Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу

Сторінка 6

У третьому розділі - "Експериментальне визначення ефективності педагогічних умов професійної адаптації викладача вищого навчального закладу" - представляється хід та результати експериментальної перевірки впливу вищезазначених педагогічних умов на професійну адаптацію викладачів ВНЗ в процесі магістерської підготовки.

На різних етапах дослідно-експериментальної роботи взяли участь 450 викладачів вищих навчальних закладів України, 136 магістрантів, які протягом 2005-2007 рр. проходили підготовку за спеціальністю 8.000005 - Педагогіка вищої школи в Класичному приватному університеті та Запорізькому національному університеті. Безпосередньо до формувального етапу педагогічного експерименту було залучено 50 магістрантів: експериментальна група (ЕГ) - 25 студентів та контрольна група (КГ) - 25 студентів.

Кількісні та якісні показники, отримані на констатувальному етапі експерименту, дали змогу зробити висновок про загальний низький рівень професійної адаптованості майбутніх викладачів, що виявляється переважно в: нестабільному психоемоційному стані, наявності високого психічного напруження, низької психоемоційної комфортності та емоційного тонусу (63% опитаних); домінуванні невизначеної, зовнішньої мотивації професійної діяльності та професійного навчання (79% опитаних); низькому рівні готовності до професійної діяльності: неусвідомленості сутності професіогенезу викладача, особливостей його професійної діяльності (92% магістрантів), низькому рівні розвитку професійних умінь (67% опитаних) та професійних якостей (72% магістрантів); переважно невизначеним (50% опитаних) та негативним (34%) ставленням до ВНЗ, одногрупників, вищої професійної освіти, професії викладача ВНЗ тощо; негармонійній професійній Я-концепції, неузгодженості її складових (89% опитаних). Відтак, адаптаційні заходи мали забезпечити позитивну динаміку всіх складових професійної адаптованості майбутніх педагогів вищої школи.

Враховуючи тривалість і динамічність процесу професійної адаптації майбутніх викладачів та загальну логіку професійно-педагогічного зростання магістратів, у програмі педагогічного експерименту було передбачено поетапність формувальних впливів. На першому - установчо-мотиваційному - етапі був реалізований спецкурс у рамках навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності "Педагогіка вищої школи", що включав: особистісно орієнтовані лекції (за С.О. Сисоєвою); практичні заняття, на яких впроваджувались такі інноваційні методи навчання, як діагностичні завдання-вправи, вирішення проблемних педагогічних ситуацій, ігрові методи тощо; організацію самостійної роботи магістрантів.

На другому - змістовно-процесуальному - етапі формувального експерименту було реалізовано тренінг професійної адаптивності для магістрантів, основними завданнями якого були: сприяння підвищенню стресостійкості учасників; стимулювання розвитку їх професійної мотивації та рефлексивності; розвиток комунікативних якостей; відпрацювання професійних адаптивних стратегій; створення умов для самопізнання, усвідомлення власного Я. Крім того, на базі Лабораторії експериментальної педагогіки та психології Класичного приватного університету забезпечувався супровід професійної адаптації майбутніх викладачів ВНЗ шляхом наукового, психолого-педагогічного консультування, інформування, реалізації моделюючих ігор, елементів тренінгу, керівництва магістерською практикою.

На третьому - контрольно-рефлексивному - етапі формувального експерименту було продовжено цільову роботу Лабораторії експериментальної педагогіки та психології; проведено спеціальний науково-методичний семінар для професорсько-викладацького складу, що безпосередньо забезпечує освітній процес майбутніх викладачів ВНЗ. Метою семінару була підготовка професійного середовища (науково-педагогічного колективу), що передбачала: оволодіння знаннями щодо сутності професіогенезу педагога вищої школи, його професійної адаптації, ролі наставництва, адаптаційних можливостей педагогічної практики; розвиток комунікативних умінь, адаптаційного потенціалу тощо.

За результатами контрольного діагностування професійної адаптованості майбутніх викладачів ВНЗ експериментальної та контрольної групи отримані дані, що свідчать про ефективність упровадження визначених педагогічних умов. Це виявляється у: позитивній динаміці психоемоційного стану (76% магістрантів); формуванні готовності до професійної діяльності (позитивній внутрішній мотивації професійної діяльності на навчання (43%); формуванні професійних знань та вмінь щодо успішного професіоґенезу (96%), базових професійних якостей (84%); розвитку рефлексивності (84%); покращенні ставлення магістрантів як до професійного оточення, так і до професії викладача ВНЗ (91%); гармонізації професійній Я-концепції магістрантів експериментальної групи (71%).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Характеристика тестового контролю
Тестовий контроль - це процедура визначення рівня підготовки фахівців у певні галузі знань, психологічного, фізичного та розумового стану, професійної придатності, обдарованості та інших якостей особ ...

Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес
Враховуючи незворотність Болонського процесу, ми маємо усвідомлювати, що для нашої системи вищої освіти він є дуже непростим. Нам важче, ніж будь-якій іншій країні, яка не має таких глибинних традиці ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com