Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання

Педагогіка і освіта » Завдання щодо вдосконалення вищої освіти в Україні у контексті вимог Болонського процесу » Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання

Сторінка 1

Індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання (далі за текстом — План) є робочим документом, який формується на основі навчального плану, затвердженого вченою радою університету, з метою індивідуалізації навчального процесу — максимального врахування індивідуальних потреб студентів щодо своєї фахової підготовки та вимог ринку праці.

План відображає структурно-логічну схему підготовки фахівця за певною спеціальністю (перелік навчальних дисциплін, що передбачені програмою підготовки, та форми організації навчання), обсяги навчального навантаження студентів з усіх видів навчальної діяльності та містить підсумкову оцінку успішності та результати державної атестації випускника.

Індивідуальний навчальний план студента формується на весь термін підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра за роками (семестрами).

Студент несе персональну відповідальність за виконання Плану.

План включає нормативні, вибіркові і факультативні дисципліни, передбачені навчальним планом відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Трудомісткість усіх видів навчальної роботи в навчальному плані встановлюється в залікових кредитах (1 заліковий кредит становить 30 академічних годин). Сумарна трудомісткість навчальної роботи з дисциплін, що включені до плану, у кожному семестрі має складати 30 кредитів ЕСТ8 (60 кредитів на навчальний рік).

Нормативні та вибіркові навчальні дисципліни, що формуються ВНЗ входять до навчального плану відповідного семестру, є обов'язковими для вивчення. Дисципліни вільного вибору студента пропонуються кафедрами факультету і заздалегідь обираються для вивчення студентом самостійно. Всі навчальні дисципліни поділяються на такі цикли:

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр":

цикл дисциплін гуманітарної підготовки;

цикл дисциплін загальноекономічної та природничо-наукової підготовки;

цикл дисциплін професійної підготовки за спеціальністю;

цикл дисциплін за вибором вищого навчального закладу;

цикл дисциплін за вибором студента;

6) факультативні дисципліни. Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр":

цикл дисциплін соціально-економічної підготовки;

цикл дисциплін професійної підготовки за спеціальністю;

цикл дисциплін за вибором вищого навчального закладу;

цикл дисциплін за вибором студента.

Бланки Планів з кожної спеціальності відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня отримують співробітники деканату за кількістю осіб, зарахованих на навчання.

Нормативна складова індивідуального плану студента формується із дисциплін циклів навчального плану і має бути виконана у повному обсязі.

При обранні студентом вибіркових дисциплін формується варіативна складова його Плану, яка заповнюється координатором. Інформація щодо виконання Планів зберігається в деканаті факультету, координатором фіксуються всі зміни і доповнення, внесені протягом навчання студента.

Протягом всього періоду навчання до Планів вносяться дані щодо підсумкової успішності студента з навчальних дисциплін, практичної підготовки викладачами університету, які читають відповідний курс. На окремій сторінці зазначаються результати державної атестації: назва дипломної (кваліфікаційної роботи); назви навчальних дисциплін, винесених на державну атестацію з оцінками за національною шкалою та за шкалою ЕСТ8; рішення державної атестаційної комісії.

Контроль за виконанням Планів здійснює координатор на підставі відомостей обліку успішності студентів.

Координатором є працівник деканату, який має бути ґрунтовно ознайомлений з вимогами відповідних галузевих стандартів вищої школи.

Основні функціональні обов'язки координатора:

• ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами (інформаційним пакетом тощо), які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою;

надання кваліфікованих консультацій щодо формування індивідуального навчального плану студента, його реалізації протягом усього періоду навчання;

ознайомлення студентів з основними напрямами сучасного наукового процесу та вчасне інформування студентів щодо інновацій, які виникають в організації навчального процесу;

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Уточнення та розвиток зорових та просторових сприймань та уявлень
Особливо слід зупинитися на питанні про зміст організації роботи по розвитку і уточненню зорового сприймання, оскільки зір при навчанні відіграє важливу роль. Проводяться спеціальні вправи з дидактич ...

Розширення навчальних дисциплін
Об'єднання суміжних дисциплін в одну інтегровану, яка охоплює щонайменше 4 кредити (120 годин). Виключення з навчального плану дисциплін, які дублюють одна одну. Розробка кафедрами економічного факул ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com