Вивчення новаторського досвіду екологічного виховання молодших школярів на уроках математики

Педагогіка і освіта » Екoлoгічне вихoвaння мoлoдших шкoлярів у прoцесі вивчення мaтемaтики » Вивчення новаторського досвіду екологічного виховання молодших школярів на уроках математики

Сторінка 3

В останні десятиріччя вплив людини на природу набагато збільшився і, що головне, став практично не контрольованим і майже не прогнозованим. Суспільству сьогодні потрібні виховані, розумні та культурні в екологічному відношенні люди. Саме тому так важливо розпочати екологічне виховання з раннього дитячого віку. Свідоме й бережливе ставлення до природи потрібно формувати з дитинства у сім'ї та школі, за умови активного формування екологічної культури та накопичення систематичних знань у цій галузі.

Учитель стурбований тим, що саме в школі учні повинні полюбити рідний край, навчитися основам охорони навколишнього середовища, вміти науково обґрунтувати екологічне використання природних багатств. Учитель здійснює природоохоронну освіту учнів в різних напрямках на уроках, заняттях гуртків, під час проведення екскурсій, у процесі суспільно-корисної праці, науково-дослідницької роботи.

О. Химинець уважає, що для успішного екологічного виховання молодших школярів необхідно використовувати екологічний потенціал кожного навчального предмета. Основну роль при цьому слід відвести природознавству, під час вивчення якого необхідно закласти наукову основу природоохоронної діяльності дітей.

Особливе місце в екологічному вихованні мають зайняти уроки з «Ознайомлення з навколишнім світом», на яких діти ознайомлюються з навколишнім середовищем. Учитель підводить дітей до думки, що людина – невід'ємна складова природи, що вона, впливає на навколишнє середовище. Цей вплив може бути як позитивним, так і негативним. На уроках природознавства вчитель наводить приклади й показує, що в результаті безвідповідального ставлення до природи знищено ліси на значних територіях, суттєво скоротилася чисельність багатьох тварин, птахів і рослин, деякі – навіть повністю зникли.

Оскільки для молодших школярів найдоступнішим є емоційно-естетичне сприйняття природного середовища, то вчитель знаходить способи злиття емоційних почуттів у ставленні до природи з пізнавальними завданнями щодо її вивчення й практичними діями з їх охорони. Під час сезонних екскурсій у природу, учитель акцентує увагу дітей на характерних ознаках кожної пори року, формує почуття прекрасного, любов до рідного краю, навички розумної поведінки в природі, оцінки позитивних і негативних дій людини стосовно навколишнього середовища.

Таким чином, природоохоронну роботу доцільно проводити безперервно на всіх рівнях організації навчально-виховного процесу, з усіх предметів, базуючись на принципах нероздільного зв'язку теорії з практикою, науковості, міжпредметності, індивідуального підходу. Для розвитку природопізнавальних інтересів учнів потрібно використати деякі методичні прийоми: різноманітні за тематикою спостереження, екскурсії, бесіди, конкурси, вікторини, екологічні свята.

Педагогічні умови формування екологічної культури молодших школярів, на сьогоднішній день, не обмежуються формуванням у дітей уявлень про природу та її явища. Зміст екологічного виховання складає система взаємопов'язаних понять, засвоєння кожного з яких потребує спеціальної методичної підготовки вчителя. Уроки природознавства, читання, образотворчого мистецтва, рідної мови, математики, покликані виховувати в школярів екологічну культуру та формувати навички природоохоронної діяльності.

Особлива увага приділяється вихованню в учнів відповідальності за збереження навколишнього середовища, як важливого фактора існування людини.

Перед сучасною початковою школою гостро стоїть питання про таку організацію навчально-виховного процесу, який був би більш особистісно-орієнтованим на екологічну підготовку школярів, цілісний і гармонійний розвиток та особисте зростання.

Шкільна практика свідчить, що вчитель не завжди використовує можливості навчальних занять для екологічного виховання, формування екологічної культури учнів, їхньої самостійності, ініціативи в природоохоронній діяльності.

Результати наших досліджень показали, що екологічне виховання у процесі навчальної діяльності в початковій школі проводиться епізодично, без детально розробленої методики. Проте слід враховувати, що успішність процесу екологічного виховання засобами навчальної діяльності визначається сукупністю взаємопов'язаних педагогічних умов, що забезпечують ефективне використання екологічно спрямованого матеріалу в початкових класах.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Трактування "нестандартних форм організації навчання" в науковій літературі. Класифікація нестандартних форм навчання
Підвищення якості знань школярів і стимулювання їхнього інтересу до навчання – важливі задачі удосконалювання процесу навчання, а в зв'язку зі стандартизацією освіти вони набувають особливої актуальн ...

Система вправ із фразеологізмами як дієвий засіб розвитку пізнавального інтересу до вивчення рідної мови
Сьогодні, коли практичне оволодіння мовними засобами визнається найголовнішим завданням шкільного курсу мови, до системи вправ ставляться значно вищі вимоги, їх роль вже не зводиться до закріплення м ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com