Вища освіта України на сучасному етапі

Педагогіка і освіта » Вища освіта України на сучасному етапі

Сторінка 1

Освіта і наука є стратегічним резервом розвитку держави, суспільства, економіки та багатовимірним полем нашої інтеграції у світову спільноту. Це ставить перед нами завдання проведення глибоко продуманної реформи вищої освіти України з науковим прогнозуванням її результатів, їз збереженням та розвитком нашої національної духовної культури.

Актуальність:

У наш час вища освіта посідає важливе місце у житті багатьох людей. Вона допомагає досягти поставлених перед людиною цілей у житті, а також реалізуватися у ньому. В Україні вища освіта має багато проблем і негараздів, тому вивчення проблеми освіти у нашій країні є одним з першочерговим завдань.

Реалiзацiя державних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Болонського процесу актуалiзує необхiднiсть розробки нової системи спiльнодержавного контролю та оцiнки якостi дiяльностi вищих навчальних закладiв, критерiїв їx оцiнювання для застосування у публiчному моніторингу. Причому, як пiдкреслює мiнiстр освiти i науки України I. О. Вакарчук, "цi критерiї мають бути не надуманi та бутафорнi, а суголосні загальноприйнятим тенденцiям i нормам мiжнародного оцiнювання, які справді визначали б якiсть i рiвень освiти та науки у ВНЗ, давали б оцінку його культурнiй та просвiтницькiй дiяльностi.

Державне управлiння будь-яким процесом будується на оцiнцi ситуації результатiв управлiнських дiй i рiшень. Проблеми управлiння вищою освітою певною мiрою висвiтлюються у працях з державного управлiння Т. Лукiною, С. Майбородою, В. Огаренком, з фiлософii та педагогiки — В. Андрущенком, I. Булах, I. Вакарчуком, В. Вiкторовим, Д. Дзвінчуком, О. Ляшенком, О. Мегцанiновим, С. Нiколаєнком, та iн. Прикрим i парадоксальним є те, що нинi управлiння в iнших галузях за своїми типологiчними характеристиками є управлiнням якiстю, а у вищій школi все ще панує перевiрка засвоєння знань i оволодiння навичками. Бракує системних наукових дослiджень i розробок у галузi державного управлiння з цiєї актуальної проблеми. У таких умовах розвиток вищої освіти є складним і сповненим протиріч. Зокрема якість вищої освіти характеризується:

парадоксом між вибухом і розпиленням попиту, а також безробіттям серед численних груп дипломованих спеціалістів;

протиріччям між прагненням до рівності та справедливості і фінансовим обмеженням масовості вищої освіти;

конфліктом між етичними та моральними вимогами і зловживаннями знаннями і відкриттями тощо.

Дослідники зауважують такі проблеми: нестабільність системи ддержавного управління, сфери досліджень та розробок; відсутність чіткої мети та завдань, низький ступінь взаємодії центральної та регіональної влади, відсутність механізмів рівноправної участі освіти, науки, промиловості та бізнесу у реалізації інноваційної політики.

Поступ країни на шляху досягнення цiлей Болонського процесу передбачає вивчення досвiду розроблення моделей якостi випщої освiти piзних країн. Для прикладу, система оцiнювання якостi вищої освiти Голландії будується на таких показниках дiяльностi ВНЗ: iндивiдуальний рiвень знань випускникiв; студентського потоку в цiлому; потенцiал студентів, прийнятих на перший курс; професорсько-викладацький склад; органiзація освiти; удосконалення освiти. К. Iшикава, один з провiдних фахiвцiв світу (серед небагатьох) у галузi оцiнки якостi освiти, виокремлює такi показники якостi освiтнього процесу у вищiй школi: особистiсть викладача i студента, якiсть навчальних матерiалiв, методи навчання, форми контролю управлiння навчальиим процесом, засоби навчання, соцiальне, економiчне, технологiчне, полiтичне середовище.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління
Світовий досвід розвитку педагогічної теорії і практики переконливо свідчить, що кожен народ має свою власну систему виховання і освіти, яка склалася упродовж довгого історичного шляху розвитку. Одні ...

Структура педагогічної діяльності
Діяльність сучасного педагога має складну структуру. Психологічна наука розглядає її як багаторівневу систему, компонентами якої є ціль, мотиви, дії і результат. Натомість стрижневим підходом педагог ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com