Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу

Сторінка 7

Для кількісного оцінювання рівня успішності професійної адаптації майбутніх викладачів ВНЗ був використаний загальний коефіцієнт професійної адаптованості (_ EMBED Equation.3 _), який складався з коефіцієнтів психофізіологічної (_ EMBED Equation.3 _), власне професійної (_ EMBED Equation.3 _), соціально-психологічної (_ EMBED Equation.3 _) та особистісної (_ EMBED Equation.3 _) адаптованості та визначався за методикою С.О. Сисоєвої. Порівняння коефіцієнтів професійної адаптованості магістрантів експериментальних груп до та після впровадження формувальних заходів висвітлює їх позитивну динаміку з 0,33 до 0,70, тобто з низького до високого рівня.

Застосування методу парних порівнянь дало змогу стверджувати про статистично значущу різницю коефіцієнтів (t = 2,28 при табличному значенні 1,86). Крім того, отримана статистично значуща різниця коефіцієнтів професійної адаптованості магістрантів експериментальної та контрольної груп підтверджує правильність гіпотези дисертаційної роботи.

У дисертації здійснено теоретичне та експериментальне дослідження педагогічних умов, що забезпечують професійну адаптацію викладача вищого навчального закладу на етапі його підготовки. Одержані в ході виконаного дослідження результати підтвердили гіпотезу, покладену в його основу, а реалізовані мета й завдання дослідження дають змогу зробити такі загальні висновки.

1. Узагальнення психолого-педагогічного досвіду наукового осмислення професіогенезу педагога, сутності професійної адаптації викладача ВНЗ дає підстави розуміти під цим феноменом складний, системний, неперервний процес активної взаємодії особистості та професійного середовища, що забезпечує ефективність професійної педагогічної діяльності та є основою професійного саморозвитку й самовдосконалення викладача.

2. Визначено та проаналізовано зміст професійної адаптації викладача ВНЗ, охарактеризовано її види, функції, показники з позиції результативного підходу та часові параметри, чинники, механізми й етапи з позиції процесуального підходу. Основним етапом професійної адаптації викладача ВНЗ визначено етап його професійної підготовки у ВНЗ, спрямований на формування адаптованості майбутнього фахівця до науково-педагогічної діяльності, професійного простору вищого навчального закладу, норм та цінностей професії.

3. Ґрунтуючись на результатах дослідження концептів професійної адаптації викладача ВНЗ, у дисертаційній роботі визначено й обґрунтовано педагогічні умови, що забезпечують її ефективність на етапі професійної підготовки. Базовою умовою є орієнтація педагогічного процесу на розроблену модель професійної адаптації викладача ВНЗ, яка відображає системність, багаторівневість взаємодії майбутнього фахівця з професійним середовищем, та екстраполяцію її основних положень і структури на зміст професійно-педагогічної підготовки. Модель передбачає виконання основних завдань, які відповідають рівням професійних адаптаційних процесів. Психофізіологічна адаптація передбачає входження фахівця до умов професійної діяльності, пов'язаних з емоційними, психічними труднощами - психофізіологічними ускладненнями викладацької діяльності у вищому навчальному закладі. Власне професійна адаптація відображає взаємодію майбутнього фахівця та професійного середовища на рівні змісту професійної діяльності у всіх її видах і формах та складається з адаптації до: навчальної, методичної, наукової й організаційно-виховної діяльності. Соціально-психологічна адаптація передбачає активну взаємодію майбутнього викладача із соціально-психологічною організацією реалізації в освітньому процесі положень особистісно орієнтованого та контекстного підходів, його орієнтації на формування психолого-педагогічної компетентності викладача ВНЗ; педагогічного супроводу професійної адаптації майбутнього викладача ВНЗ. Педагогічний супровід як технологія освітнього процесу у вищій школі, з одного боку, передбачає індивідуальне та групове наставництво, надання психолого-педагогічної підтримки майбутньому фахівцеві в позааудиторній ситуації, з іншого - забезпечує адаптаційну підготовку професійного середовища, його здатність прийняти майбутнього фахівця.

4. Результатом професійної адаптації викладача ВНЗ на етапі професійної підготовки є професійна адаптованість, яка характеризується: позитивним психоемоційним станом фахівця; готовністю його до професійної діяльності, що виражається у: позитивній внутрішній мотивації професійної діяльності, професійній готовності до реалізації навчальної, наукової, методичної та організаційно-виховної роботи, професійній рефлексивності; позитивним ставленням до професійного оточення; позитивною професійною Я-концепцією.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Людина і світ професій
Мета: підвищити якість допрофільної підготовки учнів; актуалізувати знання підлітків про професії; створити умови для прояву творчого й інтелектуального потенціалу учнів;розширити знання учнів про св ...

Виникнення та розвиток ідеї родинного виховання
Відомо, що родина – природне і найбільш стійке формування людського суспільства, яка акумулює в собі всі найважливіші його ознаки. Родина завжди була найкращим колективним вихователем, носієм найвищи ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com