Результати експериментального дослідження системи логопедичної роботи з дітьми із комплексними порушеннями в умовах реабілітаційного центру

Педагогіка і освіта » Логопедична робота з дітьми з комплексними порушеннями в умовах центру соціальної реабілітації » Результати експериментального дослідження системи логопедичної роботи з дітьми із комплексними порушеннями в умовах реабілітаційного центру

Сторінка 3

Е –– експериментальна група К –– контрольна група

Підсумкове обстеження проводилося за тими ж методиками, які використовувались діагностуючи дітей на етапі констатувального експерименту першого порядку. У відповідності до результатів виконаних завдань ми визначили рівні мовленнєвого розвитку дітей в експериментальних і контрольних групах. Проведені обчислення одержаних даних дозволили зробити висновок, що порушення мовлення набуло інших проявів, завдяки чому зріс середній рівень (+20) мовлення в експериментальній групі, що зумовлено, перш за все, запровадженням системи логопедичної роботи та індивідуальних програм. Відтак, запровадження системи логопедичної роботи з дітьми з комплексними порушеннями є ефективним. Це підтверджує припущення, що запровадження системи логопедичної роботи підвищать ефективність корекційно-розвивального впливу на дітей із комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру.

Отже, результати логопедичної роботи дають підстави стверджувати, що розроблені індивідуальні програми логопедичної роботи, а також заняття з використанням лексичних тем для формування мовлення у дітей з комплексними порушеннями є доцільними.

У третьму розділі висвітлені мета й завдання констатувального експерименту та результати зрізу стану розвитку мовлення у дітей з комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру. На етапі формувального експерименту були розроблені індивідуальні програма логопедичної роботи для кожної дитини згідно визначених напрямів, що реалізувалися стосовно дітей системою індивідуальних логопедичних занять в експериментальній групі в процесі проведеного експерименту.

Результати проведеної експериментальної логопедичної роботи по формуванню мовлення у дітей з комплексними порушеннями були з’ясовані після закінчення формувального експерименту та проведення контрольного зрізу й мали зміни за рівнями розвитку мовлення. Середнього рівня мовленнєвого розвитку досягла 1 дитина й відповідно якісний показник мовленнєвого розвитку в експериментальній групі зріс на 20%, що підтверджує припущення щодо ефективності запровадженої системи логопедичної роботи.

На основі викладеного вище можна зробити такі висновки:

1. Здійснений аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних джерел з метою уточнення терміну «діти з комплексними порушеннями», а також проблеми становлення відношення суспільства до осіб з комплексними порушеннями й визначення моделі допомоги на основі розгляду різноманітних поглядів щодо питання навчання і виховання таких дітей. З’ясували, що ставлення до дітей з комплексними порушеннями у різні історичні часи відрізнялися та були дискурсивними.

2. Визначили специфіку організації педагогічної роботи з дітьми із комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру. Характеристика специфіки та структурних компонентів педагогічного процесу з дітьми з комплексними порушеннями розкрила окрім загально педагогічних закономіностей, ще й більш значущі, зокрема освітньо-реабілітаційний та корекційно-розвиваючий напрями роботи з дітьми, що мають комплексні порушення, який полягає у надані комплексної індивідуалізованої педагочної допомоги, головною складовою якої виступає логопедична.

3. Розробили й упровадили систему логопедичної роботи з дітьми із комплексними порушеннями та експериментально перевірилии її ефективність у процесі педагогічної реабілітації в умовах соціально-реабілітаційного центру. Проведена робота дозволила визначити провідні напрями впливу на дітей з комплексними порушеннями, а саме: абілітаційного, реабілітаційного та корекційного процесу, зміст яких полягав у формуванні мовлення дітей з комплексними порушеннями, що спонукало до розробки власної системи логопедичної роботи.

4. Виправлення вад мовлення у дітей з комплексними порушеннями має проводитися на основі Індивідуальної програми логопедичної роботи з врахуванням диференційованого характеру мовленнєвого порушення та базуватись на принципах індивідуального навчання.

5. Індивідуальна програма логопедичної роботи реалізувалася в умовах соціально-реабілітаційного центру стосовно дітей системою логопедичних занять. Основними завданнями цих занять є розвиток розуміння зверненого мовлення; формування наслідувальної діяльності.

6. По закінченню формувального експерименту було проведене логопедичне обстеження дітей експериментальної та контрольної груп й визначені рівні мовлення, що засвідчило підвищення рівня розвитку мовлення у дітей експериментальної групи порівняно з контрольною групою.

Логопедична картка

П. І. Б.

Первинне

обстеження

Динаміка

Дата обстеження

Вік дитини

Контакт:

- У контакт не вступає

- Контакт формальний (зовнішній)

- Контакт вибірковий

- Легко і швидко налагоджує контакт

Емоційно-вольова сфера:

- активний, бадьорий

- пасивний, інертний

- неадекватна поведінка

- розпещеність

- конфліктність

- коливання настрою

Стан слуху:

-зниження слуху,

-N

Стан зору:

-косоокість,

-атрофія зорового нерва,

-короткозорість,

-нистагм,

-N

Увага:

- Низька концентрація і нестійкість уваги (погано зосереджується, насилу утримує увагу на об'єкті)

- Недостатньо стійка, поверхнева, виснажується

- Погане переключення уваги

- Досить стійке

Моторика кистей і пальців рук:

-Провідна рука: права/ліва

-Рівень розвитку функції кистей і пальців рук:

- Відсутнє хапання

- Маніпулювати не може, але є хапання

- Моторика обмежена

- Недостатня дрібна моторика

- Гіперкінези пальців рук

- Порушення координації рухів. Тремор

Загальні уявлення:

- Низький рівень

- Дещо понижений

- Відповідає віку

Працездатність:

- Знижена

-Достатня

Домовленнєвий розвиток:

-Протікав з вираженою затримкою

- Протікав із затримкою

- Нормальне (за віком)

-Час появи і особливості голосових і мовних реакцій:

- Крик

-Гуління

-Лепет

-Перші слова

-Прості фрази

Розуміння зверненого мовлення:

- Не розуміє зверненого мовлення

- Розуміння звереного мовлення: обмежене (ситуативне). Виконує прості мовленнєві інструкції

- Розуміння звереного мовлення на побутовому рівні.

Виконує складні мовленнєві інструкції

- У повному об’ємі

Пасивний словник:

- Назва предметів (реальних і на картинках)

- Розуміння смислового значення слова, дії

- Розуміння простого сюжету

- Розуміння лексико-граматичних конструкцій

Характеристика власного мовлення

(експресивне мовлення)

1-й рівень мовленнєвого розвитку:

- Повна відсутність звукових і словесних засобів спілкування

- Вимовляє декілька лепетних і загальновживаних слів і звуконаслідувань

-Вимовляє окремі звуки, звукокомплекси

- Використовує невербальні засоби спілкування (виразну міміку, жести, інтонацію).

2-й рівень мовленнєвого розвитку:

- Користується простою фразою

- Аграмматична, нерозгорнена (спрощена), структурно порушена фраза.

-Активний словник складається з іменників, рідше зустрічаються дієслова і прикметники.

-Прийменники вживаються рідко.

-Складова структура слів порушена.

3-й рівень мовленнєвого розвитку:

-Користується розгорнутою фразою.

-Недостатня сформованість лексико-граматичної будови мовлення (помилки у відмінкових закінченнях, змішення тимчасових і видових форм дієслів, помилки в узгодженні).

-Складова структура слів не порушена.

- Синтаксичні конструкції фраз бідні.

-Фонетико-фонематичні порушення.

4-й рівень мовленнєвого розвитку:

- Лексико-граматична і фонетико-фонематична несформованість мовлення

-N: Користується розгорнутою фразою.

-Зв'язне мовлення сформоване

Особливості мовлення:

- Проявляє схильність до ехолалії

- Наявність мовленнєвних штампів (мовлення порожнє, без вмісту, часто не співвідноситься з виконуваними діями, не відображає дійсних інтелектуальних здібностей дитини)

Лексико-граматична будова мовлення:

СЛОВНИКОВИЙ ЗАПАС:

- різко обмежений

- бідний

- в межах побуту

- достатній

Граматична будова:

- Не сформована

- Сформована недостатньо

- Сформована (N)

Зв'язне мовлення:

- Опис сюжетної картинки

- Простий сюжет

- Складний сюжет

- Складання розповіді по серії сюжетних картинок

- Переказ тексту

- Творча розповідь

Складова структура слів:

-Не порушена (N)

- Порушення складової структури слів:

- парафазії (заміни звуків, складів)

- елізії (пропуски звуків, складів)

- ітерації (повторення звуків, складів)

- контамінації (частина одного слова з'єднується з частиною іншого)

- персеверації (відстрочене повторення)

- перестановки звуків, складів

- антиципації

Вимова звуків мовлення

А

О

В

И

І

Е

К

К`

Г

Г`

Х

Х`

Й

М

М`

П

П`

Б

Б`

Ф

Ф`

У

У`

Т

Т`

Д

Д`

Н

Н`

З

З`

C

C`

Ц

Ш

Ж

Ч

Щ

Р

Р`

Л

Л`

Антропофонічні (фонетичні) дефекти звуковимови

-спотворення

- Однаковість голосних

- Недоліки вимови свистячих

- Недоліки вимови шиплячих

- Недоліки вимови сонорних

- Недоліки вимови губних

- Недоліки вимови губно-губних

- Недоліки вимови губно-зубних

- Недоліки вимови середньопіднебінних

- Недоліки вимови задньоязикових

- Недоліки вимови твердих приголосних

- Недоліки вимови дзвінких приголосних

- Ізольовано вимовляє всі звуки правильно, але при збільшенні мовленнєвого навантаження – загальна змазанность мовлення

- Складова будова слів: сформована достатньо,

(N)

Фонематичне сприймання

(розрізнення звуків, складів, слів, звукових рядів, звуковий аналіз і синтез):

- Порушений

- Підлягаючий зберіганню

Міра розбірливості мовлення:

- Мовлення невиразне, змазане, малозрозуміле для оточуючих

- Розбірливість мовлення дещо понижена, мовлення нечітке

- Розбірливість мовлення не порушена (N)

Дихання:

- Вільне

- Утруднене

- Поверхневе

- Нерівне, неритмічне

- Диференціація носового і ротового видиху

- Ротовий видих укорочений, вдих неглибокий

ГОЛОС:

- Сильний, дзвінкий (N)

- Недостатня сила голосу

- Тихий, слабкий

- Виснажується

- Порушення тембру голосу:

- Глухий

- Здавлений

- Хрипкий

- Назалізованний

- Напружений

- Тремтячий

- Просодична (мелодико-інтонаційна) сторона мовлення: (N)

- Порушення інтонаційного оформлення мовлення

- Відсутність голосових модуляцій (голос немодульований)

- Слабка вираженість голосових модуляцій

Синхронність дихання, голосоутворення і артикуляції:

- Порушене

- Збережене

Просодична організація звукового потоку:

Мелодико-інтонаційна сторона мовлення: N

- Порушення інтонаційного оформлення мовлення

- Відсутність голосових модуляцій (голос немодульований)

- Слабка вираженість голосових модуляцій (голос монотонний, мало модульований)

Темп мовлення:

- Нормальний

- Тахілалія

- Брадилалія

- Запинки

- Заїкання

Ритм мовлення:

- Нормальний

- Розтягнутий

- Скандований

- Залежить від прояву гіперкінезів

Будова і рухливість органів артикуляції

Неврологічний синдром порушення моторики артикуляції:

- Спастичний парез

- Тонічні порушення управління типу ригідності

- Гіперкінези

- Атаксія

- Апраксія

Лицева мускулатура:

- Гіпомімія

Тонус лицьової мускулатури : N

- Порушення м'язового тонусу обличчя:

- Спастичність

- Гіпотонія

- Дистонія

- Згладжена носогубних складок

- Оральні синкінезії

- Асиметрія обличчя

- Гіперкінези обличчя

ГУБИ:

Товсті / Тонкі;

Наявність міжгір'я

Тонус губної мускулатури: N

Порушення м'язового тонусу губ:

- Спастичність

- Гіпотонія

- Дистонія

Рухливість: - губи малорухливі

- губи рухливі

ЗУБИ:

великі

дрібні?

рідкі,

часті,

порушення зубного ряду,

наявність зайвих зубів,

N

Прикус :

передній відкритий,

бічний відкритий,

прогнатія,

прогенія,

правильний прикус

Тверде піднебіння:

-готичне,

-низьке,

-сплощення,

-наявність міжгір'я,

-N

М'яке піднебіння:

- довге/короткое

- рухливе/ малорухливе

- відхилення

Рух нижньої щелепи:

-відкривання/закривання рота

- уміння тримати рот закритим

ЯЗИК:

товстий,

маленький,

вузький,

роздвоєний

невираженість кінчика,

укорочення під'язикової зв'язки

Тонус язичної мускулатури : N

Порушення м'язового тонусу язика:

- Спастичність

- Гіпотонія

- Дистонія

- Гіперкінези язика

- Тремор язика

- Девіація (відхилення) язика убік

Об'єм рухів артикуляцій язика:

- Обмежений

- Неповний

- Зниження амплітуди рухів артикуляції

- У повному об’ємі

- Уміння утримати позу артикуляції

- Здібність до переключення

- Довільне висовування язика

- Підйом язика вгору

- Бічні відведення (вправо/вліво)

- Поклацування

- Облизування губ (кругові рухи язика)

Глотковий і піднебінний рефлекси:

- підвищений/понижений

Наявність патологічних рефлексів орального автоматизму

Вегетативні розлади:

- Гіперсалівація: - постійна

- що підсилює за певних умов

Жування: -N

- відсутність жування твердої їжі

- труднощі жування

Ковтання: - не порушено

- поперхуєтся, захлинається при ковтанні

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Глобальні тенденції у світовій системі освіти
Світовий освітній простір об'єднує національні освітні системи різного типу і рівня, що значно розрізняються за філософськими і культурними традиціями, рівнем цілей і задач, своїм якісним станом. Том ...

Групова та кооперативна форми організації діяльності учнів на уроці
Групова (фронтальна) форма організації навчальної діяльності учнів передбачає навчання однією людиною (здебільшого вчителем) групи учнів чи цілого класу. За такої організації навчальної діяльності кі ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com