Готовність дитини до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

Педагогіка і освіта » Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки до школи » Готовність дитини до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

Сторінка 1

Серед багатьох проблем, що виникають у контексті гуманізації освіти і її реформування, важливого значення набуває проблема психолого-педагогічної підготовки дітей до шкільного навчання та успішної адаптації першокласників до умов школи. Над цією проблемою працювали багато вітчизняних і зарубіжних вчених. Вони приділяли пильну увагу формуванню і розвитку знань, умінь і навичок, необхідних для навчання в школі та передбачених програмою навчання початкової школи. Е. Агєєва, Л. Венгер, В. Холмовська, наприклад, вивчали можливості цілеспрямованого управління формуванням пізнавальних здібностей у дошкільному дитинстві. Праці Р. Буре, К. Клімової присвячені формуванню “широких соціальних” мотивів.

Досить добре розроблено дидактичні проблеми підготовки дітей до навчальної діяльності, за результатами якої визначається психолого-педагогічна готовність дошкільників до школи. Важливе місце в системі психолого-педагогічної підготовки зайняла система оцінки результатів цього процесу – в основному така оцінка здійснюється за показниками психологічної готовності. Проблемі психологічної готовності дітей до навчання у школі приділяли увагу такі вітчизняні і закордонні вчені, як Ш. Амонашвілі, Л. Божович, Л. Венгер, Л. Виготський, А. Керн, Г. Кравцов, В. Мухіна, Д. Чейлі та ін. Однак психологічна готовність дітей до школи визначає лише внутрішній бік результату психолого-педагогічної підготовки і не оцінює зовнішнього боку процесу. Л. Венгер, Г. Кравцов, О. Кравцова вважають, що адаптація дітей до школи є основним критерієм оцінювання ефективності їх психологічної готовності до школи.

Останнім часом проблема визначення готовності дітей до шкільного навчання займає одне з важливих місць у розвитку психологічної і педагогічної науки. Успішне вирішення завдань розвитку особистостей дітей, підвищення ефективності їхнього навчання та сприятливе професійне становлення багато в чому визначаються тим, наскільки правильно враховується рівень підготовленості дітей до шкільного навчання.

Проблема готовності дитини до школи була сформульована кілька десятиліть тому (хоч як шкільна проблема – існувала, мабуть, завжди) у зв’язку зі зміною термінів початку систематичного навчання. Вона виникла не тільки в нашій країні, але практично у всіх країнах Європи. Тоді і почали визначати, у якому віці краще розпочинати навчання.

Пропонувалось і пропонується нині чимало способів визначення готовності дитини до навчання. У реальній практиці, педагогічній і психологічній науках й досі існують розбіжності щодо розуміння понять “підготовка до школи”, “готовність до школи”, “шкільна зрілість”, “психологічна готовність до школи”. Виходячи з багаторічного вивчення цієї проблеми у науці поняття “готовності дитини до школи” визначається як той рівень морфологічного, функціонального і психічного розвитку дитини, за якого вимоги систематичного навчання не приведуть до перевантажень і відхилень у розвитку. У педагогічній та психологічній літературі використовується поняття “шкільна зрілість”, під яким розуміють рівень загального психологічного розвитку дитини, який найчастіше складають такі показники: а) кількість постійних зубів, зріст, вага; б) розумова зрілість (диференційоване сприймання, довільна увага, аналітичне мислення); в) емоційна зрілість і соціальна зрілість.

Під психологічною готовністю до шкільного навчання розуміється необхідний і достатній рівень психічного розвитку дитини для освоєння шкільної навчальної програми в умовах навчання в колективі однолітків (Л. Венгер, Я. Коломінський, О. Панько та ін.). Психологічна готовність дитини до шкільного навчання – це один з найважливіших підсумків психічного розвитку в період дошкільного дитинства.

Підготовка до школи передбачає загальну і спеціальну підготовку. Перша – це фізична, інтелектуальна, особистісно-вольова готовність, а друга – готовність включатися у засвоєння предметних знань, умінь і навичок. На думку О. Савченко, готовність дитини до навчання в школі є інтегративним результатом цих напрямів діяльності, що складається у неї на завершення дошкільного дитинства.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Дидактичні засади формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання
Характерною ознакою сучасності є перехід суспільства від індустріального до постіндустріального, інформаційного етапу свого розвитку. Інформатизація освіти як невід’ємна складова загальної інформатиз ...

Порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи
Результати формувального експерименту довели, що спостереження – один із головних засобів формування логіко-математичних уявлень у дошкільників, і це здійснюється шляхом постійного розширення та вдос ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com