Соціалізація і виховання підлітків у процесі туристично-краєзнавчої діяльності

Педагогіка і освіта » Профілактика депривації підлітків в процесі позакласної туристсько-краєзнавчої діяльності » Соціалізація і виховання підлітків у процесі туристично-краєзнавчої діяльності

Сторінка 5

Важливою є думка ученого стосовно того, що процес соціалізації проходить кожен окремий індивід упродовж свого формування й розвитку.

І.С. Кон, трактуючи соціалізацію як “засвоєння індивідом соціального досвіду, у ході якого формується конкретна особистість”, пропонує розглядати її як “сукупність всіх соціальних процесів, завдяки яким індивід засвоює й відтворює певну систему знань, норм і цінностей, що дозволяють йому функціонувати у якості повноправного члена суспільства” виховання депривативних підлітків у процесі позакласної туристично – краєзнавчої роботи.

У підлітковому віці провідною діяльністю є спілкування з однолітками, а основною формою соціалізації – засвоєння норм відносин між людьми.

Проблема соціалізації особистості підлітків упродовж останніх років значно активізувалася: триває розширення напрямів дослідження соціалізації, уточнюються її структура та функції, поглиблюється вивчення соціальних механізмів, інститутів та чинників соціалізації під впливом змінних умов життєдіяльності.

У сучасних умовах проблема соціалізації особистості є особливо актуальною. Статус сучасної школи, як інституту соціалізації, помітно знижений з цілого ряду причин, ключовою з яких є невідповідність характеру освіти, що отримують школярі, вимогам соціальної дійсності. В умовах бурхливих суспільних змін недосконалість навчально-виховного процесу робить школу вразливою, знижує її престиж порівняно з родиною й іншими факторами соціалізації особистості, наприклад, із засобами масової інформації.

Невідповідність форм і методів організації навчально-виховного процесу реальним потребам особистісного розвитку не дозволяють школі в повній мірі реалізувати її місію. Логічно напрошується висновок про те, що проблему соціалізації в сучасних умовах неможливо вирішити традиційними методами.

Ґрунтуючись на положенні про те, що формування якостей суб’єкта діяльності відбувається через оволодіння ним досвіду різних видів діяльності, виникає потреба з’ясувати вплив на процес соціалізація різних видів діяльності, в тому числі й з’ясувати, чи туристко-краєзнавча діяльність має вплив на даний процес.

Як свідчать результати психолого-педагогічної літератури і практики соціалізації підлітків значний потенціал у здійсненні даного процесу має туристсько-краєзнавча діяльність.

Інтегративний характер впливу туристично – краєзнавчої роботи на підлітків дозволяє вирішувати завдання їх виховання. Це створює можливості здійснення соціалізації, підвищення рівня їх знань й умінь, задоволення потреб у самовираженні й самореалізації, спілкуванні з людьми й природою.

Структура туристично – краєзнавчої роботи (мотиви її суб’єктів, мета й форми) детерміновані структурою освітнього процесу школи і профільних установ позашкільної освіти дітей.

У сучасних умовах туристично – краєзнавча робота розвивається в школах й позашкільних установах – у дитячих об’єднаннях відділів туризму багатопрофільних центрів дозвілля та творчості, центрах і станціях дитячо-юнацького туризму, дитячих туристських базах. Причому більш питома вага кадрового, програмно-методичного, матеріально-технічного потенціалу дитячо-юнацького туризму й краєзнавства зосереджені саме в сфері позашкільної освіти.

Школи, як правило, використовують туристські походи й прогулянки, як елементи позакласної роботи. Порівняно рідкісним явищем у сучасній школі є туристський клуб. Розвиток туристсько-краєзнавчої діяльності в об’єднаннях за інтересами у школах гальмується відсутністю підготовлених педагогів. Школа зацікавлена і сприяє розвитку таких форм туристсько-краєзнавчої діяльності, які сприяють вирішенню освітніх завдань школи: засвоєння знань у процесі використання краєзнавчого матеріалу, розкриття здібностей та інтересів вихованців у процесі неформального спілкування, формування класного колективу, розвиток у підлітків загальнолюдських цінностей, задоволення потреб школярів у самореалізації, оздоровлення їх тощо.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Суб’єктивні труднощі, пов’язані з індивідуальними особливостями слухачів
Труднощі аудіювання, які зумовлені індивідуально-віковими особливостями учнів, є суб’єктивними, на відміну від труднощів об’єктивного характеру, спричинених змістом і структурою аудіотексту, а також ...

Українська народна педагогіка як педагогічна система
Народна педагогіка - цілісна педагогічна система. Вона будувалася на емпіричних знаннях, реальних життєвих потребах., була зумовлена соціально-економічним життям народу, необхідністю підготувати гідн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com