Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

Педагогіка і освіта » Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

Сторінка 2

Мета дослідження: здійснити цілісний науковий аналіз проблеми розвитку деонтологічної культури майбутніх медичних працівників; розробити та обґрунтувати організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею та умови їх впровадження в навчально-виховний процес медичного ліцею вищого навчального закладу.

Об’єкт дослідження: допрофесійна підготовка учнів у медичному ліцеї вищого навчального закладу.

Предмет дослідження: діяльність педагогічного колективу медичного ліцею з розвитку деонтологічної культури учнів.

Відповідно до предмета й мети визначено такі завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан дослідження проблеми в педагогічній теорії та практиці діяльності середніх загальноосвітніх і профільних навчальних закладів.

2. Обґрунтувати принципи, зміст, організаційні форми діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею.

3. Визначити критерії розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею.

4. Розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити модель розвитку деонтологічної культури майбутнього медика.

5. Розробити навчально-методичні матеріали щодо розвитку деонтологічної культури майбутнього медичного працівника.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що діяльність педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею набуває ефективності за умов:

– усвідомлення педагогічним колективом медичного ліцею необхідності розвитку деонтологічної культури учнів;

– визначення, обґрунтування та впровадження в навчально-виховний процес принципів розвитку деонтологічної культури та принципів діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею;

– наукового обґрунтування й упровадження в навчально-виховний процес медичного ліцею змісту та організаційних форм діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури;

– оволодіння учнями в процесі допрофесійної підготовки деонтологічними знаннями й уміннями, необхідними для майбутнього медичного працівника;

– запровадження додаткових факультативних курсів, спрямованих на формування деонтологічної культури майбутнього медичного працівника.

Методологічну основу дослідження становлять філософські положення теорії пізнання, теорії систем; загальнонаукові принципи системного підходу й елементи системного аналізу; діалектична теорія про загальний зв’язок, взаємозумовленість і цілісність явищ об’єктивної дійсності; положення про роль неперервної освіти у формуванні професіоналізму особистості; концептуальні положення щодо діяльності педагогічного колективу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.

Теоретичну основу дослідження становлять положення та висновки щодо проблем цілеспрямованої підготовки старшокласників, підготовки в ліцеях до вступу у вищий навчальний заклад (П.І. Сікорський, В.В. Сгадова); реалізації гуманістичної парадигми освіти (Г.О. Балл, Я.Л. Коломинський, М.П. Лещенко, В.В. Рибалка, С.О. Сисоєва); діяльності педагогічного колективу з розвитку культури (В.А. Бєляєва, В.С. Біблер, А.Г. Волинець, Л.Н. Коган, С.О. Копилов, В.М. Межуєв, Л.В. Сохань, В.Б. Чурбанов, А.І. Шемшуріна); проблем деонтології (Л.О. Бадалян, О.Ф. Білібін, Є.О. Вагнер, С.С. Вайль, О.Ф. Возіанов, О.А. Грандо, О.В. Гуляєв, В.Я. Данилевський, І.А. Касірський, Ю.І. Кундієв, Р.А. Лурія, М.М. Петров, М.А. Семашко, З.П. Соловйов, Є.І. Чазов та інші), зокрема у підготовці майбутнього вчителя (М.П. Васильєва); функціонування медичних ліцеїв (В.М. Алфімов, Ю.В. Вороненко, Н.М. Гаєвська, Є.Г. Гончарук, В.Г. Коляденко, В.Ф. Москаленко, В.З. Нетяженко, О.В. Чалий, Я.В. Цехмістер, В.П. Широбоков, О.П. Яворовський).

Методи дослідження. Для досягнення мети, перевірки гіпотези та розв’язання поставлених завдань застосовувалася сукупність методів: теоретичні (аналіз філософської, соціологічної, психологічної та педагогічної літератури; синтез, порівняння, систематизація, узагальнення; теоретичне осмислення й узагальнення досвіду) з метою обґрунтування вихідних положень дослідження, розвитку деонтологічної культури майбутніх медичних працівників; емпіричні (анкетування, інтерв’ювання, ранжування, бесіди, спостереження, тестування, усне опитування, конвент-аналіз творчих робіт, методи статистичної обробки експериментальних даних) з метою визначення сформованості в учнів деонтологічної культури; педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) з метою перевірки ефективності обґрунтованих організаційних засад розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею вищого навчального закладу та впровадження розроблених навчально-методичних матеріалів для психолого-педагогічного забезпечення формування деонтологічної культури.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Метод технічного протоколювання ігор
Технічне протоколювання ігор проводилося незалежним експертом в іграх з головними суперниками. Усього було проаналізовано 11 ігор. Ефективність діяльності кожного гравця визначалася на основі технічн ...

Психологічне забезпечення діяльності педагога
На становлення педагога як професіонала впливає багато факторів: вік, педагогічний стаж й особливості професійно - педагогічної діяльності. Особливо актуальним стає питання особистості вчителя, його ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com