Болонська система: іноземні мови та переклад

Педагогіка і освіта » Болонська система: іноземні мови та переклад

Сторінка 3

етичні засади спілкування;

технологія навчання комунікації;

поняття краси — краса мовлення (багатство мови і барвистість);

духовність як синонім лінгвістично-культурологічної краси;

слово, його інтерпретація різними мовами світу.

Отже, як відомо, слово, як елемент комунікації, здатне вбивати і зцілювати, тому культурно-етична парадигма у мовленнєвій комунікації, яка здійснюється іноземними мовами — цілюще джерело досконалості комунікативних технологій XXI століття.

В ході викладання іноземних мов, рівно як і під час методичних семінарів з викладачами варта згадати, що власне сам Болонський процес починається з прийняття 29 країнами Європи Болонської декларації 19 червня 1999 р. Цей документ став рушійною силою у розвитку вищої школи Європи і виражає пошук спільного європейського підходу до вирішення загальних проблем вищої освіти.

Передували Болонській декларації два документи: Університетська Хартія (Magna Charta Universitatum) та Сорбонська декларація. Офіційний текст Magna Charta Universitatum виконаний латинською мовою та має три тематичні рубрики: Proemium; Principia ac fundamental; Instrumental.

Студенти спеціальності “Переклад” глибоко вивчають предмет “Юридичний переклад” який, на нашу думку, за змістом і програмою цілком відповідає вимогам Болонської системи.

Зрозуміло, що юридична термінологія є динамічною системою, що розширюючи сферу функціонування, інтенсивно розвивається. Сучасне право, а відповідно і терміносистема права, є складною, внутрішньо диференційованою галуззю наукового та прикладного знання і становить чітко структуровану, розгалужену систему, яка постійно вдосконалюється; формуються нові галузі права та виділяються все нові і нові складники системи права. Основою цього процесу є розвиток суспільних відносин, що підлягають законодавчому закріпленню.

Дотримуємося погляду на термінологію як на упорядковану сукупність термінів певної мови або окремої галузі знань, пов’язаних один з одним на понятійному, лексико-семантичному, словотворчому та граматичному рівнях, і розглядаємо її як органічний складник лексичної системи мови, що належить до специфічного функціонального стилю (наукового). Сутність терміна визначаємо, виходячи з концепції функціональної природи термінів: термін — це не особливий тип лексичної одиниці, а функція, тип уживання лексичної одиниці.

Юридичний термін розглядається як одиниця мови, що виражає специфічне поняття, яке належить теорії та практиці юриспруденції, характеризується та ідентифікує його.

Однією з характерних рис юридичної термінології, на відміну від багатьох інших терміносистем, є співвідношення іншомовних та національних елементів, в якому переважає частка питомих термінів. Це пов’язане, можливо, зі специфікою самих правових понять, які розвиваються в певному національному соціумі, тому і терміни здебільшого виникають на ґрунті конкретної національної мови.

Для сучасної англійської юридичної термінології характерною є подвійна мовна основа. Поряд із словами та виразами, що належать до власне англійської мови, наявні також терміни-слова та терміни словосполучення, запозичені з класичних та сучасних європейських мов. В англійській мові вони значно асимілювалися, внаслідок чого ядро сучасної лексики права є лише частково специфічним і будується відповідно до правил термінотворення, властивих англійській мові в цілому. Юридичні терміни в англійській мові організовані відповідно до доволі жорстких норм термінотворення, які є типовими для вузькоспеціальної лексики.

На сьогодні існує тенденція до активного входження в юридичну мову англійської спеціальної лексики, що відбувається власне в межах української термінології шляхом переходу номінацій з однієї терміносистеми в іншу. Частина проаналізованих англійських термінів при переході з економічної терміносистеми в юридичну повністю зберігає свою семантику та має тотожні дефініції.

Наприклад, в економічних та юридичних словниках повністю збігається значення та дефініції термінів. Однак для певної частини англійських термінів досить важко впевнено визначити вірогідність переходу, оскільки існує можливість паралельного запозичення термінів двома терміносистемами або переходу з економічної термінології в юридичну чи навпаки. Деякі терміни в економічний терміносистемі мають дефініції, що вказують на належність їх до терміносистеми права. Тому ймовірним є те, що частина англійських термінів, зафіксованих в економічних словниках, позначає суто юридичні поняття. Таким чином, загальні тенденції семантичних змін, що виникають унаслідок пристосування економічних термінів до термінологічної системи юридичної мови, відображаються у змістові дефініцій у вигляді появи універсальних компонентів термінологічного значення, додаткових сем, що позначають спеціальні ознаки реалій юридичної сфери та відображають правовий зміст економічного поняття. Визначення і вираження правового характеру поняття здійснюється за допомогою вказівки у дефініції на “галузь права”.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Особливості форм організації навчального процесу по спеціальних предметах спеціальності механізація
Вивчення багатьох спеціальних дисциплін в коледжі завершується розробкою курсового проекту. Мета його виконання - реалізувати здобуті студентами теоретичні завдання для розв'язання практичних завдань ...

Використання структурно-функціонального підходу до вивчення лісових екосистем
На підставі аналізу сполученості рослинних угруповань з типами місцерозташування (екотопів) виявляють еколого-фітоценотичні ряди лісових, лучних та інших груп за ступенем екологічних чинників: зволож ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com