Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі

Педагогіка і освіта » Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі

Сторінка 15

8 У ході дослідження проаналізовано структури систем вищої освіти України, Росії, Білорусі У системах педагогічної освіти цих країн здійснено глибокі структурні зміни, успішно реалізується принцип ступеневості Виявлено спільне й відмінне в освітніх стандартах, які спрямовані на забезпечення певних державних норм якості і є основою для оцінки освітньо-виховної діяльності педагогічних вищих навчальних закладів У національних системах вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі відбувається перегляд концептуально-методологічних підстав для стандартизації Підходи до оновлення освітніх стандартів є різними, проте всі вони характеризуються акмеологічною спрямованістю, яка передбачає орієнтацію на компетентність фахівців

9 Існування національних особливостей систем педагогічної освіти в Україні, Росії, Білорусі не виключає спільних тенденцій у їх розвитку й удосконаленні Найбільш помітними тенденціями є перехід до універ-ситетської педагогічної освіти як основного шляху підготовки вчителів для всіх типів шкіл; модернізація й удосконалення її змісту та технологій; реалізація багатоступеневих освітніх програм Виявились і спільні проблеми, пов’язані з організацією професійної підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах: різке зростання кількості навчальних предметів і перевантаження навчальних планів; слабкість навчально-матеріальної й технічної бази установ середньої та вищої педагогічної освіти; зниження рівня спеціальної підготовки випускників педагогічних вищих навчальних закладів інтегрованих (подвійних) спеціальностей

10 У дисертаційній роботі досліджено перспективи впровадження міжнародного досвіду застосування акмеологічного підходу у вищій педагогічній освіті України При цьому було зроблено опору на ідеї педагогічної акмеології – наукову дисципліну про саморозвиток суб’єктів педагогічного процесу – викладачів і студентів – засобами освітньої діяльності Із змісту педагогічної акмеології ми виділили її специфічний напрям – акмеологію вищої педагогічної освіти (АВПО), яка вивчає закономірності, умови, фактори й стимули продуктивного функціонування системи педагогічних освітніх закладів; закономірності самореалізації творчих потенціалів основних учасників освітнього процесу Розроблено навчальну програму дисципліни „Вступ до акмеології вищої педагогічної освіти”

11 У ході дослідження на основі робіт українських, російських і білоруських учених розглянуто структуру готовності до продуктивної педагогічної діяльності, яку ми визначаємо як складне динамічне утворення, системну якість особистості й діяльності педагога, що має певну композицію й складається з особистісного, теоретичного й технологічного компонентів Головними ознаками продуктивної педагогічної діяльності є: професійна спрямованість особистості, професійна компетентність, професійна відповідальність Сформульовано критерії оцінки готовності, виділено чинники й рівні її розвитку

12 У процесі розвитку й саморозвитку готовності студентів до продуктивної педагогічної діяльності на основі акмеологічного підходу виділено три етапи: а) цілепокладання; б) цілездійснення в) цілествер-дження Розвиток і саморозвиток готовності до продуктивної педагогічної діяльності в контексті акмеологічного підходу передбачає перехід студента з позиції об’єкта дії в позицію суб’єкта виховання й самовихо-вання й перетворення його в носія всіх основних функцій управління Важливим є узгодження дій учасників освітнього процесу на шляху розвитку готовності студентів до продуктивної педагогічної діяльності

13 У дисертації доведено, що реалізація акмеологічного підходу у вищу педагогічну освіту передбачає діагностику готовності майбутніх учителів до продуктивної педагогічної діяльності На основі аналізу основних акмеологічних методик діагностики системного забезпечення якості підготовки майбутнього вчителя було розроблено авторську систему „ПРОФІ” для визначення рівня продуктивної діяльності педагога, яка містить розроблені критерії оцінки (самооцінки) педагогічної діяльності педагога, варіанти оцінювання за критеріями й шкали рівнів і охоплює два взаємозалежних оцінюваних аспекти – функціональний і результативно-особистісний, що дозволяє різнобічно проаналізувати й змінити професійний рівень педагога

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів аналізованої проблеми Подальшого вивчення потребують питання, пов’язані з визначенням перспектив упровадження акмеологічного підходу в теорію й практику вищої педагогічної освіти України в контексті основних ідей Болонського процесу, проблеми вдосконалення навчальних програм та навчальних посібників, що входять до навчально-методичного комплексу, з урахуванням закономірностей і динаміки формування нових еталонів професійних досягнень Предметом подальших наукових розвідок може стати наукове обґрунтування й створення системних програм акмеологічного супроводу цілісного особистісно-професійного розвитку педагога.

Страницы: 10 11 12 13 14 15 16

Нове про педагогіку:

Мовленнєва готовність дитини з порушенням мовлення до навчання у школі
Діти з порушенням мовлення належать до неоднорідної та численної групи, для якої оволодіння мовленням і рідною мовою – єдиний і основний шлях здобуття освіти та особистісного розвитку. Відхилення від ...

Поняття розвитку систем професійного навчання
О.К. Гастєв, директор Центрального інституту праці, написав ряд капітальних праць, у яких розкриваються основні вихідні положення розпочатої під його керівництвом роботи з наукової організації праці ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com