Вплив експериментальної методики на оволодіння молодшими школярами умінням застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях

Педагогіка і освіта » Формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях » Вплив експериментальної методики на оволодіння молодшими школярами умінням застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях

Сторінка 4

3. Встановлено, що ефективність використання комплексу пізнавальних завдань залежить від цілеспрямованого педагогічного керівництва, яке в нашому дослідженні втілилося в методиці поетапного формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях. Сутність розробленої методики полягала в тому, що, регулюючи змістову та операційну складність завдань, вчитель послідовно пропонував учням пізнавальні завдання. Залежно від рівня накопичення в учнів досвіду самостійного виконання пізнавальних завдань здійснювався перехід від підготовчого етапу формування уміння застосовувати знання у нових навчальних ситуаціях до частково-самостійного і далі - до самостійного розв’язання пізнавальних завдань на перенос знань у нову навчальну ситуацію.

4. Кількісний та якісний аналіз результатів дослідження засвідчив, що включення у навчальний процес комплексу пізнавальних завдань, при поетапному керівництві їх виконанням, значно підвищує ефективність оволодіння молодшими школярами умінням застосовувати природничі знання в новій навчальній ситуації, тим самим створюється основа для подальшого розвитку творчих здібностей учнів.

Одним із аспектів проблеми розвитку творчих здібностей учнів є питання формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях, вивченню якого і було присвячене наше теоретико-експериментальне дослідження.

Проведене дослідження дає підстави зробити такі висновки:

1. Вивчення психолого-педагогічної літератури свідчить, що в самостійну область досліджень проблема формування в учнів уміння застосовувати знання в новій навчальній ситуації виділилась в 70-і роки ХХ століття. Цьому сприяли наукові пошуки шляхів розвитку творчих здібностей школярів, а саме розробка ідей проблемного навчання. У цей період уміння застосовувати знання в новій навчальній ситуації розглядалось як одна з умов активізації діяльності учнів у процесі навчання і не прослідковувався її зв’язок із розумовим розвитком та з розвитком творчих здібностей особистості.

На сучасному етапі проблема формування у молодших школярів уміння застосовувати знання в новій навчальній ситуації набула особливої актуальності, оскільки вчені акцентують свою увагу на вирішенні проблеми формування всебічно розвиненої особистості, що має творчі здібності, в тому числі здатна самостійно переносити знання на практику, у нові навчальні ситуації.

2. Теоретичний аналіз різних точок зору вчених на сутність поняття "уміння застосовувати знання в новій навчальній ситуації" привів нас до можливості його визначення як здатності учнів самостійно використовувати знання основ наук у новій навчальній ситуації. Під новою навчальною ситуацією (стосовно молодшого шкільного віку) ми розуміємо ситуацію, яка виникає в результаті пред’явлення суб’єктивно нового для учня пізнавального завдання, що вимагає самостійного осмислення необхідності його розв’язання і самостійного пошуку шляхів розв’язання.

В ході аналізу психолого-педагогічної літератури із досліджуваної проблеми встановлено, що уміння застосовувати знання в новій навчальній ситуації є інтелектуальним узагальненим умінням, що складається із таких пошукових умінь:

1) порівнювати об’єкти у формі зіставлення і протиставлення;

2) класифікувати об’єкти на групи за суттєвими ознаками;

3) встановлювати взаємозв’язки між предметами і явищами;

4) використовувати аналогію як засіб переносу способу дії;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Концептуальні основи проблемного навчання
Концепція проблемного навчання, як і будь-яка інша педагогічна концепція, при її формулюванні неминуче розкриває суб'єктивні особливості свідомості, переваги педагога або дослідника. Саме тому в педа ...

Подання про інформаційне суспільство
Інформатизація суспільства - організований соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів державн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com