Проблема обдарованості в педагогічній теорії

Сторінка 1

Існує принцип «освіта тривалістю вжиття». Зараз воно стає базовим для кожної людини нашого часу, що веде до постійної модернізації освіти. Освіта, в свою чергу, стає найважливішою та фундаментальною основою для кожної сфери людської діяльності. Сьогодні освіта – важливий засіб і ресурс становлення креативної особистості, здатної та готової до життя в суспільстві. Адже, освіта не просто готує майбутніх спеціалістів під конкретні робочі місця, а й розширює загальний світогляд людини. Тому освіта – найголовніше для кожного з нас.

Та на сьогодні гостро постає питання про спеціально-створену освіту для дітей з особливими здібностями або, інакше кажучи, обдарованих дітей.

Дослідження організації освітньої діяльності в зарубіжній вищій школі свідчить про значне зростання інтересу до проблематики творчих здібностей, формування творчої особистості та з урахуванням цього – вдосконалення форм і методів навчання. Особливо чітко це спостерігалось на початку 60-х років минулого століття, коли в Англії, Німеччині, Франції, а потім вже й в інших країнах дуже посилено велися дослідження проблеми креативності та обдарованості.

Обдарованість являє собою своєрідне поєднання здібностей, котре, в свою чергу, забезпечує людині успішне виконання тієї чи іншої діяльності та виявлення надзвичайних природних здібностей. Під поняттям «обдарованість», взагалі, розуміють сукупність різноманітних здібностей, котрі дозволяють особистості досягти значних результатів в тій сфері, котра є досить вагомою для людини.

У психології обдарованість окреслюється декількома значеннями, такими, як:

якісно-своєрідне поєднання здібностей, які забезпечують успішність виконання діяльності;

загальні здібності, що обумовлюють широту можливостей людини, рівень її діяльності;

інтелект або розумовий потенціал;

сукупність задатків, природних даних , характеристика степеня вияву своєрідності природних передумов, та т.д.

Складна та багатогранна проблема роботи з обдарованими особистостями потребує якісних нововведень на рівні теорії та практики. Науковці пропонують різні підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей.

Обдарованість сприймається кожним по різному. Для когось це безцінний дар, а для інших це відхилення, яке взагалі негативно сприймається оточуючими. Саме тому, можна зробити висновок, що окрім позитивних проявів обдарованості, існують також і негативні:

індивідуалізм;

різниця швидкості мислення й письма;

нестабільність інтересів;

нетерплячість;

підвищена вимогливість;

У системі роботи з обдарованими та здібними дітьми одним із домінуючих напрямків є науково-дослідницька та пошукова діяльність. За для підтримки обдарованих дітей, як в нашій країні, так і по всьому світі, створюють спеціально-підготовлені школи, ліцеї, гімназії. Призначення подібних заходів полягає у підготовці школярів до науково-практичної діяльності, тобто виховання майбутніх вчених, дослідників, які в подальшому зроблять великі та значимі внески до розвитку нашої держави.

В нашому суспільстві склався такий стереотип, якщо дитина обдарована, це, в свою чергу, означає що вона повинна мати відмінні оцінки з кожного предмету, який вона вивчає в школі. Але насправді це не так. Адже якщо дитині притаманна яскраво виражена обдарованість в одному напрямку, то в іншому дитина може мати абсолютне відставання. І це не є дивним, тому що більшість дітей концентруються лише на тих предметах чи на тих напрямках, в яких вони мають явний успіх.

Потрібно відмітити той факт, що велика кількість обдарованих дітей не намагаються себе реалізувати та стають невстигаючими через низьку самооцінку. Тому, велику роль в відкритті потенціалу обдарованої дитини відіграє вчитель, та методи навчання, які він застосовує.

Задля підтримки обдарованих дітей в Україні 8 серпня 2007 року було створено та утверджено Кабінетом Міністрів України Інститут обдарованої дитини. На сьогоднішні день колективом Інституту досягнуто вагомі результати, які дозволили якомога точніше визначити потенціал, можливості, розвиток та потрібну підтримку обдарованих дітей. Саме тому місце такого Інституту серед інших наукових закладів надзвичайно високе. Даний Інститут має свою конкретні положення, котрі занесені до спеціально створеної «Концепції діяльності Інституту». Кожне з положень виходить, перш за все, з прав кожної дитини на вільний розвиток, відпочинок, дозвілля, всебічну участь у культурній та творчій сфері, а також із завдань освіти щодо сталого розвитку людської особи.

Упродовж останніх десятиріч обдарованість у дітей почала досліджуватися більш глибоко та детально. Допомагають в цьому різноманітні олімпіади, учнівські турніри, наукові товариства, конференції, виставки, літні школи та різноманітна табори. Для поглибленого вивчення ряду предметів у роботі з обдарованими дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах широко використовується диференційоване навчання. Створюється суспільні лабораторії та регіональні центри наукової, науково-технічної і художньої творчості. Проблема обдарованості частіше обговорюється у засобах масової інформації.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Виявлення рівня сформованості толерантності у старших дошкільників
Експериментальне дослідження проводилося протягом березня 2011року в Рівненському дошкільному навчальному закладі "Здоров'ячок", з дітьми старшого дошкільного віку (див. дод. А),в експериме ...

Характеристика тестового контролю
Тестовий контроль - це процедура визначення рівня підготовки фахівців у певні галузі знань, психологічного, фізичного та розумового стану, професійної придатності, обдарованості та інших якостей особ ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com