Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності екологічного виховання в Глибоківській ЗОШ І-ІІІ ступенів

Педагогіка і освіта » Екологічне виховання молодших школярів » Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності екологічного виховання в Глибоківській ЗОШ І-ІІІ ступенів

Сторінка 1

З метою перевірки ефективності розроблених матеріалів ми провели експериментальне дослідження особливостей екологічного виховання молодших школярів засобами народних природознавчих традицій у процесі учбової діяльності.

Практичному проведенню експерименту передував теоретичний етап, у процесі якого була визначена сфера дослідження, наукова проблема, вивчалась педагогічна і навчально-методична література з даного питання, досвід роботи вчителів початкових класів з проблем екологічного виховання та формування основ екологічної культури в учнів 3-4 класів, формулювалася гіпотеза і завдання дослідження.

Експериментальне дослідження проводилося на базі 2-х класів Глибоківської ЗОШ І-ІІІ ступеня Харківського району Харківської області.

Формуючим експериментом було охоплено 15 учнів експериментального класу. Одержані результати порівнювалися із аналогічними показниками 12 учнів контрольного класу, які працювали за традиційною методикою навчання.

Плануючи процес екологічного виховання на уроках "Я і Україна. Я і природа", ми враховували необхідність наступних дій:

- визначення місця і функцій процесу екологічного виховання у структурі уроку;

- передбачення методичних та практичних труднощів, які можуть виникнути під час роботи;

- визначення змісту, обсягу та форми екологічно спрямованих завдань;

- планування процесу екологічного виховання через подачу навчальних завдань екологічного спрямування невеликими, логічно завершеними частинами;

- підбір наочного дидактичного матеріалу (гербаріїв, колекцій, роздаткових та інструктивних карток), таблиць, схем, слайдів тощо;

- обґрунтування раціональних способів перевірки навчальних завдань.

Характеризуючи результати зрізу знань учнів, ми визначили такі критерії оцінювання рівнів засвоєння знань молодшими школярами:

а)"високий рівень"

- учень глибоко, ґрунтовно, послідовно розкриває зміст завдань, розуміє на доступному рівні основні поняття, знає традиції народного календаря і пов’язує їх із своїми спостереженнями;

- висловлені твердження на теми екології ілюструє прикладами з власних спостережень;

- без допомоги вчителя аналізує, порівнює, застосовує на практиці набуті знання з народних екологічних традицій;

- легко робить необхідні висновки про необхідність і доцільність охорони природи засобами народних природоохоронних традицій;

- відповіді чіткі, логічно завершені, носять творчий характер.

б)"достатній рівень"

- відповідь в основному задовольняє вимоги "високого рівня", але учень при викладі матеріалу з проблем екологічних традицій припускається незначних помилок;

- йому важко ілюструвати відповідь прикладами з власного досвіду;

- переважає інколи поверхнева обізнаність у сфері екологічної діяльності, нерозуміння суті традиції;

- робить неповні узагальнення та висновки.

в)"низький рівень"

- знання навчального матеріалу поверхневі, формальні;

- учневі важко самостійно підтвердити відповідь прикладами з життя;

- відповідь непослідовна, фрагментарна, неточна;

- неспроможність самостійно дати відповідь на запитання.

Аналіз результатів констатуючого експерименту показав, що рівень знань учнів контрольного та експериментального класів на початку дослідження відповідає достатньому рівню навченості, відповідно 50 та 51% від загальної кількості (таблиця).

Таблиця. Рівень засвоєння учнями екологічних знань під час використання народних звичаїв і традицій наприкінці експерименту (у %).

Класи

Високий рівень

Достатній рівень

Низький рівень

Е

35

52

13

К

13

58

29

Аналіз результатів формуючого експерименту показав, що рівень знань учнів експериментального класу наприкінці дослідження відповідає високому рівню навченості, а контрольного - середньому і лише незначно підвищився - відповідно 84 та 57% від загальної кількості

У таблиці наведені результати виконання учнями 2-х класів (експериментального і контрольного) навчально-пізнавальних завдань екологічного спрямування на формуючому етапі експерименту. Дані таблиці свідчать про те, що в учнів експериментального класу вищий рівень екологічної культури, ніж в учнів контрольного класу. 35% і 52% учнів експериментального класу виконали завдання відповідно на високому і достатньому рівнях, що на 22% більше і на 6% менше, ніж у контрольному класі. Проте в експериментальному класі спостерігається закономірність: учні з достатнього рівня знань наприкінці експериментального дослідження перейшли на високий рівень, а з низького - у середній. В контрольному класі відчутних зрушень не відбулося.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Визначення кваліфікаційних вимог фахівця
Для того, щоб отримати спеціальність «Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів» потрібно закінчити вищий навчальний заклад відповідного напрямку підготовки. По закінченню вищого нав ...

Поняття сугестивної технології та історія її виникнення
Сугестопедагогіка (від лат. suggesio — навіювання) — це психотерапевтичний напрям у педагогіці, який цілеспрямовано з навчально-виховною метою використовує засоби навіювання і, в свою чергу, поділяєт ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com