Результати експериментального дослідження системи логопедичної роботи з дітьми із комплексними порушеннями в умовах реабілітаційного центру

Педагогіка і освіта » Логопедична робота з дітьми з комплексними порушеннями в умовах центру соціальної реабілітації » Результати експериментального дослідження системи логопедичної роботи з дітьми із комплексними порушеннями в умовах реабілітаційного центру

Сторінка 3

Е –– експериментальна група К –– контрольна група

Підсумкове обстеження проводилося за тими ж методиками, які використовувались діагностуючи дітей на етапі констатувального експерименту першого порядку. У відповідності до результатів виконаних завдань ми визначили рівні мовленнєвого розвитку дітей в експериментальних і контрольних групах. Проведені обчислення одержаних даних дозволили зробити висновок, що порушення мовлення набуло інших проявів, завдяки чому зріс середній рівень (+20) мовлення в експериментальній групі, що зумовлено, перш за все, запровадженням системи логопедичної роботи та індивідуальних програм. Відтак, запровадження системи логопедичної роботи з дітьми з комплексними порушеннями є ефективним. Це підтверджує припущення, що запровадження системи логопедичної роботи підвищать ефективність корекційно-розвивального впливу на дітей із комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру.

Отже, результати логопедичної роботи дають підстави стверджувати, що розроблені індивідуальні програми логопедичної роботи, а також заняття з використанням лексичних тем для формування мовлення у дітей з комплексними порушеннями є доцільними.

У третьму розділі висвітлені мета й завдання констатувального експерименту та результати зрізу стану розвитку мовлення у дітей з комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру. На етапі формувального експерименту були розроблені індивідуальні програма логопедичної роботи для кожної дитини згідно визначених напрямів, що реалізувалися стосовно дітей системою індивідуальних логопедичних занять в експериментальній групі в процесі проведеного експерименту.

Результати проведеної експериментальної логопедичної роботи по формуванню мовлення у дітей з комплексними порушеннями були з’ясовані після закінчення формувального експерименту та проведення контрольного зрізу й мали зміни за рівнями розвитку мовлення. Середнього рівня мовленнєвого розвитку досягла 1 дитина й відповідно якісний показник мовленнєвого розвитку в експериментальній групі зріс на 20%, що підтверджує припущення щодо ефективності запровадженої системи логопедичної роботи.

На основі викладеного вище можна зробити такі висновки:

1. Здійснений аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних джерел з метою уточнення терміну «діти з комплексними порушеннями», а також проблеми становлення відношення суспільства до осіб з комплексними порушеннями й визначення моделі допомоги на основі розгляду різноманітних поглядів щодо питання навчання і виховання таких дітей. З’ясували, що ставлення до дітей з комплексними порушеннями у різні історичні часи відрізнялися та були дискурсивними.

2. Визначили специфіку організації педагогічної роботи з дітьми із комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру. Характеристика специфіки та структурних компонентів педагогічного процесу з дітьми з комплексними порушеннями розкрила окрім загально педагогічних закономіностей, ще й більш значущі, зокрема освітньо-реабілітаційний та корекційно-розвиваючий напрями роботи з дітьми, що мають комплексні порушення, який полягає у надані комплексної індивідуалізованої педагочної допомоги, головною складовою якої виступає логопедична.

3. Розробили й упровадили систему логопедичної роботи з дітьми із комплексними порушеннями та експериментально перевірилии її ефективність у процесі педагогічної реабілітації в умовах соціально-реабілітаційного центру. Проведена робота дозволила визначити провідні напрями впливу на дітей з комплексними порушеннями, а саме: абілітаційного, реабілітаційного та корекційного процесу, зміст яких полягав у формуванні мовлення дітей з комплексними порушеннями, що спонукало до розробки власної системи логопедичної роботи.

4. Виправлення вад мовлення у дітей з комплексними порушеннями має проводитися на основі Індивідуальної програми логопедичної роботи з врахуванням диференційованого характеру мовленнєвого порушення та базуватись на принципах індивідуального навчання.

5. Індивідуальна програма логопедичної роботи реалізувалася в умовах соціально-реабілітаційного центру стосовно дітей системою логопедичних занять. Основними завданнями цих занять є розвиток розуміння зверненого мовлення; формування наслідувальної діяльності.

6. По закінченню формувального експерименту було проведене логопедичне обстеження дітей експериментальної та контрольної груп й визначені рівні мовлення, що засвідчило підвищення рівня розвитку мовлення у дітей експериментальної групи порівняно з контрольною групою.

Логопедична картка

П. І. Б.

Первинне

обстеження

Динаміка

Дата обстеження

Вік дитини

Контакт:

- У контакт не вступає

- Контакт формальний (зовнішній)

- Контакт вибірковий

- Легко і швидко налагоджує контакт

Емоційно-вольова сфера:

- активний, бадьорий

- пасивний, інертний

- неадекватна поведінка

- розпещеність

- конфліктність

- коливання настрою

Стан слуху:

-зниження слуху,

-N

Стан зору:

-косоокість,

-атрофія зорового нерва,

-короткозорість,

-нистагм,

-N

Увага:

- Низька концентрація і нестійкість уваги (погано зосереджується, насилу утримує увагу на об'єкті)

- Недостатньо стійка, поверхнева, виснажується

- Погане переключення уваги

- Досить стійке

Моторика кистей і пальців рук:

-Провідна рука: права/ліва

-Рівень розвитку функції кистей і пальців рук:

- Відсутнє хапання

- Маніпулювати не може, але є хапання

- Моторика обмежена

- Недостатня дрібна моторика

- Гіперкінези пальців рук

- Порушення координації рухів. Тремор

Загальні уявлення:

- Низький рівень

- Дещо понижений

- Відповідає віку

Працездатність:

- Знижена

-Достатня

Домовленнєвий розвиток:

-Протікав з вираженою затримкою

- Протікав із затримкою

- Нормальне (за віком)

-Час появи і особливості голосових і мовних реакцій:

- Крик

-Гуління

-Лепет

-Перші слова

-Прості фрази

Розуміння зверненого мовлення:

- Не розуміє зверненого мовлення

- Розуміння звереного мовлення: обмежене (ситуативне). Виконує прості мовленнєві інструкції

- Розуміння звереного мовлення на побутовому рівні.

Виконує складні мовленнєві інструкції

- У повному об’ємі

Пасивний словник:

- Назва предметів (реальних і на картинках)

- Розуміння смислового значення слова, дії

- Розуміння простого сюжету

- Розуміння лексико-граматичних конструкцій

Характеристика власного мовлення

(експресивне мовлення)

1-й рівень мовленнєвого розвитку:

- Повна відсутність звукових і словесних засобів спілкування

- Вимовляє декілька лепетних і загальновживаних слів і звуконаслідувань

-Вимовляє окремі звуки, звукокомплекси

- Використовує невербальні засоби спілкування (виразну міміку, жести, інтонацію).

2-й рівень мовленнєвого розвитку:

- Користується простою фразою

- Аграмматична, нерозгорнена (спрощена), структурно порушена фраза.

-Активний словник складається з іменників, рідше зустрічаються дієслова і прикметники.

-Прийменники вживаються рідко.

-Складова структура слів порушена.

3-й рівень мовленнєвого розвитку:

-Користується розгорнутою фразою.

-Недостатня сформованість лексико-граматичної будови мовлення (помилки у відмінкових закінченнях, змішення тимчасових і видових форм дієслів, помилки в узгодженні).

-Складова структура слів не порушена.

- Синтаксичні конструкції фраз бідні.

-Фонетико-фонематичні порушення.

4-й рівень мовленнєвого розвитку:

- Лексико-граматична і фонетико-фонематична несформованість мовлення

-N: Користується розгорнутою фразою.

-Зв'язне мовлення сформоване

Особливості мовлення:

- Проявляє схильність до ехолалії

- Наявність мовленнєвних штампів (мовлення порожнє, без вмісту, часто не співвідноситься з виконуваними діями, не відображає дійсних інтелектуальних здібностей дитини)

Лексико-граматична будова мовлення:

СЛОВНИКОВИЙ ЗАПАС:

- різко обмежений

- бідний

- в межах побуту

- достатній

Граматична будова:

- Не сформована

- Сформована недостатньо

- Сформована (N)

Зв'язне мовлення:

- Опис сюжетної картинки

- Простий сюжет

- Складний сюжет

- Складання розповіді по серії сюжетних картинок

- Переказ тексту

- Творча розповідь

Складова структура слів:

-Не порушена (N)

- Порушення складової структури слів:

- парафазії (заміни звуків, складів)

- елізії (пропуски звуків, складів)

- ітерації (повторення звуків, складів)

- контамінації (частина одного слова з'єднується з частиною іншого)

- персеверації (відстрочене повторення)

- перестановки звуків, складів

- антиципації

Вимова звуків мовлення

А

О

В

И

І

Е

К

К`

Г

Г`

Х

Х`

Й

М

М`

П

П`

Б

Б`

Ф

Ф`

У

У`

Т

Т`

Д

Д`

Н

Н`

З

З`

C

C`

Ц

Ш

Ж

Ч

Щ

Р

Р`

Л

Л`

Антропофонічні (фонетичні) дефекти звуковимови

-спотворення

- Однаковість голосних

- Недоліки вимови свистячих

- Недоліки вимови шиплячих

- Недоліки вимови сонорних

- Недоліки вимови губних

- Недоліки вимови губно-губних

- Недоліки вимови губно-зубних

- Недоліки вимови середньопіднебінних

- Недоліки вимови задньоязикових

- Недоліки вимови твердих приголосних

- Недоліки вимови дзвінких приголосних

- Ізольовано вимовляє всі звуки правильно, але при збільшенні мовленнєвого навантаження – загальна змазанность мовлення

- Складова будова слів: сформована достатньо,

(N)

Фонематичне сприймання

(розрізнення звуків, складів, слів, звукових рядів, звуковий аналіз і синтез):

- Порушений

- Підлягаючий зберіганню

Міра розбірливості мовлення:

- Мовлення невиразне, змазане, малозрозуміле для оточуючих

- Розбірливість мовлення дещо понижена, мовлення нечітке

- Розбірливість мовлення не порушена (N)

Дихання:

- Вільне

- Утруднене

- Поверхневе

- Нерівне, неритмічне

- Диференціація носового і ротового видиху

- Ротовий видих укорочений, вдих неглибокий

ГОЛОС:

- Сильний, дзвінкий (N)

- Недостатня сила голосу

- Тихий, слабкий

- Виснажується

- Порушення тембру голосу:

- Глухий

- Здавлений

- Хрипкий

- Назалізованний

- Напружений

- Тремтячий

- Просодична (мелодико-інтонаційна) сторона мовлення: (N)

- Порушення інтонаційного оформлення мовлення

- Відсутність голосових модуляцій (голос немодульований)

- Слабка вираженість голосових модуляцій

Синхронність дихання, голосоутворення і артикуляції:

- Порушене

- Збережене

Просодична організація звукового потоку:

Мелодико-інтонаційна сторона мовлення: N

- Порушення інтонаційного оформлення мовлення

- Відсутність голосових модуляцій (голос немодульований)

- Слабка вираженість голосових модуляцій (голос монотонний, мало модульований)

Темп мовлення:

- Нормальний

- Тахілалія

- Брадилалія

- Запинки

- Заїкання

Ритм мовлення:

- Нормальний

- Розтягнутий

- Скандований

- Залежить від прояву гіперкінезів

Будова і рухливість органів артикуляції

Неврологічний синдром порушення моторики артикуляції:

- Спастичний парез

- Тонічні порушення управління типу ригідності

- Гіперкінези

- Атаксія

- Апраксія

Лицева мускулатура:

- Гіпомімія

Тонус лицьової мускулатури : N

- Порушення м'язового тонусу обличчя:

- Спастичність

- Гіпотонія

- Дистонія

- Згладжена носогубних складок

- Оральні синкінезії

- Асиметрія обличчя

- Гіперкінези обличчя

ГУБИ:

Товсті / Тонкі;

Наявність міжгір'я

Тонус губної мускулатури: N

Порушення м'язового тонусу губ:

- Спастичність

- Гіпотонія

- Дистонія

Рухливість: - губи малорухливі

- губи рухливі

ЗУБИ:

великі

дрібні?

рідкі,

часті,

порушення зубного ряду,

наявність зайвих зубів,

N

Прикус :

передній відкритий,

бічний відкритий,

прогнатія,

прогенія,

правильний прикус

Тверде піднебіння:

-готичне,

-низьке,

-сплощення,

-наявність міжгір'я,

-N

М'яке піднебіння:

- довге/короткое

- рухливе/ малорухливе

- відхилення

Рух нижньої щелепи:

-відкривання/закривання рота

- уміння тримати рот закритим

ЯЗИК:

товстий,

маленький,

вузький,

роздвоєний

невираженість кінчика,

укорочення під'язикової зв'язки

Тонус язичної мускулатури : N

Порушення м'язового тонусу язика:

- Спастичність

- Гіпотонія

- Дистонія

- Гіперкінези язика

- Тремор язика

- Девіація (відхилення) язика убік

Об'єм рухів артикуляцій язика:

- Обмежений

- Неповний

- Зниження амплітуди рухів артикуляції

- У повному об’ємі

- Уміння утримати позу артикуляції

- Здібність до переключення

- Довільне висовування язика

- Підйом язика вгору

- Бічні відведення (вправо/вліво)

- Поклацування

- Облизування губ (кругові рухи язика)

Глотковий і піднебінний рефлекси:

- підвищений/понижений

Наявність патологічних рефлексів орального автоматизму

Вегетативні розлади:

- Гіперсалівація: - постійна

- що підсилює за певних умов

Жування: -N

- відсутність жування твердої їжі

- труднощі жування

Ковтання: - не порушено

- поперхуєтся, захлинається при ковтанні

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Завдання по взаємоаналізу дій учнів
Інший діючий засіб виховання пізнавальної активності — завдання по взаємоаналізу дій учнів. Найбільше реанальный спосіб організації навчальної діяльності учнів у даному випадку — змінний: одна зміна ...

Самостійна робота студента: сутність, види, вимоги. Роль викладача у організації самостійної роботи студента
Навчальний процес у вищій школі відповідно до Болонського процесу, що поступово впроваджується у вищу освіту України, має бути спрямований на підготовку освіченого фахівця, який уміє ініціативно, тво ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com