Педагогічні умови ефективного використання професійно орієнтованого матеріалу на уроках у початкових класах

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови ефективності професійної орієнтації молодших школярів » Педагогічні умови ефективного використання професійно орієнтованого матеріалу на уроках у початкових класах

Сторінка 12

Ви прийміть від нас.

І у вас, і у нас хай буде гаразд

Щоб ми і ви щасливі були

В наслідок проведених форм роботи розширилися та поглибилися уявлення учнів про професії людей, трудові дії та знаряддя праці. Таке різноманіття форм та навчально-виховної роботи допомогло школярам краще пізнати професії рідного краю, сформувати зацікавленість працею людей, бажання працювати. Застосований профорієнтаційний матеріал сприяв розвитку сприймання, спостережливості, свідомого запам'ятовування, емоційно - чуттєвої сфери, зокрема розвитку таких почуттів як естетичні, моральні та інтелектуальні.

Відзначимо, що учні брали активну участь в процесі підготовки до заходів, працювали з різноманітними джерелами шкільної профорієнтації: шкільними підручниками та посібниками, регіональною пресою, власною бібліотекою, та ін. Все це формує зацікавленість до процесу праці в цілому, виховує такі риси особистості школяра як працьовитість, старанність, допитливість, дисциплінованість. Форми роботи, які використовувалися нами у школі з профорієнтації дають можливість працювати з дітьми цікаво, творчо.

На прикінцевому етапі нашого експериментального дослідження з метою перевірки ефективності запропонованої нами методики та її впливу на якість профорієнтаційних знань молодших школярів, було проведено контрольний зріз знань у експериментальному та контрольному класах. Контрольні завдання було складно аналогічно тим, які застосовувались на етапі констатувального експерименту і проводились за його схемою.

Результати перевірки якості знань учнів про професії рідного краю представлено у таблиці 2.

Таблиця 2.2.Результати контрольних завдань з профорієнтації (визначення рівня якості сформованості професійної орієнтації, %)

Класи

Всього учнів

Рівні якості знань

учнів

високий

середній

Низький

Експериментальний (3-А)

22

31%

67%

5%

Контрольний (3-Б)

23

12%

39%

52%

Дані таблиці засвідчують те, що високий рівень мають 31% експериментального і 12% контрольного, середній - відповідно 67% та 39% і низький - 5% і 52%. Як бачимо, якість сформованості професійної орієнтації учнів експериментального класу значно вищий ніж в учнів контрольного класу.

З метою визначення ступеня оволодіння учнів профорієнтаційним матеріалом нами був визначений вербальний аспект профорієнтаційної обізнаності. Він виводиться з формули:

де ν тез ─ об’єм педагогічного тезаурусу, α тез ─ довжина творчої робити учнів.

Наведемо кількісні дані, що показують зміни, відбулися у формуванні якості знань представників різних класів після проведення експериментальної роботи.

Аналіз робіт учнів експериментальних груп показав, що середня довжина творчої роботи становила 97 смислових одиниць, контрольного —72.

Якщо об'єм тезаурусу педагогічних понять у творчих учнів експериментального класу становила 9 смислових одиниць то в контрольному - 4. Відповідно коефіцієнт краєзнавчої обізнаності Св в експериментальному класі — 0,082 а у контрольному 0,056. Різниця у коефіцієнті (0,072) є суттєвою і свідчить про значні позитивні зміни в оволодінні профорієнтаційним матеріалом учнями експериментальних класів, а отже, підтверджує ефективність проведеної нами дослідно-експериментальної роботи.

Основне завдання нашого дослідження ми вбачали в тому, щоб при комплексному підході сформувати та поглибити уявлення дітей про професії, засоби та предмети праці представників різних професій, розуміння кваліфікаційних якостей фахівців різних професій, виховати дисциплінованість, працьовитість, відповідальність за результати праці. Крім того ми хотіли показати, як впливає використання профорієнтаційного матеріалу на розвиток профорієнтаційних інтересів, пізнавальної сфери молодшого школяра, а також як потрібно добирати цей матеріал у відповідності до вікових та індивідуальних особливостей дітей, їхнього психічного розвитку.

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Нове про педагогіку:

Болонська система: іноземні мови та переклад
У травні 2005 р. в Норвезькому містечку Берген Україна підписала Болонську декларацію, взявши зобов’язання модернізувати до 2010 р. свою освітню діяльність в контексті Європейських вимог. Було чітко ...

Методика вивчення іменника в початкових класах
Знайомство з частинами мови починається з вивчеення іменнника як найбільш уживаного учнями лексико-граматичного класу слів. Вивчення іменника в початкових класах передбачає, по-перше, формування грам ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com