Використання комп’ютерних технологій на уроках з англійської мови

Педагогіка і освіта » Інформатизація та комп’ютеризація на початковому етапі вивчення іноземної мови » Використання комп’ютерних технологій на уроках з англійської мови

Сторінка 3

Таким чином, впровадження та застосування комп'ютерних навчальних програм на уроках англійської мови це:

- ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий засіб;

- допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності фучнів;

- засіб підвищення мотивації та бажання учнів вивчати англійську мову;

- швидкий та ефективний засіб оцінювання та контролю знань, вмінь та навичок учнів;

- засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності.

Тож, застосування на заняттях комп'ютерних навчальних програм - це досить ефективний та доцільний засіб у навчанні учнів англійської мови, спрямований на розвиток комунікативних здібностей учнів. Крім цього використання комп'ютерних технологій в викладанні англійської мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності дітей, оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил, а також подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів при навчанні англійській мові.

Аналіз напрямків реформування освіти і можливостей застосування інформаційних технологій під час їх здійснення, дає підстави стверджувати, що вирішальним чинником досягнення основних цілей реформування освіти є її інформатизація. Ефективні системи інформатизації освіти можуть бути створені, якщо вони базуються на дослідженні видів діяльності, що здійснюються в системі освіти, і враховують як сучасний стан, так і можливі трансформації освіти у процесі її реформування, сучасний стан і перспективи розвитку галузі інформаційних технологій, останні досягнення педагогіки, психології та інформаційних технологій навчання.

Комп’ютерні технології можуть стати надвичайно ефективним засобом оптимізації освіти, якщо вчитель ясно усвідомить мету, котра визначає результат як його діяльності, так і діяльності учнів. Засвоюючи комп’ютерні програми, необхідно виділити і технологічні, і методичні аспекти. У свою чергу, методичні аспекти визначають глибину засвоєння комп’ютерних технологій. Інша позиція призведе до того, що можна добре володіти комп’ютерними програмами, але так і не знайти шляху до кращого засвоєння іноземних мов. Тому, плануючи використання комп’ютерних технологій, викладач зобов’язаний виходити із завдань освіти в початковій школі. Такий підхід дозволяє розширити межі професійної діяльності педагога.

На сучасному етапі широкого впровадження новітніх засобів КТ в навчально-виховний процес особливого значення набуває проблема вивчення впливу засобів КТ на результати навчально-виховного процесу, психофізіологічний розвиток учнів, формування їх особистісних психічних та інтелектуальних якостей. Більшість дослідів, що проведені в цьому напрямі, стосуються доведення факту педагогічної корисності застосування засобів нових інформаційних технологій навчання (НІТН) при реалізації часткових методик викладання окремих навчальних дисциплін. Однак, досвід застосування засобів КТ в навчально–виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, спостереження фахівців і батьків показує, що поряд з позитивними наслідками використання комп’ютерів у процесі навчання і виховання, існують і негативні, що викликає занепокоєння як педагогів, так і батьків.

Аналіз публікацій з питань впливу засобів КТ на результати навчального процесу та особистісні якості дитини показує, що найбільш актуальними в умовах широкого використання у навчально – виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу засобів ІКТ залишаються таки проблеми як: пошук i обґрунтування ефективних засобів організації навчально - пізнавальної діяльності учнів; встановлення раціонального, педагогічно виправданого діалогового спілкування учнів із засобами ІКТ на всіх етапах подання, засвоєння і відтворення учнем відповідної навчальної інформації; організація навчального середовища; поєднання індивідуальних, групових i колективних форм навчання; встановлення оптимальних пропорцій між iнформатизованим i традиційним навчанням з урахуванням сучасних принципів навчання; організація продуктивної взаємодії педагогів i учнів, учнів один з одним, учнів і засобів ІКТ; створення педагогічно доцільних програмних засобів різного типу; відповідність дидактично орієнтованих комп'ютерних програм до психофізіологічних та інтелектуальних особливостей школярів; оптимальний режим роботи дітей з комп'ютерами в умовах загальноосвітніх навчальних закладів.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Стан лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ ІІІ рівня
Дослідження науковців Р. Лалаєвої, Н. Серебрякової, Є. Соботович, С.Цейтлін, О. Шахнарович вказують, що у дітей із ЗНМ формування лексико-граматичної сторони відбувається з великими труднощами, що зу ...

Використання пошукових ситуацій
Сприяють вихованню пізнавальної активності так звані пошукові ситуації. Учням називається учбово-пізнавальна задача яку вони повинні вирішувати самі, з частковою допомогою вчителя. Наприклад, при нав ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com