Вплив експериментальної методики на оволодіння молодшими школярами умінням застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях

Педагогіка і освіта » Формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях » Вплив експериментальної методики на оволодіння молодшими школярами умінням застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях

Сторінка 5

5) доводити істинність судження.

3. Під час аналізу стану досліджуваної проблеми в практиці роботи початкової школи було виявлено суперечності між накопиченням знань в учнів і недостатньо сформованим умінням практично застосовувати ці знання. Основною причиною вказаної суперечності є те, що в дидактиці та методиці викладання природознавства не досить повно визначені шляхи й засоби формування в учнів початкової школи уміння застосовувати знання в новій навчальній ситуації (у тому числі й природничі).

На основі аналізу чинних навчальних програм, підручників "Я і Україна" для 3-4 класів та досвіду роботи вчителів початкових класів визначено, що навчальні програми спрямовують учителів початкової школи на формування в молодших школярів уміння застосовувати знання у нових навчальних ситуаціях. Підручники містять епізодичні завдання, необхідні для формування в учнів даного уміння, які подані без чітко організованої системи і без поступового ускладнення. У практиці роботи вчителів початкової школи недостатньо уваги приділяється тим видам навчальної роботи, які сприяють формуванню у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання в нових навчальних ситуаціях, зокрема розв’язанню проблемних завдань, самостійному формулюванню висновків, виконанню завдань пошукового характеру тощо.

4. На основі аналізу наукової літератури та результатів констатувального експерименту встановлено, що ефективність процесу формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях залежить від таких педагогічних умов:

організація чуттєвого сприймання навчального матеріалу відповідно до вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку;

здійснення керівництва процесом формування уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях;

цілеспрямоване використання пізнавальних завдань як засобу формування уміння застосовувати природничі знання в нових навчальних ситуаціях;

реалізація міжпредметних зв’язків у процесі формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях.

Дотримання у навчальному процесі сукупності названих вище умов забезпечить ефективне формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання в нових навчальних ситуаціях. Найдоступнішим засобом формування даного уміння є комплекс пізнавальних завдань.

5. Необхідною умовою формування у молодших школярів уміння застосовувати знання в новій навчальній ситуації за допомогою розробленого комплексу пізнавальних завдань є поетапне включення учнів в даний процес у такій послідовності - підготовка до включення в пошукову діяльність; частково-самостійне розв’язання пізнавальних завдань всіх типів; самостійне розв’язання учнями пізнавальних завдань, що вимагають переносу знань у нову ситуацію. Дидактичною основою для розмежування етапів був рівень самостійності молодших школярів у пошуковій діяльності.

Розроблені теоретичні положення реалізовані в експериментальному навчанні, яке здійснювалося протягом 2006-2007 і 2007-2008 навчальних років у 3 і 4 класах.

6. Зіставлення результатів експерименту показує ефективність визначених педагогічних умов формування уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях. Загальною тенденцією, виявленою у процесі обробки результатів формуючого експерименту, було поступове зростання кількості учнів експериментальних класів, порівняно з контрольними класами, що досягли високого рівня сформованості уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях (експериментальні класи - 25,1% учнів; контрольні класи - 14,7% учнів), та зменшення кількості учнів, що виявили низький рівень (експериментальні класи - 8,4% учнів; контрольні класи - 11,8% учнів). Учні експериментальних класів швидше орієнтуються у нових навчальних ситуаціях і застосовують набуті знання й уміння, у них вищий пізнавальний інтерес та прагнення знаходити відповіді на запитання, шляхи розв’язання пізнавальних завдань.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Вплив різних факторів на здоров'я сучасної студентської молоді
Говорячи про фактори, що здійснюють несприятливий вплив на здоров'я (патогенні фактори), в аспекті охорони здоров'я студентів, необхідно розділити їх на дві великі групи: фактори, безпосередньо пов'я ...

Патріотизм, як інтегральна моральна якість
Одним із найсуттєвіших показників моральності людини є патріотизм. Патріотизм (грец. paths — батьківщина) — любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу. Патріотизм як моральна якість має інте ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com