Вища освіта України на сучасному етапі

Педагогіка і освіта » Вища освіта України на сучасному етапі

Сторінка 8

Для визначення самостiйноi роботи як системоутворюючого елементу навчальної дiяльностi нам необхiдно розглянути позицiї сучасних доскiв щодо цього поняття, з'ясувати, яке мiсце у сучаснiй науцi видiляеться самостiйнiй роботi, наскiльки вона уведена в процес навчання, якi механізми iснують для формування цiєї дiяльностi, як вони впливають на активізацiю навчальної дiяльностi студентiв.

Самостiйнiсть є найбiльш iстотною ознакою людини як особистостi i суб'єкта дiяльностi. Людина як особистiсть, пiдкреслюе Л.I. Анциферова завжди сама самостiйно прокладає свiй унiкальний iндивiдуальний шлях. Цiєї думки дотримується також Е. Iльенков, який вважає, що особистість умiє самостiйно визначати шлях свого життя, своє мiсце у ньому, свою справу, цiкаву i важливу для всiх, в тому числi й для неї самої.

"Самостiйнiсть — одна з провiдних якостей особистостi, що виявляється в умiннi ставити перед собою певнi цiлi, досягати їx власними силами.

Основою наукової розробки проблеми розвитку самостiйностi студента стали працi психологiв та педагогiв, присвяченi методологiчним та методичним основам розвитку самостiйностi суб'екта навчання у навчальному процесi (Ю.К. Бабанський, М.О. Данилов, П.I. Пiдкасистий, М.М.Скаткiн, T.I. Шамова та iн.), сутностi та структурi самостiйностi (В.О. Балюк, Д.Б. Богоявленська, Є.Ф. Мосiн, І.Л. Наумченко, П.I. Пiдкасистий та ін.). Цiлicнe використання конкретно-iсторичного та соцiально-педагогiчно пiдходу до аналiзу стану проблеми самостiйностi студентiв дозволило встановити розвиток цiєї проблеми вiд iдei до поняття (Є.Я. Голант,М.П. Кашин, В.А. Козаков, Г.Д. Кирилова, Л.М. Пiменова, Я.I. Ханбіков та iн.).

Дослiджуючи питання професiйно спрямованоi самостiйної роботи студентiв в умовах iнтенсифiкацiї навчальної дiяльностi, на основi аналiзу 200 письмових робiт першокурсникiв, прийшли до таких висновкiв. Виявилося у змозi виконати самостiйну роботу:

— за зразком — 45 % студентiв;

— на перетворення — 27 % студентiв;

— евристичнi та дослiдницькi типи задач (разом) — усього 11 %.

Найбiльшi труднощi у першокурсникiв викликають навчальнi завдання,

пов'язанi з використанням знань та умiнь у нових умовах, зi складанням задач та самоконтролем у процесi вирiшення задач.

Говорячи про формування у студентiв самостiйностi, необхiдно мати на увазi два тiсно пов'язанi мiж собою завдання. Перший полягає в тому, щоб розвинути в учнiв самостiйнiсть пiд час навчально-пiзнавальної дiяльності навчити їx самостiйно оволодiвати знаннями, формувати свiй свiтогляд; другий — у тому, щоб навчити їx самостiйно застосовувати наявнi знання в навчаннi та практичнiй дiяльностi.

Рис 3. Рiвнi самостiйностi студентiв.

Рiвень самостiйностi

Вид дiяльностi

Репродуктивний

Вся дiяльнiсть студента зводиться до

повторення отриманого шаблону, без

творчого пiдходу

Частково-пошуковий

Характерне прагнення студента до

вибору методiв та прийомiв самостійного вивчення вiдомих об'ектiв, певна розумова переробка знань про них

Пошуковий

Передбачає введення самим студентом у свою навчальну дiяльнiсть

дослiдницьких елементiв як основ оптимiзацiї навчально-виховного

процесу в цiлому.

Творчий

Характерна внутрiшня потреба самого суб'екта професiйної дiяльностi у науковiй творчостi, високе

емоцiйне пiднесення у процесi досягнення поставленої мети та вирiшення завдання наукового дослiдження.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Етапи формування поняття “іменник” у дітей
Знайомство з частинами мови починається з вивчен­ня іменника як найбільш уживаного учнями лексико-гра­матичного класу слів. Вивчення іменника в початкових класах передбачає, по-перше, формування грам ...

Імідж шкільного бібліотекаря та його вплив на формування системи бібліотекарських знань школярів
Довгий час в засобах масової інформації, художній літературі (як української, так і світової), кіномистецтві формувався негативний образ бібліотекаря (тьмяна зовнішність, волосся, прибране в пучок, т ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com