Поняття толерантності

Сторінка 1

У центрі педагогічної науки завжди було питання формування гармонійно розвиненої особистості, здатної розуміти, поважати, співчувати і допомагати іншим людям. Адже школа – це соціальний інститут суспільства, один з найважливіших механізмів державного впливу на вирішення соціальних проблем і міжнаціональних відносин, головний спосіб забезпечення оптимальної взаємодії між народами. Тут варто згадати твердження англійського філософа і педагога Джона Локка: «Від правильного виховання дітей найбільше залежить добробут народу». Тому не випадково у ХХ столітті підсилився інтерес до гуманістичної педагогіки, одним із напрямків якої є педагогіка толерантності.

У Національній доктрині розвитку освіти України ХХ столітті (2001 рік) затверджується стратегія прискореного, випереджального розвитку освіти і науки. Підкреслюється важливість фізичного, інтелектуального, морального виховання, що забезпечує самоствердження і самореалізацію особистості. Головною умовою є створення умов для різнобічного розвитку громадянина України, формування покоління, здібного до невпинного навчання, створення духовних цінностей, культури міжособистісних і міжнаціональних відносин. При цьому стоїть питання про необхідність сприяння оволодінню багатствами світової культури, вихованню поваги до народів світу, їхньої історії, традицій, що є важливою умовою входження України до світового господарства, зміцнення авторитету на міжнародній арені.

Ґрунтуючись на вітчизняному законодавстві і дотримуючись міжнародних документів, зокрема Загальної декларації прав людини, Декларації прав дитини, Декларації про право народів на мир, Декларації принципів толерантності, українська національна система має всі можливості для реалізації ідей педагогіки толерантності.

Проблеми виховання молоді на засадах гуманності і толерантності знаходили своє відображення у працях стародавніх філософів це далеко від появи педагогіки як самостійної науки (ХVІІ ст.). Про це свідчать праці філософів Стародавнього Китаю, Греції і Риму (Конфуцій, Сократ, Платон, Арістотель). Пізніше ці ідеї розвивали відомі педагоги (Я. Коменський, А. Дістерверг, Л. Толстой, К. Ушинський, В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі та ін.). Нові підходи і методи до здійснення гуманістичного та толерантного виховання представлені у статтях вітчизняних і зарубіжних учених (Г. Балл, В. Андрієвської, В. Шпак, І. Божович, О. Швачко, С. Мєтліна та інші). Сучасна українська школа і педагогічна наука розглядають виховання учнів в дусі толерантності як одну із найважливіших проблем в загальній системі виховання підростаючого покоління (Е. Антипова, І.Д. Бех, Л.А. Завірюха, В.Г. Маралов, П.П. Степанов, В.А. Сітаров, В.М. Тишков, О.В. Швачко).

Толерантність завжди була універсальною загальнолюдською цінністю й основою для розбудови власне людських контактів на різних рівнях у взаєминах між окремими особистостями, між різними за організацією соціальними групами, народами й державами. Однак, до недавнього часу у вітчизняному суспільствознавстві толерантності фактично не досліджували: давалися взнаки ідеологічні обмеження тих часів, коли суспільствознавство відтворювало догми соціальної непримиренності.

У побутовому розумінні зміст толерантності асоціюється з пасивністю, неспішністю та не спротивом.

У довідниках із психології толерантність визначається як відсутність, або послаблення емоційного реагування на який-небудь несприятливий чинник унаслідок зниження чутливості до його впливу. У літературі, присвяченій ролі етико-культурних цінностей у суспільній свідомості, категорію толерантності, на жаль, найчастіше використовують лише в контексті інших соціально-психологічних феноменів.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Класно-урочна система. Її модернізація
Як індивідуальна, так і індивідуально-групова форма організації навчання вже в кінці XVI — на початку XVII століття не задовольняла потреби суспільства як у кількісному, так і в якісному плані підгот ...

Фізіологічні основи уваги
Увага, як показали дослідження, детермінуються співвідношенням збуджень у корі великих півкуль головного мозку, зумовлених подразниками, які впливають на органи чуття організму, а також, внутрішніми ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com