Вища освіта України на сучасному етапі

Педагогіка і освіта » Вища освіта України на сучасному етапі

Сторінка 6

Соціальний захист викладачів і студентів. Робота із студентами з обмеженими можливостями. Співпраця з профспілками.

У 20О7 роцi видатки на оплату працi освiтянам зросли на 2,1 млрд грн. Вже тричi збiльшувались розмiри посадових окладiв освiтян, а у Державному бюджетi на 2008 рiк передбачено збiльшення розміру оплати працi педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв з сiчня 2008 року — на 12 %, з квiтня — на 2%, з жовтня — на 4%, а з грудня — на 11 %.

Триває погашення кредиторської заборгованостi з виплат, передбачени ст. 57 Закону України "Про освiту". За три роки держава повернула педагогiчним працiвникам кошти на загальну суму бiльш нiж 2 млрд грн.

Вжито низку заходiв для полiпшення соцiального забезпечення студентiв вищих навчальних закладiв. Зокрема, суттєво зрiс розмiр академiчних та iнших стипендiй.

У вcix питаннях забезпечення належного статусу педагогiчних i науково- педагогiчних працiвникiв, пiдвищення рiвня соцiально-економiчного захисту освiтян, студентiв ми повиннi активно спiвпрацювати з профспiлкою працiвникiв освiти i науки України та iншими профспiлками.

Нам необхiдно активiзувати роботу для забезпечення виконання положень Галузевої угоди щодо розробки нових та удосконалення чинних нормативно-правових актів у галузi трудових вiдносин.

Хочеться також звернути увагу керiвникiв навчальних закладiв на роботу зi студентами з особливими потребами. Як вiдомо, одним iз найважливiших чинникiв демократичного розвитку суспiльства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до людини, яка позбавлена можливостi вести повноцiнне життя внаслiдок обмежень стану здоров'я. Сьогоднi, досягши певного рiвня економiчного розвитку, ми вже спроможнi запропонувати молодi з особливими потребами широкий вибiр безбар'єрних форм органiзацiї навчального процесу, зокрема iнтегровану форму навчання, яка дає можливiсть молодi зазначеної категорiї навчатися в звичайних академiчних групах.

Фiнансування вищої освiти

У 2008 роцi обсяг фiнансування збiльшено порiвняно з попереднiм на 42,8%, що становить в абсолютник цифрах 11,2 млрд грн.

У запланованих видатках враховано:

• пооетапне збiльшення мiнiмальної заробiтної плати та введення третього єтапу єдиної тарифної сiтки, що дасть можливiсть пiдвищити посадовi оклади освiтянам майже на 5 %;

• збiльшення стипендiй учням i студентам порiвняно з 2007 роком у 3 рaзи, учням i студентам з числа дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батьківського пiклування, — в середньому в 4 рази;

• збільшення видаткiв на пiльговий проїзд студентiв та учнiв на 20 %.

Але, на жаль, у цьому випадку "бiльше" зовсiм не означає "достатньо". Адже впродовж останнiх рокiв фiнансування вищої освiти здiйснювалося лише за соцiальними статтями витрат на заробiтну плату, стипендiю i частково на покриття комунальних послуг. Придбання обладнання, матерiалiв, поточнi й капiтальнi ремонти примiщень в основному фiнансувалися за рахунок позабюджетних коштiв вищих навчальних закладiв.

Значну частину посад, якi ранiше утримувалися за рахунок державного бюджету, за астаннi роки переведено на утримання зa рахунок коштiв спецiального фонду. Тому вищi навчальнi заклади змушенi розширювати сферу платних послуг iз урахуванням того, що кiлькiсть oci6, якi здобувають освiту за власнi кошти, вже помiтно зменшується. Отже, необхiдно розвивати iншi напрямки платних послуг i передусiм у галузi науки.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Висвітлення досвіду виховання дітей в педагогічній літературі
Виховний і навчальний досвід народу став золотим фондом наукової педагогіки, предметом наукового аналізу й наукового обгрунтування. Думки й висловлення видатних педагогів про народну педагогічну твор ...

Зміст освіти
Зміст освіти – це науково обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів. Зміст освіти визначається освітньо-проф ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com