Проблема гармонізації особистості в системі освіти

Сторінка 2

Як наголошувалося раніше, реформа загальноосвітньої школи визначила пріоритет цілісного розвитку особи, і тим самим поставила під сумнів колишні установки на виховання лише окремо взятих якісних властивостей і особливостей школярів.

Лубишева Л.І., І.А. Рибакова та інші відзначають, що традиційно процес фізичного виховання в школі зводився до фізичної підготовки через формування фізичних якостей, рухових умінь і навичок учнів, тобто акцент робився на біологічному, руховому аспекті розвитку індивіда. В той же час ряд істотних компонентів фізичного виховання не враховувався або враховувався в незначному ступені. До них можна віднести знання в області теорії і методики фізичного виховання, особистої гігієни, психології і фізіології рухової діяльності, формування мотивації до занять фізкультурою, індивідуальні показники особистості учнів. У ряді індивідуальних показників особливе місце займають особові характеристики у взаємодії з біологічними схильностями і особливостями формуючого середовища. Розвиток фізичної культури як соціального феномена пов'язаний з проблемою формування фізичної культури особистості. У свою чергу проблема формування особистості у сфері фізичної культури, як рахують А.П. Матвєєв, О.Г. Качеров, є проблема вдосконалення фізкультурної освіти.

Лубишева Л.І. стверджує, що особовий рівень освоєння цінностей фізичної культури визначається знаннями людини в області фізичного вдосконалення, руховими уміннями і навичками, здібністю до самоорганізації здорового стилю життя, соціально-психологічними установками, орієнтацією на заняття фізкультурно-спортивною діяльністю.

В роботах багатьох авторів йде мова про необхідність розробки нового змісту фізичного виховання, зокрема, його переорієнтація на освітню спрямованість.

На необхідність здійснення взаємозв'язку розумового і фізичного розвитку вказує В.К. Бальсевич. Однією з основних задач він бачить формування усвідомленої потреби в освоєнні цінностей здоров'я, фізичної культури і спорту; освоєння ними інтелектуальних, технологічних, етичних, етичних і естетичних цінностей фізичної культури. Тобто усвідомлення життєвої важливості регулярних занять фізичними вправами забезпечується успішністю розвитку інтелектуального компоненту фізичної культури і спорту.

Основним засобом досягнення мети фізичного виховання в школі є формування всебічно розвиненої особистості, автори бачать в оволодінні школярами основами особистої фізичної культури: в єдності знань, потреб і мотивів, оптимальному рівні здоров'я, фізичному розвитку, різносторонньому розвитку рухових здібностей. А, суть перебудови фізичного виховання, на їх думку, полягає в орієнтації учня не тільки на засвоєння готових знань і умінь, але і на оволодіння способами фізкультурно-оздоровчої діяльності, на розвиток пізнавальних сил і творчого потенціалу дитини.

На необхідність використовування діяльнісного підходу в процесі фізичного виховання указує І. А. Рибакова, пропонуючи посилити освітню спрямованість уроків фізичної культури з виділенням освітніх компонентів.

Погадаєв Г.І., провівши аналіз існуючих концепцій з фізичного виховання, прийшов до висновку, що всі вони, так чи інакше, орієнтують дитину на майбутню професійну діяльність.

Проте, Л.І. Лубишева і Ю.М. Ніколаєв вважають, що фізкультурне виховання переслідує більш широкі цілі – виховання особистості через культуру, за допомогою освоєння ціннісного потенціалу фізичної культури. Таким чином, фізкультурне виховання – це, перш за все педагогічний процес формування фізкультурної особистості.

Основоположним принципом фізичного виховання, вважають автори, є єдність інтелектуального, світоглядного і рухового компонентів.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Мотивація учіння як рушійна сила у навчанні молодших школярів
Мотивація (від лат. «рухати») – загальна назва для процесів, методів, засобів спонукання учня до активної пізнавальної діяльності. Керують мотивами спільно вчителі та учні. Маючи на увазі перше, гово ...

Напрямки педагогічної підтримки та індивідуальний підхід до обдарованих особистостей
обдарований дитина підхід підтримка Виявлення обдарованих дітей залишається актуальною проблемою до сьогодення. Вперше про дітей із надзвичайними можливостями згадували більше ніж 2,5 тисячі років то ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com