Педагогічні умови ефективного використання професійно орієнтованого матеріалу на уроках у початкових класах

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови ефективності професійної орієнтації молодших школярів » Педагогічні умови ефективного використання професійно орієнтованого матеріалу на уроках у початкових класах

Сторінка 13

Однією з дидактичних умов ефективного використання профорієнтаційного матеріалу є цілеспрямоване та системне його використання у навчально-виховної роботі учнів початкової школи, що забезпечує неперервність процесу засвоєння і поглиблення знань молодших про професії, розвитку інтересів та важливих якостей особистості.

На початку експерименту аналіз спостереження, анкетування та тестування, творчої роботи показали, що учні поверхнево володіють профорієнтаційним матеріалом; допускають помилки коли: потрібно обґрунтувати відповідь, описати та класифікувати профорієнтаційне явище, здійснити такі логічні операції порівняння, узагальнення, розв'язують завдання творчого змісту.

Розроблена експериментальна методика дозволила 11% учнів молодшого шкільного віку одержати базу для переходу на високий рівень, при цьому на 32% збільшилась кількість тих респондентів, які досягнули рівня середній.

Основними науковими результатами нашого дослідження виступає розроблена і обґрунтована методика роботи, ядром якої є профорієнтаційний матеріал, а також визначення педагогічних умов його використання в навчально-виховному процесі.

Якщо звести результати констатувального та формувального експерименту в одне ціле, то можна одержати графік наступного виду.

Оля
Графік. Графічне зображення динаміки обізнаності молодших школярів з профорієнтаційним матеріалом, %

У ході експерименту проаналізовані існуючі програми, виявлено найбільшу профорієнтаційну спрямованість однієї навчальної дисципліни початкової ланки освіти ─ "Трудове навчання". Встановлено, що трудове навчання, читання, рідна мова мають найоптимальніші потенційні можливості щодо використання профорієнтаційного матеріалу.

Доведено, що підвищення ефективності якості сформованості уявлень учнів про професії, засоби праці, формуванню таких якостей особистості, як працьовитість, дисциплінованість, відповідальність за результати праці передбачає необхідність систематичного та цілеспрямованого застосування профорієнтаційного матеріалу у навчанні, вихованні та розвитку учнів початкових класів, доповнення навчальною інформацією профорієнтаційного змісту, що розкриває взаємозв'язки та важливість різних видів професій у житі суспільства.

В основу формувального експерименту було поставлено технологію застосування профорієнтаційного матеріалу в навчально-виховному процесі початкової школи. Отримані результати дозволяють судити про те, що система профорієнтаційної роботи, яка передбачає цілеспрямованого, систематичного використання ефективних методів та форм навчання та виховання, дозволяє зміцнити профорієнтаційні інтереси учнів, поглибити знання та уявлення про коло відомих професії, їх важливість та незамінність, а також активізувати сприймання та відтворення навчально-виховної інформації школяра від пасивного до активної участі в ній.

Якісно-кількісний аналіз контрольного зрізу підтвердив ефективність проведеної дослідницько-експериментальної роботи - в абсолютній більшості учнів переважає високий та середній рівні сформованості професійної орієнтації.

Проведене експериментальне дослідження засвідчило, що застосування розробленої системи заходів щодо професійної орієнтації позитивно вплинуло на рівень сформованості професійної орієнтації молодших школярів.

У здійсненому дослідженні було вивчено стан проблеми в педагогічній теорії та шкільній практиці, уточнено зміст професійної орієнтації, його складові, встановлено функції, принципи та джерела профорієнтаційної інформації.

У дослідженні визначено, що основними дидактичними умовами, які забезпечують ефективність використання профорієнтаційного матеріалу у навчально-виховному процесі початкової ланки освіти є:

дотримання критеріїв: доступності, цілеспрямованості та систематичності;

емоційної насиченості та особистісної значущості профорієнтаційного матеріалу для учнів;

зв’язку із життям;

різноманітності форм та методів.

Дуже важливим фактором при використанні профорієнтаційного матеріалу є такі методи роботи як: розповідь, бесіда, читання спеціальної літератури, перегляд телефільмів. Всі вони займають не останнє місце і не позбавляють школярів у можливості розширити свої профорієнтаційні інтереси.

Страницы: 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Нове про педагогіку:

Засоби навчання, їх класифікація
Упровадження ІКТ у навчальний процес істотно змінює характер взаємодії між учителем і учнем, орієнтуючи останнього на активне засвоєння знань за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Діял ...

Вікові особливості підліткового віку
Підлітковий вік, період розвитку дітей від 11 -12 до 15 -16 років. Підлітковий вік називають також перехідним віком, тому що він характеризується поступовим переходом від дитинства до дорослості. До ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com