Аналіз ефективності та доцільності використання проблемних ситуацій у навчанні молодших школярів на уроках „Основи здоров’я"

Педагогіка і освіта » Використання проблемних ситуацій на уроках "Основи здоров'я" у початковій школі » Аналіз ефективності та доцільності використання проблемних ситуацій у навчанні молодших школярів на уроках „Основи здоров’я"

Сторінка 3

Застосовуючи елементи проблемного навчання на уроках з „ Основ здоров'я" в початковій школі, ми повністю можемо реалізувати мету даного курсу. Адже сьогодні перед освітою суспільство висунуло невідкладне соціальне замовлення: пошук шляхів збереження етносу, його здоров'я, яке повинно інтегрувати через шкільну освіту.

Саме використання проблемних ситуацій повинно зіграти важливу роль, сприяти розвитку життєвих навичок, вони значно підвищать рівень необхідних для них знань, сформують і закріплять стиль поведінки, застережуть від необачливих та небезпечних вчинків, допоможуть відповідально будувати стосунки між людьми, відстоювати себе, свою гідність.

Модернізація освітньої галузі, що відбувається в державі, має на меті створення умов для особистісного розвитку та самореалізації кожного громадянина України.

Найважливішим завданням сучасної шкільної освіти є формування мотивації до збереження та зміцнення здоров'я, формування здорового способу життя, всіх учасників освітнього процесу, виховання нового покоління громадян України, для якого потреба вести здоровий спосіб життя буде невід'ємною складовою загальнолюдської культури.

На уроках „Основи здоров'я" реалізовуються всі ці завдвння. Але для покращення засвоєння знань, вмінь і навичок у вивченні даного курсу можливим є використання проблемних ситуацій на даних уроках.

Результати дипломного дослідження довели, що використовуючи проблемний підхід ми можемо активізувати процеси сприйняття, механізми мислення та поведінки учня.

Проблемне навчання - сучасний метод навчання, що відповідає вимогам формування творчого, активного спеціаліста, а тому школа повинна широко використовувати його в навчальному процесі. Його особливість полягає в тому, що шляхом створення проблемних ситуацій та надання вмілої допомоги у постановці цілей і знаходження шляхів, учитель одержує можливість керувати творчим процесом засвоєння знань та способів розумової діяльності учнів.

У результаті виконання роботи вивчено теоретико-прикладні основи використання проблемного підходу під час вивчення курсу „Основи здоров’я". Аналіз та узагальнення педагогічної та методичної літератури свідчить про важливість та необхідність застосування елементів проблемного навчання в початковій школі як передумови розвитку розумових сил учнів, їх самостійності та активності, творчого мислення. Проблемний підхід у навчанні забезпечує міцне засвоєння знань, робить навчальну діяльність захоплюючою, оскільки вчить долати труднощі

Вивчення психолого-педагогічних особливостей застосування проблемних ситуацій у навчанні дітей молодшого шкільного віку під час вивчення курсу „Основи здоров’я" свідчить про обмеженість "поля" мислительного пошуку елементів нового знання в пізнавальної діяльності молодших школярів, згорнутість етапів функціонування внутрішньої проблемної ситуації, її дифузний характер. Звідси цілком виправдана прискорена динаміка уроку, часта зміна форм і методів роботи учнів на уроці, насиченість різноманітними пошуковими діями кожного етапу навчального процесу. Слід також відзначити важливу роль довільного, невимушеного характеру пізнавальної діяльності школярів на уроці, за якого істотно розширюються межі прояву їхніх пізнавальних дій. Значно ширші можливості щодо забезпечення повноцінного навчального пізнання молодших школярів виникають під час застосування вчителем явних проблемних ситуацій, в основі яких лежать пізнавальні протиріччя і смислові конфлікти.

Дослідження значення та особливостей проблемно-пошукових методів навчання дозволило виділити наступні форми та методи для навчання молодших школярів: метод евристичної бесіди, система пізнавальних завдань з прийомами розумової діяльності, метод аналогії, самостійне ознайомлення з новим матеріалом з опорою на допоміжні засоби і без них, дослідницький метод. Вибір відповідного методу проблемного навчання залежить як від психічної готовності дітей сприймати та розв’язувати проблемну ситуацію, так і від рівня методичної підготовки вчителя.

Основні труднощі при плануванні та використанні методів проблемного навчання полягають у розробці дидактичного матеріалу (проблемних задач і завдань), використанні засобів наочності, технічних засобів навчання.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Структурно-функціональна і факторно функціональна модель
Процес соціалізації практично завжди супроводжується певними проблемами. Про витоки цих проблем та можливі шляхи їх пом’якшення написано чимало. Достатньо згадати, наприклад, теорію розвитку «Его» Е. ...

Використання технічних засобів навчання в навчальному процесі
На сучасному етапі розвитку суспільства обсяг та складність інформаційних потоків з кожним роком збільшується. Тому традиційна система навчання у вищих закладах освіти потребує постійного удосконален ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com