Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу

Сторінка 4

У роботі зазначено, що зміст професійної педагогічної адаптації розглядався в працях таких учених, як: Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, О.Г. Мороз, С.В. Овдій, А.О. Реан, В.А. Семиченко, О.Г. Солодухова, Н.О. Чайкіна й інші, проте дослідженню власне професійної адаптації викладача ВНЗ у вітчизняній науці приділялося недостатньо уваги та припускалося механічне перенесення характеристик професіогенезу вчителя.

Здійснений у дисертації аналіз наукових підходів щодо професійної адаптації педагога, особливостей професіоґенезу та професійної діяльності педагога вищої школи (В.Т. Ащепков, О.І. Гура, І.Ф. Ісаєв, О.В. Коржуєв, Л.М. Макарова, Г.У. Матушанський, Л.М. Мітіна, В.О. Сластьонін, Ю.Г. Фокін та ін.) і результати емпіричного дослідження дали підстави розуміти під професійною адаптацією викладача ВНЗ складний, системний, неперервний процес активної взаємодії особистості та професійного середовища, що забезпечує ефективність професійної педагогічної діяльності і є основою професійного саморозвитку та самовдосконалення викладача.

Рушійної силою професійної адаптації викладача ВНЗ є виникнення суперечності між професійно-педагогічною підготовленістю, соціальними і професійними очікуваннями особистості та реальними вимогами суспільства, конкретними умовами діяльності у вищій школі, які постійно змінюються під впливом суспільної динаміки, соціального й особистісного розвитку фахівця.

Встановлено, що професійна адаптація викладача ВНЗ має багатофункціональний характер: є необхідною умовою, етапом професійного становлення та розвитку фахівця, на якому відбувається прийняття ним професійних цінностей, оволодіння професійною діяльністю, формування готовності до її успішної реалізації. Вона сприяє всебічному розвитку особистості, оскільки її результатом є формування професійного Я як невід'ємної складової самосвідомості; забезпечує входження викладача до професійної групи, зближує її цінності з цінностями особистості і тим самим виступає складовою соціалізації. З позиції результативного підходу професійна адаптація викладача ВНЗ визначається видами, типами адаптивної поведінки, її показниками. З позиції процесуального підходу вона характеризується часовими параметрами, механізмами, чинниками та етапами.

У роботі зазначено, що базовим етапом професійної адаптації викладача ВНЗ є етап професійної підготовки, на якому відбувається психологічна перебудова особистості з професійного самовизначення до самореалізації в навчально-професійній діяльності, формується готовність до професійної діяльності, відбудовуються професійні адаптивні стратегії, розвивається професійний адаптаційний потенціал. Це зумовлює ефективність подальшої професійно-педагогічної діяльності викладача, гармонійність його професійного розвитку.

Здійснений аналіз науково-теоретичних основ дослідження професійної адаптації викладача ВНЗ створив підґрунтя для визначення педагогічних умов, що забезпечують успішність цього процесу на етапі професійної підготовки.

У другому розділі - "Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу" - послідовно розкривається зміст педагогічних умов, представлена концептуальна модель професійної адаптації викладача ВНЗ на етапі професійної підготовки, охарактеризовані її складові.

Визначено, що педагогічні умови є сукупністю заходів, які забезпечують досягнення мети професійної діяльності та професійного розвитку особистості (С.І. Архангельський, Ю.К. Бабанський, І.І. Кобиляцький, І.О. Рейнгард та ін.); вони свідомо створюються в навчальному процесі й забезпечують найбільш ефективний перебіг професійної адаптації майбутніх викладачів ВНЗ.

У роботі обґрунтовано, що базовою умовою професійної адаптації майбутнього викладача ВНЗ є орієнтація педагогічного процесу на розроблену модель професійної адаптації, екстраполяція її основних положень та структури на зміст професійно-педагогічної підготовки. Розроблена і представлена концептуальна модель (рис. 1) містить мету та завдання професійної педагогічної підготовки, педагогічні умови, зміст, форми, методи й показники.

Відповідно до моделі, професійна підготовка майбутнього викладача ВНЗ має передбачати його успішну професійну адаптацію на всіх її рівнях: психофізіологічному, власне професійному, соціально-психологічному та особистісному (за В.І. Слободчиковим). Психофізіологічна адаптація передбачає входження фахівця до умов професійної діяльності, пов'язаних з емоційними, психічними труднощами - психофізіологічними ускладненнями навчальної та викладацької діяльності у вищому навчальному закладі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Інноваційні форми організації навчання
Одним з напрямків інноваційної діяльності навчальних закладів сьогодні є інтенсивний пошук нестандартних форм організації навчальної роботи, які б дозволяли активізувати процес навчання, зробити його ...

Акторська майстерність викладача як категорія педагогічної технології
Існує багато видів професійної діяльності, що безпосередньо стосуються людини, але є серед них професії лікаря, юриста, педагога, викладача які впливають на її долю. Ось чому кожна з цих професій пов ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com