Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

Педагогіка і освіта » Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

Сторінка 4

Результати дослідження доцільно використовувати в навчально-виховній роботі середніх загальноосвітніх навчальних закладів, у процесі підвищення кваліфікації викладачів-кураторів академічних груп.

Особистий внесок здобувача полягає в розробці та обґрунтуванні організаційних засад діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею; моделі розвитку деонтологічної культури майбутнього медичного працівника; змісту та організаційних форм діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури; навчальної програми з навчально-виробничої медичної практики; навчальної програми з факультативного курсу „Основи медичної деонтології”; методичних рекомендацій; у написанні статей у співавторстві з Я.В. Цехмістером дисертантові належать практичні результати і теоретичні положення, котрі стосуються розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею (0,84 авт. арк.)

Протягом усього періоду дослідження дисертант брала участь в організації та проведенні експериментальної роботи, розробці та впровадженні розроблених рекомендацій, працюючи заступником директора з виховної роботи Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ).

Вірогідність результатів забезпечена методологічним обґрунтуванням вихідних позицій дослідження; системним аналізом теоретичного та емпіричного матеріалу; застосуванням комплексу методів, адекватних об’єкту, предмету, меті та завданням дослідження; застосуванням кількісного та якісного аналізу досліджуваних даних; позитивними наслідками впровадження результатів дослідження у практику роботи профільних навчальних закладів освіти.

На захист виносяться: організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею, які включають вимоги до особистісних якостей медичного працівника, модель розвитку деонтологічної культури майбутніх медичних працівників; принципи розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею, принципи діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею, зміст та організаційні форми діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею та форми проведення навчально-виробничої медичної практики.

Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом публікацій статей, виголошення доповідей на конференціях: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я (м. Київ, 4-5 квітня 2007 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини” (м. Суми, 25-26 квітня 2007 р.); ІІІ Національний конгрес з біоетики (м. Київ, жовтень 2007 р.); Х Всеукраїнська науково-практична конференція ”Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції” (м. Київ, 16-18 травня 2007 р.); VІ міжнародний “Тиждень освіти дорослих в Україні: Освіта дорослих для свободи совісті і віри ”(м. Київ, 2005); Науково-практична конференція з нагоди 15-ої річниці створення СБ України (м. Київ, 16 березня 2007 р.); Науково-практична конференція “Наука і освіта 2005” (м. Дніпропетровськ, 7-12 лютого 2005 р.); Круглий стіл Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України “Духовність, культура, освіта соборної України” (м. Київ, 21 січня 2008 року); на методичних семінарах для педагогів-кураторів, заступників директорів із навчально-виховної та виховної роботи, на яких розглядалися організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею.

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 17 працях, з них 12 написані без співавторів, 10 наукових статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Деонтологічна культура в дисертаційному дослідженні розглядається як ступінь виконання лікарем своїх обов’язків перед суспільством, який залежить від сформованості морально-етичних цінностей, потреб, інтересів, поглядів, інших мотивів, а також стійкості їхніх проявів; морально-психологічної готовності до професійної діяльності; ступеня розвитку емоційно-вольової сфери особистості (ідеали, емпатійність, воля, вимогливість); інтерсоціональних здібностей (взаємодія між суб’єктами професійної діяльності, розуміння їхніх потреб та ефективний вплив на них).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Розпізнаваня роду і початковий етап вивчення відмінювання іменників
Граматичне поняття роду іменників формується в 2 класі пере­важно на основі використання пояснювально-ілюстративного методу. Опрацьовуючи те­му «Рід іменників», учитель має показати дітям, що: іменни ...

Аналіз ефективності туристсько-краєзнавчої діяльності та рекомендації щодо її організації з метою у профілактики деривації та гуманного розвитку особистості
Формування системи розвитку цінностей особистості, гуманістичних цінностей підлітків зокрема – це складний процес, що включає цілу низку перетворень, адже для того, щоб норми, які включені в суспільн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com