Зміст корекційної роботи з виправлення мовленнєвих помилок в учнівських творах і переказах

Педагогіка і освіта » Типи мовленнєвих помилок в учнівських переказах і творах та їх причини » Зміст корекційної роботи з виправлення мовленнєвих помилок в учнівських творах і переказах

Сторінка 1

Збагачення словникового запасу учнів, формування в них мовленнєво-комунікативних і стилістичних умінь й навичок можливе лише за умови систематичної і цілеспрямованої роботи і постійної уваги до цього аспекту навчання.

Мовленнєва діяльність школярів під час засвоєння знань здійснюється у постійному чергуванні процесів створення тексту і його сприймання та розуміння. При сприйманні чужих текстів учні засвоюють систему еталонних мовних засобів та правил їх використання, а в процесі створення власних привчаються користуватися цими засобами у повсякденній мовленнєвій діяльності.

Комунікативно-мовленнєві уміння і навички формуються:

у процесі вивчення основної програми курсу. Цьому сприяють такі види робіт:

зв'язні відповіді на запитання вчителя за матеріалом, що опрацьовується;

зв'язний виклад змісту параграфа підручника, в подальшому – граматичної теми з її узагальненням;

аналіз і складання зв'язних текстів;

під час роботи над художніми творами на уроках літератури:

аналіз ідейно-художнього змісту твору;

усний переказ тексту або окремих частин;

складання характеристики героїв-персонажів тощо;

на спеціальних уроках із розвитку зв'язного мовлення.

Однією з ефективних форм роботи у цьому напрямку є формування в учнів уміння контролювати якість власних письмових текстів. Традиційно робота над формуванням вмінь контролювати і вдосконалювати написане проводиться у двох напрямках:

1. Попередження і виправлення помилок під керівництвом учителя. Ця робота включає:

а) попередження можливих помилок під час вивчення різних тем курсу на основі прогнозування;

б) знаходження і виправлення помилок самими учнями;

в) виправлення і класифікація помилок учителем;

г) організація і проведення спеціальних уроків роботи над помилками, використання словників та ін.

Однак у реальній шкільній практиці робота над попередженням та виправленням помилок, зазвичай, спрямована на усунення орфографічних і пунктуаційних помилок, роботі ж над мовленнєвими помилками приділяється недостатня увага і проводиться вона безсистемно.

2. Самостійна робота учнів з редагування власних письмових робіт. Вона полягає головним чином у перевірці та виправленні чорнового варіанту переказу чи твору: усуненні повторів, заміні слів синонімами, усуненні логічних пропусків та порушень внутрішніх зв'язків у тексті і реченнях та ін. При цьому можливі композиційні зміни.

Перший напрямок роботи реалізується на всіх уроках української мови і літератури. Учитель ознайомлює учнів із можливими чи готовими помилками і пояснює, як їх знайти і виправити. Так, наприклад, під час ознайомлення учнів із змістовими помилками, учитель наголошує, що мовлення має бути виразним, чітким, логічним, образним тощо. Для цього необхідно продумати зміст майбутньої письмової роботи, скласти план, логічно викласти матеріал, не порушуючи композицію твору і його задум. Ілюстративний матеріал (див. Табл.2.1.) допомагає учням правильно виконувати дії, які не будуть порушувати комунікативні якості мовлення і призводити до змістових помилок.

Таблиця 2.1 – Алгоритм роботи над комунікативними якостями мовлення

Комунікативні

якості мовлення

Робота над змістовими помилками

1

Змістовність

1. Продумай тему й основну думку висловлювання.

2. Розкривай тем у повністю, але без зайвих слів.

3. Не пиши того, чого не розумієш.

2

Послідовність

Говори зв’язно, логічно, за написаним або продуманим планом (тезами).

Не перестрибуй з одного на інше.

Дбай про переходи («місточки»), висновки, узагальнення.

3

Багатство

Уникай повторів, банальностей, порожніх фраз, користуйся різноманітними, але ЗРОЗУМІЛИМИ тобі мовними засобами, не повторюй тих самих слів, однакових речень, уникай одноманітності,однакової структури речень.

4

Точність

Добирай найточніші слова, чітко формулюй думку, за потреби звернися до тлумачного, синонімічного словника.

5

Виразність

Виділяй найважливіші слова

Висловлюй своє ставлення до того, про що говориш.

6

Правильність

Дотримуйся мовних норм.

7

Доцільність

Умій оцінити ситуацію спілкування і засоби, які найкраще підходять до неї. Завжди враховуй, хто є твоїм співрозмовником (і в усному і в писемному мовленні) і мету спілкування.

8

Образність

Підбирай слова і речення, які емоційно можуть впливати на слухача.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Соціально-педагогічна занедбаність дітей: сутність, ознаки та прояви
Практичному психологові часто приходиться мати справу з дітьми, які мають значні відхилення від прийнятих у суспільстві правових чи моральних норм. Прохання до психолога «якось вплинути» на того чи і ...

Програмно-методичні основи навчання здоровому способу життя учнів в школі
Потреба у формуванні здорового способу життя (ЗСЖ) і створенні програм навчання ЗСЖ влаштовується закономірностями змін стану здоров'я населення, характеру захворюваності, тривалості життя, що істотн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com