Фінансово-економічне обґрунтування комплексно-цільової програми та визначення умов її реалізації

Педагогіка і освіта » Організація науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації » Фінансово-економічне обґрунтування комплексно-цільової програми та визначення умов її реалізації

Сторінка 2

Проте при впровадженні програми необхідними умовами для ефективного управління її реалізацією є наступні:

чітка постановка цілей і завдань; своєчасний збір і обробка інформації про практичне виконання запланованих заходів;

корекція планів, доведення їх до виконавців;

контроль виконання запланованих заходів;

наслідки контролю: усунення відхилень, стимулювання педагогічних працівників, учнів до рефлексії особистої діяльності; аналіз виконаних дій, збір, обробка та наступне використання отриманої в ході аналізу інформації.

Серед головних задач розглянутої проблеми ми вважаємо доцільним відзначити такі:

Розвиток у навчально-виховному процесі гімназії та ВНЗ тієї роботи, що максимально буде сприяти розвитку мислення, не тільки сприйняттю поданої інформації, але й умінню нею скористатися, осмислювати й аналізувати її, тобто формування науково-дослідницьких компетентностей учнів і вчителів;

Потрібна розробка тематики, що могла б бути предметом наукових досліджень у школі й ВНЗ, була б зрозумілою й приваблевою;

Продовження вдосконалення структури тих підрозділів у системі організації науково-дослідницької роботи в гімназії, які організовують підготовку й проведення інтелектуальних конкурсів, захистів, олімпіад;

Налагодження цілеспрямованого навчання вчителів, які організовують наукову працю в школі шляхом проведення семінарів, конференцій, консультацій, самоосвітньої діяльності;

Розробка концепції подальшої роботи з творчо мислячими учнями, залучення їх до подальшої наукової діяльності;

Сприяння залученню до наукової роботи в гімназії працівників науки, ВНЗ, громадських організацій.

Дослідження практики вдосконалення організації науково-дослідницької діяльності старшокласників в Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області дає підстави зробити наступні висновки:

Управлінська діяльність керівника щодо організації науково-дослідницької роботи з учнями знаходиться на достатньому рівні (0,66) і потребує вдосконалення.

У ході діагностики виявлено наступні проблеми:

не прослідковується чіткий розподіл обов’язків щодо організації зазначеної діяльності;

відсутня циклограма діяльності окремих підрозділів відповідно до моделі науково-дослідницької діяльності»

не достатній психологічний супровід науково-дослідницької діяльності старшокласників (несистематична діагностико-корекційна робота з учнями у напрямі вивчення психологічної готовності старшокласників до здійснення такої роботи);

майже не проводиться апробація вчителями наукових досліджень.

3. Вивчення й аналіз рівня готовності вчителів до саморозвитку професійно-педагогічній діяльності засвідчили, що 63% педагогів мають вище за середній, високий і дуже високий рівні. 37% вчителів потребує певних індивідуальних диференційованих підходів, стимулів і заохочень щодо саморозвитку в професійній діяльності.

4. Діагностика рівнів професійно-педагогічної майстерності вчителів засвідчила, що близько 80% педагогів здійснюють свою діяльність на локально-моделюючому та системно-моделюючому рівнях. Це люди креатині, здатні працювати в режимі інновацій та організовувати науково-дослідницьку роботу учнів.

5. Результативність професійно-педагогічної діяльності педколективу засвідчує щорічне число учнів-переможців МАН, обласних і всеукраїнських олімпіад (від 15 до 20 учнів).

6. Для усунення виявлених недоліків було розроблено комплексно-цільову програму, яка отримала позитивну експертну оцінку, належне ресурсне забезпечення. З метою успішної реалізації програмно-цільових заходів було визначено умови їх впровадження.

На підставі вище зазначеного, можна стверджувати, що розвиток сучасної освіти і науки поставили перед загальноосвітнім закладом нову задачу – організувати проведення наукових досліджень учнів, виокремити науково-дослідницьку діяльність в навчальних закладах нової формації як самостійний напрямок діяльності педагогічного колективу, розвивати наукове мислення школярів.

Таким чином, сучасний навчальний заклад нової формації взяв на себе раніше не притаманні йому функції: допомогти учневі не тільки у здобутті базових знань для подальшого навчання, але й у його становленні як майбутнього науковця і дослідника. Наукова робота старшокласників у закладах такого типу стала розглядатися як окремий напрямок навчальної та позанавчальної діяльності.

Науково-дослідницька робота – це розширення поля навчальної та позанавчальної діяльності учнів. Вона є чинником самореалізації особистості, засобом реалізації інтересів та нахилів старшокласників, прищеплення інтересу до наукової думки. Особливого значення організація наукової роботи набуває в навчальних закладах нової формації – гімназіях, ліцеях, спеціалізованих школах, НВК, оскільки саме ці заклади посідають провідне місце у формуванні інтелектуального потенціалу України. Провідний напрямок їх діяльності – пошук, навчання й виховання здібних і обдарованих дітей, здатних діяти самостійно і приймати рішення у динамічних, нестандартних ситуаціях. Все це вимагає глибокого наукового осмислення філософії змісту діяльності навчальних закладів нової формації, специфіки навчально-виховного процесу, постійного підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Лісові системи України
Ліси України зростають у широколистяно-лісовій, лісостеповій, степовій і середземноморсько-лісовій зонах і представлені формаціями: Abieta albae, Acereta campestris, A. pseudoplatanis, A. steveni, Al ...

Фактори ризику, що характеризують здоровий спосіб життя становлення особистості у підлітковому віці
Вивчаючи спосіб життя підлітків і молоді, нами було визначено вісім факторів ризику, які простежуються у молодіжному середовищі і які характеризують спосіб життя чи здоров'я підлітків як ризикований. ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com