Пошуки шляхів вдосконалення оптимізації учбової діяльності у молодших школярів

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови оптимізації учбової діяльності молодших школярів » Пошуки шляхів вдосконалення оптимізації учбової діяльності у молодших школярів

Сторінка 1

Про оптимізацію процесу навчання дають можливість судити критерії оптимальності.

Критерій оптимальності - це ознака, на основі якої здійснюється порівняння можливих способів розв'язання педагогічних завдань (альтернатив) і вибір найкращого з них.

Критерії оптимальності мають допомогти вчителеві у пошуку обґрунтованого рішення щодо вибору найкращого у даній ситуації поєднання форм організації та методів навчання, структури уроку, системи уроків. До числа найважливіших критеріїв оптимальності процесу навчання в" умовах сучасної школи Ю. Бабанський відносить:

1. Максимально можливі результати формуванні знань, умінь, навичок, тієї чи іншої риси особистості, в підвищенні рівня вихованості.

При оптимальній побудові навчального процесу кожен учень класу засвоює матеріал на рівні своїх максимальних можливостей в даний момент, одночасно рухаючись вперед у своєму розвитку. Ось чому оптимізація навчання передбачає обов'язкове вивчення реальних навчальних можливостей школярів.

З'ясуємо, як змінюються умови вияву оптимізації навчальної діяльності.

По-перше, навчальна діяльність пов'язана з процесом засвоєння знань. Але для того, щоб засвоїти знання, учневі необхідно трудитися. "Учіння для школяра є найскладнішою працею" (К. Ушинський). Вона вимагає великої напруги всіх фізичних, розумових і моральних сил і постійної мобілізації волі й уваги дитини. Як і всяка праця, навчальна діяльність передбачає оволодіння способами діяльності, які забезпечують ефективність процесу засвоєння знань. У процесі засвоєння навчального матеріалу учні оволодівають раціональними способами засвоєння, і тим самим вони готуються до якісно нового, більш високого рівня засвоєння. Це означає, що в інтелектуальному розвитку відбуваються якісні зрушення, тобто психічний розвиток. Від того, як оптимізується навчальна діяльність, залежить формування і розвиток дитини.

Другий аспект. Навчальну діяльність не можна зводити до процесу засвоєння знань. Вона має розглядатися як багаторівнева система, що включає не тільки знання навчальних дисциплін, а й знання про засвоєння знань та про сам процес учіння. Знання мають стати засобом розвитку дитини. Цей аспект полягає у створенні умов для формування навчальної діяльності, які б забезпечували оволодіння способами навчальної роботи, вміннями самостійно будувати свою діяльність, шукати і знаходити раціональні способи і переносити їх в умови, які пов'язані безпосередньо з навчанням.

Третій аспект навчальної діяльності полягає в необхідності оволодіти так званим "новим мисленням". Як відомо, будь-яка людська діяльність за своєю природою є суспільною. Тому навчальну діяльність слід організовувати як сумісну діяльність, як співробітництво. Як і праця, учіння колективне за своєю природою, воно не конгломерат індивідуальних знань, а система соціально організованих взаємодій, ставлень, спілкування. В її структурі центральну роль відіграють різноманітні форми взаємодії вчителя і учнів та учнів одне з одним, без підтримки яких втрачаються цілі і сенс учіння і, відповідно, результати не Досягаються. Нове мислення тут означає свідому орієнтацію не на поляризацію Цілей учителя і учнів, а на їх максимальне об'єднання, створення умов співробітництва.

Учіння школярів та керування з боку вчителя відрізняється складним переплетенням суб'єктивних і об'єктивних факторів, випадкового і закономірного. Сучасною дидактикою логіка навчального процесу визначається як сплав логіки навчального предмета і психології засвоєння учнями навчального матеріалу. При цьому логіка навчального процесу рухливіша і не є простою проекцією логіки навчального предмета чи його програми, не якийсь незмінний стереотип, а. динамічний рухливий характер навчального процесу тільки й спроможний забезпечити свідоме і ґрунтовне засвоєння знань учнями, прискорений розвиток їх пізнавальної активності і самостійності. Як же реалізується логіка навчального процесу, чим характерний цей "сплав логіки навчального предмета і психології засвоєння учнями навчального матеріалу" в школі? Щоб відповісти на це запитання, необхідно, очевидно, не тільки усвідомити специфіку складових цієї "логіки", а й зрозуміти, за яким принципом відбувається їх взаємодія в даному "сплаві".

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Діагностика уваги учнів та способи її посилення
Увага – зосередженість діяльності суб’єкта в певний проміжок часу на якому-небудь реальному або ідеальному об’єкті (предметі, події, образі тощо). Розрізняють мимовільну увагу, яка не пов’язана зі св ...

Аналіз літературних джерел з питання використання рухливих ігор для дітей дошкільного віку
Як звернутись до історії людської світової культури, то видно буде, що усі народні ігри виникли зовсім не тільки заради розваги, а зв’язані були з вимогами життя. Колись для народів, що не знали куль ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com