Діагностика і оцінка рівня депривації підлітків

Сторінка 1

Отже, як нам відомо з попереднього розділу депривація – це незадоволення особистості (усвідомлене або неусвідомлене)рівнем потреб. У рамках соціології депривація визначається як неможливість доступу до соціальних благ чи культурних цінностей. Власне аналіз видів депривації вказує на її множинність і труднощі щодо її вимірювання. Враховуючи цю обставину у нашій роботі ми зосередились на аналізі соціальних аспектів депривації підлітків, зокрема тих її аспектів які стосуються задоволення потреби у туристично-краєзнавчій діяльності (як формі дозвілля). Насамперед зверталась увага зверталась на дослідження таких якостей особистості, які стосуються її виживання в суспільстві, уміннях і навичках, які допомагають особистості задовольнити базові потреби.

Експериментальна робота проводилась з підлітками, які відвідують туристично-краєзнавчі гуртки у позашкільних закладах(експериментальні групи ) і учнями загальноосвітніх шкіл, які не задіяні у позакласній роботі (контрольні групи)

З метою діагностики виявлення рівня депривованості підлітків були застосовані такі методики:

Методика-анкета “Виявлення проблем підлітків і тих способів, які вони застосовують для їх вирішення”;

Морфологічний тест життєвих цінностей;

Методика дослідження суб’єктивного відчуття самотності Д.Рассела –Н.Фергюсона;

Методика дослідження самооцінювання психічних станів Г. Айзенка;

Методика дослідження соціально-психологічної адаптації К. Роджерса – Р. Даймонда.

Методика “Виявлення проблем підлітків і тих способів, які вони застосовують для їх вирішення” являє собою закриту анкету з двох частин.

Перша частина складається з 62 тверджень стосовно проблемних переживань. В анкеті відображені проблеми підлітків в 7 життєвих областях: в сім’ї, в стосунках з ровесниками, стосовно майбутнього, в стосунках з протилежною статтю, стосовно дозвілля, стосовно себе, в навчанні. При роботі з цією частиною анкети підлітку було запропоновано оцінити за п’ятибальною шкалою те, в якій мірі дана проблема стосується особисто його. Кожна з цих областей представлена в анкеті висловлюваннями. Показником, що відображає гостроту переживань в тій чи іншій сфері, являється середній бал. Чим він вищий, тим більш значущою є проблема для підлітка.

У відповідності із застосованою методикою про силу проблемних переживань свідчить бал, яким підлітки оцінюють емоційні переживання у тій чи іншій ситуації. Максимальна величина – 5 балів. Проведений підрахунок середніх величин у кожного підлітка у кожній ситуації дає уявлення про їх проблемні хвилювання у тій чи іншій області.

Друга частина анкети спрямована на визначення тих способів вирішення даних проблем, яким підлітки надають перевагу. Вона складається з 20 тверджень, які відповідають різним способам виходу з проблемної ситуації.

Методика дозволяє отримати досить конкретні дані про те, які проблеми існують у підлітків в різних сферах життя і визначити способи, які застосовують для вирішення своїх проблем підлітки.

Можна виділити три стратегії вирішення проблем:

активне подолання із застосуванням соціальних ресурсів, що включає обговорення проблем і вирішальні дії за допомогою батьків та друзів, а також звертання до різних інстанцій;

інтегральне подолання являє собою когнітивну рефлексію, що включає як власне вирішення проблеми, так і переоцінку ситуації, пошук компромісів, а також прийняття умов;

відхід або уникання проблеми: вихід напруги, відволікання від стресової ситуації, витіснення, пом’якшення емоційного стресу.

Методика “Морфологічний тест життєвих цінностей ” застосовується як при індивідуальній діагностиці і консультуванні, так і при дослідженні різних груп стосовно проблем мотивації, для кращого розуміння важливості різноманітних життєвих сфер діяльності. Методика виникла як результат застосування і подальшого удосконалення методики І.Г. Сеніна.

Дана методика отримала назву “Морфологічний тест життєвих цінностей” (МТЖЦ), виходячи з цілей і задач дослідження — визначення мотиваційно-цінністної структури особистості.

Основним діагностичним конструктом МТЖЦ є термінальні цінності.

Перелік життєвих цінностей включає:

Розвиток себе, тобто пізнання власних індивідуальних особливостей, постійний розвиток власних здібностей і інших особистісних характеристик.

Моральне задоволення, тобто керівництво моральними принципами, домінування духовних потреб над матеріальними.

Креативність, тобто реалізація власних творчих можливостей, намагання змінювати оточуючу дійсність.

Активні соціальні контакти, тобто встановлення сприятливих стосунків у різних сферах соціальної взаємодії, розширення власних міжособистісних зв’язків, реалізація своєї соціальної ролі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Основні види самостійної роботи, що використовуються на уроках української мови
Розвиток пізнавальних інтересів, допитливості, спостережливості, бажання вчитися у молодших школярів — «вічні» завдання, які покликана вирішувати початкова школа. Одне з важливіших засобів їхнього ро ...

Навчальний план закладу освіти
Основним документом, що відображає зміст навчання в конкретному освітньому закладі та навчальних закладах певного типу є навчальний план. Навчальний план - це нормативний документ, затверджений Мініс ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com