Зміст, форми і методи туристично-краєзнавчої діяльності у позакласній роботі

Педагогіка і освіта » Профілактика депривації підлітків в процесі позакласної туристсько-краєзнавчої діяльності » Зміст, форми і методи туристично-краєзнавчої діяльності у позакласній роботі

Сторінка 1

Характерними ознаками сучасного українського суспільства з одного боку є його спрямованість до глобалізації та інтеграції економічних і освітніх систем, а з другого – орієнтація на національне самовизначення, усвідомлення самобутності своєї держави, її ролі і місця у світовому співтоваристві, яке хоч і переживає докорінні зміни у соціокультурній сфері, однак тяжіє до утвердження у суспільній свідомості незаперечної істини про те, що саме людина - особистість є початком, основою і кінцевим результатом соціального розвитку і прогресу. Звідси випливає тенденція посилення уваги до педагогічний проблем взагалі і виховання особистості зокрема. Базуючись на національній ідеї українського державотворення, освіта спрямовується на утвердження національних інтересів, має відповідати потребам особистості та суспільства.

Динамічні зміни обставин нашого життя спонукають до пошуку нових концепцій і методологій виховання, або ж модернізації уже відомих. Як стверджує І.Д.Бех, сучасна психолого-педагогічна наука докорінно переглядає свої методологічні основи щодо морального виховання і розвитку особистості. Розгляд дитини в її індивідуальному, сутнісному вимірі, скерування її на оволодіння духовною і матеріальною культурою свого народу і людства на основі вищих почуттів, свідомості і самосвідомості є одним із оптимальних і перспективних шляхів формування життєвої компетенції.

Значні можливості у цьому процесі має позашкільна освіта і безпосередньо туристсько-екскурсійна діяльність. В її контексті створюються особливі умови для розвитку особистості, її пізнавальної, емоційно-вольової і діяльнісної сфери; прояву кращих морально-етичних якостей, на основі яких розвивається ціннісно орієнтоване ставлення до соціально-культурного середовища проживання.

Туристсько-краєзнавча робота була предметом спеціальних досліджень як у минулому столітті так і в наш час. Значний внесок у розробку цієї наукової теми зробили С.Д.Бабишин, П.А.Бурдейний, М.Ю.Костриця, М.П.Крачило, М.М.Лисенко, І.Т.Прус, В.І.Смужаниця, А.І.Хоптяр та багато інших, які з позицій ідеології і методології свого часу обґрунтовували предмет, зміст, форми і методи туристично - краєзнавчої роботи у вихованні підростаючого покоління. Серед сучасних наукових досліджень виділяємо роботи В.Г. Шульженко, яка осмислює роль краєзнавчої діяльності у становленні духовних компонентів особистості; В.П. Струманського, який розглядає формування громадянської позиції зростаючої особистості на засадах системного підходу до організації шкільного краєзнавства; В.А.Редіної, яка аналізує пошукову діяльність в контексті розвитку обдарованої учнівської молоді, а також В.В.Обозного, Т.М.Міщенко, А.В.Лисенко, які розглядають різні рівні туристсько-краєзнавчої роботи у підготовці вчителя. Цікавими з точки зору методології і методики організації туристсько-краєзнавчої роботи у навчальних закладах є розробки Г.П.Пустовіта, який на основі сучасних підходів до проблем виховання особистості розробляє методологію, мету, зміст, принципи позашкільної освіти як системного педагогічного процесу орієнтованого на розвиток і соціалізацію особистості.

У сучасній педагогічній практиці маємо достатньо свідчень про значення екскурсійної роботи в активізації пізнавальної діяльності школярів, у засвоєнні досвіду ставлення людей до довкілля, його розумного перетворення, до праці, до матеріальної і духовної культури. Краєзнавчо-пошукова робота залишається ефективним засобом виховання молодого покоління громадян, тією школою життя, котра максимально наближає до реалій життя. Приймаючи до уваги значний теоретичний доробок і практичний досвід, ми схиляємося до думки про необхідність уточнення змістовного поля екскурсійно-туристичної діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Особливості корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами
Робота з дітьми, які заїкаються, але мають нормальний розумовий розвиток, здійснюється на програмових заняттях, на яких розвиваються доступні дітям навички зображення предметів у малюванні, ліпленні, ...

Перевірка ефективності розробленої методики та обробка її результатів
Для визначення ефективності посилення між предметних зв’язків при підготовці трактористів машиністів автором було проведено дослідження у ПТНЗ № 6, де ведеться підготовка таких фахівців. Під час прох ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com