Види педагогічних спостережень

Сторінка 1

Педагогічні спостереження мають чимало ознак, кожна з яких може слугувати підставою для їх групування за видами, що можна представити такою схемою:

За обсягом спостереження можуть бути загальні й окремі, які ще називають тематичними.

Загальні спостереження передбачають виявлення комплексу педагогічних явищ, які в сукупності дозволяють оцінити якість навчально-виховного процесу, його результати. Вони провадяться за багатьма показниками й охоплюють велику кількість учасників дослідження. За допомогою таких спостережень можна оцінити не тільки загальну спрямованість навчально-виховного процесу, але і його окремі сторони.

Окремі (тематичні) спостереження обмежені вузькими рамками об’єкта дослідження. На тлі спостереження цілісного навчально-виховного процесу вичленовується певне (окреме) педагогічне явище, яке буде піддане детальнішому аналізові й оцінці. Це створює кращі можливості для його глибокого і різнобічного вивчення. Наприклад, об’єктом спостереження може бути поведінка учнів; використання ігрового методу; величина навантаження тощо.

Виокремлення окремого педагогічного явища із контексту навчально-виховного процесу не передбачає його повної ізоляції від інших компонентів заняття. Наприклад, спостерігаючи поведінку учнів, не можна залишити поза увагою поведінку педагога, оскільки вона значною мірою визначає діяльність учнів, а отже, і їхню поведінку.

За програмою спостереження можуть бути розвідувальні й основні.

Розвідувальні спостереження не мають чітко розробленої програми і є, зазвичай, попередніми. Тому в процесі проведення їх програма трансформується. В неї вводять нові положення і вилучають попередньо передбачені.

Такі спостереження проводяться, зазвичай, для уточнення і поглиблення гіпотези дослідження і його методики. В процесі проведення відпрацьовують техніку і процедури основного спостереження, форм фіксації його результатів тощо.

За наслідками спостереження можуть виникнути нові ідеї і думки щодо подальшого дослідження, його окремих аспектів і підходів до вирішення завдань та визначення мети й це чи не найбільша цінність розвідувального спостереження.

Основні спостереження проводяться за чітко розробленою програмою і загальнодоступними засобами фіксації результатів, що дозволяє залучати до спостережень помічників, яким доручають фіксувати беззастережно видимі події і факти за принципом "так", "ні" та реєструвати їх у протоколах, що не вимагають уточнень. Зрозуміло, що помічники повинні бути добре теоретично підготовлені і мати необхідні практичні вміння.

За стилем розрізняють внутрішні (включені) спостереження і зовнішні (збоку).

Внутрішні (включені) спостереження передбачають, що дослідник є безпосереднім учасником навчально-виховного процесу, який є об’єктом спостереження і оцінки. Таке можливе за умови, коли дослідник є членом спортивної команди, учасником туристичного походу чи будь-якого іншого заходу, який є предметом наукового інтересу.

Оскільки дослідник при такому способі спостереження, із зрозумілих причин, позбавлений можливості фіксувати результати спостереження, то бажано у таких випадках звертатися до послуг помічників та вести відео-й аудіо-записи об’єкту дослідження.

Зазвичай, при такому спостереженні дослідник не втручається в педагогічний процес. Цей вид спостереження дозволяє в окремих випадках втручатися у процес, що вивчається. Якщо основна мета спостереження – діагностика ситуації, то втручання спостерігача в хід подій спотворять реальну картину, і будуть отримані не об’єктивні дані. Якщо мета дослідження пізнавально-аналітична або практично-прикладна й полягає, головним чином, у прийнятті управлінських і організаційних рішень, активне втручання не тільки можливе, але й корисне. Для користі справи учасник подій, що вивчаються, провокує нестандартні ситуації і досліджує реакцію об’єкта спостереження на свої дії, або стимульовані ним дії інших.

Спостереження ззовні (збоку) характеризується тим, що дослідник є лише свідком подій, що розгортаються на навчально-тренувальних заняттях. Цей спосіб спостереження в практиці наукових досліджень застосовується частіше, хоч є дещо поверховим, порівняно з попереднім, оскільки дослідник не в змозі глибоко психологічно сприйняти педагогічне дійство, що розгортається на його очах.

За поінформованістю тих, хто займається, спостереження можуть бути відкритими і прихованими.

Відкриті спостереження передбачають поінформованість тих, хто займається (учнів, педагога) та їх згоду на проведення спостереження під час занять, а в окремих випадках - і в інших фрагментах режиму дня.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Розгляд пісенної творчості у працях вітчизняних та зарубіжних вчених
Вітчизняні дослідники (В. Аникін, А. Капиця, Н. Колпакова) відзначають, що розвиток фольклору - історично складний процес: багато творів для дорослих стають надбанням дітей, які пристосовують їх до с ...

Патріотизм, як інтегральна моральна якість
Одним із найсуттєвіших показників моральності людини є патріотизм. Патріотизм (грец. paths — батьківщина) — любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу. Патріотизм як моральна якість має інте ...

Навігація по сайту

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com