Вища освіта України на сучасному етапі

Педагогіка і освіта » Вища освіта України на сучасному етапі

Сторінка 9

вищий освіта болонський україна

Роль самостiйної роботи учнiв та студентiв у процесi розвитку ix пізнавальної дiяльностi, пiдвищення якостi навчання учнiв та спецiалiстiв досліджувалася протягом yciєї icтopiї розвитку вiтчизняної загальноосвiтньої професiйної школи

В.О. Далiнгер, розглядаючи самостiйну дiяльнiсть, пiдкреслює, що діяльнiсть учня буде самостiйною у найбiльш широкому смислi слова, коли йому необхiдно видiлити цiль дiяльностi, визначити предмет дiяльностi, вибрати засоби дiяльностi".

Проблема самостiйної роботи учнiв та засобiв її органiзацiї має свою багату iсторiю та традицiї у теоретичному висвiтленнi та реалiзацiї її основних положень на практицi. П.I. Пiдкасистий видiляв три основних напрямки, у межах яких ця проблема обговорюється представниками передової педагогiчної думки протягом багатьох столiть.

Перший напрямок починає свiй розвиток iз глибокої давнини. Його представниками можна вважати давньогрецькик учених (Архiт, Аристоксен,Сократ, Платон, Аристотель), якi глибоко та багатогранно обгрунтували значимiсть добровiльного, активного та самостiйного оволодiння дитиною знаннями.

Другий напрямок бере свої витоки в працях Я.А. Коменського. Змiстом його є розробка органiзацiйно-практичних питань залучення учнiв до самостiйної роботи. При цьому предметом теоретичного обгрунтування основних положень проблеми постає викладання, дiяльнiсть учителя без достатньо глибокого дослiдження та аналiзу дiяльностi самого учня. Автор умовно називає цей напрямок дидакто-методичним.

Tpeтій напрямок характеризується тим, що самостiйна робота учня не лише декларується у межах дослiдження арсеналу педагогiчних засобiв та методiв викладання, але й сама стає предметом дослiдження. Цей напрямок бере свiй початок в основному в працях К.Д. Ушинського, психологодидактичнi положення якого багато в чому спiвзвучнi з положеннями сучасної дидактики, що розвиваються у планi питань природи самостiйної дiяльностi в нашi днi. Умовно цей напрямок можна назвати психолого-дидактичним.

Деякi автори наводять визначення самостiйної роботи студентiв у загальнiй формi, вважаючи, що це: єднiсть пiзнання та творчостi незалежно від того, з якими видами навчальних занять пов' язаний цей процес i у якiй формі вiн виявляеться. В.О. Нiкiшин-Потанiч вважає, що це "робота розуму" пiд самостiйною роботою вiн розумiв роботу, яка проходить без безпосередньої участi викладача та має iндивiдуальний характер.

Ю. Попов, В. Орбинський, В. Подлєснов умовно розподiляють самостійнy роботу студентiв на "двi складовi: така, що органiзовується викладачем, i самостiйна робота, яку студент органiзовує за своїм розумiнням,з безпосереднього контролю (пiдготовка до лекцiй, лабораторних та практичних занять, колоквiумiв, залiкiв, екзаменiв i т.д)

Як бачимо, позицiї авторiв у визначеннi самостiйної роботи далеко неоднозначнi. Деякi з них висловлюють навiть песимiстичний погляд на принципову можливiсть дати унiверсальне визначення, вважаючи, що самостiйна робота є складним полiструктурним явищем, а тому i не може отримати одномiрного визначення.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Психологічна допомога учням з особливими потребами, адаптація та підтримка з боку батьків
Незважаючи на певні досягнення вітчизняної науки та практики, традиційні підходи до розв’язання проблем соціалізації та навчання дітей-сиріт і дітей з вадами розвитку не характеризуються системністю, ...

Застосування культурологічного підходу у фізичної освіті
Розуміння освіти як культуровідповідного процесу дало можливість н ним сформулювати принципи, які склали основу для подальшого розвитку культурологічного підходу до освіти. До числа таких увійшли: пр ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com