —діяльність учня
           L Розгляд учіння на основі сприймання
           L Діяльнісний характер учіння 2
           L Підтримання і розвиток пізнавального інтересу до навчання
           L Принцип зв'язку теорії з практикою
           L Принципи єдності навчання, виховання і розвитку
           L Знання — як категорія вираження цілей навчання 2 3 4 5 6
           L Уміння і навички як категорії вираження цілей навчання 2
           L Характеристики особистості як категорії вираження цілей навчання 2
      L Специфіка культурологічного знання 2
      L Методика розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку
           L Загальна характеристика розвитку дошкільнят 2
           L Фактори, які впливають на розвиток фізичних якостей у дітей дошкільного віку
           L Особливості розвитку рухових якостей у дошкільнят 2 3 4
           L Загальні відомості про методику розвитку фізичних якостей
           L Основні методичні аспекти розвитку фізичних якостей 2
           L Методика розвитку спритності у дітей дошкільного віку
           L Методика розвитку сили дітей дошкільного віку 2
           L Методика розвитку витривалості у дітей дошкільного віку
           L Основи методики визначення рівня розвитку рухових якостей у дітей 2
      L Педагогічні умови виховання у дітей старшого дошкільного віку почуття любові до рідного міста
           L Патріотизм, як інтегральна моральна якість
           L Виховання любові до рідного міста у дітей дошкільного віку 2
           L Аналіз практики роботи дошкільних закладів м. Бердичева по вихованню любові до рідного міста у дітей дошкільного віку 2
           L Методи та методика дослідження педагогічних умов виховання у дітей старшого дошкільного віку любові до рідного міста
           L Педагогічні умови виховання у дітей 2 3 4 5 6 7 8
      L Формування франкомовної лексичної компетенції на письмі у учнів 4-го класу
           L Поняття лексичної компетенції
           L Навчання лексичної компетенції на письмі
           L Гра як навчальний вид діяльності
           L Фактори гри
           L Класифікація навчальних ігор
           L Ігри для формування лексичної компетенції на письмі 2 3 4 5 6 7
      L Національне виховання в у професійно-технічних навчальних закладах
           L Сутність і напрями процесу виховання 2
           L Зміст, принципи та завдання національного виховання 2
           L Основні шляхи вдосконалення національного виховання 2 3
      L Особливості інноваційної педагогічної діяльності
           L Сутність інноваційної педагогічної діяльності 2 3 4
           L Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання 2 3 4 5
           L Управління інноваційною педагогічною діяльністю 2 3 4 5
      L Особливості підтримки обдарованої дитини в європейських країнах
           L Проблема обдарованості в педагогічній теорії 2 3
           L Напрямки педагогічної підтримки та індивідуальний підхід до обдарованих особистостей 2 3
           L Підходи розвитку потенціалу обдарованих дітей в Німеччині 2
           L Засоби роботи з обдарованими дітьми в Німеччині 2 3
      L Педагогічні спостереження як метод дослідження
           L Загальна характеристика педагогічних спостережень
           L Недоліки спостереження як методу наукового дослідження та шляхи їх усунення 2 3
           L Об’єкти педагогічного спостереження
           L Види педагогічних спостережень 2 3
      L Формування пізнавальної активності засобами дидактичної гри
           L Поняття пізнавальної активності в психолого-педагогічній літературі
           L Можливості ігор у формуванні пізнавальної активності 2 3 4
           L Дидактичні умови формування пізнавальної активності
           L Дослідницько-експериментальна програма з формування пізнавальної активності засобами дидактичної гри 2 3
      L Музичне виховання молодших школярів засобами мультимедійних технологій
           L Дослідження проблем музичного виховання молодших школярів у музично-педагогічній науці 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Вікові особливості музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6
           L Методика проведення уроку музики у початковій школі з використанням мультимедійного посібника 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Внесок громадських організацій, приватних осіб та асоціацій у розвиток дошкільного виховання на Слобожанщині 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення
           L Урок як форма організації навчання 2 3
           L Інтерактивне навчання як новітній підхід до організації навчального процесу в школі 2 3 4 5
           L Класифікація сучасних форм організації діяльності учнів на уроці 2 3 4
           L Види технологій інтерактивного уроку в процесі навчання 2 3 4 5
      L Екологічне виховання молодших школярів
           L Поняття і сутність екологічного виховання молодших школярів 2 3 4
           L Зміст екологічної освіти 2
           L Засоби екологічного виховання молодших школярів 2 3 4
           L Методи та засоби екологічного виховання молодших школярів у Глибоківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 2 3
           L Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності екологічного виховання в Глибоківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 2
      L Особистісно-орієнтоване виховання
           L Проблема змісту особистісно зорієнтованої освіти 2 3 4 5 6 7 8
           L Вихователь у контексті особистісно орієнтованої системи в школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Зміст і методи особистісно-орієнтованого підходу 2 3 4
      L Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою
           L Програмне забезпечення навчально—виховного процесу дошкільного віку 2
           L Використання програмного матеріалу в дитячому закладі
           L Методи та форми ознайомлення дітей з природою 2
           L Методика організації діяльності в куточку природи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку
           L Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку 2 3
           L Особливості розвитку рухових здібностей у молодших школярів 2 3 4
           L Характеристика функціонального стану сенсорних систем дітей 2 3 4 5 6 7
           L Планування спеціальних засобів спрямованих на підвищення функціонального стану сенсорних систем та їх зміст 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Показники фізичної підготовленості учнів молодших класів до і після проведення експерименту 2 3 4 5
      L Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи
           L Основи теорії організації навчальної діяльності 2 3 4
           L Сутність та особливості педагогічного співробітництва 2
           L Колективна форма навчання як фактор ефективності навчального процесу у початковій школі 2 3 4
           L Взаємозв’язок колективної форми з іншими формами організації навчального процесу у практиці роботи вчителів початкової школи 2
           L Творчі знахідки вчителів початкової школи з проблеми організації колективної пізнавальної діяльності молодших школярів 2 3 4 5
      L Використання відео-фрагментів на уроках історії як засіб розвитку когнітивних процесів учнів
           L Психолого-педагогічна характеристика пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії
           L Пам’ять та її розвиток на уроках історії
           L Діагностика уваги учнів та способи її посилення
           L Основні шляхи розвитку уяви у навчанні історії
           L Мислення та його формування в навчанні історії
           L Методика використання відеоматеріалів на уроках історії 2
           L Пізнавальні завдання як засіб розвитку когнітивних процесів учнів 2 3 4
      L Наука і освіта в Польщі
           L Навчання українців в Польщі 2
           L Польські освітні програми для українських студентів та вчених 2
           L Європейський колегіум польських і українських університетів 2
      L Завдання щодо вдосконалення вищої освіти в Україні у контексті вимог Болонського процесу
           L Запровадження двоциклічної системи навчання: бакалавр — магістр
           L Розширення навчальних дисциплін
           L Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання 2
      L Специфіка роботи з розумово відсталими учнями допоміжної школи у добукварний період навчання грамоти
           L Аналіз програми з української мови для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей у добукварний період
           L Основні завдання курсу викладання української мови у допоміжній школі в добукварний період
           L Розвиток у дітей-олігофренів інтересу до навчання
           L Уточнення й поповнення уявлень і мовлення учнів допоміжної школи
           L Уточнення і розвиток слухового сприймання, розвиток мовленнєвого та фонематичного слуху, умінь в області звукового аналізу
           L Розвиток артикуляційного апарату і чіткості вимовляння звуків дітей-олігофренів
           L Уточнення та розвиток зорових та просторових сприймань та уявлень 2 3
           L Методи та прийоми роботи з розумово відсталими дітьми в добукварний період 2
           L Індивідуальний та диференційований підхід до учнів 2
           L Практичне застосування та корекційна спрямованість методики викладання української мови у допоміжній школі під час занять добукварного періоду 2 3 4
      L Використання українознавства та етнопедагогіки як основи національного виховання і навчання управлінських кадрів нової генерації 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Проблемно-пошуковий метод при вивченні історії
           L Основи розвиваючих технологій навчання історії 2 3 4 5
           L Пам¢ятка “Як писати відгук на художньо-історичну книгу”
      L Диференціація навчання на всіх етапах уроку 2 3 4 5 6 7
      L Вища освіта України на сучасному етапі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Екологічна психопедагогіка
           L Історія та перспективи екологічної освіти
           L Мета екологічної освіти
           L Задачі екологічної освіти
           L Методологічні особливості екологічної освіти
           L Зміст екологічної освіти
           L Екологічне виховання та шляхи його реалізації
           L Ціль екологічного виховання
           L Задачі екологічного виховання
           L Екологічне виховання на уроках природознавства 2 3 4 5 6
      L Загальні питання методики розв’язування складених задач 2 3 4 5 6 7
      L Оцінка ефективності ведення гуртків з ботаніки у школі
           L Загальна характеристика позакласної роботи з біології
           L Навчально-виховне значення позакласної роботи 2
           L Організація та зміст роботи гуртка 2 3 4
           L Методика проведення занять гуртка 2
           L З досвіду роботи керівників ботанічних гуртків Сумської області 2 3 4 5
      L Суб'єктно-діяльнісний підхід до навчання 2 3 4
      L Становлення релігійного виховання у школи європейських країн
           L Значення релігійного виховання 2
           L Цінності — провідна складова формування особистості
           L Принципи формування духовності на основі християнських цінностей
           L Мета і завдання формування духовності засобами християнських цінностей
           L Зміст формування духовності на основі християнських цінностей 2
           L Основні форми релігійного виховання у роботі сучасної школи
           L Духовний розвиток учнів початкових класів на засадах християнської педагогіки 2 3 4
           L Основні проблеми впровадження ідей релігійного виховання в початковій школі 2 3 4
      L Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра
           L Родина та її соціальні функції 2 3
           L Історія родинного виховання в Україні 2 3 4 5 6 7
           L Загальні умови сімейного виховання 2 3 4
           L Специфіка молодшого школяра у різних типах родини 2 3 4
           L Роль батьків у розвитку дитини 2 3
           L Розумове виховання у сім’ї, його функції 2 3 4 5 6
           L Типові помилки розумового виховання молодшого школяра в сім’ї 2 3 4
      L Методи та прийоми активізації образотворчості учнів початкових класів
           L Аналіз програм із образотворчого мистецтва для учнів початкових класів 2
           L Особливості уроків образотворчого мистецтва в початковій школі 2 3
           L Особливості образотворчості дітей молодшого шкільного віку 2
           L Нестандартні методи викладання образотворчого мистецтва 2 3 4
           L Використання художньо-дидактичних вправ та ігор для активізації образотворчості 2
           L Дидактичні ігри на уроках образотворчого мистецтва 2 3 4
      L Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки до школи
           L Готовність дитини до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема 2 3
           L Компоненти готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Діагностика рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Методика застосування будівельно-конструктивних ігор для підвищення рівня готовності старших дошкільників до навчання в школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Виконання тематичної композиції молодшими школярами 2 3 4
      L Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі
           L Зміст поняття “самостійна робота” 2
           L Види самостійних робіт 2 3 4
           L Стан проблеми організації самостійної роботи в масовому педагогічному досвіді 2 3 4 5
           L Врахування психологічних особливостей учнів у процесі організації самостійної роботи 2 3 4 5
           L Способи організації самостійної роботи в малокомплектній школі та перевірка їх ефективності 2 3 4 5
           L Методика експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
           L Види і форми організації навчання студентів
           L Класно-урочна система організації навчання, урок як основна форма організації навчального процесу 2
           L Форми організації навчального процесу 2 3 4
           L Особливості форм організації навчального процесу по спеціальних предметах спеціальності механізація 2 3 4 5
           L Методи навчання та їх основні групи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Відомості з історії математики як засіб формування мотивації учіння молодших школярів
           L Мотивація учіння як рушійна сила у навчанні молодших школярів 2
           L Особливості історичного матеріалу на уроках математики у початковій школі 2 3 4 5 6
           L Форми організації занять із використанням історичного матеріалу 2
           L Аналіз методичної літератури із проблеми дослідження
           L Використання історичних задач на уроках математики у початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Розробка серії завдань з контролю аудіювання англійською мовою при проведенні учнівських олімпіад
           L Загальна характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності
           L Психофізіологічні механізми аудіювання 2
           L Психологічні особливості аудіювання 2
           L Вимоги до текстів для навчання аудіюванню
           L Суб’єктивні труднощі, пов’язані з індивідуальними особливостями слухачів
           L Навчання аудіювання в умовах школи 2
           L Функції і задачі контролю 2
           L Контроль сформованості вміння розуміння мовлення на слух
           L Контроль сформованості вміння аудіювання 2
           L Засоби контролю розуміння прослуханого тексту 2 3
           L Формат текстів та тестових завдань Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
      L Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти 2 3
      L Розвиток пізнавальних інтересів у молодших школярів
           L Стан досліджуваної проблеми у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі 2 3
           L Молодші школяри як об’єкт дослідження педагогів та психологів 2 3 4
           L Пізнавальні інтереси – важлива складова розвитку особистості у молодших школярів 2 3 4
           L Система роботи вчителів початкових класів 2 3
           L Розвиток пізнавальних інтересів школярів в позаурочній діяльності 2
           L Роль батьків у розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів 2 3
      L Комп'ютер на уроці математики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Педагогічні умови ефективності професійної орієнтації молодших школярів
           L Зміст і завдання трудового виховання учнів початкових класів 2 3 4 5
           L Особливості профорієнтації учнів початкових класів 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Принципи, форми, методи професійної орієнтації 2 3 4 5 6
           L Аналіз масового педагогічного досвіду професійної орієнтації у початковій школі 2 3 4 5 6 7 8
           L Педагогічні умови ефективного використання професійно орієнтованого матеріалу на уроках у початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Профорієнтаційні ігри проведені у процесі виховної роботи 2 3 4 5
      L Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи
           L Ігрова діяльність в процесі розвитку особистості дитини як педагогічна проблема 2
           L Психолого-педагогічні особливості формування та використання ігрової діяльності в навчальному процесі початкової школи 2
           L Дидактична гра як метод навчання: характеристика основних понять проблеми 2
           L Загальна характеристика досвіду використання ігрової діяльності молодших школярів 2
           L Пошук шляхів удосконалення дидактичної гри як методу навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки 2 3 4 5 6
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3
      L Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах
           L Історія розвитку портретного жанру 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Анатомо-конструктивні основи зображення голови людини 2 3
           L Врахування закономірностей будови голови людини у процесі малювання 2 3 4
           L Методика роботи над портретом і автопортретом 2 3 4 5 6 7
           L Організація і зміст експериментального дослідження, аналіз його результатів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Розвиток недільних шкіл в Україні 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Весільні обряди в Україні 2 3 4 5 6
      L Зміст соціально–педагогічної діяльності з проблемними сім’ями
           L Поняття та основні категорії проблемних сімей 2
           L Вплив сімейного неблагополуччя на соціалізацію дитини 2 3
           L Робота з проблемними сім’ями в системі соціальних інституцій 2 3 4
           L Напрямки соціально–педагогічної допомоги проблемним сім’ям 2 3 4 5
           L Соціальна реабілітація дітей – вихованців проблемних сімей 2 3
      L Виховання молодших школярів засобами народної педагогіки
           L Поняття процесу виховання засобами народної педагогіки 2
           L Становлення та розвиток системи виховання дітей засобами народної педагогіки 2
           L Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління 2
           L Народний календар як дієвий засіб виховання дітей 2 3
           L Виховні можливості козацької педагогіки як невід’ємної частини народної педагогіки
           L Методика вивчення ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу 2 3 4 5
      L Використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах
           L Самостійна робота як дидактична категорія 2 3
           L Рівні самостійної діяльності учнів 2
           L Форми самостійної діяльності учнів 2
           L Використання самостійної роботи як контролюючої функції
           L Основні види самостійної роботи, що використовуються на уроках української мови 2 3 4
           L Застосування методу проекту за програмою «INTEL. Навчання для майбутнього» під час використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах 2 3
      L Дослідження особливостей домашньої навчальної роботи молодших школярів
           L Суть та значення домашньої навчальної роботи 2
           L Активізація домашньої роботи учнів 2
           L Організація домашніх робіт 2
           L Особливості домашньої роботи молодших школярів 2
           L Особливості та сучасні способи перевірки домашніх робіт 2 3 4
      L Особливості особистості педагогічно занедбаного школяра
           L Поняття педагогічної занедбаності школяра, фактори які її зумовлюють 2 3 4 5 6 7
           L Організація роботи вчителя з педагогічно запущеними дітьми 2 3
           L Перевиховання педагогічно занедбаних дітей: суть, функції, етапи, принципи 2 3 4
           L Соціально-педагогічна занедбаність дітей: сутність, ознаки та прояви 2 3
      L Болонський процес: поняття, розвиток, суть
           L Зміст і головні складові Болонського процесу 2
           L Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Значення дидактичної гри в середній школі
           L Вплив суспільства на розвиток і характер ігор 2
           L Види ігор 2 3
           L Значення гри для молодшого школяра
           L Виховний і повчальний потенціал гри 2
      L Особливості розвитку самостійності підлітків підліткового віку в навчально-виховному процесі
           L Аналіз поняття «самостійність» 2 3 4
           L Самостійна діяльність учнів підліткового віку в навчальній діяльності. Аналіз різних підходів. Структура самостійної діяльності 2
           L Поняття "самостійна робота" і її функції 2 3 4
           L Вікові особливості підліткового віку
           L Методичні рекомендації з визначенню рівня самостійності підлітків в навчально-виховному процесі 2
      L Суть процесу навчання та засоби його активізації
           L Трактування поняття "процес навчання" у науковій літературі 2
           L Характеристика засобів активізації навчального процесу 2
           L Дидактичні умови активізації процесу вивчення біології 2 3
           L Вивчення стану проблеми активізації процесу вивчення біології у середній школі 2 3 4 5 6
      L Розвиток інтересу учнів та застосування нових інформаційних технологій на уроках обслуговуючої праці
           L Сутність процесу розвитку інтересу учнів 2
           L Педагогічні умови успішного розвитку інтересу учнів до художніх ремесел на уроках обслуговуючої праці 2
           L Концептуальні положення, мета і завдання нових інформаційних технологій навчання 2 3
           L Методичні рекомендації проведення занять з обслуговуючої праці 2 3 4 5 6 7 8
      L Європейська освітня інтеграція. Адаптація вищої освіти
           L Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою 2 3
           L Організація навчального процесу в університеті 2
           L Бібліотека вищого навчального закладу та правила користування її фондами
           L Студентське самоврядування як невід`ємна складова демократизації вищої освіти 2
      L Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами
           L Проблема пізнавального інтересу у психолого-педагогічній літературі 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Теоретичний аспект вивчення фразеології 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Особливості роботи з фразеологізмами на уроках рідної мови 2 3 4 5
           L Формування пізнавального інтересу у контексті змісту програм і підручників з рідної мови та читання 2 3 4 5 6
           L Науково–методичне обґрунтування експериментального дослідження 2 3 4 5
           L Система вправ із фразеологізмами як дієвий засіб розвитку пізнавального інтересу до вивчення рідної мови 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Дидактичні засади формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Інформатизація та комп’ютеризація на початковому етапі вивчення іноземної мови
           L Поняття інформатизації
           L Значення глобальної інформатизації 2
           L Вплив інформатизації на освіту та навчання англійської мови 2 3
           L Компютеризація на початковому етапі вивчення іноземної мови 2
           L Комп’ютеризація у навчальному процесі. Значення комп’ютерів у школі 2 3 4
           L Використання комп’ютерних технологій на уроках з англійської мови 2 3 4
      L Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами інформаційних технологій
           L Психолого-педагогічні особливості молодших школярів у використанні нових інформаційних технологій 2 3
           L Теоретичне обґрунтування методичних прийомів навчання молодших школярів основам інформатики 2 3 4
           L Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів 2 3 4 5
           L Діагностика рівнів пізнавальної активності, самостійності і творчого мислення при вивченні основ інформатики та обчислювальної техніки молодших школярів 2
           L Розробка фрагментів занять інформатики для розвитку творчих здібностей учнів початкових класів 2 3
      L Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства
           L Соціальна педагогіка як складова „людинознавства”, її суть та завдання 2
           L Історичні передумови становлення і розвитку соціальної педагогіки 2 3 4 5 6
           L Основоположні принципи соціальної педагогіки
           L Суть та об’єктно-предметна область соціальної педагогіки 2 3
      L Робота школи по подоланню педагогічної занедбаності учнів
           L Основні причини, що приводять до виховання педагогічної занедбаності учнів 2
           L Типи класифікацій педагогічної занедбаності дітей 2
           L Сухомлинський В.О. про виховання педагогічно занедбаних дітей та підлітків 2 3 4
           L Робота вчителя з педагогічно занедбаними дітьми 2 3 4 5
      L Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст
           L Політичні передумови розвитку освіти на Поділлі в рамках загальноімперської системи освіти 2 3 4 5 6
           L Економічні передумови розвитку освіти на Поділлі наприкінці ХІХ початку ХХ століття 2 3 4 5 6
           L Роль громадських організацій на поширення освіти на поділлі наприкінці хіх початку ХХ століття 2
           L Земства та їх вплив на поширення освіти на території Поділля наприкінці ХІХ початку ХХ століття 2 3
           L Громадсько-просвітницькі товариства та їх роль в поширені освіти на Поділлі наприкінці ХІХ початку ХХ століття 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Молодіжні громадські організації та їх роль в поширені освіти 2 3 4
      L Процес і методи навчання
           L Процес навчання та його структура 2
           L Методи, прийоми і засоби навчання як дидактичні категорії
           L Класифікація методів навчання 2 3
           L Методи активного навчання 2 3
           L Класифікація засобів навчання 2
      L Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи
           L Стан і розвиток індивідуального підходу до учнів в історії педагогічної думки 2 3 4
           L Характеристика категоріального апарату досліджуваної проблеми 2
           L Теорія та практика індивідуалізації навчально-виховної взаємодії при роботі з обдарованими та творчими учнями 2
           L Специфіка індивідуального підходу в педагогічній роботі з важкими дітьми 2
           L Експериментальна робота з вивчення можливостей індивідуального підходу у навчально-виховній роботі з учнями сучасних загальноосвітніх закладів 2
      L Проблемні методи навчання
           L Місце проблемного навчання в педагогічних концепціях 2
           L Концептуальні основи проблемного навчання 2 3
           L Функції проблемного навчання 2 3 4
           L Методика організації проблемного навчання 2
           L Проблемні ситуації: поняття і типи, способи і правила створення 2 3 4
           L Роль педагога в проблемному навчанні 2 3 4 5 6
      L Методика навчання рухливим іграм в початкових класах
           L Значення рухливих ігор у формуванні гармонійно розвиненої особистості 2 3 4 5 6 7
           L Класифікація рухливих ігор молодших школярів та їх призначення 2 3 4 5 6 7
           L Особливості організації та проведення рухливих ігор школярів 2 3 4 5
           L Сучасні підходи до методики навчання рухливих ігор в початкових класах 2 3 4 5 6 7
           L Рухливі ігри для учнів молодших класів 2 3
      L Поняття про сучасний урок в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації та вимоги до нього
           L Розвиток форм навчання в педагогиці 2
           L Урок як головна форма роботи в ПТНЗ 2
           L Типи уроків, та їх структура 2
           L Виховні вимоги до уроку
           L Дидактичні вимоги до уроку
           L Важливість повторювально-навчальної роботи зумовлена трьома причинами
           L Сприймання, осмислення і засвоєння нового матеріалу
           L Шляхи удосконалення уроків
           L Нетрадиційні форми організації занять 2 3 4
           L Основні вимоги до підготовки та проведення сучасних уроків 2
      L Логопедична робота з дітьми з комплексними порушеннями в умовах центру соціальної реабілітації
           L Сутнісна характеристика поняття «діти з комплексними порушеннями» 2 3
           L Історико-теоретичний аналіз відношення суспільства до осіб з комплексними порушеннями 2 3 4
           L Сучасні підходи до розвитку, навчання і виховання дітей з комплексними порушеннями 2 3 4
           L Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу в умовах соціально-реабілітаційного центру 2 3 4
           L Завдання та напрями педагогічної допомоги дітям з комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру 2 3 4 5
           L Організація логопедичної роботи з дітьми з комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру 2 3 4 5 6
           L Програма логопедичної роботи з дітьми із комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру 2 3 4 5 6
           L Система логопедичного впливу у роботі з дітьми з комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру 2 3 4 5
           L Результати експериментального дослідження системи логопедичної роботи з дітьми із комплексними порушеннями в умовах реабілітаційного центру 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      L Історія формування і розвитку форм організації навчання у світовій теорії та практиці
           L Історія форм організації навчання
           L Класно-урочна система. Її модернізація 2 3 4
           L Системи навчання ХХ століття 2 3
      L Використання ігрових форм як засіб підвищення інтересу до вивчення світової літератури в основній школі
           L Психолого-педагогічні особливості учнів підліткового віку 2 3
           L Методична наука про ігрові форми діяльності 2 3 4
           L Ігрові форми на уроках світової літератури 2
           L Навчально-методичний комплекс вчителя світової літератури
           L Застосування ігрових форм на уроках світової літератури 2 3 4
      L Діяльність шкільної бібліотеки
           L Діяльність шкільної бібліотеки, її значення та функції 2
           L Імідж шкільного бібліотекаря та його вплив на формування системи бібліотекарських знань школярів 2
           L Читання і інформаційна культура особи 2 3
           L Проведення бібліотечного уроку. Самостійна робота з книгою 2 3 4 5
      L Атестація вчителів
           L Порядок і терміни проведення чергової атестації у школі
           L Вивчення параметрів діяльності вчителя
           L План проведення засідань атестаційної комісії
           L Нові методи атестування вчителів 2
           L Вивчення творчої діяльності вчителя адміністрацією школи під час атестації 2
      L Методика викладання фахових дисциплін в Україні
           L Система вищої освіти в Україні та періоди її розвитку 2 3 4 5 6
           L Методологія, методи і методика викладання 2 3
           L Інтеграція вищої освіти України і Болонський процес 2 3 4
           L Організаційно-правове забезпечення вищої освіти вУкраїні 2
      L Організація позакласної роботи з математики
           L Психолого-педагогічні передумови організації позакласної роботи з математики 2 3 4 5
           L Види позакласних занять з математики 2
           L Стан досліджуваної проблеми в теорії і практиці навчання математики 2 3
           L Особливості методики позакласної роботи з математики в початкових класах 2 3 4 5
           L Розробка і обґрунтування системи позакласних занять у формі годин цікавої математики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Екoлoгічне вихoвaння мoлoдших шкoлярів у прoцесі вивчення мaтемaтики
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з екологічного виховання молодших школярів 2 3 4
           L Вивчення новаторського досвіду екологічного виховання молодших школярів на уроках математики 2 3 4 5
           L Опис констатувального експерименту з екологічного виховання молодших школярів на уроках математики 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Вплив процесу інформатизації суспільства на розвиток інформатизації освіти
           L Подання про інформаційне суспільство
           L Небезпеки інформаційного суспільства
           L Вплив процесу інформатизації на розвиток освіти
           L Про процеси інформатизації в російській освіті 2
      L Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах
           L Семантико-граматичні категорії іменника 2 3
           L Граматичні категорії іменника 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Методика вивчення іменника в початкових класах
           L Серія цікавих завдань і вправ з використанням науково-пізнавальних матеріалів під час вивчення іменника у початкових класах 2 3 4 5 6 7 8
      L Типи мовленнєвих помилок в учнівських переказах і творах та їх причини
           L Помилка як порушення норм літературної мови 2
           L Сучасний підхід до класифікації мовленнєвих помилок 2 3 4
           L Класифікація помилок при перевірці учнівських творів і переказів і виявлення їх причин 2
           L Зміст корекційної роботи з виправлення мовленнєвих помилок в учнівських творах і переказах 2 3
      L Методичний аналіз теми "Функції" шкільного курсу алгебри 7 класу за різними підручниками
           L Особливості змістової лінії "функції" за державним стандартом загальноосвітньої школи 2 3
           L Програмні вимоги щодо вивчення теми "функції" у 7 класі 2 3
           L Методичний аналіз теми "функції" за підручником "Алгебра" 7 класу 2 3
           L Порівняння особливостей викладання теми "функції" в двох підручниках
      L Дидактичний проект підготовки робітника спеціальності "Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів" з поглибленою розробкою технологій навчання
           L Аналіз професійної діяльності фахівця 2
           L Визначення кваліфікаційних вимог фахівця
           L Проектування дидактичних матеріалів 2
           L Проектування контурного конспекту за темою "Види і принципи функціонування оперативної пам'яті"
           L Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання
           L Проектування мотиваційних технологій навчання 2 3 4 5
      L Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації
           L Теоретичні основи організації науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації 2 3 4 5 6 7
           L Організаційна структура та основні етапи науково-дослідницької діяльності старшокласників 2 3 4 5
           L Умови вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів у навчальних закладах нової формації 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Комплексно-цільова програма щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи старшокласників: її зміст і структура 2 3 4 5
           L Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження 2
           L Фінансово-економічне обґрунтування комплексно-цільової програми та визначення умов її реалізації 2 3 4
           L Діагностика рівня саморозвитку в професійно-педагогічній діяльності 2 3 4 5
      L Психолого-педагогічні умови інтелектуального розвитку молодших школярів
           L Теоретичні основи дослідження інтелекту в психолого-педагогічній літературі 2 3 4
           L Поняття інтелектуального розвитку молодшого школяра та його стадії 2 3 4
           L Врахування індивідуальних особливостей молодших школярів у процесі діагностики і розвитку інтелектуальних здібностей 2 3 4 5 6
           L Методичні рекомендації щодо активізації навчального процесу і психодіагностики інтелекту 2 3 4 5 6 7
      L Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі
           L Комунікативно-мовленнєвий аспект у процесі вивчення української мови 2 3 4 5 6
           L Теоретичні засади проблеми розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів засобами частин мови 2 3 4 5 6
           L Вивчення частин мови в молодших класах як необхідна умова розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь школярів 2 3 4 5
           L Система вивчення частин мови у початкових класах 2 3 4 5 6 7
           L Перевірка ефективності формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Педагогічне мислення
           L Поняття «педагогічного мислення» 2
           L Специфіка педагогічного мислення
           L Характерні ознаки та показники педагогічного мислення
           L Взаємозв’язок педагогічного мислення вчителя і педагогічного спілкування 2
      L Екологічне виховання молодших школярів засобами народних традицій
           L Сутність та педагогічний зміст екологічного виховання 2
           L Українські звичаї і традиції як засіб екологічного виховання учнів 2 3
           L Педагогічні засоби екологічного виховання молодших школярів 2 3
           L Екологічне навчання молодших школярів із застосуванням календаря 2
           L Екологічне виховання школярів на народних природознавчих традиціях 2
           L Система екологічного виховання у школі 2
           L Принципи екологічного виховання за В.О. Сухомлинським, їх суть та значення 2
           L Методика використання принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського під час уроків мислення серед природи 2
           L Аналіз використання ідей В.О. Сухомлинського педагогами сучасної школи 2
      L Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ
           L Характеристика мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 2 3 4
           L Рівні ЗНМ та їх загальна характеристика у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення 2 3 4
           L Стан лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ ІІІ рівня 2 3
           L Сучасні програми подолання ЗНМ у дітей старшого дошкільного віку 2 3 4
           L Напрями та зміст поетапного подолання ЗНМ ІІІ рівня у дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Методика обстеження сформованості лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6
           L Мета, завдання та методи експериментального дослідження 2 3 4
           L Експериментальна програма по формуванню лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня 2 3 4
           L Результати логопедичної роботи по формуванню лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня 2 3 4 5
           L Програма корекції лексико-граматичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
      L Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи 2 3 4 5 6 7 8
      L Особливості методики тестування 2 3 4 5
      L Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      L Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів 2 3 4 5 6
      L Корекція заїкання у дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами
           L Аналіз механізмів і причин синдрому заїкання 2
           L Основні підходи до корекції заїкання дітей старшого дошкільного віку 2
           L Особливості корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами 2 3
           L Види терапій, що можуть застосовуватися при корекції заїкання в дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами 2 3
           L Розробка вправ для корекції заїкання в дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами 2 3 4
      L Стосунки між учителем та учнями в процесі фізичного виховання 2
      L Навчання дітей декоративно-тематичному малюванню
           L Зображувальні види декору
           L Стилізація природних форм 2 3
           L Народний орнамент 2
           L Робота над створенням орнаменту
      L Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах
           L Бесіда з викладачами іноземних мов
           L Професійно важливі якості педагога
           L Психологічне забезпечення діяльності педагога 2
           L Модель вчителя-новатора
           L Креативність та артистизм вчителя іноземної мови
           L Співробітництво вчителя й учня під час навчання іноземної мови 2 3 4 5
           L Роль вчителя іноземної мови у процесі навчання
           L Методи та способи подолання неуспішності 2
           L Впровадження елементів національного виховання на уроках іноземної мови 2
      L Використання елементів краєзнавства на уроках в початковій школі 2 3
      L Толерантність – ціннісна й поведінкова складова особистості 2
      L Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці
           L Науково-теоретичні засади формування здорового способу життя 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Соціально-педагогічні особливості становлення особистості у підлітковому віці 2 3 4 5 6
           L Фактори ризику, що характеризують здоровий спосіб життя становлення особистості у підлітковому віці 2 3 4
           L Соціально-педагогічні чинники формування здорового способу життя особистості 2 3 4 5
           L Професійна компетентність соціального педагога як одна із умов формування здорового способу життя підлітків 2 3 4 5 6 7 8
           L Методичні рекомендації що до оптимізації організації здорового способу життя підлітків 2 3 4
           L Навчальна програма семінару "Формування здорового способу життя" 2 3 4
      L Розумове виховання
           L Розумове виховання як один із напрямків виховання 2 3
           L Шляхи реалізації розумового виховання 2
           L Специфіка уроку іноземної мови як фактор, що забезпечує розумове виховання школярів 2 3
      L Теоретичний аналіз світового досвіду профільної диференціації навчання
           L Досвід профільної диференціації навчання в краінах західної Європи, США та російський досвід прфільного навчання 2
           L Аналіз напрямів та форм організації профільного навчання 2 3
           L Особливості організації допрофільного навчання в сучасній школі 2 3 4 5 6 7
           L Профільна загальноосвітня підготовка в системі початкової та середньої професійної освіти
           L Етапи модернізації профільного навчання в сучасній школі 2
           L Експериментальна апробація моделі організації профільної та допрофільної підготовки в системі гімназійної освіти 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      L Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах
           L Психологічні особливості сприйняття та відтворення навчального матеріалу ліворукими дітьми 2
           L Шкільні проблеми навчання письму ліворуких дітей
           L Вибірки методики навчання письму ліворуких дітей 2 3 4 5 6
      L Літературна освіта школярів на уроках читання у початковій школі
           L Роль літературної освіти для формування читацьких інтересів школярів 2 3 4
           L Вимоги програми з читання для учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Педагогічні умови оптимізації учбової діяльності молодших школярів
           L Історіографія проблеми оптимізації навчальної діяльності 2 3 4 5
           L Психолого–педагогічні проблеми забезпечення оптимізації учбової діяльності 2 3 4 5 6
           L Загальний аналіз стану розв’язання проблеми у роботі масової початкової школи 2 3 4 5 6 7
           L Пошуки шляхів вдосконалення оптимізації учбової діяльності у молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
           L Авторські пропозиції та їх результативність 2 3
      L Підготовка гравців в студентських баскетбольних командах з акцентом на застосуванні тактичних вправ
           L Гармонічне сполучення розумового і фізичного розвитку студентів як основа підвищення спортивної майстерності баскетбольної команди ВНЗ 2 3
           L Вимоги, що пропоновані грою в баскетбол, до рівня фізичної і психологічної підготовки спортсменів 2
           L Метод технічного протоколювання ігор 2
           L Метод експертної оцінки виконання основних технічних прийомів баскетболу 2 3
           L Зміст експериментальної методики підготовки студентських баскетбольних команд 2 3 4 5 6
           L Результати перевірки ефективності застосування експериментальної методики підготовки студентських баскетбольних команд 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Вплив застосування тактичних вправ на психофізіологічні показники баскетболісток 2 3 4
      L Освітні технології
           L Історія виникнення технології 2 3
           L Концептуальні положення 2
           L Мета і завдання дослідницької технології 2 3
           L Вимоги до особистості вчителя 2 3 4
      L Формування мовленнєвого етикету молодших школярів
           L Історія виникнення етикету 2 3 4 5 6
           L Особливості мовленнєвого етикету 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Методика роботи над формуванням мовленнєвого етикету у початкових класах 2 3 4
           L Формування мовленнєвого етикету на уроках читання 2 3 4 5 6
           L Експериментальне підтвердження запропонованої методики для вивчення мовленнєвого етикету 2 3 4
      L Виховання людини як особистості
           L Сутність виховання, його мета. Завдання складових частин всебічного гармонійного розвитку особистості 2
           L Закономірність виховання. Їх характеристика
      L Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці"
           L Аналіз професійної діяльності фахівця: «Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці» 2 3
           L Проектування кваліфікаційної характеристики 2
           L Розробка змісту професійної підготовки фахівця 2 3 4
           L Проектування технологій навчання по темі „Контрольно–вимірювальні прилади” курсу „Спецтехнологія” 2
           L Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань
           L Проектування мотиваційних технологій навчання
           L Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності 2 3
           L Проектування технологій формування КД 2
           L Складання перспективно-поурочного плану викладення теми 2 3
      L Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей
           L Загальна характеристика творчої активності дітей старшого дошкільного віку 2 3 4
           L Обґрунтування творів образотворчого мистецтва 2 3 4
           L Методика використання творів образотворчого мистецтва в процесі формування творчої активності дітей 2 3 4 5
           L Отримання первісних показників сформованості творчості дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5
           L Авторська програма використання творів образотворчого мистецтва для дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6
      L Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини 2 3 4 5 6 7
      L Організація та методика науково-дослідної діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Кооперативне навчання 2 3
      L Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів
           L Психолого-педагогічні основи розвитку уяви та літературних здібностей молодших школярів 2 3
           L Розвиток уяви та літературних здібностей на уроках українського читання 2 3
           L Розвиток уяви на уроках мистецького спрямування 2
      L Використання комп'ютера на уроках розвитку зв'язного мовлення в початкових класах
           L Методична система уроків розвитку мовленнєвої діяльності 2 3
           L Психолого-педагогічний аспект використання комп’ютера для розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів 2
           L Опис ППЗ для розробки дидактичних засобів 2 3 4
      L Характер та престиж педагогічної праці
           L Еволюція поглядів на проблему престижу та характеру педагогічної праці 2 3
           L Підходи, принципи та методи дослідження проблеми престижу та характеру педагогічної праці 2
           L Основні поняття дослідження 2 3
           L Зміст, сутність та особливості педагогічної праці 2
           L Функції та престиж педагогічної праці 2
           L Критерії ефективності педагогічної праці 2
           L Фактори, що ускладнюють педагогічну працю та знижують її престиж 2
           L Рекомендації з оптимізації педагогічної праці та підвищення її престижу 2
      L Лісові системи та їх вивчення в шкільному курсі біології
           L Історія уявлення про ліс та лісову систему 2
           L Структура лісової екосистеми 2 3 4
           L Лісові системи України 2
           L Функціонування та роль лісових систем 2 3 4
           L Вивчення вікових показників лісових систем
           L Еколого-ландшафтний підхід 2 3 4 5
           L Вивчення бонітету деревостану
           L Використання структурно-функціонального підходу до вивчення лісових екосистем 2
           L Місце „лісових екосистем” в біології 2
           L Шкільні лісництва та їх повноваження 2
           L Еколого-виховний компонент в роботі шкільних лісництв 2
           L Підходи і методика проведення екологічних акцій 2
      L Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності
           L Питання формування досвіду пошукової діяльності у педагогічній теорії 2 3 4 5 6 7
           L Характеристика форм пошукової діяльності молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Стан проблеми формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності у масовому педагогічному досвіді 2 3
           L Організація і зміст експериментального дослідження 2 3
      L Особливості емоційних реакцій молодших школярів
           L Становлення емоційної сфери молодших школярів 2
           L Зв`язок емоцій з іншими психічними процесами 2 3
           L Проблеми шкільної дезадаптації 2
           L Емоційні порушення учнів із затримкою психічного розвитку
           L Емоційні порушення в учнів з інтелектуальною недостатністю
           L Характеристика емоційних реакцій молодшого школяра 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Основні аспекти виховання емоційної культури молодших школярів 2
           L Рекомендації щодо соціально-психологічної профілактики девіантної поведінки дітей молодшого шкільного віку 2
           L Засоби допомоги при шкільної дезадаптації 2
      L Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Експериментальне дослідження проблеми використання іграшок у іграх дітей
           L Аналіз психолого – педагогічної літератури в дослідженні теми 2 3
           L Особливості іграшок у іграх дітей старшої групи дитячого садку 2 3
           L Методика ознайомлення дітей з новою іграшкою у іграх дітей старшої групи дитячого садку 2 3 4
           L Методичні рекомендації по організації системи формування у дітей елементів національної культури за допомогою української народної іграшки 2 3 4 5
      L Особливості організації учбово-виховного процесу за допомогою здоров'язберігаючих технологій
           L Поняття про здоров'я 2 3 4
           L Вплив різних факторів на здоров'я сучасної студентської молоді 2
           L Здоров'язберігаючі технології та сучасна система освіти 2 3
           L Соціально-гігієнічні аспекти здоров'я молоді 2 3 4
           L Захворюваність студентів, що навчаються в навчальних установах 2 3 4 5 6 7 8
      L Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу 2 3 4 5 6 7 8
      L Формування творчої особистості як наукова проблема
           L Стан розробки досліджуваної проблеми у науковій літературі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Творчість як суттєвий аспект акме людини 2 3
           L Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності у людинознавчих науках 2 3 4
           L Компоненти і шляхи формування творчої особистості 2 3
           L Шляхи формування творчої особистості 2 3 4 5 6
      L Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Емоційна експресивність у невербальній поведінці вчителя
           L Поняття емоційної експресивності та ступінь його дослідження в психологічній літературі 2 3 4 5
           L Психологічні особливості невербальної поведінки та комунікації 2 3
           L Прояви емоційної експресивності у невербальній поведінці вчителя 2 3
           L Процедура вивчення емоційно-експресивної поведінки вчителя 2 3 4 5 6
      L Використання проблемних ситуацій на уроках "Основи здоров'я" у початковій школі
           L Психолого-педагогічні особливості застосування проблемних ситуацій у педагогічній діяльності з молодшими школярами 2 3 4 5 6 7 8
           L Методика проведення уроків проблемного змісту при вивченні курсу „Основи здоровя" в початкових класах 2 3
           L Аналіз ефективності та доцільності використання проблемних ситуацій у навчанні молодших школярів на уроках „Основи здоров’я" 2 3 4
      L Особливості сімейного виховання дітей з порушенням мовлення
           L Мова - як важливий фактор, формування майбутньої особистості 2
           L Роль ранньої діагностики порушень розвитку мовлення 2
           L Поняття мовного порушення та їх класифікація
           L Профілактика та попередження мовних порушень 2
           L Виховання звукової культури мовлення, як одна з складових в системі корекційно-виховної роботи
           L Мовленнєва готовність дитини з порушенням мовлення до навчання у школі 2
           L Взаємозв’язок виховного процесу батьків та логопеда 2 3 4
           L Мистецтво спілкування, як основний елемент виховного процесу
           L Роль батьків у розвитку дитини й помилки сімейного виховання 2
      L Сучасні системи професійного навчання
           L Поняття розвитку систем професійного навчання 2 3 4 5 6 7
           L Класифікація системи професійного навчання 2
           L Оргнізаційно-методичні основи застосування сучасних систем навчання 2
           L Проблемно-аналітична система навчання
      L Розвиток професійної компетентності вчителів як педагогічна проблема
           L Методологія дослідження проблеми розвитку професійної компетентності педагога в загальноосвітньому закладі 2 3 4 5
           L Концептуальні основи управління розвитком професійної компетентності педагогів у загальноосвітньому закладі 2
      L Предмет і завдання педагогіки. Функції вчителя 2 3 4
      L Методика ознайомлення дошкільників з жанрами образотворчого мистецтва
           L Педагогічні умови навчання дошкільників основам мови образотворчого мистецтва 2 3
           L Мета і завдання гуртка образотворчого мистецтва 2 3
           L Інноваційні підходи до ознайомлення дітей дошкільного віку з жанрами образотворчого мистецтва 2 3 4
           L Інноваційно-освітня діяльність педагога в галузі організації образотворчої діяльності дітей 2 3
      L Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови 2 3 4 5
      L Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Виховання толерантного ставлення старших дошкільників до традицій і культур народів світу
           L Виховання громадянина – одне з актуальних завдань сучасного дошкільного навчального закладу 2
           L Поняття толерантності 2 3
           L Форми і методи формування етнокультурної обізнаності дошкільників 2
           L Виявлення рівня сформованості толерантності у старших дошкільників
           L Технологія виховання толерантного ставлення дітей старшого дошкільного віку до традицій і культур народів світу 2
      L Принципи навчання
           L Поняття принципу навчання в дидактиці 2
           L Номенклатура принципів навчання та їх реалізація 2 3 4
           L Поняття про правила навчання
           L Шляхи реалізації принципів навчання 2 3
      L Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі
           L Проблема морального виховання у психолого-педагогічній літературі
           L Сутність морального виховання 2 3
           L Християнська мораль у системі моральних цінностей людини 2
           L Форми і методи виховання особистості на засадах християнської моралі
           L Методика виховання молодших школярів на засадах християнської моралі 2 3 4 5
      L Педагогічна технологія взаємодії сім’ї і школи першого ступеня у вихованні учнів 2 3 4 5 6
      L Соціально-психологічні передумови вибору професії старшокласниками та їх підготовленість до даного вибору
           L Сутність та особливості процесу професійного самовизначення учнів старших класів 2 3
           L Форми, методи та засоби професійного самовизначення
           L Актуальності та важливість теми професійного самовизначення 2 3 4
           L Дослідження та виявлення рівня готовності старшокласників до професійного самовизначення
           L Опитувальник учнів для виявлення їх профнамірів 2 3
      L Болонський процес і вища освіта в Україні 2 3 4
      L Модель ідеального куратора вищої школи
           L Загально-психологічні особливості куратора вищої школи
           L Основні функції та принципи куратора вищої школи
           L Взаємовідносини системи “куратор-студент”
      L Профілактика депривації підлітків в процесі позакласної туристсько-краєзнавчої діяльності
           L Поняття, детермінанти та наслідки депривації у підлітковому віці 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Соціалізація і виховання підлітків у процесі туристично-краєзнавчої діяльності 2 3 4 5 6 7 8
           L Концептуальні засади шкільного туризму як засобу подолання депривації підлітків 2
           L Діагностика і оцінка рівня депривації підлітків 2 3 4 5 6 7
           L Зміст, форми і методи туристично-краєзнавчої діяльності у позакласній роботі 2 3 4 5 6
           L Аналіз ефективності туристсько-краєзнавчої діяльності та рекомендації щодо її організації з метою у профілактики деривації та гуманного розвитку особистості 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Методика вивчення тригонометричних функцій у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання
           L Загальне використання мультимедійних засобів навчання в навчальному процесі 2 3
           L Методика вивчення тригонометричних функцій в старшій школі 2
           L Введення поняття тригонометричних функцій числового аргументу 2 3 4 5 6
           L Перетворення тригонометричних виразів 2
           L Фрагменти уроків з використанням мультимедійних засобів навчання 2 3 4 5
      L Розробка автоматизованих навчальних систем на основі методики програмованого навчання 2 3 4
      L Особливості роботи соціального педагога з молодіжними організаціями і неформальними об’єднаннями
           L Соцільно-педагогічна робота з молодіжними об’єднаннями як педагогічна проблема
           L Основні характеристики підліткових і молодіжних неформальних груп та особливості соціально-педагогічної роботи з ними 2
           L Особливості соціально-педагогічної роботи з молодіжними групами різних напрямів 2
           L Взаємодія соціального педагога з молодіжними організаціями 2 3 4 5
      L Фізичні основи роботи комп’ютера
           L Мета організації позаурочної роботи
           L Можливості здійснення міжпредметних зв'язків в позакласній роботі з фізики
           L Розвиток пізнавальних інтересів учнів
           L Вечори з фізики
           L Засоби пропаганди фізики
           L Роль науково-популярної літератури у формуванні пізнавальних інтересів школярів
           L Організація факультативних занять 2
           L Форми проведення факультативних занять
           L Семінарські заняття 2
           L Елементи навчального посібника 2
           L Процесори 2 3 4
           L Флеш-пам’ять 2 3 4 5
           L Магнітний запис інформації 2 3 4 5
           L Прилади, в яких використовується лазер
           L Історія невидимки
           L Компакт-диск 2 3
           L Оптичний принцип запису та зчитування інформації 2 3 4 5 6
           L Стисла історія розвитку лазерного принтера 2 3
           L Зарядка 2 3 4 5 6 7
           L Рекомендації в яких класах та при вивчені яких розділів фізики можна використовувати підібраний матеріал 2
           L Теорія напівпровідників 2
           L Напівпровідникові пристрої 2
           L Біполярні транзистори 2 3
           L Фотоелектричний ефект
      L Альтернативна освіта в Україні
           L Альтернативна освіта в Україні: ідейно-концептуальні і правові аспекти 2
           L Головний фахівець департаменту середньої і дошкільної освіти МОН Людмила Голубченко про альтернативну освіту 2 3 4 5
      L Методика проведення інтерактивних уроків з української мови
           L Урок як форма організації навчання 2
           L Сучасні підходи до типології та структури уроків
           L Що таке інтерактивне навчання 2 3
           L Як поєднати різні моделі навчання 2 3
           L Що розуміють під технологією в педагогічній науці та практиці 2
           L Чому можна розглядати інтерактивне навчання як сукупність технологій
           L Групова та кооперативна форми організації діяльності учнів на уроці 2 3 4
           L Приклади практичного використання методики проведення нетрадиційних уроків з української мови 2 3 4 5 6
      L Класний керівник у сучасній школі
           L Місце класного керівника у вихованні учнів 2 3 4
           L Робота класного керівника з важковиховуваними учнями, спрямована на профілактику відхилень у поведінці 2 3 4 5 6
           L Сім'я і класний керівник 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання
           L Проблеми сучасної освіти
           L Процес зміцнення здоров'я в загальноосвітній школі
           L Проблема гармонізації особистості в системі освіти 2 3
           L Технологічні підходи співвідношення фізичного і розумового розвитку школярів 2
           L Дослідження особливостей прояву особистих властивостей молодших школярів в процесі фізкультурно-спортивної діяльності
           L Дослідження розумового компоненту розвитку молодших школярів
           L Дослідження фізкультурно-валеологічної освіченості молодших школярів
           L Дослідження змін фізичної підготовленості молодших школярів 2
           L Дослідження показників здоров'я молодших школярів
           L Дослідження залежності фізичного і розумового компонентів розвитку і показників здоров'я молодших школярів 2 3
           L Теоретичне обґрунтовування методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів в навчальному процесі їх фізичного виховання 2 3
           L Програмно-нормативне забезпечення методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку, яка спрямована на досягнення оздоровчого ефекту в учбовий процесі з фізичної культури 2 3 4
      L Методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми "Загальні відомості про менеджмент" у 10–11 класах
           L Теоретичні основи використання мультимедійних технологій при вивченні курсу «Основи підприємницької діяльності»
           L Розкрити сутність використання мультимедійних технологій при вивченні теми 2 3 4 5
           L Розробка методики вивчення теми «Використання мультимедійних технологій» при вивченні теми «Загальні відомості про менеджмент» 2 3
           L Планування навчального процесу 2
           L Експериментально перевірити розроблену методику та дати рекомендації по її застосуванню 2
      L Вивчення математики в початковій школі
           L Методика ознайомлення дітей з геометричним матеріалом
           L Методичні особливості вивчення ліній 2
           L Вивчення многокутників у початковій школі
           L Методика ознайомлення з колом, кругом, їх елементами
           L Методика вивчення кутів у початкових класах
           L Формування в учнів графічних навичок, вміння працювати з креслярським інструментом 2
           L Зв’язок арифметичного матеріалу з геометричним 2
           L Формування поняття про геометричні фігури 2
           L Український національний костюм на уроках математики 2
      L Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання
           L Суть технічної творчості та її значення для всебічного розвитку учнів 2 3 4 5
           L Місце та значення творчих завдань для розвитку творчої діяльності 2 3 4
           L Особливості проведення уроків трудового навчання в початковій школі 2 3
           L Приклади проведення уроків праці в початкових класах 2 3 4 5 6
      L Родинне виховання в сучасній сім’ї
           L Виникнення та розвиток ідеї родинного виховання 2
           L Функції сім’ї. Виховання в системі функції сім’ї. Мета, завдання та зміст виховання у сучасній українській сім’ї 2 3 4 5 6 7
           L Особливості роботи класного керівника з родинного виховання 2 3
           L Стан здійснення родинного виховання в гімназії 2
           L Методичні рекомендації щодо вдосконалення родинного виховання в гімназії 2
      L Болонський процес - перспективи для України
           L Започаткування Болонського процесу
           L Запровадження кредитної системи 2
           L Переспективи для студентів 2
      L Досвід роботи вчителя фізичної культури 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах
           L Аналіз змісту програми образотворчого мистецтва для 1-4 класів 2
           L Зміст і методика проведення уроків-бесід про образотворче мистецтво у початкових класах 2
           L Методичні вказівки до проведення бесід 2
           L Методика аналізу художніх творів різних жанрів на уроках образотворчого мистецтва 2
           L Зразок розповіді за картиною Т. Н. Яблонської "Хліб" 2 3 4 5 6 7
           L Специфіка ведення мистецтвознавчих словників у початкових класах
           L Організація сприймання естетичних явищ під час проведення екскурсій у природі 2 3 4 5 6 7 8
      L Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству
           L Зародження й розвиток природознавчих методичних ідей у Київській Русі 2
           L Розвиток природознавчих методичних ідей у братських школах 2 3
           L Шкільне природознавство та методика його викладання в XVII-XIX ст 2 3
           L Розвиток методики навчання біології в XX ст 2 3 4 5 6
      L Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету
           L Наука як інструмент організації ШIС 2
           L Явище Освіти як підсистема ІС Наука та інструмент організації розумного 2 3
           L Професійно-технічна освіта 2
           L Аналіз минулих етапів розвитку Явища Освіти та прогноз майбутніх, необхідних
           L Концепція безперервної освіти як головна умова життєдіяльності в інформаційному суспільстві 2
           L Інтернет як інструмент у безперервному освітянському циклі еволюції Розумного
           L Засоби організації процесу навчання
           L Види дистанційного навчання 2
           L Аналіз сучасного етапу розвитку позашкільної освіти на прикладі Палацу дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району м.Кривий Ріг 2
           L Етапи переходу Палацу дитячої та юнацької творчості на інформаційний рівень взаємодій
      L Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах
           L Історія виникнення технології "Вальдорфська педагогіка"
           L Концептуальні засади ідей вальдорфської педагогіки у сучасних школах 2 3 4
           L Особливості змісту використання ідей вальдорфської педагогіки у сучасних школах 2 3
           L Мета і завданий вальдорфської педагогіки
           L Методика організації роботи за вальфдорською методикою у сучасних школах
           L Гігієнічна оцінка уроку з використанням ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасній школі 2 3
      L Моделювання уроків української мови в школах нового типу
           L Функції та структура методів
           L Класифікація методів 2
           L Оптимальний вибір методу
           L Використання традиційних і нових методів 2
           L Особливості уроку української мови в школах нового типу 2 3 4 5 6 7
      L Бібліотечні уроки з 1 по 11 клас 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Обдарована дитина в початковій школі
           L Обдаровані діти молодшого шкільного віку 2
           L Психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей 2
           L Робота з обдарованими дітьми
           L Методи навчання обдарованих дітей 2 3
           L Визначення творчої індивідуальності обдарованих дітей 2 3
           L Творчі завдання для обдарованих дітей
      L Застосування інноваційних освітянських технологій
           L Системний комплексний підхід до запровадження інноваційних технологій навчання 2 3
           L Інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисципліни 2
      L Сугестивна технологія та її зміст
           L Поняття сугестивної технології та історія її виникнення
           L Зміст технології 2 3 4
      L Національні традиції і культура
           L Українська народна педагогіка як педагогічна система 2 3
           L Педагогічні аспекти народної педагогіки В.О. Сухомлинського в сучасній школі
           L Національні традиції та їх роль у вихованні дітей 2 3 4
           L Український фольклор як засіб виховання 2 3
           L Використання українських традицій в родинній педагогіці 2 3
      L Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі
           L Зміст поняття “самостійна робота” 2
           L Види самостійних робіт 2 3
           L Стан проблеми організації самостійної роботи в масовому педагогічному досвіді 2 3 4 5
           L Врахування психологічних особливостей учнів у процесі організації самостійної роботи 2 3 4 5
           L Способи організації самостійної роботи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Корекційна спрямованість процесу навчання учнів з особливими потребами на уроках природознавства 2 3 4 5 6
      L Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи
           L Суть індивідуалізації й диференціації навчання як категорій дидактики 2 3 4
           L Історії становлення й розвитку індивідуалізованого та диференційованого навчання учнів 2
           L Стан проблеми індивідуалізації навчання в масовому педагогічному досвіді 2 3 4
           L Особливості організації навчального процесу у малочисельній початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Методика підготовки і проведення лекції на тему: "Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій"
           L Лекція: поняття, функції, види, принципи 2 3 4 5 6
           L Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні 2 3
           L Методика підготовки лекційного заняття по темі “Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій” 2 3 4 5 6
           L Використання інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні лекційного заняття «Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій»
      L Контроль знань студентів. Тестовий контроль
           L Суть поняття "контроль" 2 3
           L Функції контролю, і педагогічні вимоги до контролю
           L Дидактичні принципи контролю знань та основні види і форми контролю знань, умінь та навичок студентів 2 3 4 5
           L Характеристика методів перевірки та оцінювання знань, умінь та навичок студентів 2 3
           L Характеристика тестового контролю 2
           L Розробка тестових завдань з дисципліни "Основи сільськогосподарської екології" 2
      L Домашнє завдання як форма самостійної роботи учнів
           L Видатні педагоги про значення домашніх завдань у навчанні молодших школярів 2 3
           L Сучасні дослідження про домашні завдання як форму самостійної роботи учнів 2 3 4 5 6
           L Правила домашньої навчальної роботи учнів 2 3
      L Изучение методики преподавания Технологии
           L Этапы становления технологического образования в России 2 3 4
           L Современные проблемы технологического образования школьников 2 3
           L Содержание технологического образования школьников 2 3 4 5 6
           L Методика организации работы по разделу «Техническое творчество 10 класс» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Наочно-образне мислення в навчальній діяльності першокласників 2 3 4
      L Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми "Вади розвитку" 2 3
      L Індивідуальні, групові і фронтальні форми на уроках біології в 8 класі
           L Поняття форм навчання
           L Класифікація та характеристика основних форм навчання
           L Організація навчальної діяльності учнів на уроці біології 2 3
           L Особливості групової форми навчання для підвищення ефективності уроків біології у 8 класі 2 3 4 5
           L Організація групової роботи на уроках біології у 8 класі 2 3 4 5
      L Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації
           L Психолого-педагогічний аналіз проблеми підлітків з розумовою відсталістю 2 3 4 5 6 7
           L Особливості релігійного виховання підлітків з особливими потребами в сім’ї 2 3 4
           L Проблема суспільного сприйняття розумово неповносправних осіб 2 3 4 5 6
           L Методологічні аспекти організації експериментального дослідження 2 3 4 5
           L Психологічна діагностика окремих пізнавальних процесів у підлітків з вадами розумового розвитку та визначення інтелектуальної шкали 2 3 4
           L Особливості міжособистісної взаємодії дітей розумово неповносправних 2 3
           L Особливості українського закону про свободу совісті та релігійні організації 2
           L Аналіз досвіду роботи релігійних організацій з підлітками з розумовою відсталістю 2 3 4 5 6
           L Соціально-педагогічна та психологічна допомога підліткіа з розумовою неповносправністю в руслі релігійного виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Ігри та вправи на розвиток орієнтації в просторі 2
      L Порівняльна характеристика морфологічних ознак іменників в англійській та українській мовах
           L Лексичне і граматичне значення слова
           L Способи вираження граматичних значень 2
           L Граматичні форми слова і граматичні категорії
           L Морфологічний склад слів
           L Зміни в морфологічній будові слів
           L Категорія відмінку іменників 2
           L Загальна характеристика категорії числа іменників 2
           L Характеристика категорії роду іменників 2
           L Категорія визначеності-невизначеності 2
      L Методика використання нестандартних форм організації навчання при вивченні теми "Домашнє господарство як економічний суб’єкт"
           L Трактування "нестандартних форм організації навчання" в науковій літературі. Класифікація нестандартних форм навчання 2
           L Особливості використання нестандартних форм навчання при викладанні економічних дисциплін
           L Роль курсу "Економіка" в системі загальної та економічної освіти. Особливості навчання у вивченні курсу "Економіка" учнями старшого шкільного віку 2
           L Використання нестандартних форм організації навчання при вивченні теми "Домашнє господарство як економічний суб’єкт" 2 3
      L Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання читання 2 3 4 5
      L Сутність та цілі педагогічної діяльності
           L Історіографія дослідження
           L Особливості професійної діяльності педагога 2 3
           L Педагогічна майстерність 2
           L Соціокультурний характер цілей педагогічної діяльності 2
      L Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання
           L Спеціальні технічні засоби навчання та особливості їх використання на уроках
           L Комп’ютер – сучасний технічний засіб навчання
           L Негативні сторони використання комп’ютера на уроках
           L Дидактичні функції комп’ютера
           L Інформаційна культура вчителя
           L Можливості комп’ютера як засобу навчання
           L Доцільність використання комп’ютерів на уроках трудового навчання 2
      L Педагогічна техніка викладача
           L Сутність та роль педагогічної техніки викладача у навчальному процесі 2
           L Складові педагогічної техніки викладача 2 3 4 5
           L Культура педагогічного спілкування 2
           L Психічна саморегуляція 2
           L Вдосконалення педагогічної техніки викладача 2 3
      L Шляхи та проблеми розвитку творчого мислення
           L Мислення, його визначення і особливості 2
           L Історичний огляд психологічних досліджень проблеми творчого мислення 2
           L Методи стимулювання проявлення творчих здібностей 2 3 4
           L Емпіричне дослідження зв’язку уяви та творчого мислення студентів 2-го курсу спеціальності „Психологія” 2 3 4
      L Ділова гра з прикладом
           L Дослідження методу «Ділова гра» 2 3
           L Приклад проведення ділової гри на уроці економіки
      L Навчальний план для підготовки робітників з професії "комп’ютерні системи та мережі"
           L Розподіл матеріалу теми на підтеми та уроки
           L Підбір начально – виробничих робіт
           L Матеріально – технічна підготовка до вивчення теми 2
           L Розробка плануючої документації
           L Розробка начально – технічної документації 2
           L Підготовка майстра до занять 2
           L Методика проведення занять
           L Виховання – це організований процес формування людини, як особистості
      L Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят
           L Висвітлення досвіду виховання дітей в педагогічній літературі 2
           L Засоби народної педагогіки в роботі дошкільних закладів 2 3 4
           L Досвід виховання дітей з використанням народної педагогіки 2 3 4 5 6
           L Батько і мати – вихователі дітей 2
      L Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов 2 3 4 5 6
      L Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
           L Сутність культурного підходу до навчання 2 3 4 5
           L Сучасний стан астрономічної освіти з точки зору культурологічного підходу 2 3
           L Застосування культурологічного підходу у фізичної освіті 2 3
           L Вплив астрономії на сучасною культуру 2 3
           L Астрономічна культура – невід’ємна складова сучасної людини 2 3 4 5
           L Модернізація змісту астрономічної освіти на основі культурологічного підходу 2
           L Дослідження стану сучасної астрономічної освіти у загальноосвітніх закладах з точки зору культурологічного підходу
           L Застосування культурологічного підходу під час вивчення астрономії в академічному ліцеї 2 3 4 5 6
           L Особливості застосування культурологічного підходу при вивченню астрономії у школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Моделювання у процесі розв'язування задач
           L Моделювання розв’язування задач
           L Поняття моделі та моделювання в учбово-методичній літературі 2
           L Моделювання при вирішенні задач 2 3
           L Методико-математичні основи застосування моделювання
           L Загальна структура діяльності за рішенням задачі 2 3 4
      L Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
           L Оформлення роботи 2 3
           L Оцінювання курсової роботи 2
      L Роль загальних розумових дій і прийомів розумової діяльності у навчанні інформатики 2 3 4 5 6 7 8
      L Культура взаємин батьків і підлітків в сім’ї і школі
           L Фактори розвитку і виховання підлітків 2 3 4
           L Мета, завдання, зміст, форми, методи та засоби виховання культури взаємин батьків та підлітків в сім’ї і школі 2 3
           L Вивчення рівнів сформованості культури взаємин підлітків з батьками
           L Соціальний проект «Разом – до взаєморозуміння» 2
           L Практичні рекомендації з метою забезпечення ефективності виховання культури взаємин батьків та підлітків в сім’ї і школі 2 3 4
      L Аналіз проблеми дидактики вищої школи 2 3 4 5
      L Вдосконалення мовної культури молодших школярів
           L Поняття мовної діяльності 2
           L Загальна характеристика мовного розвитку молодших школярів 2
           L Вдосконалення мовної культури 2 3
           L Діагностика розвитку мови молодших 2 3 4 5 6
      L Специфіка використання наочності в період навчання грамоти
           L Використання наочності 2 3
           L Наочність, як один із найкращих методів навчання учнів
           L Застосування наочності у 1 класі
           L Використання таблиць як наочність у третьому класі 2 3
           L Застосування загадок, приказок, скоромовок, ребусів як наочність у початкових класах 2 3
      L Складання студентом звіту про роботу, виконану в період виробничої практики
           L Мета і задачі виробничої практики студентів бакалаврів
           L Формування капіталу банка
           L Пасивні операції комерційного банку
           L Активні операції комерційного банку
           L Здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів
           L Складання студентом звіту про роботу 2
      L Педагогічне спілкування як діалог 2
      L Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі
           L Закономірності і принципи навчання у ВНЗ
           L Ефективні методи комунікації викладача та студентів
           L Передумови ефективності навчальної роботи студентів
           L Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання
           L Інтерактивне та кооперативне навчання 2
           L Використання технічних засобів навчання в навчальному процесі
           L Підвищення ефективності навчального процесу шляхом застосування технологій електронного навчання 2 3
      L Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика
           L Поняття про методи виховання
           L Традиційні методи виховання то їх класифікація 2
           L Нетрадиційні методи виховання молодших школярів 2 3
           L Педагогічна майстерність використання різномоніних методів виховання учнів початкових класів
           L Педагогічний досвід учителів початкових класів та його узагальнення і впровадження
      L Теоретичні основи виховної роботи майстра виробничого навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Студент як об'єкт - суб'єкт педагогічної діяльності
           L Сутність поняття «студент» та його основні ознаки 2
           L Студент є об'єктом педагогічної діяльності
           L Психологічний аналіз діяльності студентів 2 3 4
           L Соціально-педагогічна адаптація 2
      L Червона книга та Реліктові рослини Кам’янець-Подільського ботанічного саду
           L Загальна характеристика рослинних ресурсів України 2
           L Види рослин занесені до Червоної книги 2
           L Характеристика реліктових видів рослин Кам’янець-Подільського ботанічного саду 2 3
           L Використання знань про реліктові види рослин на уроках біології 2 3 4 5
      L Формування художніх інтересів учнів основної школи в процесі гурткової роботи
           L Засоби та етапи формування інтересу в учнів 2 3
           L Роль декоративного мистецтва у формуванні художньо-естетичних інтересів учнів 2
           L Методи формування художніх інтересів учнів в процесі гурткової роботи 2 3 4 5 6
      L Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови
           L Психолого-педагогічні основи формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів 2 3
           L Шляхи формування комунікативних умінь і навичок 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Експериментальне дослідження ефективності формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів на уроках рідної мови 2 3 4
           L Перевірка ефективності результатів експериментального дослідження 2 3
      L Комплексне використання засобів наочності на уроках "Я і Україна" в початковій школі
           L Сутність принципу наочності у навчанні молодших школярів 2
           L Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Їх характеристика
           L Значення засобів наочності у навчальному процесі початкової школи 2 3 4
           L Дидактичні цілі та загальні вимоги до використання засобів наочності на уроках 2 3
           L Методика використання різних видів засобів під час формування природничих знань 2
      L Технологія забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх вчителів математики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
      L Робота з програмою Paint
           L Що собою являє редактор Paint 2
           L Як можна редагувати малюнок редактором "Paint"
           L Як розпочати роботу з редактором "Paint" 2 3
           L Очищення великої області
           L Збереження малюнка у файл
           L Методика ознайомлення учнів з графічним редактором 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури
           L Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів 2
           L Виховання в учнів інтересу до занять фізичною культурою 2 3
           L Значення пізнавальної активності на уроці 2
           L Різноманітність вправ, які використовуються з метою активізації пізнавального процесу на уроці фізкультури 2 3
           L Завдання по взаємоаналізу дій учнів
           L Використання пошукових ситуацій
           L Використання гри з метою активізації пізнавального процесу школярів до занять фізкультурою
           L Використання народних ігор та їх роль у розвитку пізнавальної активності до фізичної культури 2 3 4
      L Естетичне виховання особистості
           L Поняття естетики у філософській площині 2 3 4 5
           L Історія педагогіки. Естетичне виховання у поглядах видатних педагогів 2 3 4 5 6
           L Естетичне виховання в сім’ї 2 3 4
           L Форми роботи з естетичного виховання у сучасній школі 2 3 4 5
      L Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів
           L Роль міжпредметних зв’язків у навчальному процесі професійної школи 2
           L Методологічні вимоги до здійснення міжпредметних зв’язків 2 3 4
           L Сутність поняття “міжпредметні зв’язки” та їх функції 2 3
           L Аналіз програми підготовки трактористів-машиністів щодо посилення міжпредметних зв’язків 2 3 4
           L Міжпредметні зв’язки при виконанні різних видів робіт при підготовці трактористів-машиністів 2
           L Міжпредметні зв’язки курсу “Трактори та автомобілі” із забезпечуючими його природничими дисциплінами 2 3 4
           L Методика реалізації міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів 2 3 4
           L Практична реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні курсу “Трактори та автомобілі” 2 3 4
           L Методика впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів 2 3
           L Перевірка ефективності розробленої методики та обробка її результатів 2 3 4 5 6 7
      L Сучасні системи освіти
           L Сучасність французької системи освіти 2
           L Освіта в Німеччині
           L Система освіти Великобританії
           L Сучасна система освіти в США
           L Система освіти Японії 2
           L Сучасна система освіти в Росії
      L Організація навчально-виховного процесу в групі дітей середнього дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8
      L Сучасний педагог
           L Роль педагогіки у процесі виховання
           L Педагог – професійна діяльність і особистість 2
           L Структура педагогічної діяльності
           L Інновації в роботі вчителя
           L Професійна майстерність вчителя сьогодення
           L Педагогічні здібності
           L Сучасний педагог та його професійний імідж 2
           L Культура зовнішнього вигляду учителя 2
           L Побудова занять та стосунків з учнями
           L Самоосвіта в діяльності сучасного педагога
           L Сучасні помічники вчителя 2
      L Використання творчих письмових завдань на середньому етапі навчання англійській мові
           L Дидактико-психологічні передумови організації творчих писемних робіт 2 3 4 5 6
           L Базові вміння та навички творчого письма 2 3
           L Основні типи вправ та методика їх проведення при навчанні творчого англійського писемного мовлення 2
           L Види творчих писемних завдань та прийоми їх застосування на середньому етапі навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Експериментальна перевірка використання творчих писемних завдань для навчання писемного мовлення 2
      L Методика навчання диференціальних рівнянь майбутніх вчителів математики в педагогічних університетах
           L Диференціальні рівняння як складова вивчення математики в педагогічних вищих навчальних закладах 2 3
           L Психолого-педагогічні основи навчання вивчення диференціальних рівнянь 2 3 4 5
           L Теоретичні основи вивчення диференціальних рівнянь 2 3 4 5
           L Розробка лекцій, практичних робіт, опорних конспектів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
      L Методичні особливості вивчення мистецтва України ХVII-XVIII століть на уроках художньої культури
           L Прояв барокових тенденцій в образотворчому мистецтві та архітектурі України 2 3 4 5 6 7
           L Поєднання традицій та новаторства в Українській літературі ХVII – XVIII ст 2 3 4
           L Західноєвропейські традиції в музичній та театральній культурі України ХVII – XVIII ст 2 3 4
           L Мистецтво України ХVII – XVIII ст. ст. в змісті навчальної програми шкільного курсу художньої культури
           L Характер та об'єм навчальних матеріалів, присвячених мистецтву України ХVII – XVIII ст 2 3
      L Порівняльна характеристика систем вищої освіти Великобританії та Німеччини
           L Вчені ступені у Великобританії
           L Вчені ступені в Німеччині
           L Вимоги вступу до ВНЗ Великобританії
           L Вимоги вступу до ВНЗ Німеччини
           L Особливості навчального процесу у Великобританії 2 3 4
           L Особливості навчального процесу в Німеччині
           L Роль Болонського процесу для системи освіти обох країн
      L Формування прийомів евристичної діяльності учнів в процесі засвоєння геометричних понять у початковій школі 2 3 4 5
      L Використання інтерактивних методів навчання при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу
           L Інтерактивні принципи, методи і підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні рівнянь та нерівностей у курсі алгебри 7 класу 2 3
           L Сучасний стан використання інтерактивних методів на уроках алгебри у школі 2 3
           L Психолого-педагогічні умови інтерактивного навчання дітей у 7 класі 2 3 4 5
           L Інтерактивні групові методи навчання та рекомендації щодо їх застосування 2 3 4
           L Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку
           L Загальні основи уваги 2 3 4
           L Фізіологічні основи уваги 2
           L Функції і основні види уваги 2 3 4 5 6
           L Властивості уваги 2
           L Способи розвитку уваги 2 3 4
           L Зміни уваги у молодших школярів в процесі навчання
           L Коливальні зміни функції уваги в школярів як закономірність в діяльності мозку 2 3 4
      L Психолого-педагогічний супровід учня з особливими потребами. Використання моделі інклюзивної освіти
           L Сутність інклюзивної освіти
           L Створення необхідних умов для навчання та виховання учнів з психофізичними особливостями
           L Психологічна допомога учням з особливими потребами, адаптація та підтримка з боку батьків
      L Збагачення активного словника учнів початкових класів засобами дидактичних ігор у процесі вивчення української граматики
           L Збагачення активного словникового запасу учнів початкових класів 2 3 4
           L Дидактичні ігри, їх особливості та класифікація 2 3 4 5
           L Основні граматичні поняття української мови, що вивчаються з морфології в 4-му класі початкової школи з російською мовою навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Про деякі особливості методики навчання української мови як другої 2 3
           L Визначення рівня знань учнів на початок дослідної роботи у початкових класах 2 3
           L Розширення словника учнів 4-го класу за допомогою дидактичних ігор на уроках української мови 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Навчання побудови тексту
           L Текст як лінгвістична одиниця 2 3 4 5
           L Стан досліджуваної проблеми в шкільній програмі, методичній та навчальній літературі 2 3
           L Психолого-педагогічні передумови формування у молодших школярів уміння будувати текст 2 3
           L Вивчення знань про текст, умінь будувати його на початку навчання в 2 класі 2 3
           L Спеціальні вправи на засвоєння поняття "текст" і його характерних ознак 2 3 4 5
           L Робота над текстом у зв’язку з вивченням лексико-граматичного матеріалу 2 3 4
           L Опрацювання тексту на уроках розвитку зв’язного мовлення 2 3
           L Ефективність дослідницького навчання другокласників умінню складати текст
      L Вивчення ліричного твору на уроках літератури
           L Поняття про лірику. Види ліричних творів 2
           L Зміст та форма ліричного твору 2
           L Принципи, методи та прийоми аналізу ліричного твору 2
           L Особливості вивчення ліричних творів 2 3 4
           L Вивчення ліричних творів Т. Г. Шевченка 2 3 4
           L Вивчення ліричних творів П. Г. Тичини 2
           L Вивчення ліричних творів Б. Олійника 2 3 4
      L Методика початкового навчання гри в баскетбол учнів молодшого шкільного віку
           L Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку 2
           L Особливості рухового навику юних баскетболістів
           L Проблема навчання гри молодших школярів в баскетбол 2 3
           L Методи і форми навчання молодших школярів гри в баскетбол 2
           L Використання ігрового методу як умова навчання гри в баскетбол
           L Особливості навчання фізкультурним вправ у молодшому шкільному віці 2
           L Модель навчання техніки гри в баскетбол учнів молодшого шкільного віку 2
           L Оцінка техніки виконання прийомів гри в баскетбол 2 3 4 5 6 7
      L Організація і проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі
           L Організація діяльності учнів на занятті 2 3 4
           L Побудова спортивного тренування 2
           L Використання методів розвитку сили атлетів
           L Види силових вправ на заняттях
           L Складання комплексів тренувальних вправ 2 3 4
      L Навчальна програма з математики для допоміжної школи
           L Концентричність розташування матеріалу у програмі
           L Структурні особливості програми з математики 2
           L Диференціація навчальних вимог до учнів з різним рівнем засвоєння матеріалу
      L Формування пісенної творчості у дітей дошкільного віку
           L Загальне поняття про пісенну творчість 2
           L Розгляд пісенної творчості у працях вітчизняних та зарубіжних вчених
           L Дитячий фольклор - один з видів пісенної творчості 2
           L Музичний образ в пісенній творчості 2 3
           L Роль пісенної творчості в розвитку творчої активності дошкільнят 2 3 4 5 6
      L Вплив глобалізації на систему вищої освіти
           L Глобальні тенденції у світовій системі освіти
           L Структура системи світової вищої освіти 2 3
           L Глобальний процес інтеграції до європейського освітнього простору
           L Технополіси
           L Тенденції, характерні для вищої освіти
      L Інтенсифікація навчального процесу у вищій школі 2 3
      L Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
           L Теоретичні основи наступності дошкільної та початкової освіти 2 3 4 5
           L Вікові особливості розвитку дітей шестилітнього віку 2 3 4 5
           L Стан реалізації наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку 2
           L Педагогічні умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у першокласників 2 3 4 5 6 7
      L Роль тренера в підготовці спортсмена
           L Педагогічна система "тренер — спортивний колектив" 2 3
           L Критерії педагогічної майстерності і передумови підвищення ефективності діяльності тренера 2 3 4 5
           L Вимоги до діяльності тренера 2 3 4 5
           L Функції тренера 2
           L Структура діяльності тренера 2
           L Індивідуальний підхід у навчанні і вихованні
           L Індивідуальний підхід у навчанні як захід педагогічного впливу 2
           L Розвиток спортивної активності в підлітків з урахуванням їх індивідуальності 2
           L Модель індивідуалізації виховання юного спортсмена 2 3
      L Про підготовку студентів музично-педагогічного факультету у напряму викладання естрадного вокалу у школі 2 3 4 5 6
      L Результативність використання різних видів усного рахунку для підвищення пізнавального інтересу до уроків математики
           L Формування навичок мовленнєвої діяльності 2 3
           L Роль і значення дидактичної гри у формування математичних знань у молодших школярів 2 3
           L Використання дидактичної гри у формування математичних знань у молодших школярів 2
           L Методи дослідної роботи по формуванню у молодших школярів математичних знань в процесі дидактичної гри 2 3 4
           L Організація дидактичних ігор на уроці математики в початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Інтегрований урок російської мови, математики, читання 2 3 4 5 6 7 8
      L Використання мультимедійних і комунікаційних технологій на уроках інформатики
           L Мультимедійні технології в освітньому просторі 2
           L Суть і переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках інформатики 2 3 4
           L Дидактичні аспекти впровадження мультимедійних технологій 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Театральна педагогіка і акторське мистецтво
           L Стан розробки пролбеми акторської майстерності в працях психологів, педагогів та нормативних документах освіти 2
           L Театральна педагогіка як фактор гуманізації освітньої системи 2
           L Елементи педагогічної і акторської майстерності 2 3 4
           L Акторська майстерність викладача як категорія педагогічної технології 2 3
           L Стимулювання емоцій, почуттів та інтересів учнів засобами театральної педагогіки 2 3 4
           L Формування артистизму як професійної навички майбутніх учителів музики в умовах занять з хорового класу 2 3 4
           L Формування навичок театральної майстерності на уроках читання 2 3 4
      L Система вивчення іменників дітьми початкових класів
           L Етапи формування поняття “іменник” у дітей
           L Формування уявлень про іменники – назви істот і не істот
           L Вивчення числа іменників
           L Розпізнаваня роду і початковий етап вивчення відмінювання іменників
           L Роль дитячої творчості на уроках української мови 2
           L Значення казки
           L Важливість самостійної діяльності учнів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Принцип наочності у навчанні художників-модельєрів
           L Наочність у проективному навчанні художників-модельєрів 2 3
           L Закони композиції та їх наочне демонстрування у навчанні 2 3
           L Приклади занять з використанням принципу наочності 2 3 4
      L Рухливі ігри в дошкільному навчальному закладі
           L Аналіз літературних джерел з питання використання рухливих ігор для дітей дошкільного віку 2 3
           L Основні функції рухливих ігор у сучасних умовах 2
           L Чи потрібно розвивати у дитини м’язову силу
           L Видатні педагоги про роль рухливих ігор у всебічному вихованні дітей дошкільного віку 2 3 4 5
           L Значення рухливих ігор для всебічного розвитку дітей дошкільного віку 2
           L Виховне значення народних ігор
           L Рухлива гра розвиває творчість
           L Класифікація рухливих ігор
           L Роль рухливих ігор в розвитку основних рухів
           L Варіативність рухливих ігор
           L Використання рухливих ігор у педагогічному процесі
           L Методика проведення рухливих ігор та керівництво в різних вікових групах
           L Керівництво рухливими іграми в різних вікових групах
           L Керівництво вихователя ходом рухливої гри 2
           L Регулювання навантаження учасників гри
           L Підготовка вихователя і дітей до гри 2
           L Підготовка місця гри та ігрового приладдя
           L Збір дітей для гри 2
           L Вимоги до керівництва вихователя грою 2
           L Пояснення і показ дій 2 3
           L Розподіл ролей між учасниками гри 2
           L Організація та методика проведення рухливих ігор з дітьми середньої групи 2 3 4
           L Характеристика та методика проведення рухливих ігор за характером рухової діяльності
      L Психолого-дидактичний аналіз помилок студентів при навчанні інформатики 2 3 4 5
      L Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи
           L Проблема здоров’язбереження у науковій літературі 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз змісту здоров’язберігаючих технологій 2 3
           L Вікові особливості дітей старшого шкільного віку 2 3
           L Аналіз досвіду у роботі загальноосвітніх навчальних закладах зі здоров’язберігаючої діяльності 2 3 4 5
           L Моніторинг соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітньої школи 2 3 4
           L Програма соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      L Сценарій виховного заходу: "У дружбі наша сила" 2 3 4
      L Вивчення морфемної будови слова у початковій школі
           L Що таке морфемна будова слова, словотвір 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Підготовка першокласників до вивчення теми «Будова слова» 2
           L Вивчення теми "Будова слова" у початковій школі 2
           L Підтвердження ефективності запропонованої методики 2 3 4
           L Будова слова. Науково-ігровий урок-залік 2 3 4 5 6
           L Лінгвістичні казки. Будова слова
      L Виховання національної самосвідомості підлітків у позашкільних навчальних закладах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Самостійна робота студента: сутність, види, вимоги. Роль викладача у організації самостійної роботи студента 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Квадратні рівняння. Теорема Вієта. Розв’язування задач за допомогою складання рівнянь, що зводяться до квадратних 2 3 4
      L Формування правової свідомості учнів
           L Аналіз педагогічних праць з правового виховання
           L Форми правової свідомості 2 3
           L Головні цілі правового виховання школярів
           L Необхідність та ефективність правового виховання в сучасній загальноосвітній школі 2
           L Формування правосвідомості та культури особистості 2 3
           L Виховний захід "Закон і ми" 2 3
      L Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки
           L Історія розвитку української кераміки 2 3 4 5 6 7 8
           L Традиції давньої та сучасної української керамічної народної іграшки 2 3 4 5
           L Матеріали та інструменти для створення кераміки малих форм 2 3 4
           L Методика проведення занять ліплення з глини 2
           L Процес створення керамічної іграшки на уроках образотворчого мистецтва 2 3 4
      L Індивідуалізація навчання
           L Питання індивідуалізації навчального процесу молодших школярів у масовому педагогічному досвіді 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Психологічні особливості молодших школярів та їх врахування на етапі закріплення навчального матеріалу 2 3 4 5 6
      L Викладання дисципліни "Конструювання обчислювальної техніки"
           L План проведення залікових занять 2
           L Тести з дисципліни “Штучний інтелект”
           L Розрахунок теплового режиму ЕОМ 2 3 4 5 6 7
      L Проблема спрямованості особистості соціального педагога
           L Процес професійного самовизначення особистості в психолого-педагогічній літературі 2 3 4
           L Поняття педагогічної спрямованості 2
           L Структура й типи педагогічної спрямованості 2 3
           L Психологічні механізми формування професійної спрямованості особистості 2 3 4
           L Проблема спрямованості в загально-психологічних теоріях особистості 2
           L Особливості професійної діяльності соціального педагога 2 3 4
           L Професійно обумовлені властивості й характеристики соціального педагога 2
           L Психологічні фактори спрямованості особистості соціального педагога 2 3 4
           L Соціально-педагогічна й психологічна діяльність в установах державного піклування 2
           L Соціально-педагогічна робота із соціалізації дітей "групи ризику" у загальноосвітній установі
           L Психолого-педагогічні особливості діяльності фахівця із соціальної роботи з родиною
           L Вплив професійних якостей соціального педагога й соціального працівника на взаємини із клієнтами Центрів соціальної допомоги родині й дітям 2
           L Дослідження професійної спрямованості особистості студентів на педагогічну й дослідницьку спеціальності 2 3 4 5 6 7
      L Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей
           L Напрями соціально-педагогічної діяльності з сім’ями
           L Групові та індивідуальні форми роботи соціального педагога із неблагополучними сім’ями 2
           L Робота з неповними сім’ями 2
           L Особливості соціально-педагогічної діяльності із конфліктними родинами
           L Соціальна допомога сім’ям, де батьки зловживають алкоголем, наркотиками
           L Робота соціального педагога з батьками, які мають низький морально-культурний рівень
           L Зовні благополучні сім’ї та допомога їм у вирішенні родинних проблем 2 3
      L Вплив фізичних вправ на розумову працездатність учнів середнього шкільного віку
           L Характеристика розумової працездатності 2
           L Втома, локалізація та механізми виникнення втоми після розумової і фізичної працездатності
           L Функціональні можливості організму людини 2 3
           L Фізіологічна характеристика дітей середнього шкільного віку 2 3 4
           L Оцінка фізичного стану і розумової працездатності школярів 2 3
           L Застосування фізичних вправ як засіб реабілітації школярів з послабленим здоров’ям в умовах загальноосвітньої школи 2 3
           L Виховання у школярів навиків здорового способу життя 2 3
           L Самостійні заняття школярів фізичними вправами 2 3
      L Позакласна дозвільна діяльність школярів-підлітків як фактор корекції аддиктивної поведінки
           L Структурно-функціональна і факторно функціональна модель
           L Поняття адикції у соціальних науках 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Програма експериментального дослідження 2
           L Профілактика адиктивної поведінки у загальноосвітньому навчальному закладі 2 3 4
           L Соціально-педагогічна програма «В тебе є вибір» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Реалізація соціально-педагогічної програми «В тебе є вибір» 2 3
      L Формування англомовної мовленнєвої компетенції учнів 5 класу з використанням відеоматеріалів
           L Мовленнєва компетенція, як складова іншомовної комунікативної компетенції 2
           L Зміст мовленнєвої компетенції учнів 5 класу загальноосвітньої школи 2
           L Дидактичний потенціал відеоматеріалів для формування та розвитку іншомовленнєвих умінь учнів 5 класу 2
           L Методичні розробки занять з розвитку мовленнєвої компетенції учнів 5 класу з використанням відеоматеріалів 2 3 4
      L Проблема формування лексико-граматичних засобів мови
           L Словосполучення як одиниця синтаксису 2 3
           L Особливості оволодіння граматичною будовою мови в онтогенезі і при дизонтогенезе 2 3
           L Основні напрями формування граматичної будови мови у дітей із загальним недорозвиненням мови III рівня 2 3 4
      L Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини
           L Поняття про сім'ю як один із факторів розвитку особистості 2 3
           L Типи сімей за стилем виховання
           L Вимоги до батьків у процесі виховання дитини 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Педагогічні знання батьків – запорука успішного виховання 2
      L Методика викладання економічних дисциплін 2 3 4 5 6 7 8
      L Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу 2 3 4 5
      L Екологічне виховання школярів на уроці
           L Сутність екологічного виховання 2 3 4
           L Основні напрямки екологічного виховання школярів 2 3
           L Зміст екологічного виховання у навчально – виховному процесі 2
           L Засоби реалізації екологічного навчання на уроці 2 3 4
      L Методичні аспекти вивчення драматичних творів на уроках світової літератури
           L Драма та театр - нерозривна єдність понять 2
           L Особливості аналізу драматичних творів у школі 2 3
           L Художня специфіка літератури бароко 2 3 4
           L Дон Педро Кальдерон де ла Барка як представник іспанського бароко 2 3
           L Риси бароко у п’єсі Кальдерона "Життя - це сон" 2 3 4
           L Жанрові риси філософсько-релігійної драми у п’єсі П. Кальдерона "Життя - це сон" 2 3 4 5
      L Розробка дидактичних і методичних засобів з трудового навчання
           L Засоби навчання, їх класифікація 2 3
           L Призначення, функції та вимоги до створення дидактичних і методичних матеріалів
           L Шляхи використання ікт для розробки дидактичних і методичних матеріалів з трудового навчання
           L Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН засобами програми Microsoft Excel
           L Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН засобами програми Microsoft Power Point
           L Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН за допомогою графічних редакторів 2
           L Використання тестових комп’ютерних програм для перевірки рівня знань учнів 2 3
      L Точні і природничі науки в античній Греції
           L Становлення точних наук в Греції античного періоду 2 3 4 5 6 7 8
           L Передумови та періоди розвитку природничих наук в античній Греції 2 3 4 5 6 7
      L Життя та діяльність Л.І. Мечникова - освітянина, ученого, громадського діяча 2 3 4 5
      L Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури
           L Місце фізичної культури в житті людини 2 3
           L Засоби фізичного виховання
           L Загальна характеристика фізичних вправ 2 3
           L Фактори, що визначають вплив фізичних вправ
           L Природні сили природи як засіб фізичного виховання
           L Гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання
           L Програмно-методичні основи навчання здоровому способу життя учнів в школі
           L Компоненти здоров’я людини
           L Стандарт основної загальної освіти та його призначення 2 3 4
           L Програма основ здорового способу життя 2 3
      L Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей
           L Роль сім’ї у вихованні 2
           L Здорова сім’я - запорука здоров’я підлітка 2 3 4
           L Функції сім’ї у збереженні та зміцненні здоров’я 2 3 4 5
           L Шляхи піклування про здоров’я та фізичний розвиток дітей у народній педагогіці 2 3 4
      L Формування логіко-математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобами спостережень у природі
           L Визначення рівня логіко-математичного розвитку дітей за допомогою спостережень у природі 2 3
           L Модель індивідуального підходу до формування пізнавальної активності дітей засобами спостережень у природі 2
           L Порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи 2 3
      L Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури
           L Методичний коментар до системи уроків за творчістю М.В. Гоголя 2 3 4 5
           L Система уроків по вивченню творчості Гоголя та повісті „Тарас Бульба” 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Формування особистості в сучасному світі 2 3 4 5 6
      L Лексико-граматичні ігри на уроках іноземної мови
           L Історія виникнення гри
           L Місце гри на уроках іноземної мови
           L Цілі лексичних та граматичних ігор 2
           L Основні принципи використання ігор в ЗОШ 2 3 4 5 6
      L Комунікативний підхід як основа професійного становлення іноземних студентів 2 3 4 5 6
      L Роль "тренінг-дуету" практичний психолог-соціальний педагог у питанні профорієнтації школярів
           L Людина і світ професій 2
           L Я і майбутня професія
           L Проблеми вибору професії 2 3
           L Вправи та ігри з профорієнтації 2
      L Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів
           L Мотиви пізнавальної діяльності школярів 2
           L Дидактичні ігри як засіб стимулювання пізнавальної активності школярів 2 3 4 5 6
      L Засоби та шляхи формування системи екологічної освіти та виховання молодших школярів
           L Теоретичне обґрунтування процесу формування системи екологічної освіти та виховання молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Формування екологічної культури школярів: психолого-педагогічний аспект 2 3 4 5
           L Система екологічного виховання у сучасній початковій школі 2 3 4 5
           L Дослідно-експериментальна робота здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі 2 3
           L Вибір та оптимальне поєднання форм і методів екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі 2 3
      L Навчання лексиці на початковому етапі
           L Основні компоненти навчання лексики 2
           L Лексична навичка як об'єкт навчання
           L Традиційна стратегія навчання лексиці англійської мови 2
           L Оптимальні способи ознайомлення з новим словом 2 3 4 5 6
           L Формування лексичних навичок і стійкого інтересу до іноземної мови в молодших школярів через використання ігор й ігрових моментів на уроці англійської мови 2 3 4 5 6 7
      L Знайомство учнів з життєвим і творчим шляхом І.Я. Франка 2 3 4 5 6 7 8
      L Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку
           L Значення та завдання формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку
           L Історичні відомості про числа та цифри, стадії розвитку лічби
           L Навчання математиці у другій молодшій групі дитячого саду 2
           L Виховання елементарних навиків учбової діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Навчання математиці у середній групі дитячого саду 2 3 4 5 6
           L Навчання математиці у старшій групі дитячого саду 2 3 4
           L Показ незалежності числа предметів від їх розміру, площі і форми розташування 2 3 4 5 6
      L Формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях
           L Історія становлення й розвитку проблеми дослідження 2 3 4 5
           L Психолого-педагогічна характеристика процесу формування уміння застосовувати знання у нових навчальних ситуаціях 2 3 4 5 6
           L Стан дослідження проблеми в сучасній практиці початкового навчання 2 3 4 5
           L Педагогічні умови формування уміння застосовувати знання у нових навчальних ситуаціях 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Характеристика експериментального комплексу пізнавальних завдань як засобу формування в учнів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях 2 3 4 5 6 7 8
           L Процес формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Вплив експериментальної методики на оволодіння молодшими школярами умінням застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Всього сторінок: 5013

Нове про педагогіку:

Методика роботи над портретом і автопортретом
Проблема формування естетичного ставлення учнів початкових класів до творів портретного жанру визначається загальнометодичними чинниками функціонування відповідного жанру образотворчого мистецтва як ...

Технологія забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх вчителів математики
Україна як європейська держава зробила важливий крок на шляху до інтеграції вищої освіти в загальноєвропейський простір. У контексті таких змін педагогічна освіта розглядається не лише як окрема унік ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com