Використання методичних прийомів та засобів для ефективного формування та розвитку екологічних понять

Педагогіка і освіта » Формування екологічних понять на уроках біології » Використання методичних прийомів та засобів для ефективного формування та розвитку екологічних понять

Сторінка 2

Ефективною формою екологічної освіти й виховання в сучасній школі під час урочної діяльності є інтерактивне навчання, що являє собою співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в спільній роботі). У процесі його вчитель та учень є рівноправними, рівнозначними суб’єктами освітнього процесу й розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що знають, уміють і здійснюють .

Важливою частиною навчально-виховного процесу шкіл є екскурсії в природу. Вони сприяють більш глибокому та якісному засвоєнню матеріалу не лише з географії, біології, але й з інших дисциплін. Крім того, екскурсії - це приємний спосіб здобуття нового досвіду, великих знань і маси яскравих вражень. Статус екскурсії визначає мета її проведення. В одному випадку це буде організаційна форма, в іншому - метод, у третьому - засіб. Під час екскурсій школярі закріплюють здобуті на уроках знання, у них розвивається спостережливість, формуються вміння виявляти зв’язки між життєвими явищами й природними процесами, пробуджується інтерес до природи та природних явищ, з’являється бажання берегти її, пізнавати її закономірності, милуватися нею й отримувати від цього естетичну насолоду. Вибір тематики екскурсій обумовлений не лише наявністю певних тем у навчальних програмах, але й природними особливостями того чи іншого регіону. Наприклад, територія Луганської області має унікальну геологічну будову, у цьому зв’язку найбільш актуальною й привабливою є тематика геологічних екскурсій. Важливу роль в екологічній освіті й вихованні учнів відграє така форма роботи, як організація фенологічних пунктів при школі, оскільки фенологічні спостереження сприяють розумінню дітьми важливих природних закономірностей та осмисленню значення природи в житті кожної людини. На уроці, у процесі здійснення фенологічних спостережень, важливе значення має не лише правильна організація процесу спостереження, але й детальне опрацювання результатів, їх аналіз, узагальнення, порівняння, виявлення певних закономірностей і фактів, цю діяльність учні повинні здійснювати під обов’язковим контролем учителя.

Більш широкі можливості в контексті використання різноманітних форм і методів роботи має позаурочна й позашкільна діяльність. Значний інтерес для нашого дослідження становлять форми екологічного навчання й виховання учнів у позашкільних навчальних закладах, запропоновані Г.П. Пустовітом. Учений пропонує таку їх класифікацію:

− форми теоретичного навчання (предметний гурток, лекція, конференція, конгрес, симпозіум, кінолекторій);

− форми комбінованого навчання (заняття клубу, семінар, конференція, колоквіум, олімпіада, консультація в очних і заочних школах юного еколога, наукових товариствах, МАН, клубах, домашня робота);

− навчально-практичні форми (спостереження, лабораторно-практична робота, експеримент, практикум, дослідницька діяльність, рольові ігри, прес-конференції, домашні завдання, екскурсія, похід, експедиція, екологічний моніторинг);

− форми масової роботи: конкурси, виставки, свята, операції та рухи;

− форми конкретної природоохоронної роботи ("зелені" та "блакитні" патрулі, екологічні й лісові дозори, сигнальні пости, трудові десанти, створення екологічних стежок, шкільні лісництва, проекти й програми охорони окремих об’єктів навколишнього середовища та екосистеми в цілому);

− активні форми: екологічний майданчик, ентомологічний мікрозаказник, охорона прісних водойм України, екологічний табір, експедиції.

Названі форми екологічної освіти й виховання спрямовані на створення умов, які забезпечують реалізацію креативних здібностей школярів під час безпосереднього спілкування з природою, а також на формування глибокого взаємозв’язку теоретичних (здобутих на уроках, на заняттях гуртка) і практичних знань. Можливість досягнення цілей і реалізації завдань екологічної освіти й виховання учнів багато в чому залежить від використовуваних у процесі цієї діяльності методів навчання. Метод навчання - це сукупність шляхів, способів досягнення цілей, розв’язання завдань освіти.

У сучасній педагогічній науці існують різноманітні класифікації й типології методів навчання. Для нашого дослідження становлять інтерес і методи, спрямовані на активізацію навчальної діяльності (екологічне навчання), і методи, що сприяють досягненню виховних функцій (екологічне виховання). Першу групу методів застосовують переважно під час урочної діяльності. До неї належать розповідь, переказ, бесіда, пояснення, лекція, дискусія, самостійна робота з підручником, картою, книгою, спостереження, експеримент, моделювання різноманітних ситуацій, прогнозування, конструювання, демонстрація, ілюстрація, відеометод, вправи, лабораторний метод, практичний метод, пізнавальна гра, методи програмованого навчання, навчаючий контроль, ситуаційний метод.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Інтегрований урок російської мови, математики, читання
Тема: Систематизація знань по російській мові, математиці, читанню. Мета: закріпити навики рахунку в межах 10, уміння вирішувати завдання на різницеве порівняння, закріпити знання словарних слів, умі ...

Нетрадиційні методи виховання молодших школярів
Нетрадиційними (нестандартними) методами виховання називаються ті виховні методи, що побудовані на засадах народної педагогіки й базуються на віковічних традиціях народу й використання скарбниці наро ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com