Рівні самостійної діяльності учнів

Сторінка 2

2. Репродуктивна діяльність, тобто діяльність на відтворення або безпосереднє застосування досліджуваного матеріалу. На даному рівні мотиваційно-цільовий компонент реалізується також учителем. Він вибирає тип самостійної діяльності і ставить перед учнями мету її виконання. До змісту самостійної діяльності вводять навчальні завдання відтворюючого характеру. Це — виконання вправ за зразком і алгоритмом, знаходження готових відповідей у тексті підручника. За допомогою вчителя дитина намагається перенести отримані знання на вирішення більш складних, але типових завдань. Дії учня під час виконання даного типу самостійної діяльності полягають переважно в прослуховуванні або розгляді, запам'ятовуванні та відтворенні певної інформації про різні властивості об'єкта. На цьому рівні вже починається узагальнення, порівняння результатів діяльності, її коректування. Результатом діяльності учнів виступає правильно виконане навчальне завдання, засвоєний новий навчальний матеріал.

На даному рівні самостійної діяльності мотиваційно-цільовий компонент реалізується учнем за допомогою вчителя. Дитина повинна вміти переформулювати проблему на мову предмета; вміти визначати загальну мету діяльності; приймати окремі цілі, сформульовані вчителем. Відповідно до мети самостійної діяльності вибирається її тип і наповнюється змістом, який міститься у навчальному завданні. Це, переважно, варіативна діяльність. Зміст такої діяльності складають завдання реконструктивно-варіативного та евристичного характеру. Це — виконання вправ, які виходять за межі відомого зразку; завдання, пов'язані з поясненням, аналізом демонстрацій, з обґрунтуванням висновків, з їхньою чіткою аргументацією. Під час такої діяльності від учня потрібні перетворення, реконструкції узагальнення, систематизація і залучення раніше придбаних знань і умінь, перенесення їх у нестандартні ситуації та встановлення внутрішніх предметних і міжпредметних зв'язків. В результаті знання учня стають більш гнучкими та мобільними, виробляються уміння, навички та потреба до самоосвіти. На даному рівні самостійної пізнавальної діяльності дитина опановує елементи творчості, здобуває досвід пошукової діяльності. Рефлексивний компонент дає можливість стверджувати, що дитина готова до проведення дослідження процесу або явища, до набуття здатності бачити і самостійно вирішувати пізнавально-практичні творчі завдання, тобто учень готовий до оволодіння творчою самостійною діяльністю.

4. Самостійну діяльність щодо перенесення знань під час вирішення завдань у зовсім нові ситуації, умови. На даному рівні мотиваційно-цільовий компонент повністю реалізується учнем, який ставить перед собою мету діяльності. Для її досягнення вій вибирає навчальне завдання, виконуючи яке, вчиться розкривати нові сторони явищ, об'єктів, подій, висловлювати власні судження. Всебічно аналізує вихідні дані завдання та проводить їх оцінку. Школяр одержує принципово нові знання, закріплює навички їх самостійного пошуку. Учень самостійно розробляє тематику і методику дослідницької, експериментальної роботи, формулює проблеми, висуває гіпотези та план їхнього вирішення. Змістовно-операційний компонент складають завдання творчого характеру: вирішення проблемних питань; складання вправ; написання творів; рецензування; підготовка доповідей, рефератів; проведення експериментальних досліджень; завдання проблемного характеру тощо. Результатом виконання такої діяльності виступають нові знання, засвоєні дитиною в процесі роботи; сформовані уміння в постановці експериментів; сформовані навички виконання творчої діяльності. Рефлексивний компонент показує, що дитина досягла високого рівня самостійної діяльності — творчого рівня. Використання даної моделі формування самостійної діяльності учнів дозволить підвищити їх рівень і результати навчання.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Визначення рівня логіко-математичного розвитку дітей за допомогою спостережень у природі
З раннього віку діти починають спостерігати у природі, засвоювати систему понять різного змісту, у тому числі й поняття про групу однорідних предметів. Дітям цікаво досліджувати у природі, спостеріга ...

Вдосконалення мовної культури
Сучасний освітньо-виховний процес повинен бути підпорядкований меті становлення особи дитини: розвитку його компетентності (комунікативною, інтелектуальною, фізичною), креативності, самостійності, ві ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com