Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу

Сторінка 2

Зазначене коло науково-практичних завдань розвитку професійної освіти в Україні разом з актуальною проблематикою сучасної педагогічної науки й зумовили вибір теми кандидатської дисертації "Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень Класичного приватного університету в межах комплексної програми науково-дослідної роботи кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи "Еволюція педагогічної освіти в Україні на етапі націєтворення" (номер державної реєстрації 0105U002557), в якій автор брав безпосередню участь.

Тема дисертації затверджена Вченою радою Класичного приватного університету (протокол № 4 від 30.11.2005 р.) й узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології України (протокол № 3 від 21.03.2006 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення, теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка сукупності педагогічних умов, що забезпечують ефективність професійної адаптації викладача вищого навчального закладу на етапі професійної підготовки.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

1) проаналізувати теоретичні засади дослідження проблеми професійної педагогічної адаптації особистості в сучасній психолого-педагогічній науці;

2) виявити та охарактеризувати концепти професійної адаптації викладача вищого навчального закладу;

3) визначити та обґрунтувати педагогічні умови, що сприяють успішності професійної адаптації викладача вищого навчального закладу на етапі професійної підготовки;

4) здійснити експериментальну перевірку ефективності впливу визначених педагогічних умов;

5) розробити методичні рекомендації щодо оптимізації процесу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів з метою їх успішної професійної адаптації.

Об'єкт дослідження - професійна адаптація викладача вищого навчального закладу.

Предмет дослідження - педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу на етапі професійної підготовки.

Гіпотеза дослідження базується на тому, що успішність професійної адаптації викладача вищого навчального закладу залежить від реалізації в процесі його професійної підготовки такої сукупності педагогічних умов:

1) орієнтації педагогічного процесу на розроблену модель професійної адаптації, екстраполяцію її основних положень та структури на зміст професійно-педагогічної підготовки;

2) впровадження адаптаційних заходів, спрямованих на усвідомлення майбутнім викладачем сутності професійної адаптації, розвиток професійної адаптивності;

3) реалізації в освітньому процесі положень особистісно-орієнтованого та контекстного підходів, його орієнтації на формування психолого-педагогічної компетентності викладача ВНЗ;

4) педагогічного супроводу професійної адаптації майбутнього викладача ВНЗ.

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і перевірки гіпотези дослідження використовувалися загальнонаукові методи, що взаємодоповнювали один одного і забезпечували можливість комплексного пізнання предмета дослідження:

- інтерпретаційно-теоретичні - аналіз, синтез, порівняння, зіставлення - для вивчення літературних джерел, нормативних документів, досвіду викладання у вищій школі та визначення продуктивних підходів до вирішення проблеми професійної адаптації майбутнього викладача ВНЗ; моделювання - для створення концептуальної моделі професійної адаптації майбутнього педагога вищої школи на етапі його професійної підготовки; категоріальних опозицій та узагальнення - для визначення термінологічно-понятійного апарату дослідження, формулювання його концептуальних положень і висновків;

- емпіричні - контент-аналіз нормативної документації, методичних матеріалів - для з'ясування реального стану професійної підготовки майбутніх викладачів ВНЗ щодо забезпечення їх успішної професійної адаптації; самооцінювання, опитування (анкетування) і діагностичні стандартизовані методики - для виявлення рівнів професійної адаптованості майбутніх викладачів ВНЗ; педагогічний експеримент констатувального, формувального та контрольного типу - для перевірки ефективності визначених педагогічних умов;

- статистичні - для опрацювання та оцінювання експериментальних даних дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Про процеси інформатизації в російській освіті
Інформатизація освіти - це процес забезпечення сфери освіти методологією, технологією та практикою розробки та оптимального використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, орієнтованих ...

Діагностика уваги учнів та способи її посилення
Увага – зосередженість діяльності суб’єкта в певний проміжок часу на якому-небудь реальному або ідеальному об’єкті (предметі, події, образі тощо). Розрізняють мимовільну увагу, яка не пов’язана зі св ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com