Зміст корекційної роботи з виправлення мовленнєвих помилок в учнівських творах і переказах

Педагогіка і освіта » Типи мовленнєвих помилок в учнівських переказах і творах та їх причини » Зміст корекційної роботи з виправлення мовленнєвих помилок в учнівських творах і переказах

Сторінка 2

Під керівництвом вчителя проводиться робота над виправленням лексичних, фразеологічних і стилістичних помилок. Учитель наголошує, що зміст, тип і стиль мовлення, емоційне забарвлення вимагають відповідного добору лексики й інших мовних засобів. На типових прикладах з робіт учнів він показує невідповідність у використанні лексики і фразеології змісту та стилю викладу, застерігаючи школярів від подібних помилок у майбутньому. З учнівських переказів і творів добираються випадки неправильного вживання слова з огляду його значення, подаються приклади речень з правильним слововживанням.

Система роботи над лексичними помилками спрямована на:

уточнення значення слів, що супроводжується добором однокореневих слів, аналізом будови слова, етимологічним аналізом;

умотивування правильності й точності вибору слова, складання синонімічних рядів і показ доцільності авторського вибору;

виявлення архаїзмів, історизмів, неологізмів і з'ясування потреби їх уживання;

розкриття відповідності використання лексики жанровим особливостям твору;

проведення спостережень над метафорами, епітетами, порівняннями тощо й обґрунтування їх уживання ідейно-художніми настановами твору, виявлення індивідуальних авторських особливостей у використанні лексики, з'ясування значення і стилістичної ролі фразеологізмів.

У морфологічній системі текстів проводиться спостереження над стилістичним використанням варіантних форм частин мови і над поширеністю лексико-граматичних категорій і їх форм в різноманітних за стилістикою творах.

Особлива увага приділяється типовим синтаксичним помилкам, які негативно впливають на логіку, зрозумілість і цілісність речення, зокрема:

використання дієприслівникових зворотів, не пов'язаних єдиним виконавцем з дієсловом-присудком:

Прослухавши нову мелодію, вона мені сподобалась

сплутування прямої і непрямої мови

Ліна Костенко писала, що шукайте цензора в собі

вживання означальних речень, відірваних від слова, яке вони пояснюють:

Художник змалював дівчину і голубку, з якою потім познайомився.

Формуванню уміння знаходити і виправляти власні або чужі мовленнєві помилки сприяє наступна система вправ і завдань:

Знаходження й усунення різних помилок (змістових, структурно-композиційних, лексичних, граматичних, стилістичних) у змісті й мовному оформленні деформованих текстів або в окремих реченнях, пояснення причин їх виникнення;

написання навчальних докладних переказів;

взаєморедагування і саморедагування переказів під час повторної роботи над ними;

написання різноманітних творів;

взаєморедагування і саморедагування творів;

взаєморецензування письмових текстів.

Розвиток та вдосконалення мовлення учнів відбувається у процесі активної мовленнєвої діяльності, під час виконання різних вправ, за умови детального вивчення основних правил вживання та правопису різних частин мови. Формування мовленнєво-комунікативних умінь й навичок передбачає уміння контролювати помилки власного писемного мовлення, навчитися бачити та розрізняти їх у своєму та чужому мовленні, спираючись на набуті знання зі стилістики, граматики, культури мовлення.

На сучасному етапі розвитку лінгводидактики проблема розвитку та вдосконалення писемного мовлення учнів є однією з найважливіших умов навчання мови. Мовлення учня середньої школи повинно відповідати нормам літературної мови, її комунікативним якостям, що передбачено змістом і структурою мовної освіти в Україні.

В процесі дослідження було з’ясовано, що питання про класифікацію помилок в мовленні школярів продовжує залишатися однією з больових точок викладання мови в школі. Дотепер залишається відкритою проблема створення базової і функціональної класифікації мовленнєвих помилок. Ця проблема є болючою не лише для вчителів, методистів, фахівців з культури мовлення, вона залишається актуальною для всіх людей, кого турбує проблема культури мовлення. Існуючі класифікації мають низку недоліків: нечітке розмежування основних видів помилок (граматичних, лексичних, синтаксичних), виведення з класифікацій логічних помилок (традиційно вони вважаються немовними), відсутність комунікативно значущих порушень, які істотно погіршують сприйняття і розуміння мови або окремого висловлювання.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Програма експериментального дослідження
Об’єкт дослідження – підлітки, а предмет – прояв адиктивної поведінки серед підлітків. Мета дослідження – виявити ступінь прояву адиктивної поведінки серед підлітків. До завдань дослідження можна від ...

Ефективні методи комунікації викладача та студентів
Відповідно до сучасних уявлень можна виділити кілька комунікативних методик, які можуть використовувати у навчальному процесі: 1. Комунікативні методи, спрямовані на стимулювання когнітивних процесів ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com