Фінансово-економічне обґрунтування комплексно-цільової програми та визначення умов її реалізації

Педагогіка і освіта » Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації » Фінансово-економічне обґрунтування комплексно-цільової програми та визначення умов її реалізації

Сторінка 3

Для підвищення якості роботи навчального закладу за означеним напрямом можна використовувати модель комплексної педагогічної підтримки творчої самореалізації школярів у науково-дослідницькій діяльності, яка передбачає:

підготовку учнів до наукового дослідження, починаючи з молодших класів та продовжуючи протягом всього навчання;

проведення такої підготовки шляхом створення проблемних ситуацій, постановки проблемних питань, проблемних задач, з використанням нових досягнень педагогічної й психологічної думки, урізноманітненням методів, прийомів і форм роботи з учнями та вчителями;

організацію співпраці з науковцями вищих навчальних закладів, координацію взаємодії наукових та просвітницьких установ і школи у справі навчання й виховання підростаючого покоління;

покладання основного навантаження щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями на вчителів-предметників, класних керівників, психологів із зростаючою роллю керівника навчального закладу нової формації, який повинен надати цій роботі характеру системності, цілеспрямованості, координації дій всіх структурних підрозділів та ланок;

створення в навчальному закладі організаційно-педагогічних, морально-психологічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та інформаційних умов щодо підвищення якості роботи за визначеним напрямком.

Впровадження теоретичних положень щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями частково апробовано на базі Харківській гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області. Було проведено аналіз якості управлінської діяльності керівника щодо організації наукової роботи з учнями.

З метою вдосконалення організації науково-дослідницької роботи з учнями в закладі освіти було розроблено комплексно-цільову програму, яка отримала позитивну експертну оцінку (0,94), та надано методичні рекомендації і фінансово-економічне обґрунтування щодо її впровадження.

Основним висновком дослідження є підтвердження гіпотези про те, що якість науково-дослідницької діяльності учнів ймовірно підвищиться, якщо впровадити комплексно-цільову програму, яка розроблена на діагностичній основі, отримала позитивну експертну оцінку належне ресурсне забезпечення.

Кваліметрична модель оцінки якості управлінської діяльності щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями.

Фактори

Вага

Критерії

Вага

Показники

Коеф. відпов.

1.Інформаційне забезпечення організації науково-дослідницької роботи з учнями

Ф1=m1(V1K1+V2K2+V3K3)

m1=0,12

1.Наявність зовнішньої та внутрішньої інформації щодо організації науково-дослідної роботи з учнями.

2.Рівень систематизації інформації з питань організації науково-дослідної роботи з учнями.

3.Ступінь володіння адміністрацією закладу інформацією щодо забезпечення аспектів організації науково-дослідної роботи (організаційного, змістовного, діяльнісного, управлінського).

V1=0,3

V2=0,2

V3=0,5

1.Інформаційний банк даних, журнали вхідної й вихідної інформації.

2.Інформаційний банк даних, протоколи педагогічних рад, нарад при директорі, методичних рад, науково-дослідного товариства тощо.

3.Бесіда з керівниками навчального закладу, впорядкованість нормативної бази з питань науково-дослідної роботи з учнями.

К1=0,8

К2=0,75

К3=0,9

2.Системність організації науково-дослідної роботи в закладі освіти

Ф2=m2 (V4K4+V5K5+

V6K6+V7K7+V8K8)

m2=0,15

4.Бачення керівником цілісної системи організації науково-дослідної роботи з учнями.

5.Оптимальність обраної моделі організації науково-дослідної роботи з учнями.

6.Наявність чітко визначених організаційних взаємозв’язків у системі науково-дослідної роботи.

7.Визначення мети і завдань науково-дослідної роботи з учнями.

8.Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення НЗ щодо організації науково-дослідної роботи.

V4=0,3

V5=0,23

V6=0,11

V7=0,2

V8=0,16

4.Бесіди, аналітичні матеріали, довідки, плани науково-дослідної, науково-практичної, науково-експериментальної діяльності.

5.Організаційна модель науково-дослідної роботи з учнями.

6.Форми і методи наукової роботи з учнями.

7.Чіткий розподіл обов’язків щодо керівництва даним напрямом діяльності.

8.Наявність циклограм діяльності.

9.Положення про структурні одиниці в системі науково-дослідної роботи.

10.Плани робіт структурних одиниць.

11.Виокремлення наукової роботи як самостійного напряму діяльності НЗ.

12.Обладнання навчальних кабінетів.

13.Поповнення бібліотечного фонду.

14.Обладнання методичного кабінету.

К4=0,75

К5=0,75

К6=0,5

К7=1

К8=0,75

3.Організація роботи шкільного науково-дослідного товариства учнів

Ф3=m3(V9K9+V10K10+

V11K11+V12K12+

V13K13+V14K14)

m3=0,14

9.Наявність Положення про шкільне науково-дослідне товариство учнів (НДТ).

10.Розробленість мети, завдань, структури роботи НДТ.

11.Наявність різноманітних напрямів секційних занять НДТ, які задовольняють потреби учнів.

12.Спвіпраця з науковцями ВНЗ, керівництво науковими дослідженнями учнів та вчителів.

13.Обмін досвідом та використання кращих наробок в означеному напрямі діяльності.

14.Організація науково-практичної роботи учнів.

V9=0,08

V10=0,16

V11=0,21

V12=0,2

V13=0,12

V14=0,23

15.Положення про НДТ та інші нормативні локальні акти, які регламентують науково-дослідну роботу.

16.План роботи НДТ, наявність структурної схеми організації НДР.

17.Плани робіт наукових секцій НДТ.

18.Договори з ВНЗ, кадрове забезпечення керівництва науково-дослідною роботою.

19.Картотека ППД з питань науково-дослідної діяльності.

20.Навчальні екскурсії школярів.

21.Наукові практики школярів.

К9=1

К10=1

К11=0,75

К12=0,75

К13=0,75

К14=0,5

4.Організація науково-дослідної роботи вчителів

Ф4=m4(V15K15+V16K16+

V17K17)

m4=0,15

15.Творча співпраця з науковцями щодо підвищення науково-теоретичного рівня вчителів.

16.Проведення конкурсів-захистів освітніх науково-дослідних робіт вчителів.

17.Створення творчих груп учителів для участі в науково-дослідній та науково-експериментальній роботі.

V15=0,24

V16=0,29

V17=0,47

22.Наявність системи проблемних семінарів, практикумів, науково-практичних заходів із залученням науковців ВНЗ.

23.План роботи навчального закладу.

24.Плани наукової роботи закладу.

К15=0,75

К16=0,5

К17=0,5

5.Організація науково-методичної роботи з вчителями з питань науково-дослідної діяльності учнів

Ф5=m5(V18K18+V19K19+

V20K20+V21K21)

m5=0,13

18.Цілеспрямованість навчання педпрацівників з питань науково-дослідної діяльності учнів.

19.Вивчення досягнень перспективного педагогічного досвіду з проблеми організації науково-дослідної роботи учнів.

20.Забезпечення освіти й самоосвіти вчителів з проблеми організації власної науково-дослідної та експерим. діяльності.

21.Реалізація творчого потенціалу вчителів, які мають педагогічні звання, в організації науково-дослідної роботи з учнями.

V18=0,23

V19=0,19

V20=0,12

V21=0,46

25.Плани робіт структурних підрозділів.

26.Протоколи педрад, методичних рад, методичних об’єднань і творчих груп вчителів тощо.

27.Теми самоосвітньої діяльності вчителів.

28.Узгодженість тем самоосвіти і теми НЗ

29.Керівництво науковою діяльністю учнів вчителями, які мають педагогічні звання.

К18=0,25

К19=0,75

К20=0,75

К21=0,75

6.Психологічний супровід науково-дослідницької роботи з учнями

Ф6=m6(V22K22+V23K23+

V24K24+V25K25)

m6=0,14

22.Діагностико-корекційна основа організації науково-дослідної роботи з учнями.

23.Вивчення психологічної готовності вчителів та учнів до здійснення науково-дослідницької діяльності.

24.Вивчення психологічного клімату в педагогічному і учнівському колективах.

25.Наявність чіткої системи морального та матеріального стимулювання учасників НВП до науково-дослідницької роботи.

V22=0,26

V23=0,17

V24=0,3

V25=0,27

30.Діагностичні матеріали досліджень учнів, учителів, батьків.

31.Анкетування, спостереження, тестування.

32.Діагностика психологічного клімату колективів.

33.Розробленість та дієвість системи морального та матеріального заохочення.

К22=0,5

К23=0,5

К24=0,75

К25=0,75

7.Результативність науково-дослідницької роботи

Ф7=m7(V26K26+V27K27+

V28K28+V29K29)

m7=0,17

26.Апробація учнями результатів наукових досліджень.

27.Апробація та впровадження вчителями наукових досліджень.

28.Наявність науково та практично обгрунтованої системи організації науково-дослідницької роботи в закладі.

29.Підвищення науково-методичного рівня вчителів та рівня науково-дослідницької діяльності учнів.

V26=0,42

V27=0,15

V28=0,24

V29=0,19

34.Участь учнів у Міжнародних науково-дослідницьких заходах (олімпіади, турніри, конкурси тощо).

35.Участь учнів у Всеукраїнських (олімпіади, турніри, конкурси тощо) науково-дослідницьких заходах.

36.Участь учнів у науково-дослідницьких заходах обласного та міського рівнів (олімпіади, турніри, конкурси тощо).

37.Наукові розробки вчителів, публікації.

38.Інформаційні та діагностичні матеріали.

39.Атестаційні матеріали.

40.Здобуття вчителями наукових ступенів та звань, педагогічних звань.

41.Наявність призових місць учнів та вчителів у науково-дослідницьких заходах.

К26=0,75

К27=0,25

К28=0,5

К29=0,5

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Розвиток природознавчих методичних ідей у братських школах
Після того, як роз'єднана й ослаблена нескінченними усобицями й нападами половців Київська Русь упала під ударами полчищ Батия в 1237—1241 рр., її спадкоємцем стало Галицько-Волинське князівство, в я ...

Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст
Національна доктрина є державним документом, що визначає систему поглядів на стратегію та основні напрями розвитку освіти в Україні у першій чверті XXI ст. (2001). Відповідно до Національної доктрини ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com