Стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

Педагогіка і освіта » Стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

Сторінка 7

6. Прочитайте. Визначте тему і стиль кожного висловлювання. З якою музикою (естрадною, класичною, народною) асоціюється у вас українська мова? На підтвердження своєї думки доберіть і запишіть уривки з поетичних та прозових художніх творів чи з фольклору.

1. Геніальні композитори Моцарт і Бетховен, Глинка і Чайковський, Барток і Стравінський користувалися українськими мелодіями у своїй творчості, а це значить, що вони чули вібрацію найвищих небес нашої мови.

2. Українська мова не бідна, не вульгарна… Вона має свою особливу музикальність. Ця незбагненна душа нашої мови, як золотоносна річка, виблискує на хвилях народної пісні, переливається в душі нації, творить почуттєву нерозривність українського серця й української землі (З тв. Д. Павличка).

5. Коментар відповідей та робіт студентів

6. Викладення та вивчення нового матеріалу (зміст позначених питань подається у вправах, які студенти мають виконувати)

7. Запис плану лекції:

7.1 Вступ. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення.

7.2 Синоніміка і варіативність як базові поняття стилістики і культури мовлення.

7.3 Стилістична норма і стилістична помилка.

7.4 Практична стилістика і культура мовлення.

7.5 Стилістичні засоби фонетики. Загальна характеристика звукового складу мови.

Ви знатимете:

рівні мовної системи та норми української літературної мови;

види й засоби спілкування;

вимоги до культури мовлення;

особливості національного мовленнєвого етикету.

Ви вмітимете:

спілкуватися відповідно до вимог культури мовлення;

використовувати вербальні і невербальні засоби спілкування

Які розділи мовознавства ви знаєте? Що вивчає кожен із них?

І. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Як ви розумієте твердження автора: «Мова є системою»? Які приклади інших систем ви могли б навести? Чим мовна система подібна до них?

Мова є системою. Система – це сукупність взаємопов'язаних і взаємо-зумовлених елементів. Якщо із системи вилучити якийсь елемент, вона не зможе функціонувати або її функціонування буде недостатньо ефективним. Уявіть собі, що з нашої мови зник звук [б]. У такому випадку слова, які мають цей звук, довелося б вимовляти без нього або замість нього вживати найближчий за звучанням до нього звук [ті], що призвело б до непорозумінь (М. Кочерган).

ІІ. Наведіть кілька прикладів того, як вилучення окремого елемента із мовної системи може стати причиною непорозуміння.

Мовні рівні  

Мовна система має чотири рівні. Найнижчим рівнем є фонетичний, далі йде морфемний, потім лексичний, і найвищим рівнем є синтаксичний. Кожен рівень має свою одиницю:

Одиниці мови

фонетичний – звук;

морфемний – морфему;

лексичний – слово;

синтаксичний – словосполучення, речення.

Мовні рівні не є автономними, незалежними. Морфемний рівень виражає найзагальніші елементи змісту і готує матеріал для побудови слів. На лексичному рівні формуються конкретні елементи змісту, але це ще не сам зміст. На рівні словосполучення актуалізуються, уточнюються потрібні для вираження змісту значення слів. Зміст виражається через речення, яке є основним знаком мовлення. На рівні тексту змісти окремих речень зливаються, взаємодоповнюються і таким чином передають не ізольовані деталі дійсності чи окремі думки, а цілісну картину в її динаміці й розвитку.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Вдосконалення мовної культури
Сучасний освітньо-виховний процес повинен бути підпорядкований меті становлення особи дитини: розвитку його компетентності (комунікативною, інтелектуальною, фізичною), креативності, самостійності, ві ...

Репродуктивний метод навчання
Він розв'язує дещо складніше зав­дання, ніж пояснювально-ілюстративний, і полягає втому, щоб забез­печити таке засвоєння матеріалу, при якому учні були б спроможні відтворити його, маючи зовнішню опо ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com