Результати експериментального дослідження системи логопедичної роботи з дітьми із комплексними порушеннями в умовах реабілітаційного центру

Педагогіка і освіта » Логопедична робота з дітьми з комплексними порушеннями в умовах центру соціальної реабілітації » Результати експериментального дослідження системи логопедичної роботи з дітьми із комплексними порушеннями в умовах реабілітаційного центру

Сторінка 5

У результаті логопедичної роботи діти повинні навчитися:

– співвідносити предмети з їх якісними ознаками і функціональним призначенням;

взнавати по словесному опису знайомі предмети;

порівнювати знайомі предмети по окремих, найбільш ознакам, що яскраво виділяються;

розуміти прості граматичні категорії: єдиного і множинного числа іменників, наказового і дійсного способів дієслів, називного, родового, давального і знахідного відмінків, деяких простих прикладів;

фонетично правильно оформлювати приголосні звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), явні звуки першого ряду ([а], [о], [у], [ы], [и]);

відтворювати відбито і самостійно ритміко-інтонаційную структуру двух- і трискладових слів з підлягаючих зберіганню і засвоєних звуків;

правильно вживати в самостійному мовленні окремі відмінкові закінчення слів, використовуваних в рамках прийменникових конструкцій;

спілкуватися, використовуючи в самостійному мовленні словосполучення і прості непоширені пропозиції («Мій ведмедик», «Можна (не можна) брати», «Півнику, співай», «Бровко, принеси капці» та ін.).

в процесі корекційно-розвиваючого навчання у дітей розширюється розуміння зверненого мовлення, розвивається мовленнєва активність.

Програма системи логопедичної роботи за корекційним напрямом при ІІІ рівні розвитку мовлення з дітьми із комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру

Період

Основний зміст роботи

I вересень, жовтень, листопад, грудень

Розвиток лексико-граматичних засобів мовлення

Навчати дітей вслухатися в звернене мовлення. Навчати виділяти назви предметів, дій, ознак, розуміти узагальнююче значення слів. Навчати дітей перетворювати дієслова наказового способу 2-ї особи однини в дієслова дійсного способу 3-ї особи єдиного і множинного числа теперішнього часу (спи — спить, сплять, спали, спала). Розширювати можливості користування діалогічною формою мовлення. Навчати дітей використовувати в самостійному мовленні присвійні займенники «мій — моя», «моє» у поєднанні з іменниками чоловічого і жіночого роду, деяких форм словозміни шляхом практичного опанування іменниками однини і множини, дієслів однини та множини теперішнього і минулого часу, іменників в знахідному, давальному і орудному відмінках. Навчати дітей деяким засобам словотворення: з використанням іменників із зменшувально-пестливими суфіксами і дієслів з різними приставками (на-, по-, ви-).

Розвиток самостійного розгорнутого фразового мовлення

Закріплювати у дітей навички складання простих речень по питаннях, демонстрації дій, по картинці, по моделях: • іменник + дієслово + пряме доповнення: «Кіт (півень, собака, порося, теля, вівця) п'є воду (юшку, молоко)»; • іменник. + погоджене дієслово + 2 залежних від дієслова іменників в непрямих відмінках: «Для кого корова дає молоко? Андрійку, телятку», «Чим мама ріже хліб? Мама ріже хліб ножем». Формувати навички складання короткої розповіді.

Формування вимовної сторони мовлення

Уточнювати у дітей вимову підлягаючих зберіганню звуків: [а], [у], [о], [е], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [у’], [б], [б’]. Формувати відсутні звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [і], [и], [с], [с’], [з], [з’], [р] і закріплювати їх на рівні складів, слів, речень.

Підготовка до опанування елементарними навичками письма і читання

Навчати дітей розрізняти на слух голосні і приголосні звуки. Навчати дітей виділяти перший голосний і приголосний звук в словах (Індик, ірис, ікра, омлет та ін.), аналізувати звукові поєднання, наприклад: ау, уа. Лексичні теми: «Село. Город. Городина», «Овочі», «Фрукти. Ягоди», «Їжа. Продукти», «Свійські тварини», «Свійські птахи».

II Грудень, січень, лютий, березень

Формування лексико-граматичних засобів мовлення

Уточнювати уявлення дітей про основні кольори і їх відтінки, знання відповідних позначень. Навчити дітей утворювати відносні прикметники із значенням співвіднесеної до продуктів харчування («лимонний», «яблучний»), рослин («дубовий», «березовий»), різних продуктових якостей («цукровий», «гречаний», «хлібний», «столовий» та ін.). Навчати розрізняти і виділяти в словосполученнях назви ознак за призначенням і питанням «Який? Яка? Яке?»; звертати увагу на співвідношення закінчення питальних слів і прикметників. Закріплювати навички узгодження прикметників з іменниками в роді, числі. Тренуватися у складанні спочатку двох, а потім трьох форм одних і тих же дієслів («лежи» — «лежить» — «лежу»). Навчати змінювати форму дієслів 3-ї особи однини на форму 1-ї особи множини/ однини: «йде» — «йду» — «йдеш» — «йдемо». Навчити використовувати сполучники «під, в, з», що позначають просторове розташування предметів, в поєднаннях з відповідними відмінковими формами іменників.

Розвиток самостійного розгорнутого фразового мовлення

Удосконалювати навички ведення підготовленого діалогу (прохання, бесіда, елементи драматизації). Розширювати навички побудови різних типів речень. Навчити дітей поширювати речення, введенням в нього однорідних членів речення. Навчати складати найбільш доступні конструкції складносурядних і складнопідрядних речень. Навчати складати короткі розповіді за малюнком, серії картинок, розповіді-описи, перекази. Лексичні теми: «Ліс. Дерева. Кущі. Ягоди. Квіти», «Пори року. Домашні, дикі тварини. Комахи та плазуни. Птахи» (повторення), «Одяг. Прикраси. Кольори. Взуття.», «Посуд. Оселя. Будинок. Меблі. Крамниці. Транспорт».

Формування вимовного боку мовлення

Закріплювати навички правильної вимови звуків, уточнених або виправлених на індивідуальних заняттях першого періоду. Формувати відсутні і коригувати спотворені звуки, автоматизувати їх на рівні складів, слів, пропозицій. Закріплювати навики практичного вживання різних складових структур і слів доступного звуко-складового складу. Формувати фонемне сприйняття на основі чіткого розрізнення звуків по ознаках: глухість — дзвінкість; твердість — м'якість. Коригувати наступні звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’].

Підготовка до опанування елементарними навиками письма і читання

Навчити виділяти звук з ряду звуків, склад із заданим звуком з ряду інших складів. визначати наявність звуку в слові, наголошеного голосного на початку і у кінці слова. Виділяти голосний і приголосний звук в прямому і зворотному складах і односкладових словах.

III Квітень, травень, червень

Формування лексико-граматичних засобів мовлення

Закріплювати навики вживання повсякденних дієслів з новим лексичним значенням, утвореним за допомогою приставок, що передають різні відтінки дій («виїхав» — «під'їхав» — «в'їхав» — «з'їхав» і т. п.). Закріплювати навички утворення прикметників з використанням продуктивних суфіксів (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). Навчити утворювати найбільш вживані присвійні прикметники («вовчий», «лисичий»); прикметники, з використанням зменшувально-пестливих суфіксів: -еньк- , есеньк-, вживати найбільш доступні антонімічні стосунки між словами («добрий» — «злий», «високий» — «низький» і т. п.). Уточнювати значення узагальнювальних слів.

Розвиток самостійного розгорнутого фразового мовлення

Формувати навички узгодження прикметників з іменниками в роді, числі, відмінку: • з основою на твердий приголосний («новий», «нова», «нове», «нове» тощо); • з основою на м'який приголосний («зимовий», «зимова», «зимову» і т. п.). Учить складати різні типи речень: • прості поширені з 5—7 слів з попереднім відбором елементів структури речень (окремих словосполучень); • речення з протиставним сполучником «а» в полегшеному варіанті («спочатку треба намалювати будинок, а потім його розфарбувати»), з протиставним сплучником «або»; • навчити перетворювати речення за рахунок зміни головного члена речення, часу дії до моменту мови, застави («зустрів брата» — «зустрівся з братом»; «брат умиває обличчя» — «брат умивається» і т. п.); зміни вигляду дієслова («хлопчик писав листа» — «хлопчик написав лист»; «мама варила суп» — «мама зварила суп»). Закреплювати навики складання розповідей по картині і серії картинок з елементами ускладнення (доповнення епізодів, зміну початку, кінця розповіді і т. п.). Вчити складати розповіді по темі з використанням раніше відпрацьованих синтаксичних конструкцій. Лексичні теми: «Ліс. Дерева. Кущі. Ягоди. Квіти», «Пори року. Домашні, дикі тварини. Комахи та плазуни. Птахи» (повторення), «Одяг. Прикраси. Кольори. Взуття.», «Посуд. Оселя. Будинок. Меблі. Крамниці. Транспорт».

Формування вимовної сторони мови

Вчити використовувати в самостійному мовленні звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [и] — [і] в твердому і м'якому звучанні в прямих і зворотних складах, словах і пропозиціях. Вчити диференціювати звуки за участюі голосу ([с] — [з]), по твердості-м'якості ([л] — [л’], [т] — [т’]), за місцем утворення ([с] — [ш]).

Підготовка до опанування елементарними навиками письма і читання

Навчати навикам звукового аналізу і синтезу, перетворенню прямих і зворотних складів (ас-са), односкладових слів («лак — лице»).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Поняття інформатизації
Інформатизація - це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення ін ...

Виховні можливості козацької педагогіки як невід’ємної частини народної педагогіки
Творчий підхід до історико-педагогічної спадщини нашого народу дає підстави стверджувати, що важливе місце в ній належить могутньому освітньо-виховному потенціалові, який зародився і розвивався за ча ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com