Питання формування досвіду пошукової діяльності у педагогічній теорії

Педагогіка і освіта » Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності » Питання формування досвіду пошукової діяльності у педагогічній теорії

Сторінка 2

"Евристичний метод", що розвиває розумові здібності учнів. Суть його полягає в тому, що учень стає в положення дослідника, коли замість викладу вчителем фактів і висновків науки учень сам їх видобуває і робить висновки. Завдання "евристичного методу" Армстронг бачив не в передачі готових висновків, а в тому, щоб навчити учнів науковому методу, розвиває їх розумові здібності. Однак Армстронг не створив системи методів, а обмежився одним єдиним.

У пошуках нових активних методів навчання великого успіху добився російський методист природознавства Олександр Якович Герд (1841-1888), який незалежно від Армстронга сформулював важливі положення розвиваючого навчання "Усі реальні знання, придбані людством шляхом спостереження, порівняння і дослідів, за допомогою поступового розширення висновків і узагальнень. Тільки таким шляхом, а ніяк не читанням статей, можуть бути передані ці знання дітям. Учні повинні під керівництвом викладача спостерігати, порівнювати, описувати, обговорювати спостережувані факти і явища,робити висновки і узагальнення та перевіряти їх простими, доступними дослідами на практиці ".

У російській науці теорію та практику пошукового навчання розробляли такі педагоги, як Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, М.Н. Скаткін, А.М. Матюшкін, І.Я. Лернер, Г.К. Селевко. У їхніх наукових працях з’ясовано закономірності розвитку мислення в процесі проблемного навчання, висвітлено питання теорії і технології цього типу навчання, схарактеризовано його методи і форми. Російські педагоги початку XX ст. також звернули увагу на метод проектів. Ідеї проектного навчання виникли в Росії практично паралельно з розробками американських вчених. У 1905 р. під керівництвом російського педагога С. Т. Шацького було організовано невелику групу працівників, які намагалися активно запроваджувати проектні методи у практику викладання.

Пізніше, вже за радянської влади, ідеї проектування почали широко використовувати і включати в навчально-виховний процес школи. Але, на жаль, недостатньо продумано і послідовно, через що постановою ЦК ВКП(б) 1931 року метод проектів було засуджено і заборонено. Відтоді і в Росії, і в Україні більше не робилося якихось серйозних спроб відродити метод в освітянській практиці. На жаль, повернення до методу проектів сьогодні відбувається повільно, використовуються лише окремі елементи технології.

Вагомий внесок у розвиток теорії і методики розв’язання питань проблемного навчання зробили такі вітчизняні вчені, як Г.С. Сазоненко, А.М. Алексюк, А.А. Бут, В.М. Герасимчук, В.П. Замковий, В.П. Корнєєв, Л.І. Круглик, С.Д. Максименко, Л.Л. Момот, В.І. Паламарчук, О.І. Пометун, Ю.Д. Руденко, А.Й. Сиротенко, О.Г. Стадник, М.С. Топузов, А.В. Фурман, Б.О. Чернов, Є.Й. Шипович, П.Г. Шищенко, М.Т. Янко й ін. Ними обґрунтовано проблемність у навчанні та дидактичні основи формування мислення учнів, з’ясовано організацію методичних досліджень, розглянуто питання проблемного підходу до навчання та започатковано проблемно-пошукові методи у процесі викладання навчальних предметів.

Проблемне навчання – це дидактична система, яка ґрунтується на закономірностях творчого засвоєння знань і способів діяльності, включає поєднання прийомів і методів викладання та учіння, яким властиві основні риси наукового пошуку.

Творче засвоєння знань і способів діяльності учнями передбачає:

Самостійне перенесення знань і вмінь у нову ситуацію;

Бачення нових проблем у знайомих стандартних умовах;

Бачення структури об’єкта, що підлягає вивченню;

Бачення нової функції знайомого об’єкта;

Вміння бачити альтернативу вирішення питання;

Вміння комбінувати раніше відомі способи вирішення у новий спосіб;

Вміння створювати оригінальний спосіб вирішення при відомих інших.

Творчість потребує оригінальності, вміння відмовитися від стереотипів діяльності.

Будь-яка дидактична система має свою специфічну технологію навчання, тобто проектування і впровадження на практиці науково обґрунтованих алгоритмів дій вчителя та учня, особливим чином скомпонованого змісту навчальної інформації, методів і засобів педагогічної взаємодії.

Технологія проблемного навчання – це спеціально створена система специфічних прийомів і методів, які сприяють тому, щоб учні самостійно здобували знання і вчилися самостійно їх застосовувати у вирішенні нових пізнавальних та практичних завдань, а не одержували знання у готовому вигляді чи вирішували задачі за зразком.

Технологія взаємодії вчителя і учнів при проблемному викладі матеріалу представлена на таблиці 1.

Таблиця 1 Взаємодія вчителя і учня при проблемному викладі навчального матеріалу

Дії вчителя

Дії учнів

Актуалізація матеріалу що вивчається

Відтворення раніше вивченого матеріалу

Постановка задачі

Сприйняття і усвідомлення мети

Створення проблемної ситуації, постановка учбової проблеми

Усвідомлення проблеми

Демонстрація шляху наукового відкриття:

розкриття внутрішніх протиріч, що виникли при вирішенні проблеми, обдумування вголос, висловлювання гіпотез, аналіз їх і обговорення

Слухання і сприймання логічно стрункого викладу. Відповіді на окремі питання викладача.

Співпереживання результатів експериментів.

Передбачення деяких наступних кроків дослідження

Доведення істинності з допомогою досвіду, чи розповіді про експеримент, проведений вченими

Спостереження

Узагальнення, формулювання висновків

Усвідомлення і запам’ятовування фактів, висновків.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Зміст поняття “самостійна робота”
До цього часу немає єдиної думки про те, що потрібно розуміти під поняттям "самостійна робота", і це, без сумніву, гальмує розвиток практики навчання. Якщо вчитель чи директор школи не знаю ...

Формат текстів та тестових завдань Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
Учасникам пропонується текст тривалістю звучання до 8 хвилин. Темп пред’явлення аудіотексту нормальний. Обсяг – півтори-дві сторінки стандартного друкованого аркуша (набір через 1,5 інтервала). Аудіо ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com