Вища освіта України на сучасному етапі

Педагогіка і освіта » Вища освіта України на сучасному етапі

Сторінка 3

Рис. #2

Складники оцінки процесу входу освітньої системи.

Складники оцінки власне освітнього процесу.

Складники оцінки процесу виходу освітньої системти.

Розвиток стандартів інфраструктурної оцінки.

Дизайн оцінки інфраструктури освітньої установи.

Оцінка стратегії політики відбору студентів.

Критерії оцінки навчально плану.

Оцінка стилів і методів навчання.

Оцінка персоналу і викладацької кваліфікації.

Розробка методів оцінки академічних результатів.

Оцінка професійних інженерних умінь.

Розробка методології визначення професійного профілю випускника.

Унiверсалiзована парадигма вищої освiти в Укpaїнi сьогоднi, вступаючи у протирiччя iз законом України "Про вищу освiту", нацiлена здебiльшого на звуженi, суто утилiтарнi цiлi: пiдготовку фахiвця, так званого людино-гвинтика, для виробничих потреб; побудову навчального процесу на основi освітньо-кваліфiкацiйних характеристик та освiтньо-професiйних програм, відкидаючи на невизначений час прiоритетнiсть становлення особистостi студентiв на основi гуманiстичних орiєнтирiв. Необхiднi суспiльству прiоритеи випадають з поля зору державних управлiнцiв та полiтикiв. Вирiшенню цих проблем має сприяти педагогiчна антропологiя - “сума концепцiй та iдей i таких, що ними направляються, способiв дiй вателя й вихованця, якi надають останньому чiткi духовнi орiєнтири життєдiяльностi, сприяють самовизначенню до взяття на себе вiдповiдальності за думки та вчинки, в opiєнтaцiї не лише на досягнення власного блага та спасiння людини, але й блага для близького оточення i навiть незнайомих людей”.

Президент України В.А. Ющенко 26 лютого цього року провiв нараду з представниками освiти та науки, головами обласних державних адмiнiстрацiй. За результатами цiєї наради Президент України пiдписав 20 березня цього року Указ "Про додатковi заходи щодо пiдвищення якостi освiти в Українi".

Розвиток освiти та науки — серед основних прiоритетiв Програми дiяльностi уряду. На реалiзацiю завдань цiєї Програми, з iнiцiативи Прем'єр-мiнiстра України Ю.В. Тимошенко, кожне мiнiстерство визначило, а уряд схвалив п'ять прiоритетiв.

Щoдo Мiнiстерства освiти i науки цi прiоритети є такими:

забезпечення рiвного i справедливого доступу до якiсної освiти, зокрема, запровадження всеохопного незалежного зовнiшнього оцiнювання навчальних досягнень (у формi тестування випускникiв загальноосвiтнiх шкiл i вступникiв до вищих навчальник закладiв;

розроблення програми "Пiдручник", що передбачатиме пiдвищення якостi змiсту пiдручникiв i навчальних посiбникiв i дасть можливiсть запровадити прозору й ефективну процедуру використання державних коштiв на їx виготовлення та розповсюдження;

створення нової моделі економічної діяльності вищих навчальних закладів, яка базується на солідарній участі держави, бізнесових кіл і громадян;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Використання тестових комп’ютерних програм для перевірки рівня знань учнів
Значно можуть полегшити роботу вчителя і, що досить суттєво, виявити реальний рівень знань учнів тестові програми. Створення тесту – складна і клопітка робота, яка має певний алгоритм. Створення наді ...

Використання методичних прийомів та засобів для ефективного формування та розвитку екологічних понять
Комплексний аналіз наукової й методичної літератури засвідчив, що проблемою екологічної освіти й виховання школярів займалися В.В. Вербицький, А.С. Волкова, Т.П. Дементьєва, А.Н. Захлєбний, І.Д. Звєр ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com