Класифікація методів навчання

Педагогіка і освіта » Процес і методи навчання » Класифікація методів навчання

Сторінка 1

Для вибору того чи іншого методу навчання зручно користуватись якоюсь класифікацією. В основу класифікації методів навчання можуть бути покладені різні підвалини. Єдиної класифікації методів навчання в сучасній дидактиці нема. І причина цього – складність навчально-пізнавальної діяльності, взаємопов’язаність її складових елементів, важкість винайдення найсуттєвішого критерію такої класифікації.

В якості критеріїв класифікації методів навчання можуть виступати будь-які компоненти навчальної діяльності: ціль, зміст, процес, засоби, суб’єкти і т.д. Наведемо декілька відомих класифікацій (табл.).

Класифікації потрібні для того, щоб наочно побачити різні методи навчання і обрати необхідний метод роботи.

Найбільш невдалим є поділ методів на активні і пасивні. По-перше, метод не є живою істотою, отже не може бути активним. По-друге активність учнів може бути досягнута при всіх методах роботи за рахунок використання спеціальних активізуючи прийомів.

Найбільш вдалим є поділ методів за етапами діяльності і навчальними цілями, оскільки при цьому зручно в залежності від висунутих цілей або етапу роботи обрати необхідний метод.

Гарна класифікація сучасних методів навчання студентів наведена в підручнику “Педагогика и психология высшей школы” колективу авторів (схема).

При виборі методів і прийомів навчання доцільно користуватись принципом оптимальності, висуненим Ю.К.Бабанським. Методи і прийоми навчання вважаються обраними оптимально, коли дозволяють з найбільшим успіхом вирішувати висунені задачі за відведений час. При виборі методів навчання необхідно враховувати їх відповідність:

принципам навчання.

цілям і задачам навчання.

змісту даної теми.

навчальним можливостям та інтересам навчальної групи (віковим особливостям, рівню підготовленості, структурним параметрам групи).

наявним умовам і часу, відведеному на навчання.

можливостям самих вчителів (їх попереднім досвідом, рівнем теоретичної і практичної підготовки, особистими якостями та інш.).

Найвідоміші класифікації методів навчання

Критерій класифікації

Групи методів

Рівень активності (за Є.Я.Голантом)

пасивні: розповідь, лекція, пояснення, демонстрація;

активні: методи самостійної роботи учнів: робота з книгою, лабораторний метод

Рівень включення учня в продуктивну (творчу) діяльність (за М.Н.Скаткіним та І.Я.Лернером)

пояснювально-ілюстративні або інформаційно-рецептивні: розповідь, лекція, пояснення, робота з підручником, демонстрація;

репродуктивні: вправи, досліди, вирішення задач (за зразком);

проблемного навчання: проблемна лекція, дискусія, вирішення проблемних ситуацій, завдань;

частково-пошукові (евристичні): евристична бесіда;

дослідницькі (наукового пізнання): пошук і систематизація інформації, планування і програмування, прогнозування, проектування, моделювання, експеримент.

Джерело отримання знань (за Є.І.Петровським і Д.О.Лордкіпанідзе)

словесні: лекція, розповідь, пояснення, бесіда, робота з книгою, рольова гра;

наочні: ілюстрація, демонстрація, показ, спостереження;

практичні: вправи, досліди, експерименти.

Етап процесу навчання (за Ю.К.Бабанським)

організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

стимулювання і мотивації навчання;

контролю і самоконтролю за ефективністю навчання

Етап процесу навчання (за М.А.Даниловим, Б.П.Єсиповим та І.Ф.Харламовим)

отримання нових знань: розповідь, пояснення, лекція, ілюстрація, демонстрація;

закріплення нового матеріалу: бесіда, робота з підручником;

самостійної роботи учнів з осмислення і засвоєння нового матеріалу: робота з підручником, лабораторні роботи;

застосування знань на практиці і виробки умінь та навичок: письмові і практичні вправи, лабораторні заняття;

перевірки і оцінювання знань, вмінь і навичок учнів: спостереження, усне опитування, виставлення поурочного балу, контрольні роботи, перевірка домашніх робіт, програмований контроль.

Навчальні цілі (за В.А.Козаковим)

Інформаційно-презентативні:

усні: лекція, міні-лекція, проблемна лекція, розповідь, пояснення, читання вголос, опис, доведення і переконання, повторення, систематизація, огляд, інструктаж, консультування, переказ, виступ, презентація;

письмові: конспектування, реферування, анотування, план тексту, таблиці, схеми, аналіз, синтез, класифікація, порівняння, узагальнення, конкретизація, інтерпретація, підсумки, висновки, переклад, виклад, твір, диктант, резензування, повідомлення, доповідь, звіт, пояснювальна записка, стаття, тези;

наочно-усні: ілюстрація, демонстрація, показ, спостереження;

Алгоритмічно-дійові:

діалогічні: бесіда, дискусія, опитування;

предметно-групові: вправа, дослід, діагностика, вирішення задач, робота з ЕОМ, експеримент, кейс-метод, анкетування, тестування;

групові: мозковий штурм, синектика, метод проектів, ігрове моделювання, аналіз ситуацій, гра, тренінг

Самостійно-пошукові:

індивідуальна робота: спостереження, проекти, моделювання, дослідження

самостійна робота: пошук і систематизування інформації, планування і програмування, прогнозування, проектування, моделювання.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Аналіз психолого-педагогічної літератури з екологічного виховання молодших школярів
Екологічна освіта – порівняно нова галузь педагогічної теорії та практики. Вона має забезпечувати реалізацію принципових загально-дидактичних положень, таких як системність і систематичність, наступн ...

Цілі лексичних та граматичних ігор
Відомо, що тренування вживання граматичних структур у учнів, що вимагає їх багатократного повторення стомлює дітей своєю одноманітністю, а зусилля, що витрачаються, не приносять швидкого задоволення. ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com