Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу

Сторінка 3

- вперше визначено категорію професійної адаптації інтегративним результатом професійної підготовки викладача ВНЗ; виявлено її сутнісні характеристики; обґрунтовано педагогічні умови, що сприяють успішній професійній адаптації викладача ВНЗ на етапі його професійної підготовки; розроблено й обгрунтовано концептуальну модель цього процесу;

- уточнено понятійно-категоріальний апарат теорії професійної адаптації викладача ВНЗ ("професійна адаптація", "професійна адаптованість", "професійна адаптивність"), критерії і показники професійної адаптованості майбутнього педагога вищої школи;

- удосконалено організаційно-методичні засади професійної підготовки викладачів ВНЗ в умовах магістратури;

- набули подальшого розвитку науково-теоретичні уявлення про сутність, зміст і структуру професійної адаптації педагога, особливості професійного становлення та професійної діяльності викладача ВНЗ.

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що створено, апробовано і впроваджено в процес професійної підготовки викладачів ВНЗ за спеціальністю 8.000005 - Педагогіка вищої школи: спецкурс "Професійна адаптація викладача ВНЗ", тренінг професійної адаптивності, науково-методичний спецсемінар. Теоретичні положення, науково-методичні рекомендації та висновки дослідження створюють основу для підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.

Результати дослідження впроваджено в освітній процес підготовки педагогічних і науково-педагогічних працівників Класичного приватного університету м. Запоріжжя (довідка № 530 від 18.03.2008 р.), Запорізького національного університету (довідка № 01-25/21 від 27.02.2008 р.), Житомирського державного університету імені Івана Франка (довідка № 828 від 29.02.2008 р.), Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (довідка № 1-117 від 22.02.2008 р.).

Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки дисертаційної роботи були оприлюднені на науково-практичних конференціях: міжнародних: "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи" (м. Хмельницький, 2005), "Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього простору України" (м. Запоріжжя, 2005), "Наука та вища освіта" (м. Запоріжжя, 2006), "Еволюція теорії та методики професійної освіти в Україні на етапі націєтворення" (м. Запоріжжя, 2006), "Педагогіка професійної освіти" (м. Запоріжжя, 2007), "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Моніторинг якості освіти" (м. Київ, 2007), "Психолого-педагогічні аспекти формування та розвитку майбутнього фахівця" (м. Миколаїв, 2008); всеукраїнських: "Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України" (м. Ялта, 2006), "Теорія і практика педагогіки життєтворчості" (м. Запоріжжя, 2007).

Основні положення й результати дисертаційної роботи обговорювалися на засіданнях кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи, Лабораторії експериментальної педагогіки та психології Класичного приватного університету.

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладені в 16 одноосібних публікаціях, з яких 5 - у провідних фахових наукових виданнях.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 257 сторінок, з них основного тексту - 190 сторінок. Список наукових джерел містить 200 найменувань. Дисертація містить 21 рисунок на 11 сторінках і 5 таблиць на 5 сторінках.

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено категоріальний апарат дослідження; відображено апробацію та впровадження результатів роботи; наведено дані про її структуру.

У першому розділі - "Науково-теоретичні основи дослідження професійної адаптації викладача вищого навчального закладу" - здійснено аналіз зарубіжних і вітчизняних загальнонаукових концепцій сутності адаптації особистості, феномену професійної адаптації взагалі та професійної адаптації педагога зокрема, виявлено й охарактеризовано концепти професійної адаптації викладача ВНЗ.

Визначено, що феномен адаптації особистості у світових концепціях розвитку людини, які є визначальними у гуманітарній сфері знання (А. Бандура, Г. Гартманн, Е. Ериксон, А. Маслоу, Ж. Піаже, К. Роджерс, Л. Філіпс, Л. Фестінгер, Е. Фромм, Р. Хенкі, Т. Шибутані та інші), розглядається як всебічний, безупинний процес, що охоплює всі сфери життя людини - від внутрішньої, психічної до зовнішньої, соціальної - і передбачає єдність процесів активної зміни особистістю навколишнього середовища та зміни свого внутрішнього світу з метою встановлення рівноваги, гармонії між ними. Одним із видів адаптаційних процесів особистості, що забезпечує входження особистості до професійного середовища, є професійна адаптація - складний процес врегулювання та гармонізації взаємодії фахівця і професійного середовища, під час якого формуються професійні знання, вміння, професійні якості особистості, необхідні для її подальшого професійного розвитку (С.Г. Вершловський, Е.Ф. Зеєр, Є.О. Климов, В.О. Сластьонін та ін.).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Самостійна діяльність учнів підліткового віку в навчальній діяльності. Аналіз різних підходів. Структура самостійної діяльності
Фахівцями в цій галузі підкреслювалося, що учням важливо дати метод, дороговказну нитка для організації придбання знань, а це значить - озброїти їх вміннями та навичками наукової організації розумово ...

Співробітництво вчителя й учня під час навчання іноземної мови
Робота учня - слухати вчителя і намагатися запам’ятати те, що йому говорять, не може забезпечити ні повноцінного формування особистості, ні найвищого щастя людини – радості від успіхів. Нова доба при ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com