Вища освіта України на сучасному етапі

Педагогіка і освіта » Вища освіта України на сучасному етапі

Сторінка 2

Для оцінки якості вищої освіти необхідно визначити зміст характеристик, які його відображають і дають можливість комплексно оцінити якість як багатофакторне явище.

Цікавим є комплекс характеристик, виявлений Е.М Коротковим, який виділяє п'ять груп: професійні знання; готовність до професійної діяльності; структура індивідуально – професійних якостей; самосвідомість професійності4 група якостей загальнокультурного потенціалу успішної професійної діяльності. Ці характеристики дослідник пропонує використовувати як для контролю якості вищої освіти, так і для аналізу та дослідження якості.

Залишається відкритим питання про вимірники і методи оцінки цих характеристик, методи, які б відображали ідеологію якості вищої освіти і конкретний механізм управління цією якістю.

О. Лещинський, вивчаючи проблему оцiнки якостi iнженерноi i технологiчноi освiти, розглядає її за аналогiєю якостi в технiцi (у технiчнiй темi розглядаються процеси входу, виходу i зворотного зв'язку). На основі такої моделi вiн розглядає освiтнiй цикл для оцiнки якостi освiтнiх систем (рис. 1).

Рис. #1

Визначальні чинники вхідних процесів системи вищої освіти.

Визначальні чинники освітнього циклу, що здійснюється між входом і виходом системи.

Основні елементи вихідних процесів системи вищої освіти.

Суспільні потреби.

Нові знання

Людські та матеріальні ресурси

Критерії відбору студентів.

Структура фінансування освіти.  

Структура навчального плану.

Дизайн змісту навчальних дисциплін.

Стиль навчання.

Методи навчання.

Методи оцінки знань і вмінь.

Принципи добору викладацького корпусу.

Методи оцінки діяльності викладачів.

Академічна успішність.

Фаховий профіль випускника.

Перспективи працевлаштування.

Показник успішності професійної діяльності.

Для вимiрювання якостi вищої iнженерної освiти, зазначає дослідник, традицiйний процес передбачає лише вимiрювання вихiдної частини освiтнього циклу. Його дослiдження виявили значнi вади у таких важливих знаннях та умiннях: комунiкативник, прийняття рiшень, органiзацiйних, соцiальної етики, емоцiйної культури тощо. На пiдставi проведених досліджень вiн пропонує так звану прозору модель оцiнки якостi вищої освіти (рис. 2).

Проте слiд зауважити, що ,наведенi складники ще не можна називати моделлю, оскiльки мiж ними не вказанi функцiональнi зв'язки необхiднi для моделювання категорiї.

Якiсть вищої освiти — основа створення европейського простору вищої освiти, а оцiнка якостi має формуватися з урахуванням не тiльки умiнь i навичок. Нашому суспiльству у вирi сучасного життя вкрай необхiдно повернутися до цiнностей, якi донедавна вважались неактуальними. Нема нiчого цiннiшого за людину, яка здатна вiдповiсти на питання: “Хто я?” , “Для чого я тут?” , “Щo я можу в цьому cвіті змінити?”, “Щo залежить вiд мене?”та iн.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Контроль сформованості вміння аудіювання
Склад операцій, на які розпадається сприйняття мовлення, що звучить, на різних етапах навчання в середній школі, неоднаковий і залежить від рівня сформованості вмінь аудіювання. Новачок, який починає ...

Сутність інклюзивної освіти
Сутністю інклюзивної освіти є навчання учнів з особливими потребами за умови пристосування освітнього простору до до індивідуальних особливостей дітей, надання якісних освітніх послуг таким учням. На ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com