Вища освіта України на сучасному етапі

Педагогіка і освіта » Вища освіта України на сучасному етапі

Сторінка 9

вищий освіта болонський україна

Роль самостiйної роботи учнiв та студентiв у процесi розвитку ix пізнавальної дiяльностi, пiдвищення якостi навчання учнiв та спецiалiстiв досліджувалася протягом yciєї icтopiї розвитку вiтчизняної загальноосвiтньої професiйної школи

В.О. Далiнгер, розглядаючи самостiйну дiяльнiсть, пiдкреслює, що діяльнiсть учня буде самостiйною у найбiльш широкому смислi слова, коли йому необхiдно видiлити цiль дiяльностi, визначити предмет дiяльностi, вибрати засоби дiяльностi".

Проблема самостiйної роботи учнiв та засобiв її органiзацiї має свою багату iсторiю та традицiї у теоретичному висвiтленнi та реалiзацiї її основних положень на практицi. П.I. Пiдкасистий видiляв три основних напрямки, у межах яких ця проблема обговорюється представниками передової педагогiчної думки протягом багатьох столiть.

Перший напрямок починає свiй розвиток iз глибокої давнини. Його представниками можна вважати давньогрецькик учених (Архiт, Аристоксен,Сократ, Платон, Аристотель), якi глибоко та багатогранно обгрунтували значимiсть добровiльного, активного та самостiйного оволодiння дитиною знаннями.

Другий напрямок бере свої витоки в працях Я.А. Коменського. Змiстом його є розробка органiзацiйно-практичних питань залучення учнiв до самостiйної роботи. При цьому предметом теоретичного обгрунтування основних положень проблеми постає викладання, дiяльнiсть учителя без достатньо глибокого дослiдження та аналiзу дiяльностi самого учня. Автор умовно називає цей напрямок дидакто-методичним.

Tpeтій напрямок характеризується тим, що самостiйна робота учня не лише декларується у межах дослiдження арсеналу педагогiчних засобiв та методiв викладання, але й сама стає предметом дослiдження. Цей напрямок бере свiй початок в основному в працях К.Д. Ушинського, психологодидактичнi положення якого багато в чому спiвзвучнi з положеннями сучасної дидактики, що розвиваються у планi питань природи самостiйної дiяльностi в нашi днi. Умовно цей напрямок можна назвати психолого-дидактичним.

Деякi автори наводять визначення самостiйної роботи студентiв у загальнiй формi, вважаючи, що це: єднiсть пiзнання та творчостi незалежно від того, з якими видами навчальних занять пов' язаний цей процес i у якiй формі вiн виявляеться. В.О. Нiкiшин-Потанiч вважає, що це "робота розуму" пiд самостiйною роботою вiн розумiв роботу, яка проходить без безпосередньої участi викладача та має iндивiдуальний характер.

Ю. Попов, В. Орбинський, В. Подлєснов умовно розподiляють самостійнy роботу студентiв на "двi складовi: така, що органiзовується викладачем, i самостiйна робота, яку студент органiзовує за своїм розумiнням,з безпосереднього контролю (пiдготовка до лекцiй, лабораторних та практичних занять, колоквiумiв, залiкiв, екзаменiв i т.д)

Як бачимо, позицiї авторiв у визначеннi самостiйної роботи далеко неоднозначнi. Деякi з них висловлюють навiть песимiстичний погляд на принципову можливiсть дати унiверсальне визначення, вважаючи, що самостiйна робота є складним полiструктурним явищем, а тому i не може отримати одномiрного визначення.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Програмно-методичні основи навчання здоровому способу життя учнів в школі
Потреба у формуванні здорового способу життя (ЗСЖ) і створенні програм навчання ЗСЖ влаштовується закономірностями змін стану здоров'я населення, характеру захворюваності, тривалості життя, що істотн ...

Проблема спрямованості в загально-психологічних теоріях особистості
У загально-психологічних теоріях особистості спрямованість виступає як якість, що визначає її психологічний склад. У різних концепціях ця характеристика розкривається по-різному: "динамічна тенд ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com