Дидактичні засади формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання

Педагогіка і освіта » Дидактичні засади формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання

Сторінка 7

Складено матрицю, яку можна вважати своєрідною моделлю наукового з’ясування сутності педагогічного поняття “інформаційно-технологічні уміння”. Ця матриця також дала змогу виділити структурні компоненти інформаційно-технологічних умінь учнів старшої школи (табл. 1). Сформульовано авторське означення: інформаційно-технологічні уміння – це взаємоузгоджена сукупність (послідовність) цілеспрямованих дій, які учень здатний свідомо здійснити на основі здобутих знань та набутого досвіду виконання простих (за зразком) операцій із раціональним застосуванням необхідних способів, прийомів та засобів, у тому числі комп’ютерних. За змістом матриці розглянуто структуру інформаційно-технологічних умінь і доведено можливість їх формування під час вивчення матеріалу освітніх галузей “Технології” та “Математика”.

У другому розділі “Формування інформаційно-технологічних умінь в учнів старшої школи під час вивчення предметів освітніх галузей “Математика” та “Технології” виявлено дидактичні засади та подано дидактичну модель формування у старшокласників інформаційно-технологічних умінь.

На основі аналізу моделей “формування вмінь” та спираючись на ідеї багатьох дидактів (Ю.К. Бабанський, В.К. Буряк, Б.П. Єсипов, Є.М. Кабанова-Меллер, М.І. Лінник, В.О. Онищук, В.Ф. Паламарчук, А.В. Усова та інші), виділено структурні компоненти дидактичної моделі формування інформаційно-технологічних умінь в учнів старшої школи (рис. 1): дидактико-цілепокладальний компонент, що містить мету, принципи, закономірності, дидактичні умови та завдання формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників; формувальний компонент, який складається з методичних підходів та методичних прийомів, форм організації навчання та засобів навчання; діагностико-коригувальний компонент, який представлений педагогічним контролем та діагностикою навченості. Зміст навчання представлений інформаційно-технологічними уміннями.

У другому розділі виявлено дидактичні засади та теоретично обґрунтовано дидактичні умови формування інформаційно-технологічних умінь. При цьому, виявлення дидактичних засад формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання подано як двоетапний процес. На першому етапі виділяються фактори, закономірності та принципи відбору змісту інформаційно-технологічних умінь, на другому – умови, закономірності, принципи та методи формування інформаційно-технологічних умінь. При цьому кожен етап є дворівневою структурою.

Дидактичними умовами постали: науково-технологічна спрямованість навчання та реалізація міжпредметних та інтегративних зв’язків у ході навчального процесу; відбір і структурування навчального матеріалу згідно з певною технологічною діяльністю; використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі; практична спрямованість занять та збільшення частини самостійної роботи учнів (під керівництвом вчителя та без такого); забезпечення управління навчально-пізнавальною діяльністю з реалізацією зворотного зв’язку та реалізація періодичної рефлексії результатів навчання, зокрема, способів дій учнів.

Виділено етапність формування інформаційно-технологічних умінь (репродуктивний, творчо-репродуктивний, частково-пошуковий, проектувально-дослідницький), запропоновано чотири методичні підходи (формально-операційний, задачно-інструктивний, задачно-технологічний, проблемний) та обґрунтовано відбір навчальних задач для кожного етапу формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників на основі зіставлення її складових з типами навчальної діяльності учнів. Послідовність етапів подана у вигляді описової моделі.

Таблиця 1

Матриця-модель з’ясування сутності педагогічного поняття

„інформаційно-технологічні уміння”

етапи

опрацювання

інформації

(як процес)

властивості технології (як якість)

Цілеспрямованість

Процедурність

Раціональність

Результативність

Відтворюваність

УМІННЯ

Здобування

Здійснити

цілеспрямований пошук

інформації

Побудувати

покроковий

процес пошуку

(здобування)

інформації

Здійснити пошук інформації за

раціональним (час, обсяг,

структурованість) алгоритмом

Досягнути

певного

результату

(кількісного) на кожному етапі

Самостійно повторити пошук

інформації з досягненням того ж

результату

 

Відбір

(аналіз)

Виділити

(відібрати) на основі аналізу корисну

інформацію за окремими

цілями

Здійснити

покроковий

відбір інформації

(поступова

деталізація і

звуження

пошуку)

Побудувати

раціональний

процес відбору інформації за

певними

критеріями

Знайти та

відібрати

потрібну

інформацію

Самостійно повторити відбір

інформації за інших умов

 

Зберігання

Зберегти

інформацію для забезпечення подальшого цільового її

використання

Зберегти

інформацію

синхронно з

описуваним

процесом;

виконувати

необхідний поділ інформації, що зберігається, на певні змістові фрагменти

Забезпечити

раціональний

поділ інформації при її збереженні;

забезпечити

функціонування записаних

процесів

Коректно та

надійно зберегти отримані дані, що містять певну інформацію

Самостійно зберегти

відібрану

інформацію за нових умов

 

Опрацювання

Цілеспрямоване опрацювання інформації

Побудувати

алгоритм

опрацювання інформації з

використанням певних

інформаційно-комунікаційних технологій

Здійснити

опрацювання

відібраної

інформації за

раціональним

алгоритмом

(мінімальна

кількість кроків)

Реалізувати

поставлену мету щодо

опрацювання заданої

інформації

Самостійно повторити алгоритм опрацювання інформації за нових умов

 

Передавання

Передати

інформацію з дотриманням заданих умов

Побудувати

послідовність дій щодо

передавання

інформації

Побудувати

раціональну

послідовність дій при передаванні інформації

Забезпечити

надходження інформації до конкретного

адресата

Самостійно повторити процес

передавання інформації за нових умов

 

Інформаційний продукт

як результат

(синтез)

Виявляти

необхідність у створенні

інформаційного продукту та формулювати її у вигляді мети

Побудувати

алгоритм щодо створення

певного

інформаційного продукту

Конструювати раціональний

алгоритм під час самостійного створення

інформаційного продукту за

певними

вимогами

Створити

інформаційний продукт із

забезпеченням висунутих вимог та з

використанням певних

інформаційно-комунікаційних технологій

Самостійно відтворити процес

створення

інформаційного

продукту за нових умов

 
Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Естетичне виховання в сім’ї
Важливу роль в естетичному вихованні школярів відіграє сім’я. Сім'я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і переда ...

Організація і зміст експериментального дослідження, аналіз його результатів
З метою перевірки наведених теоретичних положень ми провели експериментальне дослідження особливостей формування естетичного ставлення молодших школярів до творів портретного жанру на уроках образотв ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com