Розширення навчальних дисциплін

Об'єднання суміжних дисциплін в одну інтегровану, яка охоплює щонайменше 4 кредити (120 годин).

Виключення з навчального плану дисциплін, які дублюють одна одну.

Розробка кафедрами економічного факультету переліку дисциплін, що підлягають розширенню, та тих, які переходять до розряду вибіркових.

Розробка викладачами, що читають передбачені навчальними планами кафедр дисципліни, нових анотацій цих дисциплін з урахуванням їхнього розширення. Такі анотації обов'язково мають містити інформацію про знання та навички, яких набуває студент у результаті прослуховування відповідного курсу.

Зміна співвідношення між аудиторними та позааудиторними заняттями

Зменшення годин аудиторних занять студента та відповідне збільшення його поза аудиторного навантаження (самостійної роботи).

Закріплення співвідношення між аудиторним та поза аудиторним навантаженнями студента, як правило, 50:50.

Розробка викладачами, які читають передбачені навчальним планом дисципліни, науково-методичного забезпечення самостійної роботи студентів відповідно до "Положення про самостійну роботу студента".

Запровадження новітніх форм викладання дисциплін:

Застосування методів активізації навчально-пізнавальної діяльності студента: проблемних лекцій, семінарів-дискусій, господарських ситуацій (кейсів), презентацій, рольових та ділових ігор, тренінгових занять тощо.

Стимулювання командної роботи студентів під час аудиторних та позааудиторних занять: колективне розв’язування господарських ситуацій, виконання колективних проектів тощо.

Відкриття персональних сайтів викладачів та розміщення на них анотацій курсів, завдань для самостійної роботи студентів, поточної інформації тощо; запровадження інтерактивного консультування студентів.

Вдосконалення критеріїв оцінювання знань студентів

Розробка чітких критеріїв оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін.

Перехід до оцінювання знань студентів шляхом проведення проміжного модульного контролю (ПМК) та іспитів з ПМК.

Введення диференційованого оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін за вибором за результатами ПМК (раніше заліку). Це передбачає отримання студентом протягом навчального семестру оцінок за виконання модульних завдань. Кожне завдання на модуль має свою вагу у загальній оцінці з дисципліни. Наприкінці семестру отримані оцінки та вагові коефіцієнти перемножуються, що визначає загальну оцінку з дисципліни.

Оцінювання знань студентів з інтегрованих фахових дисциплін за результатами іспитів з ПМК. Дисципліна розбивається на логічні частини (модулі), кожен з яких має ваговий коефіцієнт. Модулі можуть читатися поступово в різних семестрах різними викладачами. Виконуючи завдання на модуль, студент отримує оцінку за нього, а наприкінці вивчення дисципліни складає іспит. Загальна оцінка з дисципліни розраховується базуючись на вагових коефіцієнтах модулів та іспиті й отриманих за них оцінках,

Запровадження єдиного критерію переведення оцінок, отриманих студентом в класичних університетах України, в європейську систему оцінювання на основі "Положення про оцінювання знань студентів".

Розширення сфери застосування іноземної мови професійного спрямування в навчальному процесі

Можливість викладання окремих дисциплін або модулів іноземною мовою.

Підготовка термінологічних словників (іноземною та державною мовами) за фаховими дисциплінами.

Посилення професійної спрямованості викладання іноземної мови відповідно до вимог сучасної освіти європейського рівня.

Нове про педагогіку:

Недоліки спостереження як методу наукового дослідження та шляхи їх усунення
Спостереження як метод дослідження не позбавлений недоліків, серед яких найсуттєвішим є суб’єктивізм в оцінці подій та недоступність інформації про мотиви діяльності, емоційний стан чи інші стани уча ...

Взаємовідносини системи “куратор-студент”
Діяльність куратора потребує високого рівня культури, належної психолого-педагогічної підготовки, відданості педагогічній справі. Лише за такої умови він зможе формувати особистість студента. Зміст д ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com