Аналіз ефективності туристсько-краєзнавчої діяльності та рекомендації щодо її організації з метою у профілактики деривації та гуманного розвитку особистості

Педагогіка і освіта » Профілактика депривації підлітків в процесі позакласної туристсько-краєзнавчої діяльності » Аналіз ефективності туристсько-краєзнавчої діяльності та рекомендації щодо її організації з метою у профілактики деривації та гуманного розвитку особистості

Сторінка 1

Формування системи розвитку цінностей особистості, гуманістичних цінностей підлітків зокрема – це складний процес, що включає цілу низку перетворень, адже для того, щоб норми, які включені в суспільну свідомість, перетворились в елементи свідомості даної особистості , потрібні особливі процеси, які б забезпечили таке перетворення. Формування ціннісної системи особистості зумовлюється як вродженими якостями дитини, так і тими виховними впливами, яких вона зазнає, а також її розвитком, тобто сходинкою етапом, на якому перебуває дитина у своїх можливостях щодо освоєння й асиміляції морального надбання попередніх поколінь. Слід зазначити, що ці процеси перебувають у тісному взаємозв’язку та непростій взаємодії, й такий підхід до формування особистості є важливим у сучасних умовах, особливо у позакласній роботі гуртків туристсько-краєзнавчого профілю.

Напрям дослідження стосується складної системи освіти і виховання, в якій існують реальні протиріччя на шляху досягнення неперервності навчання й виховання, оптимізація якого вимагає особливого типу взаємодії з усіма підсистемами, специфічного характеру взаємовпливу і взаємодоповнення.

Характерною саме для позакласних навчальних закладів ми визначаємо ту особливість, що побудувати педагогічний процес в них значно складніше, ніж у шкільному колективі, оскільки педагогу необхідна спеціальна психологічна підготовка і глибокі знання особливостей неформальних стосунків у колективі. Враховуючи зазначене, найважчою справою для керівника гуртка є конкретизація загальної цілі для кожного гуртківця, врахування його особистісних якостей та устремлінь. Так, саме цим принципам ми надаємо одну з пріоритетних ролей у гуманістичному вихованні підлітків в умовах позашкільного навчального закладу, адже саме в умовах дозвілля головна увага надається феноменам співтворчості, високої загальної та діалогічної культури.

У контексті останнього актуальною є думка В.Сухомлинського про те, що творча праця, захоплення улюбленою справою - то найвірніший шлях до серця дитини. Пряму залежність інтересу до творчого пошуку від значущості його результатів для людей виявила також Т.Сущенко. Метою етапу виховання творчої особистості гуртківців на основі їхньої самобутності організації роботи, - для морального розвитку, духовного збагачення, формування гуманістичних цінностей

Саме на основі врахування зазначених особливостей навчання та виховання у позакласній роботі туристсько-краєзнавчого профілю інтенсивно відбувається формування людяності, доброти справедливості, любові до ближнього, глибокій повазі до людської гідності, соціальній відповідальності, здатності до неперервного духовно-творчого удосконалення, позитивного ставлення до власного життя, завдяки реалізації себе в улюбленій діяльності, самореалізації творчого потенціалу.

Потяг до зміни місць, до подорожей притаманна практично будь-якій віковій групі; це є одним з природних прагнень людини до духовного розмаїття життя, непоборне бажання розвернути горизонти власного бачення світу. Як зазначають О.Скрипченко та ін., підлітковий вік багатий на протиріччя. Одним з них, як стверджують автори, є те, що з одного боку підлітковість - це вік соціалізації, врощування у світ людської культури та суспільних цінностей, а з іншого - вік індивідуалізації, відкриття та утвердження власного унікального і неповторного "Я" .

Орієнтир на це протиріччя підліткового віку дав змогу, аналізуючи психолого-педагогічну та філософську літературу, виділити два підходи до оптимізації організації навчально-виховного процесу в гуртках туристсько-краєзнавчого профілю з метою подолання деривації та невизначеності особистості − це індивідуалізацію та виховання в колективі.

Підтвердженням правильності сформульованого нами вище положення є те, що основним способом прилучення дитини до світу суспільних духовних цінностей, який пропонує культурно-історичний підхід, як зазначає З.Карпенко, є " .засвоєння представлених у макросередовищі ціннісних ідеалів через посередництво референтної для індивіда малої групи і підключення його до сумісної діяльності зі спільним для її учасників ціннісно-мотиваційним ядром. Як зазначалося раніше, дитячий колектив у позашкільних навчальних закладах - це об'єднання на основі загальних інтересів і потреб, необхідних для самореалізації, особистісного самовираження та самоствердження. Варто звернути увагу на те, що в групі однолітків, яка є домінуючою сферою життєдіяльності підлітків, як стверджують О.Скрипченко та ін., створюється нова соціальна ситуація розвитку особистості, в якій підліток засвоює ідеальні форми. виробляє переконання, визначає свій соціальний статус, досягає задоволення певних базових потреб, тобто уникає депривованих станів.

У процесі спілкування з однолітками, на нашу думку, засвоюються норми моралі соціальної поведінки, створюються стосунки рівності поваги один до одного. У руслі цього аспекту проблеми І.Бех підкреслює, що підліток намагається різними способами здобути повагу товаришів - силою відвагою, винахідливістю, вірністю в дружбі тощо, і як наслідок, щоб зрозуміти самосвідомість підлітка, його самопочуття, потрібно знати, яке місце він посідає колективі однолітків.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Поняття про правила навчання
У навчальному процесі, як і в будь-якому іншому, діють закономірності й закони, врахування яких робить ці процеси ефективними. Наприклад, у дорожньому русі керуються правилами й приписами, дотримання ...

Процес створення керамічної іграшки на уроках образотворчого мистецтва
Для занять ліплення вчителю необхідно розробити тематику завдань, визначити, обрати способи створення глиняних фігурок і в цілому розробити процес виготовлення керамічної іграшки, який буде посильний ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com