Пошуки шляхів вдосконалення оптимізації учбової діяльності у молодших школярів

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови оптимізації учбової діяльності молодших школярів » Пошуки шляхів вдосконалення оптимізації учбової діяльності у молодших школярів

Сторінка 1

Про оптимізацію процесу навчання дають можливість судити критерії оптимальності.

Критерій оптимальності - це ознака, на основі якої здійснюється порівняння можливих способів розв'язання педагогічних завдань (альтернатив) і вибір найкращого з них.

Критерії оптимальності мають допомогти вчителеві у пошуку обґрунтованого рішення щодо вибору найкращого у даній ситуації поєднання форм організації та методів навчання, структури уроку, системи уроків. До числа найважливіших критеріїв оптимальності процесу навчання в" умовах сучасної школи Ю. Бабанський відносить:

1. Максимально можливі результати формуванні знань, умінь, навичок, тієї чи іншої риси особистості, в підвищенні рівня вихованості.

При оптимальній побудові навчального процесу кожен учень класу засвоює матеріал на рівні своїх максимальних можливостей в даний момент, одночасно рухаючись вперед у своєму розвитку. Ось чому оптимізація навчання передбачає обов'язкове вивчення реальних навчальних можливостей школярів.

З'ясуємо, як змінюються умови вияву оптимізації навчальної діяльності.

По-перше, навчальна діяльність пов'язана з процесом засвоєння знань. Але для того, щоб засвоїти знання, учневі необхідно трудитися. "Учіння для школяра є найскладнішою працею" (К. Ушинський). Вона вимагає великої напруги всіх фізичних, розумових і моральних сил і постійної мобілізації волі й уваги дитини. Як і всяка праця, навчальна діяльність передбачає оволодіння способами діяльності, які забезпечують ефективність процесу засвоєння знань. У процесі засвоєння навчального матеріалу учні оволодівають раціональними способами засвоєння, і тим самим вони готуються до якісно нового, більш високого рівня засвоєння. Це означає, що в інтелектуальному розвитку відбуваються якісні зрушення, тобто психічний розвиток. Від того, як оптимізується навчальна діяльність, залежить формування і розвиток дитини.

Другий аспект. Навчальну діяльність не можна зводити до процесу засвоєння знань. Вона має розглядатися як багаторівнева система, що включає не тільки знання навчальних дисциплін, а й знання про засвоєння знань та про сам процес учіння. Знання мають стати засобом розвитку дитини. Цей аспект полягає у створенні умов для формування навчальної діяльності, які б забезпечували оволодіння способами навчальної роботи, вміннями самостійно будувати свою діяльність, шукати і знаходити раціональні способи і переносити їх в умови, які пов'язані безпосередньо з навчанням.

Третій аспект навчальної діяльності полягає в необхідності оволодіти так званим "новим мисленням". Як відомо, будь-яка людська діяльність за своєю природою є суспільною. Тому навчальну діяльність слід організовувати як сумісну діяльність, як співробітництво. Як і праця, учіння колективне за своєю природою, воно не конгломерат індивідуальних знань, а система соціально організованих взаємодій, ставлень, спілкування. В її структурі центральну роль відіграють різноманітні форми взаємодії вчителя і учнів та учнів одне з одним, без підтримки яких втрачаються цілі і сенс учіння і, відповідно, результати не Досягаються. Нове мислення тут означає свідому орієнтацію не на поляризацію Цілей учителя і учнів, а на їх максимальне об'єднання, створення умов співробітництва.

Учіння школярів та керування з боку вчителя відрізняється складним переплетенням суб'єктивних і об'єктивних факторів, випадкового і закономірного. Сучасною дидактикою логіка навчального процесу визначається як сплав логіки навчального предмета і психології засвоєння учнями навчального матеріалу. При цьому логіка навчального процесу рухливіша і не є простою проекцією логіки навчального предмета чи його програми, не якийсь незмінний стереотип, а. динамічний рухливий характер навчального процесу тільки й спроможний забезпечити свідоме і ґрунтовне засвоєння знань учнями, прискорений розвиток їх пізнавальної активності і самостійності. Як же реалізується логіка навчального процесу, чим характерний цей "сплав логіки навчального предмета і психології засвоєння учнями навчального матеріалу" в школі? Щоб відповісти на це запитання, необхідно, очевидно, не тільки усвідомити специфіку складових цієї "логіки", а й зрозуміти, за яким принципом відбувається їх взаємодія в даному "сплаві".

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Про деякі особливості методики навчання української мови як другої
Під час розробки методики навчання української мови, як державної у школах усіх національних спільнот, слід насамперед віднести вік учнів, тип школи, а також наявність або відсутність мовного середов ...

Педагогічне спілкування як діалог
Залежно від орієнтації (особистісна чи рольова), взаємозвернення (відкрите чи закрите), активності учасників педагогічне спілкування може розвиватися за двома основними типами: як діалогічне або моно ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com