Вища освіта України на сучасному етапі

Педагогіка і освіта » Вища освіта України на сучасному етапі

Сторінка 5

Справдi, з одного боку, треба рухатися до системи лiцензування й акредитацiї, максимально професiйної та незалежної, яка дiє в iнтересах споживачiв освiтнiх послуг. З iншого, - ослабити сьогоднi контроль за цим процесом, як показує прикрий досвiд, передчасно.

Можливо, нам варто з урахуванням мiжнародного досвiду не

“вдосконалювати” iснуючу, а створити принципово нову систему акредитацiї та

Нацiональний освiтнiй акредитацiйний центр.

Мiнiстерство iнiцiювало розробку низки законодавчих актiв та положень, якi б на стадiї вiдкриття навчального закладу надавали певну гарантію його майбутньої успiшної дiяльностi. Але, на жаль, процедури лiцензування й акредитацiї i надалi залишаються громiздкими та надмiрно забюрократизованими, з формальними "нiбито перевiрками" потоку не сотень, а тисяч документiв.

Слiд докорiнно переглянути роль i завдання науково-методичних комiсiй, зосередивши ix потенцiал на експертизi змiсту освiти,масштабних освiтнiх проектiв, а також пiдручникiв i посiбникiв.

Нам потрiбно автоматизувати контроль за дотриманням вищими навчальними закладами законодавчих актiв i нормативно-правових документiв про вищу освiту, унеможливити подачу недостовiрної iнформацiї про реальний стан справ у навчальному закладi, здешевити вартiсть лiцензування та акредитацiї.

Перелiки напрямiв i спецiальностей

Проблемним питанням на етапi повної реалiзацiї наших мiжнародних зобов'язань щодо запровадження двоступеневої освiтньої структури "бакалавр—магiстр" може стати новий перелiк напрямiв пiдготовки бакалаврiв.

Слiд визнати, що як ключовий документ системи вищої освiти "Перелiк-2006" є не зовсiм вдалим i адекватно не вiдображає нi peaлiй вищої школи, анi перспектив її розвитку. Причина цього, — поквапливiсть його прийняття. Про це свiдчить хоча б той факт, що вiдразу пiсля його затвердження виникла необхiднiсть внесення змiн.

Пiсля "скорочення" чинного ранiше "Перелiку-1997" кiлькiсть напрямiв зросла з 76 до 146. Це практично унеможливило пiдготовку академiчних i професiйних бакалаврiв з багатьох напрямiв, повернуло нас до практики пiдготовки фахiвцiв за одноступеневою (радянською) схемою. Дивує те, що наполегливi пропозицii подальшоrо розширення цього перелiку продовжують надходити.

Крiм того, новий перелiк бакалаврськик програм запровадили без визначення нормативноrо змiсту освiти. Чому саме i на якому рiвнi навчати за новими напрямами — не зрозумiло нiкому.

Аналогiчна ситуацiя складається i з проектом перелiку спецiальностей iз пiдготовки магiстрiв, кiлькiсть спецiальностей у якому порiвняно з чинним перелiком помiтно зростає. До того ж, пропозицiї часто надходили i надходять з урахуванням iнтересiв лише навчальних закладiв, без урахування факту вiдсутностi в структурi економiки Украiни не тiльки окремих спецііальностей, але й цілих галузей виробництва із сумнівними перспективами їх відродження.

Головною причиною такої ситуації є те, що було зроблено “ямковий ремонт” чинного Переліку. Не були враховані ні досвід європейських країн, де кількість напрямів зазвичай не перевищує кількох десятків, ні надання можливості студенту “за вільною траекторією” здобути повну вищу освіту в межах одного напряму і галузі знань. Тому ці переліки слід вважати на певний період часу перехідними з подальшою їх адаптацією до тих, які дають у країнах Європи та інших регіонах світу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Формування поняття про геометричні фігури
За програмою з математики вже у 1 класі (ще до вивчення чисел першого десятка) вводиться поняття геометричної фігури. В цей час увага дітей зосереджується на властивостях предметів, розміщення їх на ...

Історія форм організації навчання
Доцільність застосування тої чи іншої форми визначається конкретною дидактичною метою, змістом і методами навчальної роботи. Історія розвитку школи знає різні системи навчання: індивідуально-групова ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com