Вища освіта України на сучасному етапі

Педагогіка і освіта » Вища освіта України на сучасному етапі

Сторінка 4

приведення системи вищої освітми у відповідність до вимог Болонської декларації, розширення автономії вищих навчальних закладів як необхідної передумови інтеграції української освіти в європейський освітній простір;

підвищення конкурентноспроможності української науки та її інтегрованість у світовий науковий процес.

Автономія.

Як свідчить практика багатьох європейських країн, однією з умов підвищення якості вищої освіти є посилення відповідальності ВНЗ за результати діяльності шляхом розширення демократичних засад їх функціонування та поглиблення університетської автономії. Водночас очевидним є те, що ширша автономія ВНЗ неминуче призведе до більшої залежності їх від громадського контролю, а отже і громадської підтримки.

Нині окремі питання автономії українських університетів та їхні академічні свободи регламентує Закон України “Про вищу освіту”. Однак залишаються невирішеними проблеми розширення прав ВНЗ щодо розподілу фінансових ресурсів, прозорості та доступності для громадсько – державного контролю всієї їхньої академічної та фінансової діяльності. Існують також очевидні перешкоди і на шляху урізноманітнення джерел фінансування вищої школи. Зокрема, чинне податкове законодавство та статус неприбуткової організації, що не дозволяють вищому навчальному закладу проводити інноваційну діяльність чи надавати науково – технічні, обслуговуючі та господарські платні послуги зовнішнім організаціям.

Не є досконалою сьогоднiшня законодавча база з погляду регулювання позабюджетної дiяльностi вищих навчальних закладiв. Чинне законодавство не сприяє полiтицi ринкового маневрування ВНЗ. Визначальними тут мають бути вiдкритiсть i прозорiсть, що означає залучення вищих навчальних закладiв до процесу формування та обговорення проекту бюджету, а також щорiчне оприлюднення Мiнiстерством освiти i науки України у друкованих засобах масової iнформацiї, на сторiнках Iнтернету звiтiв про використання бюджету з поясненням змiн, якi виникли впродовж бюджетного року.

Щодо самого бюджету, то чiтко мають бути виписанi критерiї його формування для вищих навчальних закладiв рiзного типу; його структура повинна бути прозорою i зрозумiлою, а витратна частина — бездоганно вмотивованою.

Мiнiстерство пiдтримало iнiцiативу восьми унiверситетiв щодо проведення експерименту з розширення автономiї ВНЗ IV рiвня акредитацiї. Передбачалося, що такий експеримент пiдготує модель функцiонування навчальних закладiв iз розширеними правами автономiї i дасть змогу визначити механiзм реалiзацiї згаданого статусу та зробити цей процес керованим з боку Мiнiстерства освiти i науки. Проте окремi мiнiстерства, спираючись на формальнi мотиви нiбито невiдповiдностi програми експерименту чинному законодавству, на жаль, не niдтримали його. Однак, враховуючи, що однiею з вимог Болонської декларацiї є реалiзацiя принципу автономiї, ми повертаємося до цього питання вже в рамках державних зобов'язань через нову редакцiю Закону України "Про вищу освiту".

Ліцензування та акредитація.

Скiльки рокiв iснує система лiцензування та акредитацiї, стiльки рокiв i висловлюються пропозицii щодо її вдосконалення, спрощення, скасування, стiльки ж рокiв ця ланка управлiння освiтою має недобру славу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Дидактичні ігри як засіб стимулювання пізнавальної активності школярів
Аудіювання як спеціальний різновид вправ. Відіграє важливу роль у вигляді підготовчих вправ. Оскільки одним із найважливіших завдань у першому класі є навчити дітей слухати пояснення вчителя, зосеред ...

Урок як форма організації навчання
Основним підходом до організації системи навчання в сучасній школі залишається класно-урочна система, за якої провідною формою організації навчальної роботи є урок. У дидактиці під уроком розуміють о ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com